Đăng ký danh sách kiểm toán viên hành nghề

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
264
lượt xem
59
download

Đăng ký danh sách kiểm toán viên hành nghề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: * Kiểm toán viên làm Đơn xin đăng ký hành nghề kiểm toỏn (mẫu ở Phụ lục số 01/KTV Thụng tư 64/2004/TT-BTC) gửi cho Giám đốc doanh nghiệp kiểm toán kèm theo: + Bản sao cú cụng chứng Chứng chỉ kiểm toỏn viờn do Bộ Tài chớnh cấp; + Văn bản đồng ý của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp kiểm toán.nếu kiểm toán viên vừa làm việc ở một doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp kiểm toán, vừa làm việc ở doanh nghiệp kiểm toỏn trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký danh sách kiểm toán viên hành nghề

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Đăng ký danh sách kiểm toán viên hành nghề - Trình tự thực hiện: * Kiểm toán viên làm Đơn xin đăng ký hành nghề kiểm toỏn (mẫu ở Phụ lục số 01/KTV Thụng tư 64/2004/TT-BTC) gửi cho Giám đốc doanh nghiệp kiểm toán kèm theo: + Bản sao cú cụng chứng Chứng chỉ kiểm toỏn viờn do Bộ Tài chớnh cấp; + Văn bản đồng ý của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp kiểm toán.nếu kiểm toán viên vừa làm việc ở một doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp kiểm toán, vừa làm việc ở doanh nghiệp kiểm toỏn trong cựng một thời gian. + Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ở doanh nghiệp kiểm toán trước nếu kiểm toán viên đó đăng ký hành nghề ở một doanh nghiệp kiểm toỏn khỏc trước khi chuyển sang đăng ký hành nghề ở doanh nghiệp kiểm toỏn này. * Giám đốc doanh nghiệp kiểm toán phải căn cứ đơn xin đăng ký hành nghề kiểm toỏn của kiểm toỏn viờn và cỏc quy định về điều kiện hành nghề kiểm toán để xét duyệt xem kiểm toán viên đó có đủ điều kiện hành nghề trong năm đó không và lập "Danh sách đăng ký hành nghề kiểm toỏn năm…" của doanh nghiệp (mẫu ở Phụ lục số 02/KTV Thông tư 64/2004/TT- BTC) gửi Hội Kiểm toỏn viờn hành nghề Việt Nam (theo uỷ quyền của Bộ Tài chớnh). * Nhận lại danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề đó cú xỏc nhận Hội Kiểm toỏn viờn hành nghề Việt Nam. - Cỏch thức thực hiện: + Trực tiếp tại trụ sở Hội Kiểm toỏn viờn hành nghề Việt Nam + Thụng qua hệ thống bưu chớnh - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Danh sách đăng ký hành nghề kiểm toán năm…" của doanh nghiệp kiểm toỏn (Phụ lục số 02/KTV). + Đơn xin đăng ký hành nghề kiểm toỏn của từng kiểm toỏn viờn (Phụ lục số 01/KTV). + Bản sao cú cụng chứng Chứng chỉ kiểm toỏn viờn do Bộ Tài chớnh cấp của từng kiểm toỏn viờn; + Văn bản đồng ý của người đại diện theo phỏp luật của doanh nghiệp khụng phải là doanh nghiệp kiểm toỏn.nếu kiểm toỏn viờn vừa làm việc ở một doanh nghiệp khụng phải là doanh nghiệp kiểm toỏn, vừa làm việc ở doanh nghiệp kiểm toỏn trong cựng một thời gian. + Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ở doanh nghiệp kiểm toán trước nếu kiểm toán viên đó đăng ký hành nghề ở một doanh nghiệp kiểm toỏn khỏc trước khi chuyển sang đăng ký hành nghề ở doanh nghiệp kiểm toỏn này.
  2. * Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: + Cá nhân (đăng ký với DN kiểm toán). + Tổ chức (đăng ký với Hội kiểm toán viờn hành nghề Việt Nam (theo uỷ quyền của BTC). - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu cú): Hội Kiểm toỏn viờn hành nghề Việt Nam + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (theo uỷ quyền của Bộ Tài chính) - Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận và đóng dấu trực tiếp vào danh sách đăng ký của doanh nghiệp. - Lệ phớ: Khụng - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: + Đ ơ n x i n đ ă n g k ý h à n h n g h ề k i ể m t o ỏ n ( Thụng tư 64/2004/TT -BTC ngày 29/6/2004 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của chính phủ về kiểm toán độc lập ). + D a n h s á c h đ ă n g k ý h à n h n g h ề k i ể m t o á n n ă m . . . . . . . ( Thụng tư 64/2004/TT -BTC ngày 29/6/2004 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của chính phủ về kiểm toán độc lập). - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: + Yêu cầu hoặc điều kiện (Thụng tư 64/2004/TT -BTC ngày 29/6/2004 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của chính phủ về kiểm toán độc lập): Cú lý lịch rừ ràng, cú phẩm chất trung thực, đạo đức nghề nghiệp kiểm toán, không thuộc những người không được đăng ký hành nghề kiểm toỏn quy định tại Điều 15 Nghị định số 105/2004/NĐ-CP; Cú Chứng chỉ kiểm toỏn viờn do Bộ Tài chớnh cấp; Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kiểm toán. - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:
  3. + Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 về Kiểm toán độc lập. + Quyết định 47/2005/QĐ-BTC ngày 14/7/2005 về việc chuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số nội dung công việc quản lý hành nghề kế toỏn, kiểm toỏn. + Thụng tư 64/2004/TT -BTC ngày 29/6/2004 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của chính phủ về kiểm toán độc lập. Phụ lục số 01/KTV ĐƠN XIN ĐĂNG Ký HàNH NGHề KIểM TOáN Kính gửi: Ông/Bà Giám đốc Công ty..................... Họ và tên (chữ in hoa)..................................... Nam/ Nữ ........................ Ngày tháng năm sinh:................................................................................ Quê quán (hoặc Quốc tịch đối với người nước ngoài): ............................. Hiện nay đang làm việc tại: ...................................................................... Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp: Đại học:........................ Chuyên ngành................. Năm........ Đại học:........................ Chuyên ngành.................. Năm....... Học vị:.................... Năm:............... Học hàm:.......................... Năm....... Chứng chỉ KTV số:............................... ngày............................................ Quá trình làm việc: Thời gian từ... đến... Công việc - Chức vụ Nơi làm việc Sau khi xem xét thấy có đủ điều kiện, tôi xin đăng ký hành nghề kiểm toán trong danh sách đăng ký hành nghề kiểm toán của Công ty và xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định đối với kiểm toán viên hành nghề tại Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập và Thông tư số 64/2004/TT-BTC ngày 29/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP nói trên. Kính đề nghị Ông/Bà Giám đốc xem xét, chấp thuận. Giám đốc Công ty kiểm toán xác nhận ....., ngày.... tháng... năm.... Kiểm toán viên có tên nói trên đủ điều kiện hành Người làm đơn nghề kiểm toán trong năm.... (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Phụ lục số 02/KTV
  4. Tên doanh nghiệp kiểm toán: Địa chỉ: DANH SáCH ĐĂNG Ký HàNH NGHề KIểM TOáN NĂM....... (1) Kính gửi: Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán) Công ty................................... đăng ký Danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán trong năm.......... như sau: STT Họ và tên Năm sinh Quê quán (2) Chứng chỉ kiểm Thời hạn đã hành (3) nghề kiểm toán Nam Nữ Số Từ Đến Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Công ty xin chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kiểm toán viên đăng ký hành nghề theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Bộ Tài chính xác nhận ....., ngày.... tháng... năm.... Danh sách KTV nói trên đủ điều kiện Giám đốc công ty hành nghề kiểm toán năm..... đã đăng ký (Chữ ký, họ và tên, đóng dấu) tại Bộ Tài chính Hà Nội,... ngày... tháng... năm... (1) Danh sách này được gửi kèm theo Hồ sơ của từng cá nhân có tên trong danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm tán lần đầu. - Trường hợp đăng ký bổ sung cũng sử dụng mẫu này và ghi thêm chữ “bổ sung” (2) Người Việt Nam ghi quê quán (tỉnh, thành phố), người nước ngoài ghi quốc tịch. (3) Đăng ký hành nghề năm 2005 ghi: Từ 1998 đến 31/12/2005.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản