intTypePromotion=1

Đăng ký giao dịch trái phiếu Chính phủ

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
189
lượt xem
46
download

Đăng ký giao dịch trái phiếu Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: + Đối với cá nhân, tổ chức: tổ chức phát hành có đề nghị bằng văn bản về việc đăng ký giao dịch TPCP + Đối với cơ quan hành chính nhà nước: Sở GDCK Hà Nội tiếp nhận hồ sơ đề nghị và làm thủ tục niêm yết TPCP - Cách thức thực hiện: + Gửi văn bản đề nghị trực tiếp tại trụ sở Sở GDCK Hà Nội + Hoặc theo đường bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký giao dịch trái phiếu Chính phủ

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Đăng ký giao dịch trái phiếu Chính phủ - Trình tự thực hiện: + Đối với cá nhân, tổ chức: tổ chức phát hành có đề nghị bằng văn bản về việc đăng ký giao dịch TPCP + Đối với cơ quan hành chính nhà nước: Sở GDCK Hà Nội tiếp nhận hồ sơ đề nghị và làm thủ tục niêm yết TPCP - Cách thức thực hiện: + Gửi văn bản đề nghị trực tiếp tại trụ sở Sở GDCK Hà Nội + Hoặc theo đường bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Giấy đề nghị đăng ký niêm yết - lưu ký + Các tài liệu kèm theo giấy đề nghị đăng ký niêm yết - lưu ký - Số lượng hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: không quy định - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở GDCK Hà Nội - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận - Lệ phí (nếu có): Phí quản lý niêm yết hàng năm: + Niêm yết dưới 10 tỷ đồng: 5.000.000 đồng + Niêm yết từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng: 10.000.000 đồng + Niêm yết từ trên 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng: 15.000.000 đồng + Niêm yết từ 100 tỷ đồng trở lên: 20.000.000 đồng - Phí lưu ký chứng khoán: 2 đồng/lô chứng khoán/tháng
  2. - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): + Phụ lục I/QCTP: Giấy đề nghị đăng ký niêm yết - lưu ký - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/6/2006; có hiệu lực ngày 01/01/2007 + Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; có hiệu lực ngày 08/02/2007 + Quyết định 46/2008/QĐ-BTC ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế Quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; hiệu lực ngày 06/8/2008 Phụ lục I/QCTP ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT – LƯU KÝ (Ban hành kèm theo Quy chế Quản lý giao dịch Trái phiếu Chính phủ tại TTGDCKHN) BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Tên tổ chức) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc S ố: /..… V/v: Đăng ký lưu ký, niêm yết trái phiếu…. …, ngày … tháng … năm 200… Kính gửi: - Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Căn cứ qui định của Bộ Tài chính về đăng ký niêm yết, đăng ký lưu ký chứng khoán, (Tên tổ chức) đề nghị Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán làm thủ tục đăng ký niêm yết, đăng ký lưu ký trái phiếu … do (Tên tổ chức) đại diện phát hành theo phương thức đấu thầu và bảo lãnh năm … đợt … với nội dung như sau: - Tên tổ chức phát hành : - Địa chỉ : - Số tài khoản  Trái phiếu đấu thầu :  Trái phiếu bảo lãnh :
  3. - Tên trái phiếu đăng ký niêm yết, lưu ký: - Loại trái phiếu : - Hình thức phát hành : (Ghi sổ/Chứng chỉ vật chất) - Tông giá trị TP phát hành : Trong đó  Trái phiếu đấu thầu :  Trái phiếu bảo lãnh : - Tổng giá trị trái phiếu đăng ký niêm yết, đăng ký lưu ký: - Kỳ hạn : - Lãi suất trái phiếu : - Ngày phát hành trái phiếu - Ngày đến hạn thanh toán - Phương thức thanh toán gốc, lãi: Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần khi đến hạn. Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm/ sáu tháng/ quý, cụ thể: Trường hợp đến hạn trả gốc, lãi, nếu chủ sở hữu chưa đến thanh toán, số tiền gốc, lãi sẽ được bảo lưu, không tính lãi trong thời gian quá hạn thanh toán. - Danh sách chủ sở hữu trái phiếu: (Đính kèm file) Đề nghị Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán làm thủ tục niêm yết, lưu ký trái phiếu nói trên theo đúng qui định hiện hành. (TỔNG) GIÁM ĐỐC Nơi nhận:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2