intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá rủi ro để phòng ngừa stress và thiếu tiện nghi trong điều kiện lao động nhiệt tại Công ty cổ phần gạch ngói Thạch Bàn

Chia sẻ: Lê Thị Thùy Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

11
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài viết trình bày đánh giá rủi ro để phòng ngừa stress và thiếu tiện nghi trong điều kiện lao động nhiệt tại Công ty cổ phần gạch ngói Thạch Bàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá rủi ro để phòng ngừa stress và thiếu tiện nghi trong điều kiện lao động nhiệt tại Công ty cổ phần gạch ngói Thạch Bàn

Kt qu nghiên cu KHCN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỂ<br /> PHÒNG NGỪA STRESS VÀ<br /> THIẾU TIỆN NGHI<br /> TRONG ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG NHIỆT TẠI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI THẠCH BÀN<br /> CN. Traàn Thò Ngaân<br /> Trung taâm KH Moâi tröôøng vaø Phaùt trieån beàn vöõng<br /> Vieän Nghieân cöùu KHKT Baûo hoä lao ñoäng<br /> <br /> <br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ laïc haäu, thieáu caùc bieän phaùp 1. Quy trình vaø phöông<br /> hi laøm vieäc trong moâi phoøng choáng vaø caûi thieän moâi phaùp ñaùnh giaù ruûi ro ñeå<br /> <br /> K tröôøng coù moät hay<br /> nhieàu caùc yeáu toá bao<br /> goàm nhieät ñoä khoâng khí, ñoä<br /> tröôøng noùng ñaõ goùp phaàn laøm<br /> taêng caùc nguy cô ruûi ro ñeán<br /> söùc khoûe cho ngöôøi lao ñoäng<br /> phoøng ngöøa stress nhieät vaø<br /> thieáu tieän nghi nhieät<br /> AÙp duïng Tieâu chuaån ISO<br /> aåm, böùc xaï nhieät vaø toác ñoä gioù do thieáu tieän nghi nhieät hay 15265:2004 ñeå ñaùnh giaù ruûi ro<br /> khoâng phuø hôïp keát hôïp vôùi stress nhieät gaây ra. Hôn nöõa, theo 3 giai ñoaïn, phoøng stress<br /> gaùnh naëng lao ñoäng vaø quaàn trong hoaït ñoäng giaùm saùt vaø hoaëc thieáu tieän nghi taïi caùc vò<br /> aùo laø nguyeân nhaân daãn ñeán ñaùnh giaù moâi tröôøng lao ñoäng trí lao ñoäng trong Coâng ty Coå<br /> Stress nhieät. Haäu quaû laø coù hieän nay ôû nöôùc ta, hoaït ñoäng phaàn gaïch ngoùi Thaïch Baøn:<br /> theå gaây ra nhöõng caûm giaùc ñaùnh giaù ruûi ro vaø ñaëc bieät laø Giai ñoaïn 1 - Quan saùt:<br /> khoâng thoaûi maùi hoaëc nhöõng ñaùnh giaù ruûi ro trong moâi Quan saùt, ñaùnh giaù toång theå<br /> caêng thaúng nhieät cho ngöôøi tröôøng nhieät chöa thaät söï phoå ñieàu kieän laøm vieäc, ñieàu kieän<br /> lao ñoäng ôû caùc möùc ñoä khaùc bieán. Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu thôøi tieát vaø caùc nguoàn phaùt<br /> nhau. Vieät Nam laø nöôùc naèm laø ño ñaïc caùc yeáu toá vi khí haäu sinh nhieät, cho ñieåm, xaùc ñònh<br /> trong khu vöïc nhieät gioù muøa roài so saùnh vôùi caùc tieâu chuaån caùc bieän phaùp phoøng ngöøa vaø<br /> vôùi ñaëc ñieåm khí haäu noùng vaø hieän haønh khoâng theå hieän roõ xaùc ñònh caàn thieát hay khoâng<br /> aåm. Nhieät ñoä trung bình naêm ñöôïc caùc ruûi ro maø ngöôøi lao phaûi thöïc hieän giai ñoaïn tieáp<br /> cuûa Vieät Nam ôû moïi nôi ñeàu ñoäng coù theå gaëp phaûi. Trong theo. ÔÛ giai ñoaïn naøy, ngöôøi<br /> treân 210C vaø toång nhieät böùc xaï boái caûnh ñoù, ñeà taøi ñaõ tieán thöïc hieän chính laø ngöôøi söû<br /> maët trôøi haèng naêm khoaûng haønh nghieân cöùu aùp duïng thöû duïng lao ñoäng hoaëc ngöôøi lao<br /> 123 kcal/cm2. Ñoä aåm trung nghieäm moät phöông phaùp ñoäng coù söï hieåu bieát veà nôi<br /> bình naêm töông ñoái cao, trung ñaùnh giaù ruûi ro ñeå phoøng ngöøa laøm vieäc.<br /> bình treân 80%. Treân cô sôû moät stress vaø thieáu tieän nghi nhieät Giai ñoaïn 2 - Phaân tích:<br /> neàn khí haäu noùng aåm nhö vaäy treân theá giôùi trong ñieàu kieän Phaân tích hoaït ñoäng lao ñoäng,<br /> keát hôïp vôùi yeáu toá coâng ngheä lao ñoäng ôû Vieät Nam. thôøi gian tieáp xuùc keát hôïp vôùi<br /> <br /> <br /> <br /> 68 Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 1,2&3-2013<br /> Kt qu nghiên cu KHCN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> vieäc ño ñaïc ñònh löôïng caùc<br /> yeáu toá moâi tröôøng nhö: nhieät<br /> ñoä caàu khoâ (ta); nhieät ñoä caàu<br /> ñen (tg); ñoä aåm (RH); toác ñoä<br /> gioù (va); böùc xaï vaø caùc yeáu toá<br /> caù nhaân nhö möùc tieâu hao<br /> naêng löôïng (W), ñoä caùch nhieät<br /> cuûa quaàn aùo (Icl). Söû duïng<br /> caùc tieâu chuaån lieân quan ñeå<br /> tính toaùn caùc chæ soá ñaùnh giaù.<br /> Phaân loaïi ruûi ro vaø xaùc ñònh<br /> caùc bieän phaùp phoøng ngöøa.<br /> Cuoái cuøng laø xaùc ñònh caàn<br /> thieát hay khoâng phaûi thöïc hieän<br /> giai ñoaïn tieáp theo. ÔÛ giai<br /> ñoaïn naøy, ngöôøi thöïc hieän vaãn<br /> laø nhöõng ngöôøi thöïc hieän giai<br /> ñoaïn 1 vôùi söï giuùp ñôõ cuûa caùc<br /> chuyeân vieân ñaõ ñöôïc ñaøo taïo<br /> Ảnh: minh họa, Nguồn: Internet<br /> veà an toaøn veä sinh lao ñoäng.<br /> Giai ñoaïn 3 - Chuyeân gia:<br /> Phaân tích chi tieát töøng nguoàn Baøn. Lónh vöïc saûn xuaát chính trôøi vaø nhieät ñoä cao töø loø nung<br /> noùng laïnh cuï theå, söï tieáp xuùc cuûa coâng ty laø saûn xuaát kinh phaùt ra.<br /> toång theå cuûa coâng nhaân vôùi doanh VLXD, vaät lieäu trang trí Ñeà taøi ñaõ thöïc hieän caùc<br /> caùc nguoàn nhieät. Ño ñaïc moâi noäi thaát. Saûn phaåm chính cuûa böôùc ñaùnh giaù phaân loaïi ruûi ro<br /> tröôøng, caùc chæ soá sinh lyù vaø coâng ty laø caùc loaïi gaïch nhö taïi 11 vò trí coâng vieäc cuûa<br /> ñaùnh giaù cho töøng coâng vieäc gaïch ñaëc, gaïch 2 loã, gaïch saùu phaân xöôûng saûn xuaát gaïch<br /> cuï theå vaø caû chuoãi coâng vieäc. loã v.v.. vaø caùc loaïi ngoùi. Tröôùc ngoùi thuoäc Coâng ty Coå phaàn<br /> Xaùc ñònh caùc bieän phaùp kyõ ñaây khi môùi ñöôïc thaønh laäp, Gaïch ngoùi Thaïch Baøn vaø thu<br /> thuaät ñaëc bieät toái öu nhaát vaø toå coâng ty cuõng saûn xuaát theo ñöôïc caùc keát quaû nhö sau:<br /> chöùc coâng vieäc hôïp lyù nhaát. ÔÛ caùc phöông phaùp thuû coâng<br /> 2.1. Keát quaû ñaùnh giaù ruûi ro<br /> giai ñoaïn naøy, ngöôøi thöïc hieän truyeàn thoáng, nhöng baét ñaàu<br /> giai ñoaïn 1- quan saùt<br /> cuõng laø nhöõng ngöôøi thöïc töø naêm 1991, coâng ty ñaõ ñaàu<br /> tö xaây döïng heä thoáng loø ÔÛ giai ñoaïn 1 cuûa chieán<br /> hieän giai ñoaïn tröôùc vôùi söï löôïc, ñeà taøi ñaõ höôùng daãn cho<br /> Tuynel vaø heä thoáng nhaø caùng<br /> giuùp ñôõ cuûa caùc chuyeân gia. caùc caùn boä kyõ thuaät, toå tröôûng<br /> kính phôi gaïch töø naêm 1993.<br /> 2. Keát quaû ñaùnh giaù ruûi ro Vôùi coâng ngheä saûn xuaát naøy, saûn xuaát vaø ngöôøi lao ñoäng<br /> ñeå phoøng ngöøa stress vaø gaùnh naëng lao ñoäng ñöôïc trong coâng ty naém roõ quy<br /> thieáu tieän nghi trong ñieàu giaûm ñi raát nhieàu, moâi tröôøng trình, kyõ thuaät ñaùnh giaù ruûi ro<br /> kieän lao ñoäng nhieät taïi lao ñoäng cuõng ñöôïc caûi thieän theo phieáu döïa treân nhöõng<br /> Coâng ty Coå phaàn Gaïch ngoùi hôn so vôùi coâng ngheä truyeàn quan saùt vaø kinh nghieäm cuûa<br /> Thaïch Baøn thoáng, nhöng cuõng nhö caùc chính baûn thaân hoï. Döôùi söï<br /> Coâng ty Coå phaàn Gaïch coâng ty saûn xuaát gaïch khaùc, höôùng daãn cuûa caùn boä ñeà taøi,<br /> ngoùi Thaïch Baøn laø moät trong ñieàu kieän lao ñoäng trong coâng caùc ñoái töôïng treân ñaõ tieán<br /> nhöõng coâng ty con cuûa Coâng ty vaãn khaù khaéc nghieät vôùi söï haønh ñaùnh giaù ngay taïi caùc<br /> ty Coå phaàn Taäp ñoaøn Thaïch aûnh höôûng cuûa böùc xaï maët khu vöïc laøm vieäc cuûa hoï.<br /> <br /> <br /> Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 1,2&3-2013 69<br /> Kt qu nghiên cu KHCN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bng 1: Kt qu đánh giá ri ro giai đoan 1 ti Công ty C ph<br /> n Gch ngói Thch Bàn<br /> <br /> Nhieät Ñoä Böùc Toác Gaùnh Quaàn YÙ Giai<br /> Vò trí coâng vieäc Ñieåm soá ñoä aåm xaï ñoä naëng aùo kieán ñoaïn 2<br /> nhieät gioù LÑ NLÑ<br /> Ñieàu khieån maùy ñuøn eùp Ñieåm hieän taïi 1 0 1 1 0 1 1 Khoâng<br /> gaïch Ñieåm töông lai 0 0 0 1 0 1 0<br /> Boác gaïch töø baêng taûi Ñieåm hieän taïi 2 -1 1 1 2 1 2 Khoâng<br /> xuoáng xe ñaåy Ñieåm töông lai 1 0 1 1 1 0 1<br /> Ñaûo gaïch trong nhaø Ñieåm hieän taïi 2 -1 1 1 2 1 2 Coù<br /> caùng kính Ñieåm töông lai 2 -1 1 1 1 0 2<br /> Ñaûo gaïch trong nhaø Ñieåm hieän taïi 2 -1 1 1 2 1 2 Coù<br /> caùng nhöïa Ñieåm töông lai 2 -1 1 1 1 0 1<br /> VC gaïch töø nhaø caùng Ñieåm hieän taïi 2 -1 1 1 2 1 2 Khoâng<br /> ñeán xe goong Ñieåm töông lai 1 -1 1 0 0 0 1<br /> Xeáp gaïch leân xe goong Ñieåm hieän taïi 2 -1 1 1 2 1 2 Khoâng<br /> Ñieåm töông lai 1 -1 0 0 1 0 1<br /> Kieåm tra vaø tra than Ñieåm hieän taïi 3 -1 3 0 1 1 2 Coù<br /> vaøo caùc loã loø Ñieåm töông lai 2 -1 1 0 1 2 2<br /> Theo doõi, caäp nhaät döõ Ñieåm hieän taïi 3 -1 2 0 0 1 2 Coù<br /> lieäu tra than Ñieåm töông lai 2 -1 1 0 0 0 2<br /> Boác gaïch töø xe goong Ñieåm hieän taïi 3 -1 2 1 2 1 2 Coù<br /> xuoáng xe keùo Ñieåm töông lai 2 0 1 1 2 0 2<br /> Vaän chuyeån gaïch ra Ñieåm hieän taïi 2 -1 2 1 2 1 2 Khoâng<br /> baõi Ñieåm töông lai 1 -1 1 1 0 0 1<br /> Boác xeáp gaïch xuoáng xe Ñieåm hieän taïi 2 -1 2 1 2 1 2 Coù<br /> vaän taûi Ñieåm töông lai 2 -1 1 1 2 0 2<br /> <br /> Caùc vò trí ñöôïc ñaùnh giaù gaïch leân xe goong (khu vöïc caû 11 vò trí coâng vieäc naøy ñeàu<br /> bao goàm: Vò trí coâng vieäc ñieàu xeáp goong); vò trí coâng vieäc coù caùc vaán ñeà veà nhieät. Ñaùnh<br /> khieån maùy ñuøn eùp gaïch vaø vò phaân loaïi boác gaïch töø treân xe giaù tình huoáng ban ñaàu, taát caû<br /> trí coâng vieäc boác gaïch töø baêng goong xuoáng xe keùo, vò trí caùc vò trí ñeàu coù moät vaøi thoâng<br /> taûi xuoáng xe ñaåy (khu vöïc taïo coâng vieäc vaän chuyeån gaïch ra soá coù ñieåm soá naèm ngoaøi<br /> hình saûn phaåm); vò trí ñaûo baõi (khu vöïc phaân loaïi); vò trí khoaûng -1 ñeán 1 caàn phaûi<br /> gaïch trong nhaø caùng kính, vò coâng vieäc kieåm tra than vaø tra<br /> thöïc hieän caùc ñaùnh giaù phaân<br /> trí ñaûo gaïch trong nhaø caùng than vaøo loø, vò trí coâng vieäc<br /> tích nguyeân nhaân vaø ñeà ra caùc<br /> nhöïa (khu vöïc phôi ñaûo gaïch theo doõi, caäp nhaät döõ lieäu tra<br /> bieän phaùp caûi thieän. Döïa treân<br /> moäc); vò trí coâng vieäc boác xeáp than (khu vöïc loø nung).<br /> saûn phaåm xuoáng phöông tieän caùc kinh nghieäm baûn thaân vaø<br /> Keát quaû ñaùnh giaù ñöôïc theå<br /> vaän taûi (khu vöïc baõi ngoaøi quan saùt thöïc teá, caùc ñaùnh giaù<br /> hieän trong baûng 1.<br /> trôøi); vò trí coâng vieäc vaän vieân ñeàu xaùc ñònh ñöôïc<br /> chuyeån gaïch töø nhaø caùng ñeán Nhaän xeùt: nguyeân nhaân vaø ñöa ra ñöôïc<br /> xe goong, vò trí coâng vieäc xeáp Töø keát quaû treân cho thaáy moät soá giaûi phaùp ñôn giaûn coù<br /> <br /> <br /> 70 Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 1,2&3-2013<br /> Kt qu nghiên cu KHCN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> theå thöïc hieän ñöôïc nhö sau: khoaûng -1 ñeán 1. Coøn laïi 6 vò töông lai sau khi thöïc hieän<br /> - Taïi khu vöïc ñieàu khieån trí vaãn coøn coù thoâng soá ñaùnh giaûi phaùp. Keát quaû ño ñaïc,<br /> maùy ñuøn eùp gaïch coù theå döïng giaù coù möùc ñieåm > 1 vaø caàn tính toaùn vaø ñaùnh giaù, phaân<br /> buoàng ñieàu khieån baèng thaïch thieát phaûi thöïc hieän giai ñoaïn loaïi ruûi ro ñöôïc theå hieän trong<br /> cao, phuû taám caùch nhieät leân ñaùnh giaù 2 cuûa chieán löôïc. baûng 2, 3, 4.<br /> beà maët maùi toân, boå sung quaït 2.2. Keát quaû ñaùnh giaù ruûi ro Nhaän xeùt:<br /> gioù; giai ñoaïn 2 - Phaân tích Töø keát quaû ñaùnh giaù phaân<br /> - Taïi khu vöïc boác gaïch töø Töø keát quaû ñaùnh giaù sô boä loaïi ruûi ro treân cho thaáy ngoaïi<br /> baêng taûi xuoáng xe ñaåy coù theå cho thaáy 6 vò trí coâng vieäc caàn tröø coâng vieäc kieåm tra than vaø<br /> thay theá caùc taám löôùi moûng phaûi thöïc hieän giai ñoaïn ñaùnh tra than ôû noùc loø coù möùc caêng<br /> che maùi baèng caùc taám caùch giaù tieáp theo (ñaùnh giaù ñònh thaúng töùc thì, giôùi haïn thôøi<br /> nhieät daøy hôn, boå sung theâm löôïng) goàm: gian tieáp xuùc cho pheùp laø 18<br /> nhaân coâng vaø ñoäi muõ roäng phuùt ôû caû ñieàu kieän toái ña vaø<br /> - Vò trí coâng vieäc ñaûo gaïch<br /> vaønh khi laøm vieäc; ñieàu kieän trung bình, caùc coâng<br /> trong nhaø caùng kính;<br /> - Khu vöïc phôi, ñaûo gaïch vieäc coøn laïi ñeàu coù möùc caêng<br /> - Vò trí coâng vieäc ñaûo gaïch<br /> moäc yeâu caàu phaûi coù naéng thaúng ngaén haïn ôû ñieàu kieän<br /> trong nhaø caùng nhöïa;<br /> neân chæ coù theå thöïc hieän giaûi trung bình trong ca laøm vieäc,<br /> phaùp traùnh giôø cao ñieåm naéng - Vò trí coâng vieäc kieåm tra<br /> giôùi haïn thôøi gian tieáp xuùc toái<br /> noùng nhaát töø 12h-14h vaø ñoäi than vaø tra than vaøo noùc loø;<br /> ña cho pheùp khoaûng töø 30 –<br /> muõ roäng vaønh khi laøm vieäc; - Vò trí coâng vieäc theo doõi 57 phuùt. Khi xeùt ñeán caùc ñieàu<br /> - Khu vöïc boác xeáp gaïch leân loø, caäp nhaät döõ lieäu tra than kieän toái ña thì ngoaïi tröø coâng<br /> xe goong, coù theå döïng caùc vaøo soå;<br /> vieäc ghi cheùp döõ lieäu coù möùc<br /> taám chaén ñeå ngaên caùch nhieät - Vò trí coâng vieäc phaân loaïi caêng thaúng ngaén haïn, caùc<br /> phaùt ra töø khu vöïc phôi gaïch boác gaïch töø treân xe goong coâng vieäc khaùc ñeàu coù möùc<br /> vaø khu vöïc nung, taêng cöôøng xuoáng xe keùo; caêng thaúng töùc thì töø 20-26<br /> quaït gioù; - Vò trí coâng vieäc boác xeáp phuùt. Khi ñoái chieáu vôùi thôøi<br /> - Khu vöïc ghi cheùp döõ lieäu saûn phaåm xuoáng xe vaän taûi. gian tieáp xuùc lieân tuïc thöïc teá<br /> tra than chæ coù theå boå sung Trong giai ñoaïn 2 cuûa cuûa ngöôøi lao ñoäng taïi caùc vò<br /> theâm quaït phun söông; chieán löôïc, ñeà taøi ñaõ tieán haønh trí töông öùng cuûa coâng ty gaïch<br /> - Khu vöïc phaân loaïi, dôõ phaân tích toång hôïp chuoãi caùc ngoùi Thaïch Baøn thì taát caû caùc<br /> gaïch sau nung thì töôùi nöôùc hoaït ñoäng coâng vieäc, ño ñaïc coâng vieäc ñeàu khoâng chaáp<br /> leân gaïch ñeå haï bôùt nhieät ñoä caùc yeáu toá vi khí haäu, xaùc ñònh nhaän ñöôïc. Vò trí ghi cheùp döõ<br /> vaø boå sung theâm quaït gioù möùc chuyeån hoùa (M), xaùc lieäu vaø theo doõi loø, moãi laàn<br /> phun söông. ñònh ñoä caùch nhieät cuûa quaàn thöïc hieän coâng vieäc chæ maát<br /> Sau khi öôùc löôïng cho aùo ngöôøi lao ñoäng, tính toaùn 10-15 phuùt nhöng tröôùc ñoù<br /> ñieåm tình huoáng töông lai caùc chæ soá ôû caû ñieàu kieän ngöôøi lao ñoäng ñaõ phaûi thöïc<br /> (sau khi ñaõ thöïc hieän caùc giaûi trung bình vaø ñieàu kieän toái ña. hieän coâng vieäc taïi vò trí tra<br /> phaùp), coù 5 vò trí coâng vieäc Töø ñoù ñeà taøi tieán haønh phaân than 15-20 phuùt vôùi ñieàu kieän<br /> khoâng phaûi thöïc hieän giai loaïi vaø ñaùnh giaù möùc ñoä ruûi ro, khaéc nghieät hôn neân maëc duø<br /> ñoaïn ñaùnh giaù tieáp theo cuûa xaùc ñònh caùc bieän phaùp kyõ giôùi haïn thôøi gian tieáp xuùc<br /> chieán löôïc maø chæ caàn thöïc thuaät, toå chöùc, boå sung löôïng nhieàu hôn thôøi gian thöïc hieän<br /> hieän caùc giaûi phaùp ñôn giaûn nöôùc. Sau ñoù ñeà taøi öôùc thöïc teá, nhöng vaãn khoâng<br /> ñaõ neâu ra do ñieåm soá cuûa caùc löôïng hieäu quaû caùc giaûi phaùp chaáp nhaän ñöôïc. Taát caû caùc vò<br /> thoâng soá ñeàu ñaõ ñöôïc ñöa veà vaø tính toaùn caùc ruûi ro trong trí ñeàu phaûi phaân tích nguyeân<br /> <br /> <br /> Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 1,2&3-2013 71<br /> Kt qu nghiên cu KHCN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bng 2: Kt qu đo đc và tính toán các thông s<br /> <br /> ta tg RH va M M W H<br /> TT Vò trí ño O O Icl<br /> ( C) ( C) (%) m/s (W/m2) (W) (kg) (m)<br /> Khu caùng kính – TB 36,8 40,2 55,8 0,5 175 258 0,7 49 1,58<br /> 1<br /> Coâng vieäc ñaûo gaïch Max 39,1 45,1 61,0 0,6 190 299 0,7 55 1,62<br /> Khu caùng nhöïa - vò TB 36,2 39,7 54,7 0,4 169 247 0,7 48 1,58<br /> 2<br /> trí CN laøm vieäc Max 38,4 44,8 60,0 0,6 182 266 0,7 47 1,60<br /> TB 48,0 54,1 48,7 0,2 129 218 0,7 62 1,67<br /> 3 Ñænh giöõa loø<br /> Max 48,5 54,6 49,4 0,2 137 243 0,7 67 1,70<br /> TB 42,4 48,9 49,5 0,2 91 154 0,7 61 1,68<br /> 4 Khu vöïc theo doõi loø<br /> Max 42,7 49,3 50,2 0,3 99 174 0,7 68 1,68<br /> Khu vöïc phaân loaïi TB 37,4 42,9 56,0 0,6 192 285 0,7 50 1,58<br /> 5<br /> xuoáng goong Max 39,5 47,1 62,0 0,7 198 304 0,7 54 1,58<br /> Khu vöïc boác dôõ gaïch TB 35,5 40,6 58,3 0,7 196 313 0,7 59 1,59<br /> 6<br /> ngoaøi baõi Max 37,6 46,2 63,0 0,7 202 352 0,7 66 1,68<br /> <br /> Ghi chuù:<br /> Caùc keát quaû treân ñöôïc ño trong khoaûng thôøi gian noùng nhaát cuûa muøa heø. Giaù trò max laø keát quaû ño luùc<br /> noùng nhaát caû ca lao ñoäng, giaù trò TB laø keát quaû tính toaùn töø nhieàu keát quaû ño trong caû ca lao ñoäng coäng<br /> laïi chia trung bình. Icl laø ñoä caùch nhieät cuûa quaàn aùo tính chung cho taát caû caùc ñoái töôïng (vì cuøng söû duïng<br /> moät loaïi quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng, giaày vaø khaåu trang). M laø möùc tieâu hao naêng löôïng tính toaùn töø keát quaû<br /> ño nhòp tim cuûa 3-5 ñoái töôïng trong moïi vò trí lao ñoäng. Ñôn vò cuûa M laø W vaø quy ñoåi thaønh W/m2<br /> <br /> <br /> Bng 3 : Kt qu tính toán các ch s theo ch<br /> ng trình ca Mailchare<br /> <br /> PDD WBGT D tre DLE maát DLE tích<br /> TT Vò trí ño PMV<br /> (%) (OC) (g) O<br /> ( C) nöôùc (phuùt) nhieät (phuùt)<br /> 1 Khu caùng kính - vò TB 4,29 100 32,8 5500 40,9 220 47<br /> trí CN ñaûo gaïch Max 5,58 100 36,6 5860 46,1 230 23<br /> 2 Khu caùng nhöïa - vò TB 4,06 100 32,2 5450 40,4 220 57<br /> trí CN ñaûo gaïch Max 5,22 100 36,0 5430 45,0 210 24<br /> 3 Ñænh giöõa loø TB 6,35 100 42,9 6220 52,6 240 18<br /> Max 6,72 100 43,4 6510 53,6 250 18<br /> 4 Khu vöïc theo doõi loø TB 6,09 100 38,3 6210 45,5 240 34<br /> Max 5,96 100 38,6 6510 45,6 260 33<br /> 5 Khu vöïc phaân loaïi TB 4,97 100 34,2 5550 43,0 220 30<br /> xuoáng goong Max 5,02 100 37,7 5810 47,6 230 20<br /> 6 Khu vöïc boác dôõ gaïch TB 4,82 100 32,7 6270 40,4 230 52<br /> ngoaøi baõi Max 6,22 100 36,6 7690 44,8 210 26<br /> <br /> Ghi chuù:<br /> D: Toång löôïng maát nöôùc sau 8h; tre: nhieät ñoä tröïc traøng sau 8 giôø laøm vieäc<br /> DLE maát nöôùc: Thôøi gian tieáp xuùc toái ña cho pheùp ñeå ñaït möùc maát nöôùc toái ña<br /> DLE tích nhieät: Thôøi gian tieáp xuùc toái ña cho pheùp ñeå ñaït giaù trò cöïc ñaïi cuûa nhieät ñoä tröïc traøng<br /> <br /> <br /> 72 Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 1,2&3-2013<br /> Kt qu nghiên cu KHCN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bng 4: Tóm tt các kt qu đánh giá phân loi ri ro giai đon 2 chin l<br /> c<br /> <br /> Vò trí Hieän taïi* Töông lai** Thöïc<br /> hieän giai<br /> Coù theå Coù theå<br /> DLE DLE ñoaïn 3<br /> Ruûi ro chaáp Ruûi ro chaáp<br /> (phuùt) (phuùt)<br /> nhaän nhaän<br /> Ñaûo gaïch trong Caêng thaúng nhieät Caêng thaúng<br /> 47<br /> nhaø caùng kính trong ngaén haïn (Caêng Khoâng trong daøi 220 Coù Khoâng<br /> (23)<br /> thaúng töùc thì) haïn<br /> Ñaûo gaïch trong Caêng thaúng nhieät Caêng thaúng<br /> 57<br /> nhaø caùng nhöïa trong ngaén haïn (Caêng Khoâng nhieät trong 220 Coù Khoâng<br /> (24)<br /> thaúng töùc thì) daøi haïn<br /> Kieåm tra than Caêng thaúng nhieät Caêng thaúng<br /> 18<br /> vaø tra than treân ngay töùc thì Khoâng trong ngaén 30 Coù Khoâng<br /> (18)<br /> noùc loø haïn<br /> Ghi cheùp döõ Caêng thaúng trong Thieáu tieän<br /> lieäu vaø theo doõi ngaén haïn (Caêng 34 nghi nhieät<br /> Khoâng Coù Khoâng<br /> loø thaúng trong ngaén (33)<br /> haïn)<br /> Phaân loaïi gaïch Caêng thaúng trong Thieáu tieän<br /> 30<br /> xuoáng goong ngaén haïn (Caêng Khoâng nghi nhieät, Coù Khoâng<br /> (20)<br /> thaúng ngay töùc thì)<br /> Xeáp gaïch Caêng thaúng trong Caêng thaúng<br /> 52<br /> xuoáng caùc xe ngaén haïn (Caêng Khoâng trong daøi 330 Coù Khoâng<br /> (26)<br /> vaän taûi thaúng ngay töùc thì) haïn.<br /> <br /> Ghi chuù:<br /> * Ñaùnh giaù ruûi ro ôû tình huoáng hieän taïi ban ñaàu cuûa nhaø maùy<br /> ** Ñaùnh giaù ruûi ro ôû tình huoáng töông lai sau khi ñaõ coù moät vaøi caùc bieän phaùp caûi thieän moâi tröôøng nhieät,<br /> öôùc löôïng hieäu quaû caùc bieän phaùp vaø tính toaùn laïi.<br /> Soá lieäu trong ngoaëc ñôn laø ñaùnh giaù ôû ñieàu kieän toái ña, Soá lieäu ngoaøi ngoaëc ñôn laø ñaùnh giaù ôû ñieàu kieän<br /> trung bình.<br /> <br /> nhaân vaø xaùc ñònh caùc bieän taïi khu vöïc kieåm tra than vaø goong coù bò aûnh höôûng nhieàu<br /> phaùp kyõ thuaät ngaên ngöøa tra than noùc loø coù theå laùt theâm cuûa nhieät ñoä töôøng loø nung<br /> kieåm soaùt. Ngoaøi moät soá bieän moät lôùp gaïch caùch nhieät treân neân phaûi boå sung theâm caùc<br /> phaùp ñaõ xaùc ñònh trong giai saøn loø vaø thu heïp bôùt caùc loã lôïp caùch nhieät ôû khu vöïc<br /> ñoaïn 1, ñeà taøi ñaõ xaùc ñònh cöûa loø; taïi khu vöïc theo doõi vaø töôøng loø nung.<br /> theâm ñöôïc moät soá giaûi phaùp ghi cheùp döõ lieäu tra than caàn Sau khi ñaõ xaùc ñònh moät soá<br /> cuï theå hôn nhö: taïi khu vöïc phaûi ñöôïc taùch rieâng baèng giaûi phaùp, ñeà taøi ñaõ phaân tích<br /> ñaûo gaïch coù theå naâng cao maùi cabin caùch nhieät coù cöûa vaùch öôùc löôïng hieäu quaû caùc giaûi<br /> theâm 0,3m vaø phuû caùc taám kính vaø heä thoáng thoâng gioù; taïi phaùp vaø tính toaùn möùc ruûi ro<br /> caùch nhieät cho rieâng caùc loái ñi; khu vöïc phaân loaïi gaïch xuoáng coøn laïi. Keát quaû, vò trí tra than<br /> <br /> <br /> Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 1,2&3-2013 73<br /> Kt qu nghiên cu KHCN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> noùc loø vaãn coù möùc ruûi ro trong lao ñoäng, keát quaû coù 5 vò trí phuø hôïp vôùi ñieàu kieän Vieät<br /> ngaén haïn, coâng vieäc phaûi lao ñoäng chæ caàn thöïc hieän Nam hieän nay.<br /> döøng laïi ôû phuùt thöù 30. Caùc giai ñoaïn ñaùnh giaù 1 cuûa<br /> coâng vieäc khaùc nhö phaân loaïi chieán löôïc (giai ñoaïn quan TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> gaïch trong nhaø caùng kính, saùt) sau khi ñaõ thöïc hieän moät [1]. Nguyeãn Trinh Höông vaø<br /> phaân loaïi gaïch trong nhaø soá giaûi phaùp caûi thieän moâi CS, Nghieân cöùu xaây döïng tieâu<br /> caùng nhöïa ñeàu coù möùc ruûi ro tröôøng ñôn giaûn. Giai ñoaïn 2 chuaån ñaùnh giaù caêng thaúng<br /> daøi haïn, giôùi haïn thôøi gian tieáp cuûa chieán löôïc (giai ñoaïn nhieät khi laøm vieäc ôû moâi<br /> xuùc laø 220 phuùt. Coâng vieäc phaân tích), phaân loaïi 6 vò trí tröôøng noùng trong ñieàu kieän<br /> boác xeáp gaïch xuoáng caùc lao ñoäng coøn laïi ñeàu ôû möùc Vieät Nam, 2009.<br /> phöông tieän vaän taûi coù möùc ruûi caêng thaúng töùc thì vaø caêng [2]. Tieâu chuaån TCVN<br /> ro caêng thaúng daøi haïn, coâng<br /> thaúng daøi haïn. Ñeà taøi ñaõ xaùc 7112:2002 (ISO 7243:1989)<br /> vieäc phaûi döøng laïi ôû phuùt 330.<br /> ñònh caùc bieän phaùp kyõ thuaät Moâi tröôøng noùng – Ñaùnh giaù<br /> So saùnh vôùi thôøi gian tieáp xuùc<br /> caûi thieän moâi tröôøng lao ñoäng caêng thaúng nhieät ñoái vôùi ngöôøi<br /> lieân tuïc thöïc teá thì caùc coâng<br /> cuõng nhö toå chöùc coâng vieäc lao ñoäng baèng chæ soá WBGT<br /> vieäc naøy ñeàu coù theå chaáp<br /> hôïp lyù. Neáu caùc bieän phaùp (nhieät ñoä caàu öôùt).<br /> nhaän ñöôïc sau khi thöïc hieän<br /> caùc giaûi phaùp kyõ thuaät vaø treân ñöôïc thöïc hieän ñaày ñuû, [3]. Tieâu chuaån TCVN<br /> khoâng caàn phaûi thöïc hieän giai so saùnh vôùi thôøi gian tieáp xuùc 7212:2009 (ISO 8996: 2004)<br /> ñoaïn ñaùnh giaù tieáp theo cuûa thöïc teá thì caû 6 vò trí khoâng Ergonomics moâi tröôøng nhieät -<br /> chieán löôïc. caàn phaûi ñaùnh giaù sang giai Xaùc ñònh möùc chuyeån hoaù.<br /> ñoaïn 3 (giai ñoaïn chuyeân [4]. ISO 15265: 2004<br /> Nhö vaäy caû 6 vò trí coâng<br /> gia). Nhö vaäy, hoaït ñoäng Ergonomics of the thermal<br /> vieäc ñaùnh giaù trong giai ñoaïn<br /> 2 - ñaùnh giaù ñònh tính ñeàu ñaït ñaùnh giaù taïi Coâng ty Coå phaàn environment – Risk assess-<br /> yeâu caàu khoâng caàn thieát phaûi gaïch ngoùi Thaïch Baøn chæ caàn ment strategy for the preven-<br /> thöïc hieän giai ñoaïn ñaùnh giaù thöïc hieän ôû 2 giai ñoaïn ñaàu tion of stress or discomfort in<br /> tieáp theo sau khi ñaõ thöïc hieän ñaõ ñaït ñöôïc muïc tieâu cuoái thermal working conditions.<br /> caùc giaûi phaùp kyõ thuaät, toå cuøng ñaët ra. [5]. Jerry D. Ramsey,<br /> chöùc coâng vieäc vaø boå sung Tuy nhieân, trong quaù trình Thomas E. Bernard,<br /> nöôùc hôïp lyù. thöïc hieän ñaùnh giaù, ñeà taøi ñaõ Evaluation and control of hot<br /> KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ phaân tích vaø chæ ra ñöôïc moät working environments: Part I -<br /> soá ñieåm phuø hôïp cuõng nhö Guidelines for the practitioner.<br /> Ñeà taøi ñaõ thöïc hieän ñaùnh International Journal of<br /> chöa phuø hôïp cuûa tieâu chuaån<br /> giaù ruûi ro ñeå phoøng ngöøa Industrial Ergonomics 14<br /> ISO 15265: 2004 trong ñieàu<br /> stress vaø thieá u tieä n nghi (1994) 119-127.<br /> kieän Vieät Nam. Ñaây laø moät<br /> nhieät cho 11 vò trí coâng vieäc<br /> chieán löôïc ñaùnh giaù thoâng [6]. BOHS (2009), The<br /> trong xöôûng saûn xuaát gaïch minh vaø raát caàn thieát cho caùc Thermal Environment,<br /> ngoùi thuoäc Coâng ty Coå phaàn doanh nghieäp Vieät Nam hieän Technical Guide No.12. 2nd<br /> gaï c h ngoù i Thaï c h Baø n . nay trong vieäc ñaùnh giaù ruûi ro Edn Addendum to the second<br /> Phöông phaùp ñaùnh giaù ñöôïc ñeå phoøng ngöøa stress vaø edition. British Occupational<br /> thöïc hieän döïa treân chieán löôïc thieáu tieän nghi nhieät. Vì vaäy Hygiene Society 2009 .<br /> 3 giai ñoaïn theo tieâu chuaån caàn phaûi coù nhöõng nghieân cöùu<br /> ISO 15265: 2004. Sau khi ñaõ hieäu chænh phöông phaùp vaø<br /> ñaùnh giaù phaân loaïi caùc vò trí xaây döïng laïi tieâu chuaån cho<br /> <br /> <br /> <br /> 74 Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 1,2&3-2013<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2