DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
210
lượt xem
15
download

DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

  1. Phụ lục II-4 D A N H S ÁC H N G Ư Ờ I Đ Ạ I D I Ệ N T H E O Ủ Y Q UY Ề N C Ô N G T Y T N H H M Ộ T T H À N H V I Ê N ( đ ố i v ớ i c h ủ s ở h ữ u l à t ổ chức) Vốn góp Tê n n g ư ờ i Giới Quốc Chỗ ở Nơi đăng S ố , n gà y , c ơ Chữ TT N g à y, Dâ n Ghi Tổng Thời đại diện tịch tộc hiện tại ký hộ quan cấp tháng, tính ký chú giá trị điểm theo ủy khẩu CMND hoặc năm vốn đại diện quyền thường chứng thực sinh được phần trú cá nhân khác đại vốn diện 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . . . . . . . . . , n g ày . . . . . . . . . t h á n g . . . . . . . . . n ă m . . . . . . . . Đ ạ i d i ệ n t h e o p h áp l u ậ t c ủ a c ôn g t y ( Ký v à g h i r õ h ọ t ê n) Ghi chú: T à i s ả n h ì n h t h à n h t ổ n g g i á t r ị v ố n g ó p đ ư ợ c q u y ề n đ ạ i d i ệ n c ủ a t ừ n g c á n h â n c ầ n đ ư ợ c l i ệ t kê c ụ t h ể : t ê n l o ạ i t à i sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản