intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
668
lượt xem
69
download

BIỂU MẪU "DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên theo phụ lục II-4 THÔNG TƯ SỐ 03/2006/TT-BKH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN "

  1. Phụ lục II-4 D A N H S ÁC H N G Ư Ờ I Đ Ạ I D I Ệ N T H E O Ủ Y Q UY Ề N C Ô N G T Y T N H H M Ộ T T H À N H V I Ê N ( đ ố i v ớ i c h ủ s ở h ữ u l à t ổ chức) Vốn góp TT Tê n n g ư ờ i N g à y, Giới Quốc Dâ n Chỗ ở Nơi đăng S ố , n gà y , c ơ Tổng Thời Chữ Ghi đại diện tháng, tính tịch tộc hiện tại ký hộ quan cấp giá trị điểm ký chú theo ủy năm khẩu CMND hoặc vốn đại diện quyền sinh thường chứng thực được phần trú cá nhân khác đại vốn diện 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . . . . . . . . . , n g ày . . . . . . . . . t h á n g . . . . . . . . . n ă m . . . . . . . . Đ ạ i d i ệ n t h e o p h áp l u ậ t c ủ a c ôn g t y ( Ký v à g h i r õ h ọ t ê n) Ghi chú: T à i s ả n h ì n h t h à n h t ổ n g g i á t r ị v ố n g ó p đ ư ợ c q u y ề n đ ạ i d i ệ n c ủ a t ừ n g c á n h â n c ầ n đ ư ợ c l i ệ t kê c ụ t h ể : t ê n l o ạ i t à i sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2