Đào tạo MC trên thế giới

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
445
lượt xem
147
download

Đào tạo MC trên thế giới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MC là từ viết tắt của Master of Ceremonics, cụm từ này được biết đến như là một người dẫn dắt chương trình biểu diễn hay các sự kiện. Có rất nhiều hình thức MC: MC cho các chương trình giải trí, talk show, game show trên truyền hình… Từ MC ngày nay cũng đã được sử dụng rộng rãi và phổ biến hơn. Chỉ cần nhìn vào con số những ứng viên đăng ký thi tuyển MC cho các chương trình truyền hình, số lượng những học viên ghi tên vào lớp đào tạo MC ngắn hạn tại các trung...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đào tạo MC trên thế giới

  1. ào t o MC trên th gi i
  2. MC là t vi t t t c a Master of Ceremonics, c m t này ư c bi t n như là m t ngư i d n d t chương trình bi u di n hay các s ki n. Có r t nhi u hình th c MC: MC cho các chương trình gi i trí, talk show, game show trên truy n hình… T MC ngày nay cũng ã ư c s d ng r ng rãi và ph bi n hơn. Ch c n nhìn vào con s nh ng ng viên ăng ký thi tuy n MC cho các chương trình truy n hình, s lư ng nh ng h c viên ghi tên vào l p ào t o MC ng n h n t i các trung tâm ào t o cũng cho chúng ta th y s h p d n c a ngh m i này. Có th nói, MC là m t ngh “nói ra ti n” và d n i ti ng, tuy nhiên không ph i ai sinh ra cũng có th làm MC. Ngoài yêu c u v ch t gi ng, ngo i hình, ngư i làm ngh MC c n ph i tích lũy ư c kh i lư ng tri th c phong phú cũng như s v ng vàng trong chuyên môn. làm ư c i u này, các MC không có gì khác hơn là ph i h c và t h c. M và Châu Âu là nh ng nơi có l ch s phát tri n ngành truy n thông lâu i và có nh ng bư c phát tri n m nh m nh t. Chính vì l ó mà các chương trình ào t o MC ây ã xu t hi n t gi a th k XX. T i Tây Âu, h u h t các nư c u có trư ng hay h c vi n chuyên ào t o MC. Pháp có ARFA (Hi p h i ào t o MC), CFA (Trung tâm ào t o ngh d n chương trình); t i B có CBAI (Trung tâm ào t o a văn hóa chuyên ào t o ngh
  3. d n chương trình)… H u h t các cơ s ào t o này u hư ng t i m c tiêu giúp ngư i h c tăng kh năng làm vi c theo nhóm, phát tri n k năng cá nhân và nh hư ng ào t o cho nh ng ngư i làm vi c trong các lĩnh v c gi i trí, th thao, du l ch… H c viên ư c h c nhi u môn như l ch s , xã h i h c, chính tr h c, lý thuy t và th c hành giao ti p, ti p c n văn hóa, tâm lý h c, x lý mâu thu n, tính năng ng, kh năng vi t, kh năng di n t… Ngoài ra, t i các nư c Pháp, c và Hà Lan cũng luôn có nh ng chương trình h p tác ào t o MC v i ch t lư ng cao, cho phép h c viên có th th c t p t i nhi u nư c, làm vi c trong các môi trư ng khác nhau, thích nghi v i môi trư ng a văn hóa. T i châu Á, các chương trình ào t o MC chưa ư c th c hi n m t cách chuyên nghi p, ph n l n là mang tính t phát áp ng nhu c u xã h i, m t s cơ s ho t ng có uy tín u là nh ng chi nhánh c a các trư ng ào t o MC chuyên nghi p nt M . Các chương trình ào t o MC châu Âu thư ng ư c chia thành hai lo i: chuyên và không chuyên. Các khóa ào t o không chuyên c p ch ng ch , dành cho nh ng MC ho t ng theo th i v . Các khóa h c này thư ng ch kéo dài t 1 n 3 tháng, h c phí dao ng t 2.000 n 3.000 euro (kho ng 40 n 60 tri u ng Vi t Nam). Các khóa h c chuyên ngành
  4. thư ng kéo dài hai n ba năm v i m c tiêu phát tri n kh năng sáng t o và ào t o k năng d n chương trình trong môi trư ng ho t ng a văn hóa. Các chương trình ào t o chuyên nghi p ư c các b n tr yêu thích hơn vì có nhi u cơ h i làm vi c và m c lương h p d n hơn. Yêu c u iv ih c viên là ph i t 17 tu i tr lên. T i M , nơi có nhi u MC thành công nh t th gi i cũng có r t nhi u trư ng ào t o ngh này. Nh ng cơ s ào t o có uy tín như ITC (International Training in Communication) thành l p năm 1938; TI (Toastmaster International); SCI (Speaking Circles International) thành l p năm 1980 ho c NSA (National Speaker Association) - Ngoài ra, M còn có các khóa ào t o MC c a các trư ng ngh thu t n i ti ng t i t t c các bang. Nh ng trư ng này cung c p các khóa h c t vài tháng n hai năm tuỳ theo nhu c u c a ngư i c. ITC có nhi u khóa h c cơ ng, ng th i ITC cũng có m ng lư i chi nhánh tr i r ng kh p nơi trên th gi i ( châu Á là Thái Lan và Nh t B n) nên ho t ng khá thành công. Các khóa h c MC M cũng ư c chia theo c p : t sơ c p, trung c p n cao c p tuỳ theo s l a ch n c a h c viên. M c h c phí cũng khác nhau n u b n ăng ký h c t i M hay t i các chi nhánh trên các nư c khác ngoài M . i u này cũng r t thu n l i cho h c viên khi tham gia. i u quan
  5. tr ng trong các khóa h c MC c a M là h c viên ngoài vi c ư c trang b khá nhi u ki n th c ra, h còn có cơ h i th c hành nhi u. M c tiêu c th t ra cho h c viên sau khi t t nghi p là ph i m b o chương trình ư c v n hành uy n chuy n, úng gi và nh ng nhân v t quan tr ng hay m u ch t c a nh ng chương trình ph i ư c gi i thi u theo cách chuyên nghi p nh t. T i châu Á, các chương trình ào t o MC chưa ư c th c hi n m t cách chuyên nghi p, ph n l n là mang tính t phát áp ng nhu c u xã h i, m t s cơ s ho t ng có uy tín u là nh ng chi nhánh c a các trư ng ào t o MC chuyên nghi p n t M . Ví d như Trung Qu c, hi n có kho ng 300 trư ng có khóa ào t o phát thanh viên, d n chương trình. Tuy nhiên, chương trình ào t o trong các trư ng ch chú tr ng nv n ng âm, v v n phát âm làm sao cho tròn vành rõ ch . Trong khi ó, ngư i MC c n h i t r t nhi u k năng khác như k năng giao lưu v i khán gi , k năng di n t, k năng vi t… Cũng chính t yêu c u th c t ó mà ài truy n hình Trung ương Trung Qu c ã t ch c m t cu c thi h ng năm v i tiêu “So tài MC”. Chương trình này b t u t tháng 3 và k t thúc vào t t âm l ch. Các thí sinh o t gi i cao nh t u ư c m i làm vi c cho CCTV và ư c s p x p công vi c theo kh năng c a mình. Có th nói cu c thi v i quy
  6. mô l n trên toàn qu c như v y cũng là m t “khóa ào t o” th c t cho các b n tr yêu m n ngh MC t i Trung Qu c. T i Vi t Nam hi n nay, v n ào t o MC m i ch d ng l i c p a phương ho c do các cơ s t nhân t ch c. T i Hà N i, con s v các cơ s ào t o MC m i ch d ng l i con s ba: L p MC, Cung Văn hóa lao ng h u ngh Vi t – Xô; L p MC, Trung tâm văn hóa giáo d c t ng h p thanh thi u nhi, s 1 ph Nguy n Quý c; L p phát thanh viên và d n chương trình c a Xư ng phim Trư ng i h c Sân Kh u - i n nh Hà N i. T i Thành ph H Chí Minh, các l p ào t o MC nhi u hơn vào có s tham gia nhi t tình c a các t ch c như Nhà văn hóa Thanh Niên thành ph , Cung văn hóa Lao ng, Nhà văn hóa Ph n , Trung tâm văn hóa Qu n 1, Qu n 3… Tuy v y, giáo trình cho vi c ào t o MC l i không có m t tài li u chính th ng nào, ph n l n do các MC ng l p t biên so n t chính th c t b n thân ã tr i qua. Tài li u tham kh o cho ngh MC t i Vi t Nam cũng c c kỳ hi m (ngoài các cu n sách tham kh o c a h c gi Hoàng Xuân Vi t, Larry King…). Hy v ng trong tương lai không xa, Vi t Nam cũng có nh ng cơ s ư c ào t o v ngh d n chương trình, góp ph n không nh trong thành công c a ngành truy n thông Vi t Nam.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản