Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 3

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
69
lượt xem
28
download

Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án + câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 3

 1. Tr c nghi m hóa vô cơ 1 Biên so n: Võ H ng Thái 302. H n h p A g m Fe và ba oxit c a nó. Hòa tan h t m gam h n h p A b ng dung d ch HNO3 loãng, có 672 ml NO thoát ra ( ktc) và dung d ch D. em cô c n dung d ch D, thu ư c 50,82 gam m t mu i khan. Tr s c a m là: a) 16,08 gam b) 11,76 gam c) 18,90 gam d) 15,12 gam (Fe = 56; O = 16; N = 14) 303. M t lư ng b t kim lo i s t không b o qu n t t ã b oxi hóa t o các oxit. H n h p A g m b t s t ã b oxi hóa g m Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3. tái t o s t, ngư i ta dùng hi ro kh nhi t cao. kh h t 15,84 gam h n h p A nh m t o kim lo i s t thì c n dùng 0,22 mol H2. N u cho 15,84 gam h n h p A hòa tan h t trong dung d ch H2SO4 m c, nóng, thì s thu ư c bao nhiêu th tích khí SO2 i u ki n tiêu chu n? a) 3,36 lít b) 2,464 lít c) 2,912 lít d) 1,792 lít (Fe = 56; O = 16) 304. Hi ro có ba nguyên t ng v là 1 H, 2 H và 3 H. Còn O có ba nguyên t 1 1 1 ng v là 16 17 18 8 O, 8 O và 8 O. Có th có t i a bao nhiêu phân t H2O khác nhau do s liên k t gi a các nguyên t ng v trên? a) 18 phân t b) 12 phân t c) 9 phân t d) 6 phân t 305. Hi ro có ba nguyên t ng v là 1 H, 2 H và 3 H. Còn clo có hai nguyên t 1 1 1 ng v là 35 37 17 Cl, và 17 Cl. V i phân t hi ro clorua ư c t o ra do s liên k t gi a các nguyên t ng v n ng nh t c a hi ro và clo, thì ph n trăm kh i lư ng c a clo trong phân t này b ng bao nhiêu? (Coi kh i lư ng nguyên t b ng s kh i c a nó) a) 97,26% b) 97,22% c) 97,37% d) 92,50% 306. Nguyên t hóa h c clo có hai nguyên t ng v trong t nhiên là 17 Cl, và 37 Cl. Kh i 35 17 lư ng nguyên t Cl ư c dùng tính toán (Cl = 35,5) là kh i lư ng nguyên t trung bình c a hai nguyên t ng v c a clo trên, hi n di n trong t nhiên v i t l xác nh. Coi kh i lư ng m i nguyên t ng v b ng v i s kh i A c a nó. Ph n trăm s nguyên t m i ng v c a clo trong t nhiên là: a) 80%; 20% b) 75%; 25% c) 70%; 30% d) 65%; 35% 307. T dung d ch NaOH 40%, có kh i lư ng riêng 1,43 g/ml, mu n pha thành dung d ch NaOH 2M thì ph i pha loãng bao nhiêu l n? a) 7,15 l n b) 8,50 l n c) 6,32 l n d) 9,4 l n (Na = 23; O = 16; H = 1) 308. pha dung d ch ch t ch th màu phenolptalein, ngư i ta cân 0,1 gam phenolptalein và hòa tan trong 100ml etanol. Phenolptalein có vùng pH i màu t 8,2 n 9,8. V i dung d ch có pH < 8,2 thì phenolptalein không có màu. V i dung d ch có pH > 9,8 thì phenolptalein có màu tím sen. Còn dung d ch có pH trong kho ng 8,2 – 9,8 thì phenolptalein có màu trung gian gi a không màu và màu tím sen nên có màu tím sen r t nh t. em tr n 100ml dung d ch HNO3 0,05M v i 600ml dung d ch Ca(OH)2 có pH = 12, khu y u ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ư c 700ml dung d ch D. Thêm vào dung d ch D vài gi t dung d ch phenolptalein thì màu c a dung d ch s như th nào? a) S có màu tím sen r t nh t, vì pH dung d ch D n m trong kho ng 8,2 – 9,8 b) S không có màu, vì pH dung d ch D < 8,2 c) S có màu tím sen, vì pH dung d ch D > 9,8
 2. Tr c nghi m hóa vô cơ 2 Biên so n: Võ H ng Thái d) S không có màu, vì có s trung hòa v a , pH dung d ch D = 7 309. Mangan (Mn) có Z = 25. C u hình i n t c a ion Mn2+ là 1s22s22p63s23p63d5. Ngư i ta cho r ng ion Mn2+ b n vì có c u hình i n t 3d bán bão hòa (3d5, phân l p d ch a 5 i n t b ng m t n a c a d bão hòa iên t , d10). Do ó các h p ch t có s oxi hóa cao c a Mn như KMnO4 (Mn có s oxi hóa b ng +7), K2MnO4 (Mn có s oxi hóa +6), MnO2 (Mn có s oxi hóa +4) d tham gia ph n ng (nh t là trong môi trư ng axit) t o mu i Mn2+. Ch n cách nói úng: a) Các h p ch t KMnO4, K2MnO4, MnO2 d b oxi hóa t o mu i Mn2+ b) Các h p ch t KMnO4, K2MnO4, MnO2 không b n, trong môi trư ng axit (H+), chúng r t d b oxi hóa t o thành mu i Mangan (II) (Mn2+) c) Các h p ch t KMnO4, K2MnO4, MnO2 d b kh t o mu i Mn2+ d) Ion Mn2+ b n nghĩa là nó t n t i lâu dài, nên các ph n ng c a Mn cũng như h p ch t c a Mn khi ph n ng u t o ra h p ch t Mn2+ 310. L y m t c c ng 34,16 gam h n h p b t kim lo i ng và mu i Fe(NO3)3 r n khan. lư ng nư c dư vào c c và khu y u h i lâu, các ph n ng x y ra n cùng (n u có). Nh n th y trong c c còn 1,28 gam ch t r n không b hòa tan. Ch n k t lu n úng: a) Trong 34,16 gam h n h p lúc u có 1,28 gam Cu và 32,88 gam Fe(NO3)3 b) Trong h n h p u có ch a 14,99% Cu và 85,01% Fe(NO3)3 theo kh i lư ng c) Trong h n h p u có ch a 12,85% Cu và 87,15% kh i lư ng Fe(NO3)3 d) T t c u không phù h p v i d ki n cho. (Cu = 64; Fe = 56; N = 14; O = 16) 311. Trong công nghi p, ngư i ta i u ch kim lo i nhôm b ng cách i n phân nóng ch y Al2O3, ngư i ta có dùng thêm ch t criolit (NaAlF6, hay AlF3.3NaF). M c ích c a vi c dùng thêm ch t criolit là: a) Làm h nhi t nóng ch y c a Al2O3 (t kho ng 2050ºC xu ng còn kho ng 950ºC, làm gi m giá thành s n xu t r t l n) b) T o s d n i n t t (do hi n di n ion nhi u hơn, làm gi m i n tr , tăng cư ng dòng i n) c) T o h n h p Al2O3 – criolit nh hơn Al l ng nóng ch y, h n h p này n i bên trên t o l p màng b o v Al l ng v a t o ra không b không khí oxi hóa d) C (a), (b) và (c) 312. Hòa tan 2,216 gam h n h p A g m Na và Al trong nư c, ph n ng k t thúc, thu ư c dung d ch B và có 1,792 lít khí H2 t o ra ( ktc), còn l i ph n r n có kh i lư ng m gam. Tr s c a m là: a) 0,216 gam b) 1,296 gam c) 0,189 gam d) 1,89 gam (Na = 23; Al = 27) 313. Ch n phát bi u úng v ng v : a) ng v là hi n tư ng các nguyên t c a cùng m t nguyên t hóa h c, nhưng có kh i lư ng khác nhau b) ng v là hi n tư ng các nguyên t c a cùng m t nguyên t hóa h c, có cùng s hi u nguyên t Z (s th t nguyên t ), nên n m cùng m t v trí (cùng m t ô) trong b ng h th ng tu n hoàn c) ng v là hi n tư ng các nguyên t có cùng s proton, nhưng khác nhau s nơtron (neutron) d) (a), (c)
 3. Tr c nghi m hóa vô cơ 3 Biên so n: Võ H ng Thái 314. N ng mol/l c a dung d ch KOH 33%, có kh i lư ng riêng 1,32 g/ml, là bao nhiêu? a) 6,78M b) 7,78M c) 5,92M d) 8,50M (K = 56; O = 16; H = 1) 315. T dung d ch NH3 24%, có t kh i 0,91, mu n pha thành dung d ch NH3 2M, thì th c hi n như th nào? a) L y m t th tích dung d ch NH3 24% thêm nư c c t cho n 5 th tích dung d ch sau cùng b) L y 1 lít dung d ch NH3 24% thêm nư c c t vào cho 7,56 lít dung d ch sau cùng c) L y 100 ml dung d ch NH3 24% thêm nư c c t vào cho 642 ml dung d ch d) L y 100 ml dung d ch NH3 24% thêm nư c c t vào cho 525 ml dung d ch (N = 14; H = 1) 316. Kim lo i nhôm cũng như k m, trong môi trư ng ki m, kh ư c mu i nitrít, nitrat t o khí amoniac, còn nhôm, k m b oxi hóa t o mu i aluminat cũng như zincat. Hòa tan 9,45 gam Al và 12,12 gam KNO3 trong dung d ch KOH dư, sau khi k t thúc ph n ng, có hai khí t o ra. Ph n trăm th tích NH3 trong h n h p khí t o ra là: a) 72,73% b) 67,32% c) 80% d) 75,25% (Al = 27; K = 39; N = 14; O = 16) 317. Dung d ch axit photphoric 3M, có kh i lư ng riêng 1,15 g/ml, có n ng ph n trăm kh i lư ng b ng bao nhiêu? a) Kho ng 20% b) Kho ng 25,5% c) Kho ng 30,2% d) Kho ng 12% (H = 1; P = 31; O = 16) 318. H n h p A g m hai mu i FeCO3 và FeS2 có t l s mol 1 : 1. em nung h n h p A trong bình có th tích không i, th tích các ch t r n không áng k , ng không khí dư (ch g m N2 và O2) các mu i trên b oxi hóa h t t o oxit s t có hóa tr cao nh t (Fe2O3). ngu i bình, ưa nhi t bình v b ng lúc u (trư c khi nung), áp su t trong bình s như th nào? a) S tăng lên b) S gi m xu ng c) Không i d) Không kh ng nh ư c 319. Cho lu ng khí H2 dư qua ng s ng h n h p b t r n g m các ch t CuO, CaO, Fe2O3 và Al2O3 nung nóng hi ro kh hoàn toàn oxit kim lo i t o kim lo i nh ng oxit nào mà nó kh ư c. Các ch t r n sau ph n ng g m các ch t nào? a) Cu, Ca, Fe, Al b) Cu, Fe, CaO, Al2O3, CuO, Fe2O3 c) Cu, Ca, Fe, Al2O3 d) Cu, Fe, CaO, Al2O3 320. Cho 26,88 gam b t kim lo i ng hòa tan trong dung d ch HNO3 loãng, ng trong m t c c. Sau khi k t thúc ph n ng, có 4,48 lít khí NO ( ktc) thoát ra và còn l i m gam ch t không tan. Thêm ti p t t V ml dung HCl 3,2M vào c c hòa tan v a h t m gam ch t không tan, có khí NO thoát ra. Tr s c a V là: a) 100ml b) 200 ml c) 50 ml d) 150 ml (Cu = 64) 321. Cho 200 ml dung d ch HNO3 có pH = 1 vào 300 ml dung d ch Ba(OH)2 có pH = 13, thu ư c 500 ml dung d ch A. pH dung d ch A b ng bao nhiêu? a) 7,00 b) 12,30 c) 5,70 d) 13,56
 4. Tr c nghi m hóa vô cơ 4 Biên so n: Võ H ng Thái 322. Oleum là axit sunfuric nguyên ch t có hòa tan SO3, nó có công th c H2SO4.nSO3. Kh i lư ng oleum H2SO4.3SO3 c n cho vào 500 gam dung d ch H2SO4 70% thu ư c dung d ch H2SO4 98% là: a) 568,2 gam b) 642,3 gam c) 778,8 gam d) 892,9 gam (S = 32; O = 16; H = 1) 323. Ch n khí d hóa l ng hơn trong ba c p khí: 1. O2 và N2 2. CO2 và SO2 3. NH3 và NF3 a) N2; CO2; NH3 b) O2; SO2; NF3 c) O2; SO2; NH3 d) O2; CO2; NH3 (O = 16; N = 14; C = 12; S = 32; H = 1; F = 19) 324. Dùng m t cái ca nư c múc nư c ra kh i m t lu nư c d dàng, trong khi ph i c n i n phân nư c m i thu ư c các khí hi ro, oxi các i n c c. i u này ch ng t : a) Liên k t hi ro gi a các phân t nư c r t b n ch c b) Liên k t c ng hóa tr gi a O và H trong phân t nư c r t y u c) Tương tác hút Van der Waals gi a các phân t nư c v a phân c c r t l n, v a có liên k t hi ro liên phân t nên s t o khí hi ro và oxi t phân t nư c r t khó khăn. d) Liên k t hi ro cũng như l c tương tác Van der Waals gi a các phân t nư c y u hơn nhi u so v i liên k t c ng hóa tr gi a O và H trong phân t nư c. 325. Cho bi t ion M2+ có i n t phân l p ngoài cùng là 3d8. Ch n phát bi u úng: a) i n tích h t nhân c a nguyên t M là 28 và c a ion M2+ là 26 b) i n tích h t nhân c a nguyên t M là 30 và c a ion M2+ là 28 c) i n tich h t nhân c a nguyên t M và c a ion M2+ b ng nhau và b ng 28 d) i n tích h t nhân c a nguyên t M và c a ion M2+ b ng nhau và b ng 26 326. Ch n nguyên t ho c ion có bán kính nh hơn trong ba c p ch t sau ây: 1. Ne ho c Na+ 2. Mg2+ ho c Al3+ 3. Ar ho c K+ a) Na+; Al3+; K+ b) Ne; Mg2+; Ar 2+ + c) Ne; Mg ; K d) Na+; Al3+; Ar Cho bi t: Nguyên t Ne Na Mg Al Ar K Z 10 11 12 13 18 19 327. Ch t nào v a có tính oxi hóa v a có tính kh ? a) H+ .b) H2 c) Fe d) Cl- 328. Các dung d ch mu i: NH4Cl; KHCO3; Ba(NO3)2; KHSO4; NaAlO2 có môi trư ng l n lư t là: a) Axit; Bazơ; Trung tính; Axit; Bazơ b) Axit; Bazơ; Trung tính; Trung tính; Bazơ c) Axit; Axit; Trung tính; Axit; Bazơ d) Axit; Bazơ; Bazơ; Axit; Bazơ 329. Nguyên t c chung i u ch kim lo i là: a) Dùng Al, H2, CO, C kh oxit kim lo i nhi t cao t o kim lo i b) Dùng kim lo i m nh y kim lo i y u hơn ra kh i dung d ch mu i c) i n phân nóng ch y mu i clorua hay hi roxit kim lo i i u ch kim lo i ki m, ki m th
 5. Tr c nghi m hóa vô cơ 5 Biên so n: Võ H ng Thái d) Dùng ch t kh thích h p hơn hay dòng i n kh h p ch t c a kim lo i nh m t o kim lo i tương ng 330. L y hai chén nung có kh i lư ng b ng nhau, t hai chén trên hai ĩa cân (cân cân b ng). Cho vào chén này m t lư ng b t CaCO3 (cân b l ch), cho t t vào chén bên kia NaHCO3 cho n khi cân tr l i cân b ng. L y hai chén ng hóa ch t em nung cho n kh i lư ng không i. N u t hai chén sau khi nung (có hóa ch t còn l i sau khi nung) lên hai ĩa cân thì s có hi n tư ng gì? a) Cân v n cân b ng như cũ vì lư ng khí hay hơi thoát ra b ng nhau b) Cân b l ch v phía chén lúc u ng CaCO3 c) Cân b l ch v phía chén ng NaHCO3 lúc u d) Không th k t lu n ư c vì không có s li u c th (Ca = 40; C = 12; O = 16; Na = 23, H = 1) 331. Hòa tan 1,59 gam h n h p A g m kim lo i M và Al trong lư ng nư c dư. Khu y u ph n ng x y ra hoàn toàn, có 0,04 mol khí hi ro thoát ra, còn l i 0,27 gam ch t r n không tan. M là kim lo i nào? a) Na b) K c) Ca d) Ba (Al = 27; Na = 23; K = 39; Ca = 40; Ba = 137) 332. Dung d ch ch a ch t tan A (A có kh i lư ng phân t là M) có n ng ph n trăm kh i lư ng là C. Dung d ch này có kh i lư ng riêng là D (g/cm3). N ng mol/lít c a dung d ch này là: 10CD CD CD a) b) c) d) M t bi u th c khác M M 100 D 333. M t dung d ch ch a ch t tan X (X có kh i lư ng mol là M gam) có n ng mol/l là C. Dung d ch này có t kh i là d. N ng ph n trăm kh i lư ng c a dung d ch là: 10 MC MC MC a) b) c) d) M t bi u th c khác d 10d d 334. Dung d ch ch a ch t tan Y có n ng ph n trăm kh i lư ng là C (C%). Y có kh i lư ng phân t là M ( vC, u). Dung d ch này có kh i lư ng riêng là D (g/ml). S mol Y có trong V (lít) dung d ch này là: CVD 100VCD 10CVD a) b) c) d) M t bi u th c khác 100 M M M 335. M t dung d ch có ch a các ion: x mol Fe3+; y mol Cl-; 0,03 mol SO42- và 0,05 mol Mg2+. em cô c n dung d ch, thu ư c 8,75 gam h n h p các ch t r n khan. Tr s c a x, y là: a) x = 0,1; y = 0,02 b) x = y = 0,03 c) x = 0,15; y = 0,01 d) x = 0,02; y = 0,1 (Fe = 56; Mg = 24; Cl = 35,5; S = 32; O = 16) 336. H n h p A g m Fe và FeS. Cho 2,32 gam h n h p A tác d ng h t v i dung d ch H2SO4 loãng có dư, có h n h p hai khí thoát ra. D n h n h p khí qua dung d ch CuCl2 dư, thu ư c m t ch t không tan có màu en có kh i lư ng 1,92 gam. S mol m i ch t có 2,32 gam h n h p A là: a) 0,01 mol; 0,02 mol b) 0,015 mol; 0,03 mol c) 0,02 mol; 0,03 mol d) 0,01 mol; 0,03 mol
 6. Tr c nghi m hóa vô cơ 6 Biên so n: Võ H ng Thái (Fe = 56; S = 32; Cu = 64) 337. Xem các ch t, ion: Fe, Fe3+, Cl2, Cl-, HCl, S, S2-, SO2, H2S, H+, CuO, Sn . Ch t hay ion nào không th b kh ? a) Fe, Cl2, HCl, H2S, S, Sn b) Fe3+, S2-, H+, CuO, SO2 c) Fe, Cl-, HCl, S2-, H2S, Sn d) Fe, Cl-, S2-, Sn 338. Hòa tan h t m gam h n h p A g m Al và FexOy b ng dung d ch HNO3, thu ư c ph n khí g m 0,05 mol NO và 0,03 mol N2O, ph n l ng là dung d ch D. Cô c n dung d ch D, thu ư c 37,95 gam h n h p mu i khan. N u hòa tan lư ng mu i này trong dung d ch xút dư thì thu ư c 6,42 gam k t t a màu nâu . Tr s c a m và FexOy là: a) m = 7,29gam; FeO b) m = 9,72gam; Fe3O4 c) m = 9,72 gam; Fe2O3 d) m = 7,29 gam; Fe3O4 (Al = 27; Fe = 56; O = 16; N = 14; H = 1) 339. V i phương pháp nhi t luy n, i u ch ư c kim lo i nào b ng cách cho CO kh oxit kim lo i tương ng trong các kim lo i sau nhi t cao: Cu, Mn, Al, Fe, Mg, Zn, K, Pb, Cr, Ca? a. T t c các kim lo i trên b. Cu, Fe, Zn, Pb c. Cu, Mn, Fe, Zn, Pb, Cr, Ca d. Cu, Mn, Fe, Zn, Pb, Cr 340. V i ph n ng: NaCl + KMnO4 + H2SO4 → ...... Quá trình kh c a ph n ng trên s t o ra ch t nào? a. Cl2 b. SO2 c. MnSO4 d. Không có ch t nào c , vì ph n ng trên không x y ra 341. Quá trình oxi hóa là: a. Quá trình t o ra ch t oxi hóa tương ng t ch t kh b. Quá trình trong ó ch t kh b oxi hóa c. Quá trình cho i n t d. C (a), (b), (c) NO 2 NH 2 342. S oxi hóa c a N trong nitrobenzen ( ) và trong anilin ( ) l n lư t là: a) +4; -2 b) +3; -3 c) +5; -1 d) +2; -3 343. S oxi hóa c a Fe và S trong FeS2 l n lư t là: a) +3; -1,5 b) +2; -2 .c) +2; -1 d) +3; -2 344. S oxi hóa c a N trong amoni nitrat (NH4NO3) là: a) +5 b) -3 c) -4; +6 d) -3; +5 345. S oxi hóa c a C trong benzen ( ) là: a) -1 b) +1 c) -4 d) 0
 7. Tr c nghi m hóa vô cơ 7 Biên so n: Võ H ng Thái 346. S oxi hóa c a C trong phân t axit axetic (CH3COOH) là: a) -3; +4 b) -3; +2 c) -3; +3 d) -4 347. S oxi hóa c a C trong propan (CH3CH2CH3) là: a) -3; 0; -3 b) +3; +2; +3 c) +3; -2; +3 d) -8/3 348. S oxi hóa c a nguyên t C liên k t v i nhóm –OH trong phân t axit picric (hay 2,4,6- OH O 2N NO2 NO2 trinitrophenol, ) là: a) +1 b) -1 c) 0 d) -4 349. Nguyên t C trong phân t Canxi cacbua (CaC2) có: a) Hóa tr 4; S oxi hóa -4 b) Hóa tr 4; S oxi hóa -1 c) Hóa tr 4; S oxi hóa +4 c) Hóa tr 1; S oxi hóa -1 350. Nguyên t C trong Nhôm cacbua (Al4C3) có: a) Hóa tr 4; S oxi hóa -4 b) Hóa tr 4: S oxi hóa -1 c) Hóa tr 4; S oxi hóa +4 d) Hóa tr 3; S oxi hóa -3 351. ng trong mu i kép FeCu2S3 có hóa tr : a) 1 b) 2 c) Có th hóa tr 1 ho c hóa tr 2 d) 3/2 352. Nguyên t Oxi trong phân t nư c (H2O) có: a) Hóa tr 2; S oxi hóa +2 b) Hóa tr 2; S oxi hóa -2 c) Hóa tr -2; S oxi hóa -2 d) Hóa tr 2; S oxi hóa -1 353. Nguyên t Oxi trong phân t Hi ro peoxit (H2O2) có: a) Hóa tr 2; S oxi hóa -2 b) Hóa tr 1; S oxi hóa -2 c) Hóa tr 1; S oxi hóa -1 d) Hóa tr 2; S oxi hóa -1 354. S t trong s t t oxit (Fe3O4) có: a) Có hóa tr 2; S oxi hóa +8/3 b) Có hóa tr 3; S oxi hóa +8/3 c) Có hóa tr 2, hóa tr 3; S oxi hóa +2; +3 d) Hóa tr 8/3; S oxi hóa +8/3 355. V i ph n ng: 2Na2S2O3 + I2  → Na2S4O6 + 2NaI, thì Na2S2O3 có vai trò: a) M t ch t oxi hóa b) M t ch t b kh c) M t ch t trao i d) M t ch t b oxi hóa 356. Trong m t ph n ng reforming, ngư i ta bi n Xiclohexan ( ) thành benzen ( ), thì Xiclohexan óng vai trò: a) V a là ch t kh , v a là ch t oxi hóa b) Ch t kh c) Ch t oxi hóa d) Không là ch t kh , cũng không là ch t oxi hóa
 8. Tr c nghi m hóa vô cơ 8 Biên so n: Võ H ng Thái NH 2 NO2 357. Trong ph n ng i u ch anilin ( ) b ng cách cho nitrobenzen ( ) tác d ng v i nguyên t hi ro m i sinh, thì nitrobenzen có vai trò: a) M t ch t kh b) M t ch t oxi hóa c) M t ch t b oxi hóa d) M t ch t trao i 358. m t i n c c c a m t pin i n hóa h c x y ra quá trình như sau: Zn - 2e-  → Zn2+. ây là: a) M t ph n ng oxi hóa kh b) M t quá trình kh c) M t quá trình oxi hóa d) M t quá trình trao i i n t 359. Ph n ng nh h p axetilen t o vinyaxetilen CH≡CH + CH≡CH  → CH2=CH–C≡CH Ch n phát bi u úng: a) ây là m t ph n ng c ng b) ây là m t ph n ng trùng h p c) ây là m t ph n ng oxi hóa kh d) c (a), (b), (c) 360. Cho b t kim lo i s t vào dung d ch mu i s t (III) thì thu ư c dung d ch mu i s t (II) Fe + 2Fe3+  → 3Fe2+ Quá trình nào là quá trình kh ? a) Fe3+  → Fe 2+ b) Fe - 2e-  → Fe2+ c) Fe + 2Fe3+  → 3Fe2+ d) Fe  → Fe2+ 361. Rư u b c nh t tác d ng ng (II) oxit, un nóng, thu ư c an ehit 0 R-CH2OH + CuO t → R-CHO + Cu Ch n cách nói chính xác: a) Rư u b c nh t b kh t o an ehit b) ng (II) oxit kh rư u b c nh t c) Rư u b c 1 b oxi hóa b i CuO d) Rư u b c 1 oxi hóa CuO t o ng kim lo i 362. M t trong các tính ch t hóa h c c trưng c a an ehit là nó cho ư c ph n ng tráng gương (tráng b c): R-CHO + 2AgNO3 + 3NH3  → RCOONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 a) An ehit ã oxi hóa mu i b c trong amoniac b) An ehit ã kh mu i b c c) Mu i b c ã kh an ehit d) Mu i b c ã b oxi hóa 363. Hóa tr và s oxi hóa c a Cl trong axit cloric (HClO3) là: a) 7; +5 b) 7; +7 c) 5; +5 d)5; -5 364. S oxi hóa c a m i nguyên t C trong phân t vinylaxetilen (CH2=CHC≡CH) là: a) -2; -1; -1; -1 b) -2; -1; 0; -1 c) +2; +1; 0; +1 d) -2; -1; +1; -1 365. Xét các c p ch t dư i ây trong dung d ch, c p ch t có th x y ra ph n ng? Fe + Fe2+  → (1) 3+ Fe + Fe → (2) 3+ Ag + Fe → (3) 3+ Cu + Fe  → (4) + 2+ Ag + Fe → (5)
 9. Tr c nghi m hóa vô cơ 9 Biên so n: Võ H ng Thái a) C 5 c p ch t trên b) (2), (3), (4), (5) c) (2), (3), (4) d) (2), (4), (5) 366. Ph n ng gi a Ag+ v i Fe 2+ x y ra ư c trong dung d ch là do: a. Tính oxi hóa c a Fe2+ m nh hơn tính oxi hóa c a Fe3+ và tính kh c a Ag+ m nh hơn tính kh c a Ag b. Tình oxi hóa c a Ag+ m nh hơn tính oxi hóa c a Fe 2+ và tính kh c a Fe2+ m nh hơn tính kh c a Ag c. Tính kh c a Fe2+ m nh tính kh c a Ag và tính oxi hóa c a Ag+ m nh hơn tính oxi hóa c a Fe3+ d. Tính kh c a Ag m nh hơn tính kh c a Fe2+ và tính oxi hóa c a Fe 3+ m nh hơn tính oxi hóa c a Ag+ 367. Cho b t k m vào dung d ch mu i FeCl3 thì s thu ư c: a) ZnCl2, FeCl3, Fe b) ZnCl2, FeCl2, Zn c) ZnCl2, FeCl2, FeCl3, Fe d) ZnCl2, Fe, Zn 368. Hòa tan 0,784 gam b t s t trong 100 mL dung d ch AgNO3 0,3M. Khu y u ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ư c 100 mL dung d ch A. N ng mol/L ch t tan trong dung d ch A là: a) Fe(NO3)2 0,12M; Fe(NO3)3 0,02M b) Fe(NO3)3 0,1M c) Fe(NO3)2 0,14M d) Fe(NO3)2 0,14M; AgNO3 0,02M (Fe = 56) 369. Cho 19,5 gam b t kim lo i k m vào 250 mL dung d ch Fe2(SO4)3 0,5M. Khu y u ph n ng x y ra hoàn toàn. Kh i lư ng ch t r n thu ư c sau ph n ng là: a) 11,2 gam b) 9,8 gam c) 11,375 gam d) 8,4 gam (Zn = 65; Fe = 56) 370. Cho 2,688 gam b t kim lo i ng hòa tan trong 100 mL dung d ch HNO3 0,8M, có t o khí NO thoát ra. Th y còn l i b t kim lo i ng, thêm ti p dung d ch HCl vào hòa tan h t lư ng b t ng này, th y có V (mL) khí NO thoát ra ( ktc). Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Tr s c a V là: a. ng s không b hòa tan h t vì HCl không hòa tan ư c kim lo i Cu b. 627,2 mL c. 179,2 mL d. 291,2 mL (Cu = 64) 371. Quá trình oxi hóa là: a) Quá trình t o ra ch t oxi hóa b) Quá trình cho i n t c) Quá trình làm tăng s oxi hóa d) (a), (b), (c) 372. Nguyên t c cân b ng ph n ng oxi hóa kh là: a. S i n t cho c a ch t kh b ng s i n t nh n c a ch t oxi hóa b. S i n t cho c a quá trình kh b ng s i n t nh n c a quá trình oxi hóa c. S oxi hóa tăng c a ch t oxi hóa b ng s oxi hóa gi m c a ch t kh d. C ba ý trên 373. V i ph n ng: FeS2 + H2SO4( , nóng)  → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O thì khi hòa tan h t 4 gam qu ng pirit ch a 40% t p ch t trơ b ng dung d ch axit sunfuric m c nóng s thu ư c bao nhiêu th tích khí SO2 ( ktc). Ph n ng x y ra hoàn toàn.
 10. Tr c nghi m hóa vô cơ 10 Biên so n: Võ H ng Thái a) 2,24L b) 3,36L c) 2,464L d) 1,643L (Fe = 56; S = 32) 374. Kim lo i ng b hòa tan trong dung d ch mu i nitrat trong môi trư ng axit và có t o khí NO. C n dùng bao nhiêu th tích dung d ch HCl 1M hòa tan h t 1,92 gam Cu trong lư ng dư mu i nitrat? a) 20mL b) 40mL c) 60mL d) 80mL (Cu = 64) 375. Axit clohi ric làm m t màu tím c a thu c tím theo ph n ng: KMnO4 + HCl  → MnCl2 + Cl2↑ + KCl + H2O làm m t màu 2 mol KMnO4 thì c n: a) 16 mol HCl óng vai trò ch t kh b) 8 mol HCl v a óng vai trò ch t kh v a óng vai trò môi trư ng axit c) 6 mol HCl v a óng vai trò ch t kh , 10 mol HCl óng vai trò môi trư ng axit d) 10 mol HCl óng vai ch t kh , 6 mol HCl óng vai trò môi trư ng 376. S t t oxit (Fe3O4) ư c coi như g m FeO và Fe2O3 nên khi cho s t t oxit tác d ng v i axit photphoric (H3PO4) thu ư c h n h p mu i s t (II) photphat, s t (III) photphat và nư c: aFe3O4 + bH3PO4  → cFe3(PO4)2 + dFePO4 + eH2O. T ng các h s (a + b + c + d + e) là: a) 30 b) 18,5 c) 37 d) T t c u không phù h p 0 377. V i ph n ng: FexOy + CO t → FemOn + CO2. H s ng trư c tác ch t kh là: a) m b) nx – my c) my – nx d) 2m 378. V i ph n ng: Al + HNO3  → Al(NO3)3 + NO2↑ + NO↑ + N2O↑ + H2O T l th tích các khí thu ư c là V NO2 : V NO : V N 2 O = 1 : 2 : 3. H s nguyên t i gi n ng trư c tác ch t oxi hóa c a ph n ng trên là: a) 31 b) 48 c) 120 d) 124 379. Hòa tan h t 6,72 gam m t kim lo i M trong dung d ch HNO3 loãng, thu ư c 2,688 lít khí NO ( ktc). M là kim lo i nào? a) Al b) Fe c) Cu d) Zn 380. S oxi hóa c a m i nguyên t C trong phân t axit cloaxetic (ClCH2COOH) là: a) -3; +3 b) -2; +3 c) -1; +3 d) -1; +2 381. N trong ion NH4+ có hóa tr và s oxi hóa là: a) 4; -3 b) 3; -3 c) 4; +1 d) 3; +1 382. Ozon có c u t o m ch h . Công th c Lewis (m t lo i công th c c u t o có vi t c các i nt l p hóa tr , ngoài cùng, c a t ng nguyên t và i n tích hình th c, n u có, c a các nguyên t trong phân t ) c a ozon (O3) là O O O
 11. Tr c nghi m hóa vô cơ 11 Biên so n: Võ H ng Thái Hóa tr và s oxi hóa c a O trong phân t ozon là: a) 1, 3, 2; -1, +1, 0 b) -1, +1, 2; -1, +1, 0 c) 1, 3, 2; 0 d) 2; 0 383. V i các c p oxi hóa kh sau ây ư c s p theo th i n hóa chu n tăng d n: Zn2+/Zn < Fe2+/Fe < Ni2+/Ni < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+ < Ag+/Ag (-0,76V) (-0,44V) (-0,26V) (0,34V) (0,77V) (0,80V) Ch n phát bi u úng: a) Tính oxi hóa gi m d n: Zn2+, Fe2+, Ni2+, Cu2+, Fe3+, Ag+ b) Tính kh tăng d n: Zn, Fe, Ni, Cu, Fe2+, Ag c) Tính oxi hóa tăng d n: Ag+, Fe3+, Cu2+, Ni2+, Fe2+, Zn2+ d) Tính oxi hóa tăng d n: Zn2+, Fe2+, Ni2+, Cu2+, Fe3+, Ag+ 384. Ph n ng: Cu + Fe2(SO4)3  → CuSO4 + 2FeSO4 x y ra ư c trong dung d ch là do: a. Tính kh c a Cu m nh hơn Fe và tính oxi hóa c a Fe3+ m nh hơn Cu2+ b. Tính oxi hóa c a Cu2+ m nh hơn Fe3+ và tính kh c a Fe2+ m nh hơn Cu c. Tính kh c a Cu m nh hơn Fe2+ và tính oxi hóa c a Fe3+ m nh hơn Cu2+ d. Tính oxi hóa c a Fe3+ m nh hơn Fe2+ và tính kh c a Cu m nh hơn Fe2+ 385. Cho 5,608 gam h n h p A hai ch t r n d ng b t g m ng kim lo i và mu i Fe(NO3)3 vào m t c c th y tinh. Rót nư c vào c c và khu y u ph n ng x y ra hoàn toàn. Sau ph n ng, th y trong c c còn l i 0,128 gam ch t r n không tan. Kh i lư ng m i ch t có trong 5,608 gam h n h p A là: a) 0,768g Cu; 4,84g Fe(NO3)3 b) 1,28g Cu; 4,328g Fe(NO3)3 c) 0,078g Cu; 5,53g Fe(NO3)3 d) 0,96g Cu; 4,648g Fe(NO3)3 (Cu = 64; Fe = 56; N = 14; O = 16) 386. M là m t kim lo i. Hòa tan h t 0,78 gam M b ng dung d ch H2SO4 m c nóng, thu ư c 504 mL m t khí có mùi x c ( o ktc). Kim lo i M là: a) Hg b) Mg c) Cr d) Zn (Hg = 200; Mg = 24; Cr = 52; Zn = 65) 387. V i ph n ng: C6H12O6 + MnO4- + H+  → CO2↑ + Mn2+ + H2O + H s ng trư c ion H các h s ng trư c các ch t c a ph n ng trên là các s nguyên nh nh t là: a) 36 b) 72 c) 60 d) 80 388. Cho 2,236 gam h n h p A d ng b t g m Fe và Fe3O4 hòa tan hoàn toàn trong 100mL dung d ch HNO3 có n ng C (mol/L), có 246,4 mL khí NO ( ktc) thoát ra. Sau ph n ng còn l i 0,448 gam kim lo i. Tr s c a C là: .a) 0,68M b) 0,5M c) 0,4M d) 0,72M (Fe = 56; O = 16) 389. Ph n ng: aFexOy + bHCl  → cFeCl2 + dFeCl3 + eH2O Tr s c a c, d c a ph n ng là: a) c = 2y – 2x; d = 3x – 2y b) c = 3x – 2y; d = 2y – 2x c) c = 2x – 2y; d = 2y – 3x d) c = 2y – 2x; d = 2x – 2y 390. Dung d ch CH3COOH 0,1M có i n ly 1,3% 25ºC có nghĩa là:
 12. Tr c nghi m hóa vô cơ 12 Biên so n: Võ H ng Thái a. C 100 mol CH3COOH hòa tan trong dung d ch này thì có 1,3 mol CH3COOH ã phân ly thành ion b. C 1000 phân t CH3COOH hòa tan trong dung d ch thì có 13 phân t CH3COOH ã phân ly t o ion c. C 1 mol CH3COOH hòa trong dung d ch thì có 0,013 mol ã phân ly ion d. (a), (b) , (c) 391. Dung d ch axit y u AH có n ng C (mol/L) có i n ly α. Tr s pH c a dung d ch này là: a) –log(αC) b) –log(αC/100) c) –log(100αC) d) T t c u sai 392. Dung d ch CH3COOH 0,05M có i n ly 1,9% 25ºC. Tr s pH c a dung d ch này là: a) 1,3 b) 1,02 c) 3,02 d) 5,02 393. Dung d ch NH3 0,075M có i n ly b ng 1,5% 25ºC. Tr s pH c a dung d ch NH3 0,075M 25ºC là: a) 11,05 b) 12,18 c) 12,86 d) 8,35 394. Hòa tan h t m gam Al b ng 250 mL dung d ch HNO3 n ng C (mol/L) v a . Thu ư c 0,03 mol NO; 0,02 mol N2O và 0,01 mol N2. Tr s c a m và C là: a) m = 3,15 g; C = 1,76M b) m = 3,24 g; C = 1,6M c) m = 4,05 g; C = 2M d) m = 5,4 g; C = 1,5M (Al = 27) 395. m gam b t kim lo i s t ngoài không khí m t th i gian, thu ư c 2,792 gam h n h p A g m s t kim lo i và ba oxit c a nó. Hòa tan tan h t h n h p A b ng dung d ch HNO3 loãng, thu ư c m t mu i s t (III) duy nh t và có t o 380,8 mL khí NO duy nh t thoát ra ( ktc). Tr s c a m là: a) 0,56gam b) 2,24 gam c) 2,8 gam d) 3,36 gam (Fe = 56; O = 16) 396. V i ph n ng: MxOy + HNO3  → M(NO3)n + NO↑ + H2O H s ng trư c ch t oxi hóa bên tác ch t là: a) 3 b) 2nx – 4y c) 4nx – 4y d) 4nx – 2y 397. Ch n tr s Ka: 1,8.10-4; 1,8.10-5; 1,34.10-5; 1,3.10-10 cho các ch t: (A): Axit axetic (CH3COOH); (B): Axit Propionic (CH3CH2COOH); (C): Phenol (C6H5OH); (D): Axit fomic (HCOOH) a) (D): 1,8.10-4; (C): 1,8.10-5; (B): 1,34.10-5; (A): 1,3.10-10 b) (A): 1,8.10-4; (B): 1,8.10-5; (C): 1,34.10-5; (D): 1,3.10-10 c) (D): 1,8.10-4; (A): 1,8.10-5; (B): 1,34.10-5; (C): 1,3.10-10 d) (D): 1,8.10-4; (B): 1,8.10-5; (A): 1,34.10-5; (C): 1,3.10-10 398. H n h p các ch t nào dư i ây cùng t n t i trong dung d ch? (I): K2SO4 – MgCl2 – Al(NO3)3 – FeBr3 (II): NaCl – CuSO4 – NH4NO3 – Pb(CH3COO)2 (III): CaCl2 – (NH4)2SO4 – Zn(NO3)2 – AgNO3 (IV): MgSO4 – NH4Cl – NaOH – KNO3 a) (I) b) (II) c) (III) d) (I), (IV)
 13. Tr c nghi m hóa vô cơ 13 Biên so n: Võ H ng Thái 399. Trư ng h p nào các ion cùng hi n di n trong dung d ch? (I): 0,1 mol NH4+; 0,2 mol Ca2+; 0,2 mol NO3-; 0,15 mol Cl-; 0,1 mol CH3COO- (II): 0,15 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,15 mol Zn2+; 0,2 mol SO42-; 0,25 mol Cl- (III): 0,1 mol K+; 0,2 mol Na+; 0,05 mol Ba2+; 0,1 mol NO3-; 0,1 mol SO42-; 0,1 mol Cl- (IV): 0,1 mol Na+; 0,1 mol NH4+; 0,15 mol Ca2+; 0,1 mol Br-; 0,2 mol CO32- a) (I), (II) b) (II) c) (III) d) (IV) 400. Trư ng h p nào các hóa ch t không cùng hi n di n trong dung d ch? (I): NaOH – Ba(OH)2 – KNO3 – ZnCl2 (II): Al2(SO4)3 – Pb(NO3)2 – NH4Cl – CH3COONa (III): K2SO4 – CuS – NaNO3 – NH4Cl (IV): Ca(NO3)2 – NaCl – CuBr2 – Fe(CH3COO)2 – K3PO4 (V): NH4NO3 – K2SO4 – MgCl2 – Al(CH3COO)3 – ZnBr2 a) (I), (III), (IV), (V) b) (II), (III), (IV), (V) c) (I), (II), (IV), (V) d) (I), (II), (III), (IV) 401. L y m gam b t ng kim lo i em hòa tan h t trong dung d ch axit nitric, có 896 mL khí NO2 và 448 mL khí NO thoát ra (các th tích khí o ktc). Tr s c a m là: a) 1,92 b) 2,56 c) 3,20 d) 3,84 (Cu = 64) 402. Dung d ch HCl 0,01M có tr s pH là: a) 1 b) 2 c) 4 d) 5 403. Dung d ch NaOH 0,1M có tr s pH là: a) 14 b) 13 c) 12 d) 11 404. Dung d ch CH3COOH 0,1M có i n ly (ph n trăm phân ly ion) α = 1,3%, 25ºC, tr s pH c a dung d ch này 25ºC là: a) 1 b) 2 c) 2,5 d) 2,9 405. Dung d ch CH3COOH 0,1M có i n ly α = 1,3% 25ºC. Tr s h ng s phân ly ion axit Ka c a CH3COOH, 25ºC, là: a) 1,7.10-5 b) 1,7.10-4 c) 1,8.10-6 d) 1,75.10-4 406. em tr n 50 mL dung d ch H2SO4 1M v i 50 mL dung d ch KOH 2,1M. Sau khi ph n ng xong, thu ư c 100 mL dung d ch A. tr s pH c a dung d ch A là: a) 13,74 b) 13,50 c) 12,70 d) 12,30 407. Hòa tan 0,74 gam Ca(OH)2 trong 100 ml dung d ch HCl 0,21M. Sau khi k t thúc ph n ng, thu ư c 100 mL dung d ch X. Tr s pH c a dung d ch X là: a) 0,5 b) 1,0 c) 1,5 d) 2,0 (Ca = 40; O = 16; H = 1) 408. Dung d ch NH3 0,1M có i n ly α = 1,3% 25ºC. Tr s pH c a dung d ch NH3 0,1M 25ºC là: a) 12,0 b) 11,6 c) 11,1 d) 13,5
 14. Tr c nghi m hóa vô cơ 14 Biên so n: Võ H ng Thái 409. Dung d ch NH3 0,2M có pH = 11,28 25ºC. Tr s h ng s phân ly ion Kb c a NH3 25ºC là: a) 1,7.10-4 b) 1,8.10-5 c) 1,8.10-6 d) 1,75.10-4 410. Cho bi t NH3 có Kb = 1,7.10-5 25ºC. Dung d ch NH3 1M 25ºC có tr s pH là: a) 12,0 b) 11,1 .c) 11,6 d) 12,5 411. Cho 100 mL dung d ch h n h p A g m HCl 1M – H2SO4 0,6M tác d ng v i 100 mL dung d ch h n h p B g m NaOH 2M – Ba(OH)2 0,12M. Sau khi ph n ng xong thu ư c 200 mL dung d ch C. Tr s pH c a dung d ch C là: a) 6,3 b) 7,0 c) 13,7 d) 12,3 412. Quá trình kh là: a) quá trình nh n i n t b) quá trình làm gi m s oxi hóa c) quá trình t o ra ch t kh d) (a), (b), (c) 413. Quá trình oxi hóa là: a) quá trình cho i n t b) quá trình t o ra ch t kh t ch t oxi hóa tương ng c) quá trình làm gi m s oxi hóa d) (a), (b), (c) 414. Ph n ng: aFexOy + bH2SO4 → cFeSO4 + dFe2(SO4)3 + eH2O Tr s c a c, d là: a) c = 3x – 2y; d = y – x b) c = x – y; d = 2y – 3x c) c = y – 2x; d = x – 3y d) c = 2x – y; d = 3y – x 415. Ph n ng: FexOy + H2SO4  → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O Ch n phát bi u úng nh t: a) ây là m t ph n ng oxi hóa kh b) ây là m t ph n ng trao i (không là ph n ng oxi hóa kh ) c) Ph n ng này ch úng khi FexOy là Fe3O4 d) ây không ph i là ph n ng oxi hóa kh , úng v i m i oxit s t 416. Ph n ng oxi hóa kh x y ra trong dung d ch: a) Gi a ch t kh y u v i ch t oxi hóa y u t o ra ch t oxi hóa và ch t kh tương ng m nh hơn b) Gi a ch t d cho i n t v i ch t d nh n i n t c) Gi a ch t kh m nh v i ch t oxi hóa y u d) Gi a ch t oxi hóa m nh v i ch t khó cho i n t 417. Nguyên t c chung cân b ng m t ph n ng oxi hóa kh là: a) S i n t cho c a ch t oxi hóa b ng s i n t nh n c a ch t kh b) S oxi hóa tăng c a ch t oxi hóa b ng s oxi hóa gi m c a ch t kh c) S i n t cho c a quá trình oxi hóa b ng s i n t nh n c a quá trình kh d) S oxi hóa gi m c a quá trình oxi hóa b ng s oxi hóa tăng c a quá trình kh 418. N ng mol/lít c a dung d ch NH3 26%, có t kh i 0,904, là: a) 13,8M b) 12,8M c) 10,4M d) 15,3M (N = 14; H = 1)
 15. Tr c nghi m hóa vô cơ 15 Biên so n: Võ H ng Thái 419. M t h c sinh cân m gam tinh th CuSO4.5H2O nh m cho vào 100 gam dung d ch CuSO4 2% thu ư c dung d ch CuSO4 5%. Tr s c a m là: a) 4,34 gam b) 5,08 gam c) 5,75 gam d) 6,72 gam (Cu = 64; S = 32; O = 16; H = 1) 420. T dung d ch H2SO4 62%, có kh i lư ng riêng 1,52 g/cm3, mu n pha loãng thành dung d ch H2SO4 35%, có kh i lư ng riêng 1,26 g/cm3, thì c n ph i pha loãng bao nhiêu l n? a) 2,137 l n b) 3,250 l n c) 2,5 l n d) 1,771 l n 421. Ph n ng: aCu + bNO3- + cH+  → dCu2+ + eNO↑ + fH2O T ng các h s (a + b + c + d + e + f) là: a) 16 b) 18 c) 20 d) 22 422. Propan (C3H8) có t kh i và kh i lư ng riêng i u ki n tiêu chu n là: 3 a) 1,517; 1,517 g/cm b) 1,517; 1,517 g/L c) 1,517; 1,964 g/L d) 1,517; 1,964 g/mL (C = 12; H = 1) o 423. V i ph n ng: CH2=CH-CHO + 2H2 Ni, → CH3CH2CH2OH t Ch n phát bi u úng: a) ây là m t ph n ng c ng, ng th i cũng là m t ph n ng oxi hóa kh , trong ó acrolein b oxi hóa t o rư u n-propylic b) ây là m t ph n ng oxi hóa kh , trong ó hi ro ã oxi hóa acrolein c) ây là m t ph n ng c ng nên là m t lo i ph n ng trao i d) ây là m t ph n ng oxi hóa kh 424. Khi tr n 40 mL dung d ch HCl 0,2M v i 60 mL dung d ch NaOH 0,1M, thu ư c 100 mL dung d ch A. N ng mol/L c a ch t tan trong dung d ch A là: a) NaCl 0,15M b) NaCl 0,02M; HCl 0,02M c) NaCl 0,02M; HCl 0,06M d) NaCl 0,06M; HCl 0,02M 425. Axit nào ư c ch a trong chai nh a, thay vì ch a trong chai th y tinh? a) Axit photphoric b) Axit nitric c) Axit flohi ric d) Axit sunfuric 426. Khí nào không có mùi? .a) Metan b) Hi ro clorua c) Metylamin d) Ozon 427. N ng mol/lít c a dung d ch KI 5%, có kh i lư ng riêng 1,038 g/cm3, là: a) 0,03M b) 0,313M c) 0,5M d) 0,625M (K = 39; I = 127) 428. Anion nào hi n di n trong dung d ch th a mãn s ki n th c nghi m sau? cho ion Ag+, ion Ba2+ vào m i ph n c a dung d ch (+: có t o k t t a; -: không t o k t t a): Ag+ Ba2+ a) Cacbonat + - b) Hi roxit - + c) Io ua + - d) Sunfua - -
 16. Tr c nghi m hóa vô cơ 16 Biên so n: Võ H ng Thái 429. Cho 7,84 gam kim lo i s t tác d ng v i 4,48 lít Cl2 ( ktc), thu ư c 16,25 gam m t mu i. Hi u su t ph n ng gi a s t v i khí clo là: a) 71,43% b) 91,43% c) 75,00% d) 80,00% (Fe = 56; Cl = 35,5) 430. M t lư ng khí hi ro chi m th tích 225 mL 25ºC; 711 mmHg. Th tích c a lư ng khí hi ro này 0ºC; 1atm ư c tính theo bi u th c nào? 225 x711x 273 225 x760 x 298 a) V = b) V = 760 x 298 711x 273 225 x 273 x760 225 x711x 298 c) V = d) V = 711x 298 760 x 273 431. M t dung d ch axit y u có n ng 0,1M có i n ly (ph n trăm phân ly ion) 5,75%. Tr s Ka c a axit này là: a) 3,3.10-3 b) 3,5.10-4 c) 4,2.10-5 d) 3,3.10-5 432. Axit cacbonic có Ka 1 = 4,4.10-7; Ka 2 = 4,7.10-11. Tr s pH c a dung d ch H2CO3 0,1M là: .a) 3,68 b) 5,76 c) 6,25 d) 4,10 433. V i ph n ng: aFeS2 + bH2SO4( , nóng)  → cFe2(SO4)3 + dSO2↑ + eH2O T ng s các h s (a + b + c + d + e) là: a) 42 b) 44 c) 46 d) 48 434. Lo i liên k t hóa h c trong phân t NaOH là: a) Liên k t ion b) Liên k t c ng hóa tr c) Liên k t ion và liên k t c ng hóa tr d) Liên k t ph i trí 435. M t lo i gi m ăn có n ng kho ng 3,6% CH3COOH. Coi kh i lư ng riêng c a gi m b ng 1g/mL. Cho bi t CH3COOH có Ka = 1,8.10-5. Tr s pH c a lo i gi m ăn này là: a) 2,06 b) 2,48 c) 3,24 d) 4,12 (C = 12; H = 1; O = 16) 436. M t lo i gi m ăn có pH = 2,5. N ng c a lo i gi m này là 0,6M. i n ly c a CH3COOH trong gi m này là: a) 0,53% b) 0,48% c) 2,5% d) 1,3% 437. S oxi hóa c a hi ro trong ch t nào không gi ng v i ba ch t còn l i? a) H2O2 b) CH3CHO c) AlH3 d) HClO4 438. M làm m t kim lo i. Hòa tan h t 0,135 gam M c n dùng 150 mL dung d ch HBr có pH = 1. M là: a) Fe b) Zn c) Mg d) Al (Fe = 56; Zn = 65; Mg = 24; Al = 27) 439. Cho 1,15 gam Na vào 13,16 mL dung d ch HCl 5,41%, có kh i lư ng riêng 1,025g/cm3, thu ư c dung d ch A. N ng ph n trăm kh i lư ng ch t tan trong dung d ch A là: a) NaCl 7,99%; NaOH 8,197% b) NaCl 8,02%; NaOH 8,225% c) NaCl 6,25%; NaOH 7,78% d) NaCl 9,32%; NaOH 6,235% (H = 1; Cl = 35,5; Na = 23)
 17. Tr c nghi m hóa vô cơ 17 Biên so n: Võ H ng Thái 440. Hòa tan 4,4 gam FeS b ng m t lư ng v a dung d ch HCl 3,65%. Dung d ch mu i thu ư c có n ng % là: a) 6,082% b) 6,126% c) 6,183% d) 6,192% (Fe = 56; S = 32; H = 1; Cl = 35,5) 441. M t lo i axit clohi ric bán trên th trư ng có n ng 12M. Kh i lư ng riêng c a dung d ch này là 1,18 gam/mL. N ng ph n trăm kh i lư ng c a dung d ch này b ng bao nhiêu? a) 51,68% b) 40% c) 37,12% d) 38,68% (H = 1; C = 35,5) 442. Hòa tan h n h p các mu i r n nào sau ây trong nư c thì s thu ư c dung d ch trong su t? a) Mg(CH3COO)2, Fe(NO3)3, ZnSO4, CuCl2 b) NaCl, Cu(NO3)2, ZnSO4, AgNO3 c) (NH4)2CO3, KNO3, Ca(NO3)2, NaCl d) KHCO3, MgSO4, Ba(NO3)2, Pb(NO3)2 443. Oxit nào thu c lo i oxit axit trong các oxit sau ây? MgO; CO2; K2O; CrO3; Al2O3; P2O5; CO; NO2; CaO; Mn2O7; Cl2O5; N2O; CuO; SO2; SiO2; ZnO; SO3; Cr2O3; N2O3; MnO2 a) CO2; P2O5; CO; NO2; Cl2O5; N2O; SO2; SiO2; SO3; N2O3 b) CO2; P2O5; NO2; Cl2O5; SO2; SiO2; SO3; N2O3 c) CO2; CrO3; P2O5; NO2; Mn2O7; Cl2O5; SO2; SiO2; SO3; N2O3 d) CO2; CrO3; Al2O3; P2O5; NO2; Mn2O7; Cl2O5; SO2; SiO2; ZnO; SO3; Cr2O3; N2O3 444. Oxit nào là oxit bazơ trong các oxit sau ây? P2O3; Ag2O; CrO3; CrO; CuO; Cr2O3; Na2O; Fe3O4; SiO2; ZnO; BaO; Al2O3; CO2; CO; NiO; Fe2O3; Li2O; BeO; MgO; SO3; Cu2O; MnO2; CaO a) Ag2O; CrO3; CrO; CuO; Cr2O3; Na2O; Fe3O4; ZnO; BaO; Al2O3; NiO; Fe2O3; Li2O; BeO; MgO; Cu2O; MnO2; CaO b) Ag2O; CrO; CuO; Cr2O3; Na2O; Fe3O4; BaO; NiO; Fe2O3; Li2O; MgO; Cu2O; MnO2; CaO c) Ag2O; CrO; CuO; CrO3; Na2O; Fe3O4; BaO; NiO; Fe2O3; Li2O; MgO; Cu2O; MnO2; CaO d) Ag2O; CrO; CuO; Na2O; Fe3O4; BaO; NiO; Fe2O3; Li2O; MgO; Cu2O; MnO2; CaO 445. Cho Na vào dung d ch H2SO4 loãng, thu ư c dung d ch A. Cho ti p dung d ch FeCl3 vào dung d ch A, th y xu t hi n ch t không tan. Như v y: a) Ch t không tan là Fe2(SO4)3 b) Ch t không tan là Fe c) Ch t không tan là Fe(OH)2 d) T t c u sai 446. Cho 1,233 gam Ba vào 100 mL dung d ch HCl có pH = 1 ng trong m t c c th y tinh. Sau ó cho ti p dung d ch Cu(NO3)2 (dư) vào c c, thu ư c m gam k t t a. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Tr s c a m là: a) 0,392 b) 1,044 c) 0,684 d) 1,04 (Ba = 137; Cu = 64; O = 16; H = 1; N = 14; Cl = 35,5)
 18. Tr c nghi m hóa vô cơ 18 Biên so n: Võ H ng Thái 447. Hòa tan h t 1,026 gam m t kim lo i X vào 100 mL dung d ch H2SO4 loãng, có 0,057 mol H2 thoát ra. Coi th tích dung d ch không thay i. N ng mol/lít c a mu i trong dung d ch thu ư c là: a) 0,114 M b) 0,57 M c) 0,19 M d) 0,38M (Fe = 56; Zn = 65; Be = 9; Mg = 24; Al = 27; Ca = 40; Na = 23; K = 39; Cr = 52) 448. Hòa tan h t h n h p g m a mol FeS2 và 0,1 mol Cu2S trong dung d ch HNO3 loãng, ch thu ư c hai mu i sunfat và có khí NO thoát ra. Tr s c a a là: a) 0,1 b) 0,15 c) 0,2 d) 0,25 449. Hòa tan hoàn toàn h n h p g m x mol Hg2S và 0,04 mol FeS2 b ng dung d ch HNO3 m c, un nóng, ch thu các mu i sunfat kim lo i có tr cao nh t và có khí NO2 thoát ra. Tr s c a x là: b) 0,08 b) 0,02 c) 0,12 d) 0,01 450. H n h p A g m hai kim lo i s t và ng, trong ó kh i lư ng s t g p 1,75 kh i lư ng ng. Hòa tan h t 4,4 gam h n h p A b ng dung d ch axit nitric, có V lít h n h p khí B g m NO2 và NO thoát ra ( ktc). H n h p B n ng hơn khí amoniac hai l n. Tr s c a V là: a) 1,792 b) 2,016 c) 2,24 d) 2,288 (Fe = 56; Cu = 64; N = 14; O = 16) 451. Cho các ph n ng: (1): FeO + H2SO4(l) → (2): FeO + HNO3(l) → (3): Fe3O4 + H2SO4( , nóng) → (4): Fe2O3 + H2SO4( , nóng) → (5): FeS + HCl → (6): Fe + HCl → (7): AgNO3 + FeCl3 → (8): AgNO3 + Fe(NO3)2 → Các ph n ng oxi hóa kh là: a) (2), (3), (4), (6), (8) b) (3), (6), (8) c) (1), (2), (3), (6), (8) d) (2), (3), (6), (8) 452. em hòa tan 5,6 gam Fe trong dung d ch HNO3 loãng, sau khi k t thúc ph n ng, th y còn l i 1,12 gam ch t r n không tan. L c l y dung d ch cho vào lư ng dư dung d ch AgNO3, sau khi k t thúc ph n ng, th y xu t hi n m gam ch t không tan. Tr s c a m là: a) 19,36 b) 8,64 c) 4,48 d) 6,48 (Fe = 56; Ag = 108; N = 14; O = 16) 453. H n h p A g m ba axit: HCl 1M – HBr 0,5M – H2SO4 0,5M. Cho m gam h n h p ba kim lo i d ng b t g m nhôm, k m và s t hòa tan trong 100 mL dung d ch A. Sau khi ph n ng hoàn toàn có 2,688 lít khí hi ro thoát ra ( ktc) và thu ư c dung d ch B. Coi th tích dung d ch không thay i và H2SO4 phân ly hoàn toàn t o 2H+, SO42-. Tr s pH c a dung d ch B là: a) 7 b) 3 c) 2 d) 1 454. Hòa tan 6,76 gam h n h p ba oxit: Fe3O4, Al2O3 và CuO b ng 100 mL dung d ch H2SO4 1,3M v a , thu ư c dung d ch có hòa tan các mu i. em cô c n dung d ch, thu ư c m gam h n h p các mu i khan. Tr s c a m là: a) 15,47 b) 16,35 c) 17,16 d) 19,5 (H = 1; S = 32; O = 16;....)
 19. Tr c nghi m hóa vô cơ 19 Biên so n: Võ H ng Thái 455. Ch n cách nói không úng: a) Ag+ oxi hóa Fe2+ b) Cu b Fe3+ oxi hóa c) Zn dư kh Fe3+ t o Fe d) Fe3+ b Cu kh t o Fe 456. Ch n câu nói không úng: a) Khi cho kim lo i ki m vào dung d ch mu i thì kim lo i ki m ph n ng v i nư c trư c b) Khi cho mi ng kim lo i s t dư vào dung d ch CuSO4 thì th y kim lo i ng bám vào c) Khi cho Ca vào dung d ch axit axetic thì Ca ph n ng v i nư c trư c d) Khi cho dung d ch mu i AgNO3 vào dung d ch Fe(CH3COO)3 thì không có ph n ng 457. Khi tr n hai dung d ch có cùng n ng 0,2M nào thì s thu ư c k t t a và k t t a này b hòa tan trong dung d ch HNO3 6M? a) Co(NO3)2 – NH4Cl b) Pb(NO3)2 – NaBr c) Ba(NO3)2 – Na2CO3 d) Al(NO3)3 – K2SO4 458. M t h p ch t có công th c X2O5 trong ó ph n trăm kh i lư ng oxi là 23,95%. X là nguyên t hóa h c nào? a) Photpho b) Iot c) Clo d) Asen (O = 16; P = 31; I = 127; Cl = 35,5; As = 75) 459. Ngư i ta cân 82 gam Ca(NO3)2 r i cho hòa tan trong 1000 gam nư c thì thu ư c dung d ch có kh i lư ng riêng 1,045 g/mL. N ng mol/L c a dung d ch này là: a) 0,483M b) 0,500M c) 0,522M d) 0,567M (Ca = 40; N = 14; O = 16) 460. Hòa tan h t m gam kim lo i nhôm c n dùng v a 302,97 mL dung d ch HNO3 3,073%, dung d ch axit này có kh i lư ng riêng là 1,015 g/mL, không có khí thoát ra. N ng % ch t tan trong dung d ch sau ph n ng là: a) 2,761%; 0,389% b) 2,25%; 0,54% c) 3,753%; 0,684% d) 3,75% (Al = 27; N = 14; H = 1) 461. Hòa tan h t 14,4 gam kim lo i M b ng dung d ch H2SO4, không có khí thoát ra, thu ư c 6,4 gam m t ch t r n màu vàng nh t. M là kim lo i nào? a) Ca b) Al c) Zn d) Mg (Ca = 40; Al = 27; Zn = 65; Mg = 24) 462. X là m t kim lo i. Ngâm mi ng kim lo i X vào 100 mL dung d ch CuSO4 1,2M. Sau khi ph n ng hoàn toàn, mi ng kim lo i có kh i lư ng tăng 0,96 gam. X là: a) Mg b) Ni c) Fe d) Al (Mg = 24; Ni = 59; Fe = 56; Al = 27; Cu = 64) 463. Y là m t kim lo i. Nhúng thanh kim lo i Y vào 100 cm3 dung d ch CuCl2 3 M. Sau khi k t thúc ph n ng, th y kh i lư ng thanh Y gi m 0,3 gam. Y là: a) Cd b) Hg c) Ba d) Zn (Cd = 112; Hg = 200; Ba = 137; Zn = 65)
 20. Tr c nghi m hóa vô cơ 20 Biên so n: Võ H ng Thái 464. Cho 31,32 gam Ba(NO3)2 và 11,48 gam Na3PO4 vào m t c c th y tinh ng m t lư ng khá nhi u nư c. Khu y u các mu i trong nư c. Sau ó yên, lư ng ch t r n nhi u nh t l ng xu ng áy c c b ng bao nhiêu gam? a) 21,035 b) 24,040 c) 18,03 d) 42,8 (Ba = 137; N = 14; O = 16; Na = 23; P = 31) 465. Axit hipoclorơ (HClO) có tr s Ka = 2,9.10-8. Tr s pH c a dung d ch HClO 0,1M là: a) 3,35 b) 4,27 c) 5,4 d) 2,86 466. Cho bi t dài liên k t ba ng n hơn dài liên k t ôi và dài liên k t ôi ng n hơn dài liên k t ơn. Liên k t nào có nhi u tính n i ôi hơn s có dài ng n hơn liên k t ít có tính n i ôi. D a vào nguyên t c trên, hãy ch n th t tăng d n dài liên k t gi a C và O các ch t: a) Na2CO3 < HCOONa < CH3ONa b) CH3ONa < HCOONa < Na2CO3 c) Na2CO3 < CH3ONa < HCOONa d) HCOONa < Na2CO3 < CH3ONa 467. Hòa tan 8,32 gam h n h p hai kim lo i s t và ng b ng 39,2 gam dung d ch H2SO4 90% v a , un nóng, có 4,032 L khí SO2 ( ktc) thoát ra. Sau ph n ng em cô c n dung d ch, thu ư c m gam h n h p các mu i khan, tr s c a m là: a) 25,6 b) 23,68 c) 27,52 d) 22,8 (Fe = 56; Cu = 64; H = 1; S = 32; O = 16) 468. Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam h n h p b t A g m hai kim lo i Fe và Cu trong dung d ch H2SO4 m c nóng, thu ư c dung d ch có hòa tan hai mu i và có 0,1 mol khí mùi x c thoát ra. Ph n trăm s mol m i kim lo i trong h n h p A là: a) 20%; 80% b) 30%; 70% c) 40%; 60% d) 50%; 50% (Fe = 56; Cu = 64) 469. X là m t kim lo i. Cho 1,1 gam X vào 100 mL dung d ch FeCl2 2M, thu ư c ch t r n không tan và có 616 mL m t khí thoát ra ( ktc). X là: a) Na b) K c) Ca d) Ba (Fe = 56; Cl = 35,5; Na = 23; K = 39; Ca = 40; Ba = 137) 470. Cho 1,17 gam K vào 100 mL dung d ch Mg(NO3)2 0,1M (dung d ch A). Ph n ng x y ra hoàn toàn. Có khí thoát ra, có k t t a tr ng, thu ư c dung d ch B. Kh i lư ng dung d ch B so v i dung d ch Mg(NO3)2 lúc u (dung d ch A) như th nào? a) Kh i lư ng dung d ch B nh hơn kh i lư ng dung d ch A 0,61 gam b) Kh i lư ng dung d ch B nh hơn kh i lư ng dung d ch A 0,56 gam c) Kh i lư ng dung d ch B l n hơn kh i lư ng dung d ch A 0,56 gam d) Kh i lư ng dung d ch B l n hơn kh i lư ng dung d ch A 0,59 gam (K = 39; Mg = 24; O = 16; H = 1; N = 14) 471. Cho 7,8 gam b t kim lo i k m hòa tan trong 100 mL dung d ch Fe2(SO4)3 1M. Khu y u ph n ng x y ra hoàn toàn, l c dung d ch, thu ư c m gam ch t r n. Tr s c a m là: a) 1,12 b) 4,48 c) 1,3 d) T t c u sai (Zn = 65; Fe = 56)
Đồng bộ tài khoản