intTypePromotion=3

Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 4

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
85
lượt xem
29
download

Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án + câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 4

 1. Tr c nghi m hóa vô cơ 1 Biên so n: Võ H ng Thái 546. Borax (Hàn the) có công th c Na2B4O7.10H2O. Ph n trăm kh i lư ng c a bor (B) có trong borax là: a) 11,33% b) 21,47% c) 12,07% d) 18,32% (C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23; B = 10,8) 547. K m photphua (phosphur k m, zinc phosphide, Zn3P2) r t c, trư c ây ư c dùng làm thu c chu t. Ngư i ta khuy n cáo, k bên m i thu c, nên t thêm chén nư c, khi chu t ăn xong, u ng nư c là ch t ngay t i ch , ch không ch t trong hang h c, khó ki m. Chén nư c có tác d ng gì khi n chu t có th ch t ngay t i ch ? a) Nư c làm n m i, khi n chu t b b b ng mà ch t b) Mu i k m photphua bi th y phân t o Zn(OH)2 khi n cho chu t ch t c) Chu t ăn mu i nhi u, m n, nên u ng nhi u nư c, khi n máu loãng mà ch t d) K m photphua b th y phân khi g p nư c, t o photphin (PH3) là ch t r t c i v i s hô h p nên chu t b ch t ngay 548. M t trong nh ng nguyên nhân khi n cá, tôm b ch t nhi u khi tr i n ng là thi u dư ng khí (O2) trong nư c. S hòa tan ch t khí trong nư c là m t quá trình thu n ngh ch. Ch n k t lu n úng: a) S hòa tan khí oxi trong nư c là m t quá trình thu nhi t b) T t c các khí khi hòa trong dung môi l ng u là quá trình t a nhi t c) Tuỳ theo khí mà khi hòa tan trong nư c là quá trình thu nhi t hay t a nhi t, c th quá trình hòa tan khí oxi vào nư c là m t quá trình t a nhi t d) N u khí nào khi hòa tan nư c và t o ư c liên k t hi ro v i nư c (như NH3, HCHO) thì s hòa này là quá trình t a nhi t, còn không thì là quá trình thu nhi t 549. Hòa tan h t m gam h n h p A g m FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vào dung d ch H2SO4 loãng, có dư, thu ư c dung d ch B. Chia dung d ch ra làm hai ph n b ng nhau. Cho ph n (1) tác d ng v i NaOH dư, ư c k t t a C. Nung lư ng C này trong không khí cho n kh i lư ng không i, thu ư c 8,8 gam oxit. Ph n (2) tác d ng v a v i 100 mL dung d ch KMnO4 0,1M. Cho bi t mu i s t (II) b KMnO4 trong môi trư ng axit oxi hóa t o mu i s t (III), còn KMnO4 b kh t o mu i Mn (II). Tr s c a m là? a) 33,6 b) 8,4 c) 25,2 d) 16,8 (Fe = 56; O = 16) 550. Dung d ch etylenglicol (HO-CH2CH2-OH) 32,22% có t kh i 1,046. N ng mol/L c a dung d ch này là: a) 4,32 M b) 4 M c) 5,98 M d) 5,44 M (C = 12; H = 1; O = 16) 551. Khi l t v hành thư ng b ch y nư c m t là do có s t o ra m t axit, ó là: a) CH3COOH b) H3PO4 c) HNO3 d) H2SO4 552. ơn ch t photpho không có màu nào dư i ây? a) Tr ng b) c) Xanh d) en 553. Trong s i n phân, quá trình oxi hóa x y ra i n c c nào? a) C c dương c a bình i n phân, là i n c c n i v i c c dương c a máy phát i n b) Anot (anod) c a bình i n phân c) Quá trình oxi hóa là quá trình t o ra ch t oxi hóa, mà mu n t o ra ch t oxi hóa thì ph i c n ch t kh cho i n t , nh m t o ra ch t oxi hóa tương ng. Ch t kh thư ng mang
 2. Tr c nghi m hóa vô cơ 2 Biên so n: Võ H ng Thái i n tích âm, nên ion âm s v c c trái d u, nên có th d oán quá trình oxi hóa x y ra t i c c dương c a bình i n phân hay anot. Hơn n a, t i âu có quá trình oxi hóa x y ra thì ó là anot. d) (a), (b), (c) 554. catot (catod) bình i n phân quá trình nào x y ra? a) Quá trình ion dương cho i n t t o ra ch t kh tương ng (ch t kh liên h p) b) Quá trình ch t như ng i n t như ng i n t nh m t o ra ch t kh tương ng c) Quá trình kh , là quá trình t o ra ch t kh d) (a), (b), (c) 555. Khi i n phân dung d ch có hòa tan KI và KBr b ng i n c c trơ (than chì hay b ch kim) thì anot x y ra quá trình nào? a) Nư c b oxi hóa t o khí oxi thoát ra b) I- b oxi hóa trư c, Br- b oxi hóa sau c) Br- b oxi hóa t o Br2 có màu , r i n I- b oxi hóa t o I2 tan trong dung d ch có màu vàng d) K+ không b kh mà là H2O c a dung d ch b kh t o khí hi ro thoát ra và phóng thích ion OH- ra dung d ch, t o d ch có môi trư ng ki m 556. Khi i n phân dung d ch có hòa tan CuSO4 và Fe2(SO4)3 b ng i n c c trơ: a) Fe3+ b kh trư c, r i n Cu2+ b kh sau catot, còn nư c b oxi hóa anot, t o khí oxi thoát ra b) Do tính oxi hóa c a Fe3+ m nh hơn Cu2+ nên Fe3+ b kh trư c catot t o Fe bám vào catot, khi h t Fe3+, m i n Cu2+ b kh t o Cu bám vào catot sau. Còn nư c b oxi hóa anot t o khí oxi thoát ra, ng th i phóng thích ion H+ ra dung d ch, t o môi trư ng axit c) Mu i ng (II) có tính oxi hóa m nh hơn mu i s t, nên mu i ng b kh trư c, sau ó m i n mu i s t b kh sau catot. Còn anot, ch có nu c b oxi hóa d) Fe3+ b oxi hóa trư c t o Fe2+, sau ó n Cu2+ b oxi hóa t o Cu, sau ó m i n Fe2+ b oxi hóa t o Fe 557. em i n phân dung d ch có hòa tan 20,25 gam CuCl2, dùng i n c c than chì (graphit). Sau 2 gi 40 phút 50 giây i n phân, cư ng dòng i n 2 Ampe (Ampère), thu ư c 250 mL dung d ch. Hi u su t i n phân 100%. N ng ch t tan trong d ch sau i n phân là: a) 0,1M b) 0,15M c) 0,2M d) 0,25M (Cu = 64; Cl = 35,5) 558. Hòa tan m gam tinh th FeSO4.7H2O vào nư c, thu ư c 200 mL dung d ch. i n phân dung d ch này cho n khi v a có khí thoát ra catot thì d ng s i n phân, dung d ch thu ư c sau khi i n phân có pH = 1. Coi th tích dung d ch không thay i trong quá trình i n phân. Tr s c a m là: a) 2,78 gam b) 4,17 gam c) 3,336 gam d) 5,56 gam (Fe = 56; S = 32; O = 16; H = 1) 559. H n h p A g m NaCl và K2SO4. em hòa tan 2,91 gam h n h p A trong nư c, thu ư c dung d ch B. em i n phân dung d ch B, dùng i n c c trơ, cư ng dòng i n 0,5 Ampe (Ampère) cho n v a có khí oxi thoát ra anot thì th y th i gian ã i n phân là 3860 giây. Kh i lư ng K2SO4 có trong 2,91 gam h n h p A là:
 3. Tr c nghi m hóa vô cơ 3 Biên so n: Võ H ng Thái a) 2,325 gam b) 1,566 gam c) 2,61 gam d) 1,74 gam (Na = 23; K = 39; Cl = 35,5; S = 32; O = 16) 560. Khi i n phân dung d ch KI, dùng i n c c than chì: a) Th y có khí H2 thoát ra catot (c c âm), có khí I2 thoát ra anot (c c dương) b) catot có quá trình K+ b kh t o K còn anot có quá trình I- b oxi hóa t o I2 c) catot có quá trình nư c b oxi hóa t o khí H2, còn anot có quá trình I- b kh t o I2 d) catot có b t khí thoát ra, anot th y có màu vàng 561. Cho bi t ch t ch th màu phenolptalein có màu tím h ng trong môi trư ng ki m (không có màu trong môi trư ng trung tính cũng như axit). L y dung dich KI cho vào ó vài gi t dung d ch ch t ch th màu phenolptalein và vài gi t dung d ch h tinh b t. em i n phân dung d ch này trong th i gian ng n (kho ng vài phút), dùng i n c c cacbon graphit (than chì). D oán hi n tư ng x y ra: a) Có b t khí thoát anot, quanh vùng anot có màu h ng. catot có màu xanh dương b) catot có quá trình kh , th y có khí H2 thoát ra và quanh vùng catod có màu h ng (do phenolptalein trong môi trư ng bazơ có màu h ng). anot có quá trình oxi hóa x y ra, quanh vùng anot có màu vàng (do I2 t o ra hòa tan trong nư c có màu vàng) c) Vùng i n c c anot có màu xanh, vùng i n c c quanh catot có màu h ng. Có khí thoát ra c c âm bình i n phân d) K+ không b kh catot mà là nư c b kh t o khí H2, ng th i phóng thích ion OH- ra dung d ch nên vùng catot th y có màu tím h ng. I- không b oxi hóa anot mà là nư c b oxi hóa anot, t o khí O2 thoát ra, ng th i phóng thích ion H+ ra dung d ch, vùng anot không có màu 562. i n phân 100 mL dung d ch Cu(NO)2 0,5M, i n c c trơ, cho n v a có b t khí xu t hi n catot thì cho ng ng s i n phân. Coi th tích dung d ch không thay i trong quá trình i n phân. Tr s pH c a dung d ch sau i n phân là: a) 1 b) 0 c) 0,3 d) 2 563. i n phân dung d ch h n h p g m x mol CuSO4 và y mol NaCl, dùng i n c c trơ, có vách ngăn x p. Lúc u có kim lo i ng bám vào catot, khí Cl2 thoát ra anot. Sau m t th i gian i n phân th y có khí thoát ra catot, khí O2 thoát ra anot. Sau khi cho d ng s i n phân thì thu ư c dung d ch có pH = 7. S liên h gi a x và y là: a) x = y b) x = 2y c) y = 2x d) ng th c khác 564. i n phân dung d ch h n h p g m x mol CuSO4 và y mol NaCl, dùng i n c c trơ, có vách ngăn x p. Lúc u có kim lo i ng bám vào catot, khí Cl2 thoát ra anot. Sau m t th i gian i n phân thì thu ư c dung d ch có pH > 7. S liên h gi a x và y là: a) y > 2x b) y > x/2 c) y = x/2 d) x > y/2 565. i n phân dung d ch có hòa tan h n h p g m a mol CuSO4 và b mol NaCl, dùng i n c c trơ, có vách ngăn x p. Lúc u có kim lo i ng bám vào catot, khí Cl2 thoát ra anot. Sau m t th i gian i n phân thì th y có khí thoát ra catot và thu ư c dung d ch có pH < 7. S liên h gi a a và b là: a) a > 2b b) a > b/2 c) a = 2b d) a < b/2 566. L y 2,5 gam CuSO4.5H2O và 4 gam Fe2(SO4)3 hòa tan trong nư c thu ư c 1 lít dung d ch D. em i n phân lư ng dung d ch D trên trong th i gian 3 gi 13 phút, cư ng dòng i n 0,5 A, i n c c trơ. Kh i lư ng kim lo i ã bám vào catot là:
 4. Tr c nghi m hóa vô cơ 4 Biên so n: Võ H ng Thái a) 0,64 gam Cu; 4,48 gam Fe b) 0,64 gam Cu; 1,12 gam Fe c) 1,12 gam Fe; 0,32 gam Cu d) 0,64 gam Cu; 0,56 gam Fe (Cu = 64; S = 32; O = 16; Fe = 56; H = 1) 567. Hòa tan v a 7,8 gam m t hi roxit kim lo i c n dùng 176,19 mL dung d ch HNO3 10,12% (có kh i lư ng riêng 1,06 g/mL), không có khí thoát ra. Kim lo i trong hi roxit là kim lo i nào? a) Mg b) Fe c) Al d) Cu (Mg = 24; Fe = 56; Cu = 64; Al = 27; H = 1; N = 14; O = 16) 568. Khi i n phân dung d ch h n h p g m: CuSO4 và Fe2(SO4)3. Dùng i n c c trơ. Do tính oxi hóa c a Fe3+ m nh hơn Cu2+, nên catot, ion Fe3+ b kh t o Fe2+ trư c. S mol Fe2+ t o ra ư c tính b ng công th c nào? 1 1 1 1 a) nFe 2+ = x xIt b) nFe 2+ = x xIt 96500 2 96500 1 1 56 1 56 c) nFe 2+ = x xIt d) nFe 2+ = x xIt 96500 2 96500 3 569. Cho 100 mL dung d ch HCl có pH = 0 vào 150 mL dung d ch Ba(OH)2 0,1M. Thu ư c 250 mL dung d ch A. Tr s pH c a dung d ch A là: a) 0,55 b) 1,15 c) 0,33 d) 7,0 570. em i n phân 100 mL dung d ch AgNO3 0,1 M b ng i n c c ng cho n khi v a h t Ag+ trong dung d ch. Bi t r ng i n c c ng b oxi hóa t o mu i ng (II). Ch n d oán úng: a) Catot ng b hòa tan, anot có kim lo i b c bám vào b) catot có kh i lư ng tăng 1,08 gam. anot có kh i lư ng gi m 0,64 gam c) Kh i lư ng catot tăng 1,08 gam; kh i lư ng anot gi m 0,32 gam d) T t c u không phù h p (Ag = 108; Cu = 64) 571. i n phân nóng ch y mu i clorua c a kim lo i ki m M, thu ư c kim lo i M catot và khí Cl2 anot. Cho lư ng kim lo i M tác d ng v i nư c, ư c dung d ch B và khí D. Cho lư ng khí D này cho tác d ng lư ng khí clo thu ư c trên, ư c ch t X. Hòa tan X trong nư c, thu ư c dung d ch A. Cho dung d ch B tác d ng dung d ch A, ư c dung d ch E. Coi các ph n ng x y ra hoàn toàn. D oán tr s pH c a dung d ch E kho ng nào? a) pH < 7 b) pH > 7 c) pH = 7 d) Không bi t s mol c a MCl nên xác nh ư c 572. Kh i lư ng kim lo i bám vào catot khi i n phân dung d ch Cr(NO3)3 trong 45 phút, cư ng dòng i n 0,57 A (Ampère), hi u su t s i n phân 96%, là: a) 0,398 gam b) 0,265 gam c) 0,624 gam d) 0,520 gam (Cr = 52) 573. Hòa tan h t h n h p g m 0,001 mol FeS2 và 0,002 mol FeS vào dung d ch H2SO4 m c, nóng có dư, thu ư c dung d ch X và khí SO2. H p th h t khí SO2 sinh ra trên b ng dung d ch nư c brom v a , ư c dung d ch Y không có màu. Cho ti p dung d ch
 5. Tr c nghi m hóa vô cơ 5 Biên so n: Võ H ng Thái BaCl2 có dư vào dung d ch Y, th y có t o k t t a tr ng. L c b k t t a, thu ư c dung d ch Z. Dung d ch Z có pH = 1. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Th tích dung d ch Z là: a) 1080 mL b) 750 mL c) 660 mL d) 330 mL 574. H n h p A d ng b t g m hai kim lo i là s t và nhôm. Cho 4,15 gam h n h p A vào 200 mL dung d ch CuSO4 0,525M. Khu y u ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ư c 7,84 gam ch t r n B g m hai kim lo i. Ph n trăm kh i lư ng m i kim lo i có trong h n h p A là: a) 67,47%; 32,53% b) 53,98%; 46,02% c) 26,02%; 73,98% d) 39,04%; 60,96% (Fe = 56; Al = 27; Cu = 64) 575. Hòa tan h t m t h n h p g m Na và Ba theo t l mol 1 : 1 vào nư c, ư c dung d ch A và 6,72 lít H2 ( ktc). Thêm m gam NaOH vào dung d ch A, ư c dung d ch B. Cho 100 mL dung d ch Al2(SO4)3 2 M vào dung d ch B, ư c n gam k t t a C. Tr s c a m và n n có tr s l n nh t là: a) m = 24; n = 31,2 b) m = 24; n = 77,8 c) m = 48; n = 171 d) m = 40; n = 77,8 (Al = 23; O = 16; H = 1; Ba = 137; S = 32; Na = 23) 576. Dung d ch X g m KOH 1 M và Ba(OH)2 1 M. Cho vào 100 mL dung d ch X m gam NaOH, ư c dung d ch Y. Cho 100 mL dung d ch Al2(SO4)3 1 M vào dung d ch Y, thu ư c n gam k t t a. Tr s m nh nh t và n n có tr s nh nh t là: a) m = 12; n = 23,3 b) m = 20; n = 15,6 c) m = 20; n = 23,3 d) m = 12; m = 69,9 (Al = 27; O = 16; H = 1; Ba = 137; S = 32; Na = 23) 577. Hòa tan h t m gam FexOy trong dung d ch H2SO4 m c, nóng, có a mol khí SO2 thoát ra. M t khác, n u kh hoàn toàn m gam FexOy trên b i khí CO có dư r i hòa tan h t lư ng kim lo i s t sinh ra b ng dung d ch H2SO4 m c, nóng, dư, thì thu ư c 9a mol SO2. Công th c c a FexOy là: a) FeO b) Fe3O4 c) FexOy ch có th là FeO ho c là Fe3O4, ch không th là Fe2O3. Do ó tùy theo tr s c a m mà FexOy là FeO ho c Fe3O4 d) FeO ho c Fe3O4 tùy theo tr s c a a 578. Hòa tan h t 28,4 gam h n h p hai mu i cacbonat kim lo i ki m th trong axit clohi ric dư, thu ư c V lít CO2 và dung d ch A. Cô c n dung d ch A, thu ư c 31,7 gam mu i khan. H p th h t V lít khí CO2 trên vào 2 lít dung d ch Ba(OH)2 có n ng a mol/L, thu ư c 39,4 gam k t t a. Tr s c a a là: a) 0,1 b) 0,125 c) 0,25 d) 0,175 (Ba = 137; C = 12; O = 16; Cl = 35,5) 579. Hòa tan hoàn toàn m gam h n h p các oxit s t b ng dung d ch H2SO4 m c, nóng, thu ư c khí A có mùi h c và dung d ch B ch a 240 gam Fe2(SO4)3. H p th h t khí A vào dung d ch Br2, ư c dung d ch C. Cho dung d ch Ba(OH)2 dư vào dung d ch C, thu ư c 46,6 gam k t t a. Tr s c a m là: a) 156,8 b) 94,4 c) 85,6 d) 92,8 (Fe = 56; Ba = 137; S = 32; O = 16; H = 1)
 6. Tr c nghi m hóa vô cơ 6 Biên so n: Võ H ng Thái 580. Cho kim lo i A vào nư c, thu ư c dung d ch B. cho dung d ch H2SO4 dư vào dung d ch B, thu ư c k t t a C có kh i lư ng g p 1,7 l n so v i kh i lư ng A ã cho hòa tan vào nư c. A là: a) Ca b) Sr c) Ba d) Mg (Ca = 40; Sr = 87,6; Ba = 137; Mg = 24; S = 32; O = 16) 581. M t dung d ch axit m nh HA có pH = 1. M t dung d ch axit y u A’H (có cùng n ng mol/L v i dung d ch axit m nh trên) có pH = 3. i n ly (α) axit y u trong dung d ch là: a) 1% b) 1,34% c) 2% d) 2,3% 582. i n phân dung d ch NaCl dùng i n c c b ng s t. Ch n hi n tư ng úng: a) Các i n c c s t b mòn d n b) Có hi n tư ng s i b t khí anot, catot s t b hòa tan c) Có s i b t khí catot, có xu t hi n k t t a trong bình i n phân d) Có khí có mùi khó ch u thoát ra catot, anot b ng s t b hòa tan d n (mòn d n) 583. H n h p A g m hai kim lo i Al và Na, trong ó s mol c a Al nh hơn so v i Na. N u cho lư ng b ng nhau c a h n h p A trên l n lư t em hòa tan trong dung d ch HCl dư, thu ư c V1 lít khí; hòa tan trong dung d ch NaOH dư, thu ư c V2 lít khí; hòa tan trong nư c dư, thu ư c V3 lít khí. Th tích các khí o trong cùng nhi t , áp su t. S liên h gi a V1, V2, V3 là: a) V1 > V2 > V3 b) V1 = V2 > V3 c) V1 > V2 = V3 d) V1 = V2 = V3 584. Hòa tan h t m gam CuO trong 192 gam dung d ch H2SO4 20%. Sau khi hòa tan thu ư c dung d ch A ch a hai ch t tan là CuSO4 và H2SO4. Lư ng H2SO4 trong A chi m 5% kh i lư ng dung d ch A. Tr s c a m là: a) 9,6 b) 21,16 c) 22,59 d) 20 (Cu = 64; O = 16; H = 1; S = 32) 585. Nung 5,64 gam Cu(NO3)2 trong m t bình kín, sau m t th i gian thu ư c 3,48 gam ch t r n và h n h p khí X. H p th hoàn toàn h n h p X vào nư c (có bão hòa khí O2), thu ư c 400 mL dung d ch Y. Tr s pH c a dung d ch Y là: a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 (Cu = 64; N = 14; O = 16) 586. Cho m gam h n h p A d ng b t g m ng và s t vào 100 mL dung d ch Fe(NO3)3 0,6M. Khu y u ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ư c dung d ch B th y còn l i 0,576 gam ch t r n là m t kim lo i. em cô c n dung d ch B, thu ư c 16,28 gam h n h p các mu i khan. Tr s c a m là: a) 2,336 b) 2,344 c) 1,825 d) 3,248 (Fe = 56; Cu = 64) 587. Năng lư ng ion hóa c a m t nguyên t là: a) Năng lư ng phóng thích khi tách i n t ra kh i nguyên t b) Năng lư ng trao i (thu hay nh n vào tùy theo nguyên t ) khi tách i n t ra kh i nguyên t c) Năng lư ng c n cung c p nguyên t nh n i n t d) Năng lư ng c n cung c p tách i n t ra kh i nguyên t
 7. Tr c nghi m hóa vô cơ 7 Biên so n: Võ H ng Thái 588. Cho 1,144 gam tinh th Na2CO3.10H2O vào 100 mL dung d ch HCl có pH = 1. Sau khi ph n ng xong, thu ư c 100 mL dung d ch D. Tr s pH c a dung d ch D là: a) 7,0 b) 1,7 c) 2,2 d) pH > 7 (do mu i b th y phân) (Na = 23; C = 12; O = 16; H = 1) 589. N u t xô a (soda, Na2CO3), mu n i u ch natri thì: a) em i n phân nóng ch y ch t này, s thu ư c natri catot b) em hòa tan ch t này trong nư c t o dung d ch, r i em i n phân dung d ch này, s thu ư c natri catot bình i n phân c) Cho ch t này tác d ng v i dung d ch HCl, s thu ư c dung d ch NaCl, em i n phân dung d ch này s thu ư c Na catot bình i n phân d) Cho ch t này tác d ng v i nư c vôi, sau ó em cô c n dung d ch thu ư c NaOH khan, sau ó em i n phân nóng ch y NaOH 590. Cho 100 mL dung d ch AlCl3 0,2 M vào 100 mL dung d ch NaOH có n ng C (mol/L). Sau khi ph n ng hoàn toàn, thu ư c 0,39 gam k t t a tr ng. Tr s c a C là: a) 0,15; 0,75 b) 0,75 c) 0,2; 0,6 d) 0,75; 0,1 (Al = 27; O = 16; H = 1) 591. i n phân 250 mL dung d ch CuSO4 0,6M, i n c c trơ, cư ng dòng i n 2 A trong th i gian 9650 giây. Hi u su t i n phân 100%. Th tích dung d ch sau i n phân thay i không áng k . N ng ch t tan trong dung d ch sau i n phân là: a) 0,2 M b) 0,2 M; 0,4 M c) 0,4 M; 0,4 M d) 0,1 M; 0,2 M 592. Trong m t bình kín th tích không i, ch a h n h p khí X g m N2 và H2. 15ºC, h n h p X có áp su t p1. Nung nóng bình v i m t ít xúc tác r n thích h p, thu ư c h n khí Y. 663ºC, h n h p Y t o áp su t p2 = 3p1. ktc, kh i lư ng riêng c a h n h p Y là 0,399 g/L. Hi u su t ph n ng t o khí NH3 t N2 và H2 là: a) 16% b) 20% c) 24% d) 30% (N = 14; H = 1) 593. Tr n 100 mL dung d ch CH3COOH 0,1 M v i 100 mL dung d ch NaOH có pH = 13, thu ư c dung d ch B. Ch n k t lu n úng v pH c a dung d ch B: a) pH = 7, vì có s trung hòa v a gi a CH3COOH v i NaOH b) pH > 7, vì có NaOH dư c) pH 7, vì có s th y phân 594. Tr n 15 mL dung d ch NH3 12% (có t kh i 0,95) v i 10 gam dung d ch HCl 36,5%, thu ư c dung d ch D. Ch n k t lu n úng v dung d ch D: a) pH c a dung D b ng 7, vì có s trung hòa v a b) pH c a dung d ch D < 7, vì có axit còn dư c) pH dung d ch D < 7 d) pH dung d ch D > 7, vì có NH3 còn dư (N = 14; H = 1; Cl = 35,5; Phép tính l y 2 s l ) 595. Cho 448 mL khí NO2 ( o 27,3ºC; 836 mmHg) h p th vào 100 mL dung d ch NaOH 0,2 M, thu ư c dung d ch A. Tr s pH dung d ch A:
 8. Tr c nghi m hóa vô cơ 8 Biên so n: Võ H ng Thái a) = 7 b) > 7 c) < 7 d) = 6,5 596. Cho các ch t l ng và dung d ch: (1): Phenol; (2): Anilin; (3): Xô a; (4): Mu i ăn; (5): Amoni clorua; (6): Fe2(SO4)3; (7): AlCl3; (8): NaHSO4; (9): Phèn chua. Ch t l ng hay dung d ch nào không làm i màu quì tím? a) (1), (2), (4) b) (1), (2), (4), (8) c) (1), (2), (4), (8), (9) d) (1), (4), (8) 597. Kh i lư ng nguyên t c a Mg là 24,3050. Kh i lư ng m t nguyên t Mg tính theo gam b ng: a) 3,985.10-23 b) 24,3050 c) 24 .d) 4,036.10-23 598. N u tăng t t nhi t dung d ch nư c ư ng (saccarozơ, saccharose, C12H22O11) t 25ºC lên 75ºC, gi s nư c không b bay hơi, thì: a) N ng mol/L c a dung d ch s không thay i b) N ng ph n trăm kh i lư ng (C%) c a dung d ch s không thay i c) N ng mol/L c a dung d ch s tăng d) N ng ph n trăm kh i lư ng (C%) c a dung d ch s tăng 599. M t h n h p khí O2 và CO2 có t kh i so v i hi ro là 19. Ph n trăm th tích c a O2 trong h n h p là: a) 40% b) 50% c) 60% d) 70% (C = 12; O = 16; H = 1) 600. tan c a m t ch t r n thư ng ư c bi u di n b ng s gam ch t r n hòa tan t i a trong 100 gam nư c nhi t xác nh. tan c a KCl 0ºC là 27,6 gam. N ng ph n trăm c a dung d ch KCl bão hòa 0ºC là: a) 21,63 b) 20,50 c) 15,82 d) 23,54 601. Tr n 200 mL HCl 1 M v i 300 mL HCl 2 M, thu ư c 500 mL dung d ch m i có n ng là: a) 1,5 M b) 1,2 M c) 1,6 M d) 1,8 M 602. Cho ph n ng: Al + NO- + OH- + H2O→ AlO2- + NH3↑ T l h s gi a ch t oxi hóa, ch t kh và môi trư ng là: a) 8 : 3 : 2 b) 3 : 8 : 5 c) 8 : 3 : 5 d) 3 : 8 : 2 603. Ph n ng nào dư i ây có th không ph i là m t ph n ng oxi hóa kh ? a) NaCl + KMnO4 + H2SO4 → Cl2 + MnSO4 + H2O b) CH2=CH2 + H2 → CH3-CH3 c) FexOy + H2SO4( , nóng) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O d) MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O 604. Theo nh nghĩa c a Bronsted - Lowry, thì axit là ch t cho H+; bazơ là ch t nh n H+; ch t lư ng tính là ch t v a cho ư c H+ v a nh n ư c H+; ch t trung tính là ch t không cho H+ không nh n H+. Các ch t: (I): Al(OH)3; (II): HSO3-; (III): Na+; (IV): NH4+; (V): HSO4-; (VI): HCO3-; (VII): NO3-; (VIII): H2NCH2COOH; (IX): CH3COO-; (X): ZnO; (XI): H2O; (XII): HS-. Ch t nào lư ng tính?
 9. Tr c nghi m hóa vô cơ 9 Biên so n: Võ H ng Thái a) (I), (II), (VI), (VIII), (X), (XI), (XII) b) (I), (II), (V), (VI), (VIII), (X), (XII) c) (I), (II), (V), (VI), (VIII), (X), (XI), (XII) d) (I), (VIII), (X), (XI) 605. Cho ba ph n ng sau: (1) HCO3- + OH- → CO32- + H2O (2) HCO3- + H+ → CO2 + H2O (3) Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → 2NaHCO3 + CaCO3↓ Ph n ng nào ch ng t HCO3- là m t ch t lư ng tính? a) Ph n ng (3) b) C ba ph n ng trên c) Ph n ng (2) d) Ph n ng (1) và (2) 606. Cho 100 mL dung d ch Ba(OH)2 0,05 M vào c c thu tinh ng 30 mL dung d ch h n h p H2SO4 0,1 M và HCl 0,1 M, thu ư c 130 mL dung d ch D. Tr s pH dung d ch D là : a) 2,1 b) 7,0 c) 11,9 d) 13,2 607. Tr n dung d ch H2SO4 có pH = 1 v i dung d ch NaOH có pH = 12 v i t l th tích 1 : 1. Coi th tích dung d ch không thay i khi pha tr n, tr s pH c a dung d ch thu ư c là: a) 1,8 b) 1,3 c) 7 d) 2,5 608. Kh i lư ng nguyên t c a th y ngân (Hg) là 200,6 vC (u). Th y ngân là m t ch t l ng i u ki n thư ng, có t kh i là 13,6. Ch n phát bi u úng: a) T kh i hơi c a th y ngân b ng 13,6. Kh i lư ng riêng c a hơi th y ngân i u ki n tiêu chu n b ng 8,955 g/L; Kh i lư ng riêng c a th y ngân b ng 13,6 g/mL. b) T kh i hơi c a th y ngân b ng 6,917; Kh i lư ng riêng c a th y ngân b ng 6,917g/mL; Th y ngân n ng hơn không khí 13,6 l n c) T kh i hơi c a th y ngân b ng 6,917; Kh i lư ng riêng c a hơi th y ngân ktc b ng 8,955 g/L; Kh i lư ng riêng c a th y ngân b ng 13,6 g/mL d) T kh i hơi c a th y ngân b ng 6,917; Kh i lư ng riêng c a hơi th y ngân b ng 13,6g/mL. Thu ngân n ng hơn nư c 13,6 l n 609. Khi cho dung d ch KOH có pH = 13 vào dung d ch nào dư i ây mà dung d ch thu ư c có pH không thay i? a) NaCl 0,05M b) KOH 0,05M c) H2SO4 0,05M d) Ca(OH)2 0,05M 610. Dung d ch h n h p A g m HCl 0,12 M và H2SO4 0,18 M. Dung d ch h n h p B g m NaOH 0,2 M và Ba(OH)2 0,05 M. N u l y m t ph n th tích dung d ch A thì c n tr n v i bao nhiêu ph n th tích dung d ch B dung d ch sau khi tr n có môi trư ng trung tính? a) 1,6 b) 1,5 c) 1,8 d) 2,4 611. H n h p A g m hai kim lo i là Al và Fe. em hòa tan h t 19,3 gam h n h p A trong dung d ch H2SO4 m c, nóng, thu ư c x mol khí SO2 duy nh t. Tr s c a x có th là: a) 0,5 b) 1,1 c) 1,5 d) 0,75 (Al = 27; Fe = 56)
 10. Tr c nghi m hóa vô cơ 10 Biên so n: Võ H ng Thái 612. Hòa tan m gam FeS2 b ng dung d ch HNO3 m c, có hòa tan x mol HNO3. Có 33,6 lít khí NO2 duy nh t thoát ra ( ktc). Dung d ch thu ư c tác d ng v i lư ng dư dung d ch BaCl2, thu ư c 46,6 gam k t t a tr ng. Tr s c a x là: a) 1,6 b) 1,8 c) 2,0 d) 2,2 (Fe = 56; S = 32; Ba = 137; O = 16) 613. Khi cho FeS2 tác d ng v i dung d ch H2SO4 m c, nóng, t o mu i s t (III), khí SO2 và H2O. N u 12 gam FeS2 ư c hòa tan h t trong dung d ch H2SO4 m c, nóng, thì lư ng FeS2 này ã trao i bao nhiêu mol i n t ? a) ã cho 0,1 mol i n t b) ã nh n 0,1 mol i n t c) ã cho 1,1 mol i n t d) ã cho 0,6 mol i n t (Fe = 56; S = 32) 614. Hòa tan m t lư ng oxit kim lo i hóa tr III b ng dung d ch H2SO4 5% v a , thu ư c dung d ch mu i có n ng 6,62%. Công th c c a oxit kim lo i là: a) Fe2O3 b) Al2O3 c) Cr2O3 d) Mn2O3 (Fe = 56; Al = 27; Cr = 52; Mn = 55; H = 1; S = 32; O = 16) 615. Hai kim lo i X và Y u có hóa tr II. Cho 11,3 gam h n h p X và Y tác d ng hoàn toàn v i dung d ch H2SO4 loãng, dư, có 6,72 lít khí H2 ( ktc) thoát ra. Hai kim lo i X, Y có th là: a) Zn, Fe b) Mg, Zn c) Zn, Ba d) Ca, Sn (Zn = 65; Fe = 56; Mg = 24; Ba = 137; Sn = 119) 616. Hòa tan h t 11 gam h p kim Al-Fe trong dung d ch H2SO4 loãng, thu ư c 9,856 lít H2 ( o 27,3ºC; 76 cmHg). Ph n trăm kh i lư ng m i kim lo i trong h p kim là: a) 24,55% Al; 75,45% Fe b) 67,77% Al; 33,33% Fe c) 49,09% Al; 50,91% Fe d) 48,25% Al; 51,75% Fe (Al = 27; Fe = 56) 617. Hòa tan h t m gam Mg vào dung d ch HNO3 loãng, thu ư c m t h n h p khí g m 0,06 mol NO; 0,02 mol N2O và 0,016 mol N2. Tr s c a m là: a) 3,0 b) 6,0 c) 4,08 d) 7,2 (Mg = 24) 618. em nung 21,68 gam h n h p A g m hai mu i cacbonat c a hai kim lo i, thu c phân nhóm chính nhóm II hai chu kỳ k ti p trong b ng phân lo i tu n hoàn, cho n kh i lư ng không i, thu ư c 0,23 mol CO2. Kh i lư ng m i mu i trong 21,68 gam h n h p A là: a) 9,68 g; 12 g b) 10,56 g; 11,12 g c) 8,8 g; 12,88 g d) 11 g; 10,68 g (Be = 9; Mg = 24; Ca = 40; Sr = 88; Ba = 137; C = 12; O = 16) 619. H n h p A g m hai kim lo i Al và Zn. N u hòa tan h t m gam h n h p A b ng dung d ch HCl thì thu ư c 6,72 lít H2 ( ktc). Còn n u hòa tan h t m gam h n h p A trong dung d ch HNO3 loãng, thì thu ư c V lít khí NO là s n ph m kh duy nh t ( ktc). Tr s c a V là: a) 6,72 b) 2,24 c) 3,36 d) 4,48
 11. Tr c nghi m hóa vô cơ 11 Biên so n: Võ H ng Thái 620. H n h p A g m kim lo i M (có hóa tr không i) và Fe. em hòa tan h t 3,63 gam h n h p A trong dung d ch HCl, thu ư c 1,344 lít H2 ( ktc). Còn n u em hòa tan cùng lư ng h n h p A trên trong dung d ch HNO3 loãng thì thu ư c 1,12 lít khí NO duy nh t ( ktc). M là: a) Al b) Zn c) Mg d) Ni (Fe = 56; Al = 27; Zn = 65; Mg = 24; Ni = 59) 621. Hòa tan hoàn toàn 1,512 gam m t kim lo i b ng 100 mL dung d ch H2SO4 0,4 M (loãng). trung hòa axit còn dư trong dung d ch sau ph n ng c n dùng 26 mL dung d ch NaOH 1 M. Kim lo i ó là: a) Al b) Mg c) Ca d) Fe (Al = 27; Mg = 24; Ca = 40; Fe = 56) 622. Hòa tan 3,78 gam Al c n dùng v a 400 mL dung d ch HNO3 có n ng C (mol/L), thu ư c mu i nhôm nitrat, có 2,016 lít h n h p hai khí NO và N2O thoát ra ( ktc). Tr s c a C là: a) 1,35 b) 1,50 c) 1,80 d) 1,25 (Al = 27; N = 14; O = 16) 623. Hòa tan hoàn toàn 30,4 gam h n h p A g m s t và s t oxit vào dung d ch H2SO4 loãng, dư, có 4,48 lít H2 thoát ra ( ktc). Thành ph n ph n trăm v kh i lư ng m i ch t có trong h n h p A là: a) 60% và 40% b) 24,56% và 75,44% c) 27,63% và 72,37% d) 36,84% và 63,16% (Fe = 56; O = 16) 624. Có bao nhiêu lo i khí thu ư c khi cho các ch t r n hay dung d ch sau: Al, HCl, NaOH, Na2CO3 ph n ng v i nhau? (không hi n di n không khí) (Cho bi t mu i nitrat trong môi trư ng axit, cũng như trong môi trư ng ki m, u th hi n tính oxi hóa khi tác d ng v i Al cũng như Zn, nó b oxi hóa t o khí có mùi khai trong môi trư ng ki m) a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 625. Khi cho h n h p hai ch t Na2O và Ca(HCO3)2 hòa tan vào nư c dư, có th có bao nhiêu ph n ng d ng phân t x y ra? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 626. Hóa ch t nào mà khi d ng tinh th , d ng dung d ch v i nư c và d ng hơi (khí) có ba màu khác nhau? a) Iot b) Oxi c) Ozon d) Brom 627. Có sáu l dung d ch b m t nhãn: Na2CO3, KHSO4, NH4Cl, NaNO3, (NH4)2CO3 và phenolptalein không màu. phân bi t chúng, ta có th ch n dung d ch nào sau ây? a) AgNO3 b) KOH c) HCl d) Ba(OH)2 628. Cho các dung d ch ư c ánh s như sau: 1. NaCl 2. Na2CO3 3. CuSO4 4. CH3COONa 5. KHSO4 6. Al2(SO4)3 7. NH4Cl 8. NaBr 9. K2S 10. CH3CH2ONa Các dung d ch u có pH < 7 là: a) 2, 4, 9, 10 b) 3, 5, 6, 7 c) 1, 2, 3, 10 d) 3, 6, 7
 12. Tr c nghi m hóa vô cơ 12 Biên so n: Võ H ng Thái 629.Trong các dung d ch sau ây: K2CO3, NaHCO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, K2S, Fe2(SO4)3, NaAlO2, Cu(NO3)2, KI, NaF có bao nhiêu dung d ch có pH > 7? a) 7 b) 4 c) 5 d) 6 630. Có năm l ng năm dung d ch m t nhãn là: AlCl3, KNO3, Na2CO3, NH4NO3 và (NH4)2SO4. N u ch ư c phép dùng m t dung d ch hóa ch t làm thu c th thì có th ch n dung d ch nào dư i ây? a) Dung d ch NaOH b) Dung d ch HCl c) Dung d ch Ba(OH)2 d) Dung d ch AgNO3 631. Trong các ph n ng dư i ây, ph n ng nào trong ó nư c óng vai trò là m t axit Bronsted? a) Al3+ + H2O Al(OH)2+ + H+ - b) CH3COO + H2O CH3COOH + OH- c) NH4+ + H2O NH3 + H3O+ d) CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O 632. Cho 2,8 gam b t Fe vào 100 mL dung d ch h n h p AgNO3 0,1 M và Cu(NO3)2 0,3 M. Sau khi ph n ng hoàn toàn, thu ư c m gam ch t r n. Tr s c a m là: a) 4,87 g b) 3,84 c) 3,93 g d) 3,00 g (Fe = 56; Ag = 108; Cu = 64) 633. Khi pha dung d ch FeSO4 trong phòng thí nghi m, nh m ph c v cho sinh viên th c t p nh phân dung d ch FeSO4 b ng dung d ch KMnO4, trong môi trư ng axit H2SO4, nhân viên phòng thí nghi m thư ng cho m t chi c inh s t vào dung d ch v a pha. M c ích c a vi c dùng inh s t này làm gì? a) ion Fe2+ không b kh thành Fe b) ion Fe2+ không b oxi hóa t o thành Fe3+ c) dung d ch ư c tinh khi t hơn d) lo i axit dư, n u có 634. Nhúng m t thanh nhôm có kh i lư ng 69 gam vào 200 mL dung d ch CuSO4 0,45 M. Sau m t th i gian, l y thanh nhôm ra, kh i lư ng c a thanh kim lo i bây gi tăng thêm 3% so v i kh i lư ng lúc u. Kim lo i ng t o ra bám h t vào thanh nhôm còn dư. Kh i lư ng kim lo i ng t o ra là bao nhiêu gam? a) 5,76 b) 1,92 c) 2,88 d) 2,56 (Al = 27; Cu = 64; S = 32; O = 16) 635. Cho h n h p g m Fe và Cu vào dung d ch AgNO3, sau khi k t thúc ph n ng, còn l i hai kim lo i. Dung d ch thu ư c ch a ch t tan là: a) Fe(NO3)2 b) Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 c) Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 và AgNO3 d) AgNO3 636. Hòa tan h t 6,16 gam Fe vào 300 mL dung d ch AgNO3 có n ng C (mol/L). Sau khi ph n ng xong, thu ư c hai mu i s t có kh i lư ng là 24,76 gam. Tr s c a C là: a) 0,1 b) 0,5 c) 1,5 d) 1,0 (Fe = 56; Ag = 108; N = 14; O = 16) 637. Cho 0,01 mol Zn và 0,012 mol Fe d ng b t vào 100 mL dung d ch AgNO3 0,5 M. Khu y k các ph n ng x y ra hoàn toàn, kh i lư ng mu i trong dung d ch thu ư c sau ph n ng là: a) 4,310 g b) 4,050 g c) 4,422 g d) 4,794 g
 13. Tr c nghi m hóa vô cơ 13 Biên so n: Võ H ng Thái (Zn = 65; Fe = 56; Ag = 108; N = 14; O = 16) 638. H n h p d ng b t g m hai kim lo i s t và ng có s mol b ng nhau. em hòa tan 12 gam h n h p A trong dung d ch HNO3 loãng, sau khi ph n ng xong, có 0,12 mol khí NO thoát ra, thu ư c dung d ch X và còn l i m t kim lo i. em cô c n dung d ch X, thu ư c m gam mu i khan. Tr s c a m là: a) 33,04 g b) 39,24 g c) 36,80 g d) 43,00 g (Fe = 56; Cu = 64; N = 14; O = 16) 639. S c V mL khí SO2 ( ktc) vào 200 mL dung d ch Ca(OH)2 0,1 M thu ư c 1,8 gam k t t a. Tr s l n nh t c a V là: a) 336 b) 672 c) 560 d) 448 (Ca = 40; S = 32; O = 16) 640. em hòa tan x gam Na vào 200 mL dung d ch Ba(OH)2 0,1 M, thu ư c dung d ch A. Cho t t dung d ch A vào 100 mL dung d ch Al2(SO4)3 0,1 M, thu ư c y gam k t t a. Tìm tr s c a x y có tr s l n nh t. Tr s c a x và tr s c c i c a y là: a) x = 0,46 g; y = 1,56 g b) x = 0,46 g; y = 6,22 g c) x = 0,69 g; y = 1,56 g d) x = 0,69 g; y = 8,55 g (N = 23; Al = 27; O = 16; H = 1; Ba = 137; S = 32) 641. Có sơ ph n ng: X + H2SO4(l) X + H2SO4( , nóng) → Y + Z Y + H2S  → T↓ + Z Y + KMnO4 + H2O  → U + V + R X là: a) Cu b) Fe c) S d) Ag 642. Có sơ ph n ng: A + Cl2  → B A + HCl  → D + E D + Cl2  → B A là ch t nào? a) Ca b) Zn c) Al d) Fe 643. B n ch t c a s ăn mòn i n hóa h c là gì? a) Kim lo i hay h p kim b phá h y b i các ch t c a môi trư ng xung quanh nó. b) Kim lo i hay h p kim b oxi hóa tr c ti p b i các ch t c a môi trư ng. c) Có s t o ra pin i n hóa h c và kim lo i nào óng vai trò c c âm (anot) c a pin thì b ăn mòn d) Gi a kim lo i hay h p kim t o v i môi trư ng ngoài vô s các vi pin và kim lo i nào óng vai c c âm c a pin hay catot thì b oxi hóa (hay b ăn mòn). 644. Cho các ch t: Fe, Fe2+, Fe3+, FeO, Fe3O4, Fe2O3, S, S2-, SO2, CO2, Cl2, HCl. S ch t tùy trư ng h p (tùy tác ch t ph n ng v i nó) mà có th có ba vai trò là ch t oxi hóa, ch t kh ho c ch t trao i là: a) 3 b) 4 c) 5 d) 6
 14. Tr c nghi m hóa vô cơ 14 Biên so n: Võ H ng Thái 645. V lít khí SO2 ( ktc) làm m t v a 20 mL dung d ch KMnO4 1M. Tr s c a V là: a) 1,12 b) 2,24 c) 3,48 d) 0,56 646. i u ki n có s ăn mòn i n hóa h c là: a) Ph i có hai kim lo i hay kim lo i v i phi kim hay kim lo i v i m t h p ch t có tính kh m nh y u khác nhau b) Ph i có hi n di n dung d ch ch t i n ly trên b m t kim lo i hay h p kim, mà trong th c t là l p nư c r t m ng ng trên b m t kim lo i có hòa tan khí CO2, O2,.. c) Các kim lo i có tính kh ti p xúc v i nhau hay ư c n i v i nhau b ng dây d n i n d) C (a), (b), (c) 647. Hòa tan h t 23,2 gam s t t oxit b ng dung d ch HCl, thu ư c dung d ch X. Cho t t b t kim lo i ng vào dung d ch X và khu y u cho n khi b t ng không b hòa tan n a, thì ã dùng h t m gam b t ng. Tr s c a m là: a) 19,2 b) 12,8 c) 9,6 d) 6,4 (Fe = 56; O = 16; Cu = 64) 648. Hòa tan m gam Fe b ng dung d ch HCl v a , thu ư c dung d ch A. Dung d ch A làm m t màu v a 9,48 gam KMnO4 trong môi trư ng axit H2SO4, th y có khí Cl2 thoát ra. Tr s c a m là: a) 16,8 b) 5,6 c) 4,48 d) 6,72 (Fe = 56; K = 39; Mn = 55; O = 16) 649. Hòa tan h t 4,64 gam Fe3O4 trong dung d ch H2SO4 loãng (dư), thu ư c dung d ch X. Dung d ch X làm m t màu v a V mL dung d ch KMnO4 0,1 M. Tr s c a V là: a) 120 b) 80 c) 40 d) 30 (Fe = 56; O = 16) 650. kh hoàn toàn 101,6 gam h n h p A g m FeO, Fe3O4 và Fe2O3 t o kim lo i, c n dùng 1,8 mol CO. M t khác hòa tan hoàn toàn 101,6 gam h n h p A trong dung d ch H2SO4 m c nóng, dư thì thu ư c V lít khí SO2 (s n ph m kh duy nh t) ktc. Tr s c a V là: a) 3,36 b) 4,48 c) 2,4 d) 5,6 (Fe = 56; O = 16) 651. Hòa tan m gam h n h p g m Fe và Fe3O4 vào dung d ch HNO3 loãng, un nóng, khu y k ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ư c 0,1 mol khí NO duy nh t, dung d ch X có hòa tan 91,8 gam m t mu i và 5,68 gam kim lo i. Tr s c a m là: a) 30 gam b) 35 gam c) 40 gam d) 45 gam (Fe = 56; N = 14; O = 16) 652. H n h p A g m ba oxit s t FeO, Fe3O4, Fe2O3 có s mol b ng nhau. Hòa tan h t m gam h n h p A này b ng dung d ch H2SO4 m c, nóng, dư thì thu ư c 1,008 lít ( ktc) m t khí mùi h c duy nh t. Tr s c a m là: a) 16,24 gam b) 46,4 gam c) 23,2 gam d) 20,88 gam (Fe = 56; O = 16) 653. Cho dung d ch HNO3 loãng vào m t c c th y tinh có ng 8,4 gam Fe và 6,4 gam Cu. Khu y u ph n ng x y ra hoàn toàn, có V lít khí NO thoát ra ( ktc), còn l i 1,6 gam m t kim lo i. Tr s c a V là:
 15. Tr c nghi m hóa vô cơ 15 Biên so n: Võ H ng Thái a) 4,48 b) 3,36 c) 2,24 d) 1,12 (Fe = 56; Cu = 64) 654. Th c hi n ph n ng nhi t nhôm gi a 6,75 gam Al v i 19,2 gam Fe2O3 trong i u ki n không có oxi, oxit kim lo i b kh t o kim lo i. em hòa tan ch t r n sau ph n ng nhi t nhôm b ng dung d ch xút dư, thu ư c 739,2 mL H2 ( ktc). Hi u su t ph n ng nhi t nhôm là: a) 95% b) 91,2% c) 85% d) 100% (Al = 27; Fe = 56; O = 16) 655. H n h p A g m Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3. kh hoàn toàn 160,8 gam h n h p A c n 2,7 mol CO. M t khác, hòa tan h t 160,8 gam h n h p A trong dung d ch HNO3 loãng v a , thu ư c x mol khí NO. Tr s c a x là: a) 0,2 b) 0,3 c) 0,4 d) 0,5 (Fe = 56; O = 16) 656. Cho 1,2 gam kim lo i X vào 100 mL dung d ch NaOH 1 M. Ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ư c dung d ch D và có 196,2 cm3 khí H2 thoát ra ( ktc). X là: a) Al b) Zn c) Ba d) K (Al = 27; Zn = 65; Ba = 137; K = 39) 657. Nh ng kim lo i nào sau ây có th ư c i u ch t oxit c a chúng, b ng phương pháp nhi t luy n nh ch t kh CO, H2, C hay Al? a) Fe, Mg, Cu, Pb b) Zn, Al, Fe, Cr c) Fe, Mn, Ni, Cr d) Ni, Cu, Ca, Pb 658. Nh ng kim lo i nào sau ây ch có th ư c i u ch b ng phương pháp i n phân nóng ch y h p ch t c a chúng? a) Fe, Al, Cu, Na b) Al, Mg, K, Ca c) Na, Mn, Ni, Al d) Ni, Cu, Ca, Pb 659. Th i m t lư ng h n h p khí CO và H2 dư i ch m qua m t h n h p un nóng g m Al2O3, CuO, Fe2O3, Fe3O4, MgO, MnO2. Sau khi ph n ng hoàn toàn, thu ư c ch t r n g m: a) Al2O3, Cu, Fe, MgO, Mn b) Al, Cu, Fe, Mg, Mn c) Cu, Fe, Mn d) Cu, Fe, Al2O3, MgO; MnO2 660. T dung d ch MgCl2 ta có th i u ch Mg b ng cách: a) i n phân dung d ch MgCl2, dùng i n c c trơ, thu ư c Mg catot bình i n phân b) Dùng Na kim lo i kh ion Mg2+ trong dung d ch, Mg t o ra không tan trong nư c, ư c tách l y riêng. c) Cô c n dung d ch, thu ư c mu i MgCl2 khan, r i i n phân MgCl2 nóng ch y d) Cho dung d ch MgCl2 tác d ng v i NaOH, thu ư c k t t a Mg(OH)2. em nung Mg(OH)2, ư c MgO. Sau cùng dùng CO hay H2 kh MgO, thu ư c Mg. 661. T Ba(OH)2 ngư i ta i u ch Ba b ng cách nào trong các cách sau? (1) i n phân Ba(OH)2 nóng ch y. (2) Cho Ba(OH)2 tác d ng dung d ch HCl v a , sau ó i n phân dung d ch BaCl2 có màng ngăn.
 16. Tr c nghi m hóa vô cơ 16 Biên so n: Võ H ng Thái (3) Nung Ba(OH)2 nhi t cao, thu ư c BaO, sau ó kh BaO b ng CO ho c H2 nhi t cao. (4) Cho Ba(OH)2 tác d ng dung d ch HCl n môi trư ng trung tính, em cô c n dung d ch r i i n phân BaCl2 nóng ch y. Cách làm úng là: a) 1 và 4 b) Ch có 4 c) 1, 3 và 4 d) C 1, 2, 3 và 4 662. Có m t h n h p dư i d ng b t g m Ag và Fe. Ngư i ta lo i b s t trong h n h p ó b ng cách: (1) Cho h n h p này vào dung d ch AgNO3 dư, Fe tan h t, sau ó l c l y Ag (2) Cho h n h p này vào dung d ch HCl dư, Fe tan h t, ta l c l y Ag còn l i (3) un nóng h n h p trong oxi dư, sau ó cho h n h p s n ph m vào dung d ch HCl, Ag không ph n ng v i O2 và không tác d ng v i HCl tan, ta l c l y Ag (4) Cho h n h p này vào dung d ch Fe(NO3)3 dư, Fe b hòa tan h t, Ag không tan ta l c l y Ag Cách làm úng là: a) 1 và 2 b) 1, 2 và 3 c) 2 và 4 d) C 1, 2, 3, 4 663. T Fe2(SO4)3 mu n thu ư c kim lo i s t thì nên dùng cách nào sau ây trong phòng thí nghi m? a) i n phân dung d ch Fe2(SO4)3, thu ư c Fe catot bình i n phân. b) Cho Fe2(SO4)3 tác d ng v i dung d ch NaOH, l c l y k t t a Fe(OH)3, em nung k t t a này, s thu ư c Fe2O3 và sau cùng dùng H2 hay CO kh Fe2O3 khi un nóng, s thu ư c Fe kim lo i. c) Dùng kim lo i k m hay nhôm lư ng dư cho vào dung d ch Fe2(SO4)3, s thu ư c Fe. d) T t c các phương pháp trên. 664. Trong quá trình i n phân mu i ăn nóng ch y, anot x y ra quá trình: a) kh ion clorua b) kh ion natri c) oxi hóa ion clorua d) oxi hóa ion natri 4 665. i n phân nóng ch y hoàn toàn 3,7 gam mu i clorua c a kim lo i M, ư c gam kim 3 lo i catot. Kim lo i M là: a) Zn b) Mg c) Na d) Ca (Zn = 65; Mg = 24; Na = 23; Ca = 40; Cl = 35,5) 666. Khi i n phân dung d ch mu i b c nitrat trong 32 phút 10 giây, kh i lư ng catot tăng thêm 1,08 gam. Cư ng dòng i n ã dùng là: a) 0,5 A b) 1,0 A c) 1,5 A d) 2,0 A (Ag = 108) 667. i n phân dung d ch ZnSO4 b ng i n c c trơ v i cư ng dòng i n I = 0,8 A trong th i gian 1930 giây thì kh i lư ng k m và th tích khí O2 sinh ra ( ktc) là: a) 0,52 gam và 179,2 mL b) 0,52 gam và 89,6 mL c) 0,26 gam và 89,6 mL d) 1,3 gam và 224 mL (Zn = 65) 668. i n phân dung d ch mu i MCln v i i n c c trơ. catot thu ư c 7 gam kim lo i M thì anot thu ư c 2,45 lít khí ( ktc). Kim lo i M là:
 17. Tr c nghi m hóa vô cơ 17 Biên so n: Võ H ng Thái a) Ni b) Fe c) Cu d) Cr (Ni = 59; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65) 669. i u ch kim lo i natri (Na), ngư i ta có th th c hi n ph n ng: a) i n phân dung d ch NaOH hay dung d ch NaCl b) Cho K vào dung d ch NaCl, K m nh hơn Na s y Na ra kh i dung d ch NaCl c) Cho Al tác d ng v i Na2O nhi t cao, Al s y Na ra kh i Na2O d) i n phân nóng ch y NaOH hay NaCl 670. Kim lo i canxi (Ca) ư c s n xu t trong công nghi p b ng phương pháp: a) i n phân nóng ch y b) i n phân dung d ch c) Th y luy n d) Nhi t luy n 28 671. i n phân nóng ch y m t mu i clorua kim lo i, ngư i ta thu ư c lít khí ( ktc) 75 m t i n c c và 1,3 gam kim lo i i n c c còn l i. Công th c hóa h c c a mu i là: a) CaCl2 b) KCl c) NaCl d) MgCl2 (Ca = 40; K = 39; Na = 23, Mg = 24) 672. Trư ng h p nào ion K+ không di chuy n t do (linh ng) khi th c hi n các ph n ng hóa h c sau ây? a) KOH tác d ng v i HCl b) KOH tác d ng v i dung d ch CuCl2 c) Nung nóng KHCO3 d) i n phân KOH nóng ch y 673. i n phân dung d ch NaCl có màng ngăn, catot thu ư c: a) Na b) H2 c) Cl2 d) NaOH và H2 674. Trong công nghi p, nư c Javel ư c i u ch b ng cách: a) Cho khí clo tác d ng v i dung d ch NaOH b) i n phân dung d ch NaCl có màng ngăn c) i n phân dung d ch NaCl không có màng ngăn d) i n phân dd KCl không có màng ngăn 675. i n phân dung d ch KF, s n ph m thu ư c là: a) H2; F2; KOH b) H2; O2; dung d ch KOH c) H2; O2 d) H2; KOF 676. Ngư i ta i n phân mu i clorua c a m t kim lo i tr ng thái nóng ch y. Sau m t th i gian, thu ư c 12 gam kim lo i catot, có 6,72 lít khí ( ktc) thoát ra anot. Công th c c a mu i là: a) MgCl2 b) NaCl c) CaCl2 d) KCl (Mg = 24; Na = 23; Ca = 40; K = 39; Cl = 35,5) 677. H n h p A g m hai mu i clorua c a hai kim lo i. i n phân nóng ch y h t 22,8 gam h n h p A thu ư c 2,24 lit khí ( ktc) anot và m gam kim lo i catot. Tr s c a m là: a) 4,3 gam b) 8,6 gam c) 3,4 gam d) 19,25 gam (Cl = 35,5) 678. Nguyên t c chung i u ch kim lo i là: a) Dùng ch t oxi hóa thích h p hay dòng i n oxi hóa các h p ch t c a kim lo i nh m t o kim lo i tương ng.
 18. Tr c nghi m hóa vô cơ 18 Biên so n: Võ H ng Thái b) Dùng phương pháp nhi t luy n hay th y luy n i u ch các kim lo i ng sau nhôm trong dãy th i n hóa. c) Dùng phương pháp i n phân nóng ch y i u ch các kim lo i Mg, Al, cũng như các kim lo i ki m, ki m th . d) Dùng ch t kh thích h p hay dòng i n kh h p ch t c a kim lo i. 679. Ph n ng nào mà s d ch cân b ng không ph thu c vào áp su t? a) N2(k) + 3 H2(k) 2 NH3(k) b) PCl3(k) + Cl2(k) PCl5(k) c) CO(g) + H2O(g) CO2(g) + H2(g) d) CO(k) + 1/2 O2(k) CO2(k) 680. H n h p A g m Fe và Fe3O4. Hòa tan m gam h n h p A b ng dung d ch HNO3 loãng có ch a 0,56 mol HNO3. Sau khi ph n ng xong, có 0,1 mol NO thoát ra, dung d ch D và còn l i 1,68 gam kim lo i. Tr s c a m là: a) 15,84 b) 14,16 c) 13,52 d) M t tr s khác (Fe = 56 681. H n h p A d ng b t g m: Al, FexOy. em hòa tan m gam h n h p A b ng dung d ch HNO3 loãng v a , có hòa tan 7,8 mol HNO3. Có t o ra 0,1 mol NO và 0,1 mol N2O. Cho dung d ch thu ư c tác d ng v i dung d ch xút dư. L y k t t a màu nâu , em nung n kh i lư ng không i, thu ư c 192 gam chât r n cũng có màu nâu ó. Tr s c a m và công th c c a FexOy là: a) 188,3; Fe3O4 b) 31,3; Fe2O3 c) 150; FeO d) 150; Fe3O4 (Al = 27; Fe = 56; O = 16) 682. Nguyên t mangan có s hi u (s th t nguyên t ) là 25. C u hình electron c a Mn2+ là: a) 1s22s22p63s23p64s23d3 b) 1s22s22p63s23p63d34s2 c) 1s22s22p63s23p64s23d5 d) 1s22s22p63s23p63d5 683. Nguyên t X có t ng s các h t cơ b n (proton, electron, nơtron) là 115 h t, trong ó s h t mang i n nhi u hơn s h t không mang i n là 25 h t. V trí c a X trong b ng h th ng tu n hoàn là: a) Ô th 35, chu kỳ 4, phân nhóm chính nhóm VI b) Ô th 35, chu kỳ 5, phân nhóm chính nhóm VII (VIIA) c) Chu kỳ 4, phân nhóm chính nhóm VII d) Chu kỳ 4, phân nhóm chính nhóm VIII 684. A là m t h p ch t ion ư c t o b i ion M2+ và ion X-. S h t mang i n tích âm trong hai ion M2+ và X- b ng nhau. T ng s h t không mang i n trong A là 32. T ng s h t proton, electron, nơtron trong phân t A b ng 92. S th t nguyên t (s hi u nguyên t ) Z c a M và X l n lư t là: a) 12; 17 b) 20; 9 c) 12; 9 d) 4; 17 685. Coi kh i lư ng nguyên t b ng v i s kh i A c a nó và kh i lư ng nguyên t ư c dùng tính toán là kh i lư ng nguyên t trung bình c a các nguyên t ng v c a nguyên t ó hi n di n trong t nhiên v i t l xác nh. Nguyên t clo có hai nguyên t ng v
 19. Tr c nghi m hóa vô cơ 19 Biên so n: Võ H ng Thái 35 37 trong t nhiên là Cl và 17 17 Cl . Kh i lư ng nguyên t Cl ư c dùng tính toán là 35,5. 35 37 Ph n trăm s nguyên t 17 Cl và 17 Cl c a nguyên t clo trong t nhiên l n lư t là: a) 25%; 75% b) 75%; 25% c) 30%; 70% d) 70%; 30% 686. Ion Fe3+ có c u hình electron là: 1s22s22p63s23p63d5. C u hình electron c a Fe là: a) 1s22s22p63s23p63d8 b) 1s22s22p63s23p63d54s2 2 2 6 2 6 2 c) 1s 2s 2p 3s 3p 3d d) 1s22s22p63s23p64s23d6 687. X là m t nguyên t hóa h c có s th t nguyên t (s hi u) Z = 19. a) X là m t kim lo i, có hóa tr I, chu kỳ 4 b) X ô th 19, chu kỳ 4, phân nhóm chính nhóm I (IA) trong b ng h th ng tu n hoàn. X là m t phi kim. c) X là m t kim lo i có hoá tr II, ô 19, chu kỳ 4. d) X có tính kh r t m nh, X b hòa tan trong nư c t o khí H2. X là kim lo i chu kỳ 3. 63 688. Nguyên t hóa h c ng có hai ng v trong t nhiên là Cu chi m 69,17% và 29 65 63 65 29Cu chi m 30,83% s nguyên t . 29 Cu có kh i lư ng t là 62,930. Còn 29 Cu có kh i lư ng nguyên t là 64,928. Kh i lư ng nguyên t trung bình c a Cu ư c dùng tính toán là: a) 63,546 b) 64 c) 63,834 d) 64,120 689. Hai dung d ch HCl và HCOOH có cùng n ng mol/L. i n ly c a dung d ch HCOOH là 2%. Tr s pH c a hai dung d ch theo th t là c và f. Bi u th c liên h gi a c và f là: a) c = f – 2 b) f = c + 1,7 c) c = f – 1,5 d) f = c + 2,1 690. Cho r t t t dung d ch HCl có hòa tan x mol HCl vào c c ng dung d ch xô a có hòa tan y mol Na2CO3, có V lít CO2 thoát ra ( ktc). N u cho ti p nư c vôi trong vào c c thì có k t t a xu t hi n. Tr s c a V là: a) V = 11,2x b) V = 11,2(y + x) c) V = 22,4(y – x) d) V = 22,4(x – y) 691. Cho t t dung d ch có hòa tan y mol Na2CO3 vào c c th y tinh có hòa tan x mol HCl, có V lít CO2 thoát ra ( ktc). N u cho ti p dung d ch nư c vôi dư vào c c, th y trong c c có t o m gam ch t không tan. Tr s c a V và m là: a) V = 22,4(x – y); m = 100(y – x) b) V = 11,2x; m = 100(y – 0,5x) c) V = 11,2x; m = 100(x – y) d) V = 22,4(x – y); m = 100(y – 0,5x) (Ca = 40; C = 12; O = 16) 692. Cho t ng gi t dung d ch HCl có ch a a mol HCl vào c c ng dung d ch có ch a b mol K2CO3. Có V lít CO2 thoát ra ( ktc). Cho ti p dung d ch Ba(OH)2 dư vào c c, thu ư c m gam k t t a. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Tr s c a V và m là: a) V = 22,4(a – b); m = 197(b – 0,5a) b) V = 11,2a; m = 197(2b – a) c) V = 22,4(a – b); m = 197(2b – a) d) V = 11,2a; m = 197(b – 0,5a) (Ba = 137; C = 12; O = 16)
 20. Tr c nghi m hóa vô cơ 20 Biên so n: Võ H ng Thái 693. Ion M2+ có t ng s h t proton, nơtron, electron là 93. S h t mang i n tích âm ít hơn s h t không mang i n là 7 h t. C u hình electron c a M2+ là: a) 1s22s22p63s23p64s23d8 b) 1s22s22p63s23p63d8 c) 1s22s22p63s23p64s23d10 d) 1s22s22p63s23p63d10 694. Cho m gam h n h p A d ng b t g m K và Zn hòa tan lư ng nư c dư, thu ư c 224 mL H2 ( ktc). Còn n u hòa tan m gam h n h p A vào dung d ch KOH dư, thu ư c 291,2 mL H2 ( ktc). Tr s c a m là: a) 0,910 b) 0,715 c) 0,962 d) 0,845 (K = 39; Zn = 65) 695. Hòa tan h t m gam h n h p A g m ba kim lo i d ng b t g m Mg, Al, Zn vào 250 mL dung d ch HCl 1,5M và HBr 1M, có 6,72 lít H2 thoát ra ( ktc), thu ư c dung d ch B. Coi th tích dung d ch B là 250 mL. Tr s pH c a dung d ch B là: a) 3 b) 2 c) 1 d) 0 696. Kh h t m gam m t oxit s t nh m t o s t kim lo i thì c n dùng 0,36 mol H2. Còn n u kh m gam oxit s t trên b ng CO thì thu ư c h n h p H g m các ch t r n. Hòa tan h t h n h p H b ng dung d ch H2SO4 m c nóng thì có khí SO2 thoát ra và thu ư c 48 gam m t mu i s t. Tr s c a m và công th c c a oxit s t là: a) m = 19,2; Fe2O3 b) m = 23,2; Fe3O4 c) m = 19,2; FeO d) m = 23,2; Fe2O3 (Fe = 56; O = 16; H = 1; S = 32) 697. Kh hoàn toàn m gam oxit s t FexOy b ng H2 nhi t cao, cho h p th hơi nư c t o ra vào 100 gam dung d ch H2SO4 98%, sau thí nghi m dung d ch axit có n ng 92,036%. Còn n u hòa tan m gam FexOy trong dung d ch HNO3 loãng thì có V mL khí NO duy nh t thoát ra ( ktc) và thu ư c 65,34 gam mu i s t. Tr s c a m và V là: a) m = 18,56; V = 448 b) m = 18,56; V = 560 c) m = 20,88; V = 560 d) m = 20,88; V = 672 (Fe = 56; O = 16; N = 14; H = 1) 698. Hòa tan h t m gam Al trong dung d ch HNO3 r t loãng, có 5,376 lít h n h p hai khí N2O và N2 thoát ra ( ktc). H n h p khí này có t kh i so v i heli b ng 9. Cho dung d ch thu ư c tác d ng v i lư ng dư xút, un nóng, có 0,03 mol NH3 thoát ra. Tr s c a m là: a) 24,3 b) 18,9 c) 21,6 d) 20,25 (Al = 27; N = 14; O = 16; He = 4) 699. Các khí nào có th cùng hi n di n trong h n h p? a) NH3, CH3NH2; HCl b) CO2; H2S; Cl2 b) HBr, N2, O2 d) HI, O2, O3 700. Cho 40,32 lít h n h p A g m hai khí H2 và CO ( ktc) tác d ng v i 158,85 gam h n h p B các oxit kim lo i: CuO, ZnO, MgO, Fe2O3, Al2O3, un nóng nhi t cao. Sau thí nghi m, thu ư c m gam h n h p g m các ch t r n R và h n h p khí K. H n h p khí K g m hai ch t u b h p th b i bình ng dung d ch xút có dư. Tr s c a m là: a) 101,25 b) 144,45 c) 130,05 d) 108,45 (H = 1; C = 12; O = 16; Cu = 64; Zn = 65; Mg = 24; Fe = 56; Al = 27)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản