intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án đề thi cuối học kỳ I năm học 2015-2016 môn Công nghệ in - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Chia sẻ: Đinh Y | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

18
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án đề thi cuối học kỳ I năm học 2015-2016 môn Công nghệ in giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi cuối học kỳ I năm học 2015-2016 môn Công nghệ in - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

  1. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TPHCM MOÂN: COÂNG NGHEÄ IN KHOA IN & TRUYEÀN THOÂNG Maõ moân hoïc: PRTE 340555 BOÄ MOÂN: KYÕ THUAÄT IN Ñeà soá: 1 Ñeà thi coù: 1 trang Thôøi gian: 60 Phuùt Được söû duïng taøi lieäu vaø thieát bò maùy tính ÑAÙP AÙN 1/ Lieät keâ caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán chaát löôïng saûn phaåm in do vaät lieäu:(0,5 ñieåm) Choïn vaät lieäu laø giaáy  Höôùng thôù giaáy  Ñoä traéng cuûa giaáy  Ñoä beàn xeù  Beà maët giaáy A. Giaûi thích nguyeân nhaân cuûa caùc yeáu toá aûnh höôûng treân. ( 1,5 ñieåm ) - Höôùng thôù giaáy: Giaõn giaáy trong quaù trình in, Choàng maøu khoâng chính xaùc. - Ñoä traéng: AÛnh höôûng maøu saéc in, sai leäch maøu so vôùi yeâu caàu. - Ñoä beàn xeù: Choàng maøu khoâng chính xaùc, quaù trình chuyeàn giöõa caùc ñôn vò in, bò xeù raùch khi eùp in. - Beà maët giaáy: Beà maët giaáy khoâng toát seõ bò taùch lôùp sau khi in, bong troùc lôùp möïc, gaây buïi trong quaù trình in… B. Ñeà xuaát höôùng khaéc phuïc vôùi nhöõng aûnh höôûng: - Tính toaùn choïn khoå coù höôùng thôù giaáy phuø hôïp vôùi baøi in theo höôùng thôù giaáy vuoâng goùc vôùi truïc in. - Choïn ñoä traéng theo yeâu caàu baøi in ( Ñoä traéng 92 trôû leân, ñoä traéng thaáp hôn giaáy ngaõ vaøng nhieàu hôn). - Thöû ñoä beà maët giaáy, mua caùc haõng giaáy uy tín. 2/ Trong qui trình saûn xuaát in (coâng ñoaïn vaän haønh maùy in) coù những coâng ñoaïn chính naøo? (0,5 ñieåm) Caùc coâng ñoaïn chính trong vaän haønh maùy in: - Coâng ñoaïn chuaån bò: Chuaån bò heä thoáng cung caáp ñaàu vaøo, chuaån bò taïi ñôn vò in, chuaån bò heä thoáng nhaän vaät lieäu ra. - Coâng ñoaïn in: In thöû canh choàng maøu, canh chænh maøu saéc; In saûn löôïng vaø kieåm soaùt chaát löôïng saûn phaåm; - Keát thuùc quaù trình in: Veä sinh thieát bò, thaùo laép baûn keõm Số hiệu: BM1/QT-PĐT-RĐTV 1
  2. A. Laäp qui trình saûn xuaát 1 saûn phaåm in caàn döïa vaøo nhöõng yeáu toá chính naøo? Giaûi thích caùc yeáu toá ñoù. (1.5 điểm ) * Các yếu tố chính để lập qui trình sản xuất 1 sản phẩm in: - Loại sản phẩm, yêu cầu của sản phẩm, - Trang thiết bị hiện có của công ty - Yếu tố nhân sự * Giải thích B. Khi saûn xuaát 1 saûn phaåm caàn phaûi laäp 1 qui trình cuï theå: (1 ñieåm )  Giúp người thực hiện có định hướng công việc.  Đào tạo công nhân có trình độ khởi đầu như nhau.  Xác định rõ trách nhiệm vận hành cụ thể của từng người.  Tạo môi trường làm việc chuyên môn cao * Giải thích 3/ Saûn phaåm folder duøng trong caùc coâng ty.  Laäp qui trình saûn xuaát saûn phaåm Folder: (0.5 điểm) B1: Lập kế hoạch thực hiện B2: Công đoạn chế bản B3: Công đoạn in B4: Công đoạn thành phẩm  Trình bày cụ thể các công việc thực hiện trong từng bước. (1.5 điểm)  Liệt kê các loại lỗi thường gặp khi thực hiện sản phẩm này. Có giải thích. (1 ñieåm)  Nêu 1 số giải phaùp khaéc phuïc caùc loãi ñoù. (1 ñieåm) TP.HCM, ngaøy 08 thaùng 06 naêm 2016 Tröôûng boä moân Số hiệu: BM1/QT-PĐT-RĐTV 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=18

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2