intTypePromotion=1

Đáp án đề thi Đại học - Cao đẳng môn Địa khối C năm 2007

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
419
lượt xem
102
download

Đáp án đề thi Đại học - Cao đẳng môn Địa khối C năm 2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án đề thi môn Địa khối C trong kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2007 giúp các bạn định hướng cách làm bài, trả lời các câu hỏi trong đề thi. Đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích cho các thí sinh đang luyện thi Đại học khối D. Chúc các bạn thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi Đại học - Cao đẳng môn Địa khối C năm 2007

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §¸p ¸n - Thang ®iÓm §Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, Cao ®¼ng n¨m 2007 §Ò chÝnh thøc M«n: §Þa lÝ, khèi C (§¸p ¸n - Thang ®iÓm cã 04 trang) PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh C©u ý Néi dung §iÓm I Ph©n tÝch vµ gi¶i thÝch viÖc ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp cña n−íc ta 3,50 1 Ph©n tÝch ý nghÜa cña viÖc ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp (1,00 ®iÓm) - Cung cÊp nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c«ng nghiÖp chÕ 0,25 biÕn l−¬ng thùc, thùc phÈm. - Gi¶i quyÕt viÖc lµm, sö dông hîp lÝ nguån lao ®éng vµ tµi nguyªn thiªn 0,25 nhiªn ë trung du, miÒn nói còng nh− ë khu vùc n«ng th«n. - T¹o ra c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao (cµ phª, cao su, 0,25 ®iÒu,...), ®Èy m¹nh viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. - Gãp phÇn ph©n bè l¹i d©n c−, lao ®éng gi÷a c¸c vïng vµ ph¸t triÓn kinh 0,25 tÕ - x· héi ë trung du vµ miÒn nói. 2 Gi¶i thÝch v× sao c©y c«ng nghiÖp l¹i ®−îc ph¸t triÓn m¹nh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y (2,50 ®iÓm) a) ThÕ m¹nh vÒ tù nhiªn - N−íc ta cã nhiÒu lo¹i ®Êt thÝch hîp cho viÖc ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp 0,25 (®Êt ë trung du, miÒn nói chñ yÕu thuËn lîi cho c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m, cßn ®Êt ë ®ång b»ng - cho c©y c«ng nghiÖp hµng n¨m). - KhÝ hËu nhiÖt ®íi Èm giã mïa, cã sù ph©n ho¸ (theo mïa, ®é cao, vÜ ®é) 0,25 t¹o ®iÒu kiÖn cho c©y c«ng nghiÖp cã thÓ ph¸t triÓn quanh n¨m víi c¬ cÊu c©y trång ®a d¹ng (nhiÖt ®íi, cËn nhiÖt, «n ®íi). - Nguån n−íc (n−íc trªn mÆt, n−íc d−íi ®Êt) t−¬ng ®èi phong phó, ®¶m 0,25 b¶o n−íc t−íi cho c©y c«ng nghiÖp. - C¸c thÕ m¹nh kh¸c (®Þa h×nh, tËp ®oµn c©y c«ng nghiÖp b¶n ®Þa,...). 0,25 b) ThÕ m¹nh vÒ kinh tÕ - x· héi - Nguån lao ®éng dåi dµo, cã kinh nghiÖm trong viÖc trång vµ chÕ biÕn 0,25 c©y c«ng nghiÖp. - ThÞ tr−êng tiªu thô (trong n−íc, thÕ giíi) ngµy cµng ®−îc më réng. 0,25 - C¬ së h¹ tÇng (m¹ng l−íi giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c,....), c¬ së vËt 0,25 chÊt - kÜ thuËt (c¸c tr¹i gièng, tr¹m b¶o vÖ thùc vËt, c¬ së chÕ biÕn,...) phôc vô cho viÖc trång vµ chÕ biÕn c©y c«ng nghiÖp ngµy cµng ®−îc ®¶m b¶o. - Sù hoµn thiÖn cña c«ng nghÖ chÕ biÕn sau thu ho¹ch cïng víi trang thiÕt 0,25 bÞ hiÖn ®¹i gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña chóng trªn thÞ tr−êng. 1
  2. - §−êng lèi, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp cña 0,25 §¶ng vµ Nhµ n−íc. - C¸c thÕ m¹nh kh¸c (viÖc ®¶m b¶o an toµn vÒ l−¬ng thùc, sù gia nhËp 0,25 cña n−íc ta vµo Tæ chøc Th−¬ng m¹i thÕ giíi,...). II VÏ biÓu ®å, nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch 3,00 1 VÏ biÓu ®å (2,00 ®iÓm) a) Xö lÝ sè liÖu 0,50 tèc ®é t¨ng tr−ëng Khèi l−îng hµng ho¸ vËn chuyÓn ph©n theo ngµnh vËn t¶i cña n−íc ta (%) N¨m §−êng s¾t §−êng bé §−êng s«ng §−êng biÓn 1990 100,0 100,0 100,0 100,0 1998 212,6 226,8 140,5 270,5 2000 267,3 258,3 158,9 356,8 2003 358,2 316,3 204,1 629,7 2005 377,5 388,5 232,7 759,8 b) VÏ biÓu ®å 1,50 Yªu cÇu: + BiÓu ®å thÝch hîp nhÊt lµ biÓu ®å ®−êng. + ChÝnh x¸c vÒ kho¶ng c¸ch n¨m. + Cã chó gi¶i vµ tªn biÓu ®å. + §Ñp, chÝnh x¸c vÒ sè liÖu trªn biÓu ®å. BiÓu ®å tèc ®é t¨ng tr−ëng khèi l−îng hµng ho¸ vËn chuyÓn cña n−íc ta 2
  3. 2 NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch (1,00 ®iÓm) a) NhËn xÐt - Tèc ®é t¨ng tr−ëng khèi l−îng hµng ho¸ vËn chuyÓn cña 4 ngµnh vËn t¶i 0,25 trong thêi k× 1990 - 2005 ®Òu t¨ng. - Tuy nhiªn, tèc ®é t¨ng tr−ëng cã sù kh¸c nhau gi÷a c¸c ngµnh vËn t¶i: 0,25 ®øng ®Çu lµ vËn t¶i ®−êng biÓn (759,8% n¨m 2005 so víi n¨m 1990), tiÕp theo lµ vËn t¶i ®−êng bé (388,5%), vËn t¶i ®−êng s¾t (377,5%) vµ vËn t¶i ®−êng s«ng (232,7%). b) Gi¶i thÝch - C«ng cuéc ®æi míi t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn toµn bé nÒn kinh tÕ, lµm t¨ng 0,25 nhu cÇu ®èi víi tÊt c¶ c¸c ngµnh vËn t¶i. - Tèc ®é t¨ng tr−ëng phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kÜ thuËt vµ nhu cÇu 0,25 vËn t¶i cña tõng ngµnh (vËn t¶i ®−êng biÓn g¾n víi thÕ giíi bªn ngoµi theo xu thÕ më cöa vµ héi nhËp, cßn vËn t¶i ®−êng s«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n chñ yÕu lµ do c¸c nh©n tè tù nhiªn,...). PhÇn tù chän III.a Ph©n tÝch nguån lùc vµ gi¶i thÝch vÒ §ång b»ng s«ng Hång 3,50 1 Ph©n tÝch c¸c nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn c©y l−¬ng thùc (2,50 ®iÓm) a) Nguån lùc tù nhiªn - ThuËn lîi: + DiÖn tÝch réng, ®Þa h×nh t−¬ng ®èi b»ng ph¼ng, thuËn lîi cho viÖc 0,25 trång c©y l−¬ng thùc, nhÊt lµ lóa n−íc. + §Êt phï sa mµu mì thÝch hîp víi c©y l−¬ng thùc. 0,25 + Nguån n−íc phong phó, m¹ng l−íi s«ng ngßi dµy ®Æc. 0,25 + KhÝ hËu nhiÖt ®íi Èm giã mïa thÝch hîp cho c©y trång vµ t¨ng vô. 0,25 - Khã kh¨n: Tai biÕn thiªn nhiªn, ®Êt b¹c mµu.... 0,25 b) Nguån lùc kinh tÕ - x· héi - ThuËn lîi: + Nguån lao ®éng dåi dµo, cã kinh nghiÖm vµ tr×nh ®é th©m canh lóa n−íc. 0,25 + C¬ së h¹ tÇng (giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c,...) vµ c¬ së vËt chÊt kÜ 0,25 thuËt (hÖ thèng thuû lîi, c¸c tr¹i gièng, tr¹m b¶o vÖ thùc vËt,...) vµo lo¹i tèt nhÊt c¶ n−íc. + Cã lÞch sö khai th¸c l·nh thæ l©u ®êi, lµ c¸i n«i cña nÒn v¨n minh lóa n−íc. 0,25 + Cã thÞ tr−êng tiªu thô vµ ®−êng lèi, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t 0,25 triÓn n«ng nghiÖp cña §¶ng, Nhµ n−íc. - Khã kh¨n: Sè d©n qu¸ ®«ng lµ khã kh¨n lín nhÊt. 0,25 3
  4. 2 Gi¶i thÝch s¶n l−îng b×nh qu©n l−¬ng thùc theo ®Çu ng−êi ë §ång b»ng s«ng Hång thÊp h¬n møc b×nh qu©n cña c¶ n−íc (1,00 ®iÓm) - Sè d©n qu¸ ®«ng: h¬n 18 triÖu ng−êi (21,7% d©n sè c¶ n−íc n¨m 2005). 0,25 - B×nh qu©n ®Êt canh t¸c theo ®Çu ng−êi rÊt thÊp, thÊp h¬n møc b×nh qu©n 0,25 cña c¶ n−íc, trong khi kh¶ n¨ng th©m canh lµ cã giíi h¹n. - Kh¶ n¨ng më réng diÖn tÝch ®Êt canh t¸c hÇu nh− kh«ng cßn. 0,25 - Tèc ®é ®« thÞ ho¸, c«ng nghiÖp ho¸ nhanh dÉn ®Õn diÖn tÝch ®Êt canh 0,25 t¸c ngµy cµng gi¶m. III.b Vïng kinh tÕ träng ®iÓm (VKTT§) 3,50 1 Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm cña VKTT§ (1,50 ®iÓm) a) Kh¸i niÖm - Héi tô ®Çy ®ñ nhÊt c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn. 0,25 - Cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¶ n−íc. 0,25 b) §Æc ®iÓm - Bao gåm ph¹m vi nhiÒu tØnh, thµnh phè vµ ranh giíi cã thÓ thay ®æi theo 0,25 thêi gian. - Héi tô ®Çy ®ñ c¸c thÕ m¹nh, tËp trung tiÒm lùc kinh tÕ, hÊp dÉn c¸c nhµ 0,25 ®Çu t−. - Cã tØ träng lín trong GDP cña n−íc ta, t¹o ra tèc ®é t¨ng tr−ëng nhanh 0,25 cho c¶ n−íc vµ cã thÓ hç trî cho c¸c vïng kh¸c. - Cã kh¶ n¨ng thu hót c¸c ngµnh míi vÒ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô ®Ó tõ ®ã 0,25 nh©n réng ra toµn quèc. 2 X¸c ®Þnh tªn c¸c tØnh, thµnh phè trong mçi VKTT§ (2,00 ®iÓm) VKTT§ TØnh, thµnh phè VKTT§ B¾c Bé Thµnh phè Hµ Néi, H−ng Yªn, H¶i D−¬ng, Mçi (8 tØnh, thµnh phè) thµnh phè H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, B¾c Ninh, tØnh, VÜnh Phóc, Hµ T©y. thµnh VKTT§ miÒn Trung Thõa Thiªn - HuÕ, thµnh phè §µ N½ng, Qu¶ng phè (5 tØnh, thµnh phè) Nam, Qu¶ng Ng·i, B×nh §Þnh. ®−îc 0,10 VKTT§ Nam Bé Thµnh phè Hå ChÝ Minh, §ång Nai, B×nh ®iÓm (7 tØnh, thµnh phè) D−¬ng, Bµ RÞa - Vòng Tµu, T©y Ninh, B×nh Ph−íc, Long An. §iÓm toµn bµi thi : I + II + III.a (hoÆc III.b) = 10,00 ®iÓm NÕu thÝ sinh lµm bµi kh«ng theo dµn ý nh− trong ®¸p ¸n, nh−ng ®ñ ý vµ chÝnh x¸c th× vÉn ®−îc ®iÓm tèi ®a theo thang ®iÓm ®∙ quy ®Þnh. ----------------HÕt--------------- 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2