intTypePromotion=3

Đáp án đề thi THPT QG năm 2019 môn GDCD

Chia sẻ: Tỉ Thành | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
195
lượt xem
5
download

Đáp án đề thi THPT QG năm 2019 môn GDCD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là "Đáp án đề thi THPT QG năm 2019 môn GDCD". Mời tất cả các bạn cùng tham khảo đề thi để biết được cấu trúc câu hỏi, thời gian làm bài cũng như nội dung của câu hỏi môn GDCD được đưa ra trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi THPT QG năm 2019 môn GDCD

 1. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 1
 2. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 2
 3. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 3
 4. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 4
 5. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai ĐÁP ÁN Mã đề: 301 81.C 82.D 83.A 84.D 85.C 86.C 87.A 88.D 89.B 90.A 91.C 92.A 93.A 94.D 95.B 96.D 97.C 98.D 99.C 100.B 101.A 102.A 103.C 104.B 105.A 106.C 107.D 108.A 109.A 110.C 111.C 112.A 113.D 114.D 115.A 116.D 117.D 118.C 119.C 120.A Mã đề: 302 81.D 82.B 83.B 84.D 85.D 86.C 87.A 88.A 89.C 90.D 91.B 92.A 93.A 94.C 95.B 96.B 97.C 98.A 99.D 100 B 101.D 102.A 103.D 104.C 105.C 106.B 107.B 108.D 109.B 110.B 111.B 112.B 113.B 114.A 115.B 116.D 117.A 118.A 119.B 120.A Mã đề: 303 81.C 82.D 83.A 84.D 85.A 86.B 87.D 88.B 89.C 90.A 91.B 92.D 93.A 94.D 95.B 96.C 97.A 98.A 99.B 100.C 101.B 102.B 103.C 104.B 105.D 106.D 107.C 108.B 109.A 110.C 111.C 112.A 113.A 114.D 115.B 116.A 117.D 118.A 119.D 120.B Mã đề: 304 81.B 82.D 83.C 84.B 85.C 86.C 87.A 88.B 89.D 90.B 91.C 92.D 93.C 94.A 95.D 96.B 97.B 98.B 99.D 100.A 101.C 102.B 103.A 104D. 105.A 106.B 107.A 108.C 109.A 110.A 111.C 112.D 113.A 114.B 115.C 116.B 117.C 118.A 119.B 120.A Mã đề: 305 81.C 82.D 83.A 84.C 85.B 86.C 87.A 88.C 89.D 90.D W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 5
 6. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 91.D 92.A 93.B 94.C 95.A 96.B 97.A 98.D 99.C 100. B 101.C 102.D 103.C 104.A 105.B 106.B 107.C 108.C 109.B 110.D 111.B 112.D 113.A 114.C 115.C 116.B 117.A 118.D 119.D 120.A Mã đề: 306 81.D 82.B 83.D 84.A 85.C 86.D 87.C 88.C 89.B 90.D 91.A 92.B 93.B 94.D 95.C 96.A 97.C 98.A 99.C 100.B 101.D 102.B 103.D 104.C 105.B 106.C 107.B 108.C 109.B 110.C 111.B 112.D 113.D 114.D 115.B 116.C 117.B 118.D 119.B 120.B Mã đề: 307 81.C 82.B 83.A 84.B 85.A 86.C 87.D 88.A 89.B 90.B 91.C 92.A 93.A 94.A 95.B 96.C 97.C 98.A 99.D 100.B 101.D 102.B 103.D 104.D 105.C 106.C 107.D 108.B 109.C 110.D 111.B 112.B 113.C 114.D 115.D 116.D 117.A 118.C 119.D 120.C Mã đề: 308 81.D 82.B 83.A 84.A 85.D 86.D 87.C 88.C 89.D 90.B 91.A 92.B 93.B 94.D 95.A 96.A 97.D 98.B 99.D 100.A 101.A 102.B 103.A 104.D 105.B 106.D 107.A 108.C 109.C 110.D 111.B 112.A 113.B 114.B 115.A 116.B 117.D 118.C 119.B 120.D Mã đề: 309 81.B 82.C 83.B 84.C 85.C 86.A 87.B 88.D 89.D 90.A 91.D 92.C 93.C 94.D 95.B 96.B 97.C 98.A 99.D 100.A 101.D 102.A 103.B 104.C 105.D 106.A 107.C 108.D 109.D 110.C W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 6
 7. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 111.A 112.A 113.D 114.C 115.A 116.A 117.C 118.A 119.C 120.C Mã đề: 310 81.D 82.C 83.C 84.C 85.A 86.C 87.B 88.D 89.B 90.C 91.B 92.C 93.B 94.A 95.A 96.C 97.B 98.D 99.D 100.A 101.D 102.C 103.D 104.D 105.A 106.D 107.B 108.B 109.B 110.C 111.D 112.A 113.C 114.B 115.C 116.B 117.B 118.B 119.A 120.D Mã đề: 311 81.D 82.D 83.A 84.C 85.C 86.A 87.C 88.B 89.C 90.C 91.B 92.C 93.A 94.B 95.A 96.A 97.D 98.C 99.B 100.D 101.D 102.C 103.A 104.D 105.A 106.A 107.C 108.D 109.C 110.D 111.A 112.B 113.C 114.B 115.D 116.D 117.C 118.A 119.B 120.B Mã đề: 312 81.B 82.C 83.D 84.A 85.A 86.A 87.C 88.A 89.B 90.B 91.B 92.D 93.B 94.B 95.C 96.D 97.B 98.C 99.D 100.B 101.B 102.A 103.A 104.C 105.A 106.D 107.A 108.C 109.A 110.C 111.B 112.C 113.C 114.A 115.A 116.B 117.B 118.C 119.C 120.C Mã đề: 313 81.D 82.A 83.C 84.C 85.B 86.A 87.B 88.C 89.D 90.B 91.A 92.C 93.D 94.B 95.D 96.A 97.C 98.D 99.A 100.B 101.D 102.A 103.B 104.C 105.D 106.C 107.B 108.D 109.C 110.A 111.B 112.A 113.A 114.C 115.C 116.C 117.A 118.C 119.B 120.B Mã đề: 314 81.B 82.A 83.B 84.C 85.D 86.C 87.A 88.B 89.D 90.A W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 7
 8. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 91.D 92.C 93.A 94.A 95.D 96.A 97.B 98.B 99.D 100.A 101.A 102.D 103.C 104.B 105.C 106.D 107.C 108.B 109.D 110.A 111.C 112.D 113.A 114.C 115.C 116.D 117.A 118.B 119.C 120.B Mã đề: 315 81.B 82.A 83.C 84.B 85.D 86.B 87.D 88.B 89.C 90.A 91.B 92.A 93.B 94.D 95.C 96.C 97.A 98.C 99.D 100. B 101.A 102.B 103.B 104.A 105.C 106.A 107.C 108.B 109.B 110.A 111.C 112.C 113.C 114.B 115.B 116.C 117.A 118.C 119.A 120.B Mã đề: 316 81.D 82.A 83.A 84.C 85.D 86.C 87.B 88.A 89.B 90.C 91.B 92.D 93.A 94.D 95.A 96.D 97.D 98.A 99.C 100.C 101.D 102.C 103.D 104.C 105.B 106.D 107.B 108.A 109.A 110.C 111.B 112.D 113.D 114.C 115.A 116.A 117.B 118.A 119.B 120.A Mã đề: 317 81.B 82.A 83.C 84.A 85.D 86.C 87.A 88.C 89.C 90.C 91.D 92.C 93.B 94.A 95.D 96.B 97.A 98.B 99.C 100.D 101.A 102.D 103.A 104.C 105.B 106.B 107.A 108.B 109.B 110.B 111.C 112.A 113.C 114.B 115.D 116.D 117.A 118.C 119.B 120.D Mã đề: 318 81.C 82.A 83.D 84.B 85.D 86.D 87.D 88.C 89.B 90.C 91.A 92.A 93.A 94.B 95.B 96.D 97.C 98.D 99.C 100.C 101.C 102.B 103.B 104.D 105.B 106.D 107.C 108.A 109.B 110.D W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 8
 9. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 111.C 112.B 113.C 114.D 115.C 116.C 117.D 118.B 119.B 120.B Mã đề: 319 81.B 82.A 83.C 84.B 85.A 86.A 87.B 88.D 89.A 90.D 91.A 92.B 93.A 94.D 95.A 96.A 97.B 98.D 99.D 100.D 101.C 102.C 103.B 104.D 105.B 106.D 107.D 108.A 109.B 110.A 111.D 112.D 113.A 114.B 115.A 116.D 117.A 118.B 119.B 120.A Mã đề: 320 81.B 82.B 83.B 84.D 85.D 86.A 87.B 88.C 89.D 90.D 91.B 92.C 93.A 94.A 95.B 96.C 97.D 98.D 99.A 100.A 101.B 102.A 103.C 104.B 105.C 106.A 107.B 108.C 109.B 110.B 111.D 112.C 113.D 114.A 115.A 116.C 117.B 118.A 119.C 120.D Mã đề: 321 81.A 82.C 83.C 84.B 85.A 86.B 87.C 88.B 89.A 90.C 91.D 92.C 93.D 94.C 95.D 96.D 97.C 98.D 99.B 100.D 101.D 102.A 103.B 104.C 105.C 106.B 107.C 108.A 109.A 110.A 111.C 112.D 113.B 114.C 115.A 116.D 117.A 118.D 119.B 120.B Mã đề: 322 81.C 82.B 83.C 84.D 85.C 86.C 87.A 88.D 89.D 90.A 91.A 92.B 93.C 94.B 95.A 96.A 97.D 98.B 99.A 100.C 101.D 102.D 103.B 104.D 105.D 106.C 107.D 108.D 109.C 110.A 111.A 112.D 113.B 114.A 115.B 116.A 117.A 118.C 119.B 120.B Mã đề: 323 81.D 82.D 83.B 84.C 85.D 86.C 87.C 88.B 89.D 90.C W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 9
 10. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 91.D 92.D 93.A 94.B 95.A 96.B 97.B 98.D 99.B 100.A 101.D 102.B 103.B 104.A 105.C 106.A 107.C 108.B 109.D 110.A 111.C 112.A 113.A 114.D 115.B 116.D 117.C 118.A 119.D 120.D Mã đề: 324 81.D 82.C 83.C 84.D 85.D 86.C 87.D 88.B 89.A 90.A 91.A 92.D 93.A 94.B 95.A 96.B 97.B 98.A 99.B 100.B 101.B 102.C 103.D 104.C 105.A 106.B 107.C 108.D 109.B 110.D 111.D 112.C 113.A 114.A 115.B 116.A 117.C 118.A 119.B 120.B W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 10
 11. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh tiếng. I. Luyện Thi Online Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% - Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. - Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. II. Khoá Học Nâng Cao và HSG Học Toán Online cùng Chuyên Gia - Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt ở các kỳ thi HSG. - Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia. III. Kênh học tập miễn phí HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí - HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất. - HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh. W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 11
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản