ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2007

Chia sẻ: Thao Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
591
lượt xem
15
download

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• HOICHO (MAHC, TENHC, NGAYBD, NGAYKT, DIADIEM, MALV) • LINHVUC (MALV, TENLV) • NGANH (MANG, TENNG) • CONGTY (MACT, TENCT, DIACHI, DIENTHOAI, MANG) • DANGKY (MADK, NGAYDK, MACT, MAHC, NGAYBDTG, NGAYKTTG,STT, KIOT)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2007

  1. ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2007 PHẦN 2: CƠ SỞ DỮ LIỆU Câu 1: (1 điểm) a. (0.5 điểm) • HOICHO (MAHC, TENHC, NGAYBD, NGAYKT, DIADIEM, MALV) • LINHVUC (MALV, TENLV) • NGANH (MANG, TENNG) • CONGTY (MACT, TENCT, DIACHI, DIENTHOAI, MANG) • DANGKY (MADK, NGAYDK, MACT, MAHC, NGAYBDTG, NGAYKTTG, STT, KIOT) b. (0.25 điểm) • HOICHO [ MALV ] ⊆ LINHVUC [ MALV ] • DANGKY [ MAHC] ⊆ HOICHO [ MAHC] • DANGKY [ MACT] ⊆ CONGTY [ MACT] • CONGTY [ MANG ] ⊆ NGANH [ MANG ] c. (0.25 điểm) HOICHO MAHC LINHVUC TENHC MALV = MALV NGAYBD MALV NGAYKT TENLV DIADIEM MALV MAHC = MAHC DANGKY MADK CONGTY NGAYDK MACT NGANH MACT MACT = MACT MANG = MANG TENCT MAHC MANG DIACHI NGAYBDTG TENNG DIENTHOAI NGAYKTTG MANG STT KIOT Câu 2: (1 điểm) a. Ràng buộc có bối cảnh 1 quan hệ - Ràng buộc miền giá trị: o Phát biếu: Mỗi công ty đăng ký tham gia hội chợ được ban tổ chức cấp một số thứ tự (được đánh số từ 1 đến 100) o Biễu diễn hình thức Trang 1/5
  2. ∀dk ∈ DANGKY, dk.STT ∈ [1, 100] o Bối cảnh Quan hệ: DANGKY o Bảng tầm ảnh hưởng: Quan hệ Thêm Xóa Sửa DANGKY + - +(STT) +: Có kiểm tra ràng buộc -: Không kiểm tra ràng buộc - Ràng buộc liên bộ: o Phát biếu: Mỗi lĩnh vực có một tên duy nhất o Biễu diễn hình thức ∀l1, l2 ∈ LINHVUC, l1≠ l2 ⇒ l1.TENLV≠ l2.TENLV Hoặc ∀l1≠ l2 ∈ LINHVUC ⇒ l1.TENLV≠ l2.TENLV o Bối cảnh Quan hệ: LINHVUC o Bảng tầm ảnh hưởng: Quan hệ Thêm Xóa Sửa LINHVUC + - +(TENLV) - Ràng buộc liên thuộc tính: o Phát biếu: Mỗi đợt triển lãm phải được tổ chức tối thiếu 3 ngày và tối đa là 7 ngày o Biễu diễn hình thức ∀h ∈ HOICHO, 3 ≤ h.NgayKT – H.NgayBD ≤ 7 o Bối cảnh Quan hệ: HOICHO o Bảng tầm ảnh hưởng: Quan hệ Thêm Xóa Sửa HOICHO + - +(NGAYBD, NGAYKT) b. Ràng buộc có bối cảnh nhiều quan hệ - Ràng buộc liên bộ: Không có - Ràng buộc liên thuộc tính: o Phát biếu: Ngày bắt đầu và ngày kết thúc tham gia hội chợ của mỗi công ty phải thuộc Trang 2/5
  3. thời gian diễn ra hội chợ đó. o Biễu diễn hình thức ∀dk ∈ DANGKY,∃ h ∈ HOICHO: (h.NGAYBD ≤ dk.NGAYBDTG ≤ h.NGAYKT) ∧ (h.NGAYBD ≤ dk.NGAYKTTG ≤ h.NGAYKT) o Bối cảnh Quan hệ: HOICHO, DANGKY o Bảng tầm ảnh hưởng: Quan hệ Thêm Xóa Sửa HOICHO - - +(NGAYBD, NGAYKT) DANGKY + - +(NGAYBDTG, NGAYKTTG) Câu 3: (1 điểm) Liệt kê danh sách mã công ty, tên công ty, ngày bắt đầu tham gia hội chợ, ngày kết thúc tham gia hội chợ của những công ty kinh doanh mặt hàng điện tử (TENNG = “Điện tử”) hoặc trang trí nội thất (TENNG = “Trang trí nội thất”) đăng ký tham gia hội chợ triển lãm hàng gia dụng năm 2008 (TenHC = “Triển lãm Hàng gia dụng 2008”). a. Ngôn ngữ đại số quan hệ (0.5 điểm) - Chiếu: o MACT, TENCT (thuộc quan hệ CONGTY) o NGAYBGDT, NGAYKTTG (thuộc quan hệ DANGKY) - Chọn: o TENNG = “Điện tử” (thuộc quan hệ NGANH) o TENNG = “Trang trí nội thất” (thuộc quan hệ NGANH) o TENHC = “Triển lãm Hàng gia dụng 2008” (thuộc quan hệ HOICHO) - Quan hệ liên quan: o CONGTY, DANGKY, NGANH, HOICHO o Điều kiện kết: Trang 3/5
  4. HOICHO MAHC TENHC NGAYBD NGAYKT DIADIEM MALV MAHC = MAHC DANGKY MADK CONGTY NGAYDK MACT NGANH MACT MACT = MACT MANG = MANG TENCT MAHC MANG DIACHI NGAYBDTG TENNG DIENTHOAI NGAYKTTG MANG STT KIOT ∏ MACT, TENCT, NGAYBDTG, NGAYKTTG σ ( (TENNG = “Dien tu” ∨ TENNG = “Trang tri noi that”) ∧ TENHC=”Trien lam hang gia dung 2008” ) (NGANH NGANH.MANG = CONGTY.MANG CONGTY CONGTY.MACT = DANGKY.MACT DANGKY HOICHO.MAHC = DANGKY.MAHC HOICHO) b. Ngôn ngữ SQL (0.5 điểm) SELECT CT.MACT, TENCT, NGAYBDTG, NGAYKTTG FROM ((NGANH N JOIN CONGTY CT ON N.MANG = CT.MANG) JOIN DANGKY DK ON CT.MACT = DK.MACT) JOIN HOICHO HC ON HC.MAHC = DK.MAHC WHERE (TENNG = “Dien tu” OR TENNG = “Trang tri noi that”) AND TENHC=”Trien lam hang gia dung 2008” Câu 4: (1 điểm) Với mỗi hội chợ (MAHC, TENHC) thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin (TENLV = “Công nghệ thông tin”) được tổ chức trong năm 2007 (NGAYBD 1/1/2007 và NGAYBD 31/12/2007), liệt kê ngành kinh doanh (TENNG) và số lượng công ty đăng ký tham gia hội chợ tương ứng với ngành này - Chiếu: o MAHC, TENHC (thuộc quan hệ HOICHO) o TENNG (thuộc quan hệ NGANH) o COUNT(MACT) (số lượng công ty đăng ký tham gia thuộc quan hệ DANGKY) - Chọn: o TENLV = “Công nghệ thông tin” (thuộc quan hệ LINHVUC) Trang 4/5
  5. o NGAYBD 1/1/2007 (thuộc quan hệ DANGKY) o NGAYBD 31/12/2007 (thuộc quan hệ DANGKY) - Quan hệ liên quan: o CONGTY, DANGKY, NGANH, HOICHO, LINHVUC o Điều kiện kết: HOICHO MAHC LINHVUC TENHC MALV = MALV NGAYBD MALV NGAYKT TENLV DIADIEM MALV MAHC = MAHC DANGKY MADK CONGTY NGAYDK MACT NGANH MACT MACT = MACT MANG = MANG TENCT MAHC MANG DIACHI TENNG NGAYBDTG DIENTHOAI NGAYKTTG MANG STT KIOT SELECT HC.MAHC, TENHC, TENNG, COUNT(CT.MACT) SLCT FROM (((NGANH N JOIN CONGTY CT ON N.MANG = CT.MANG) JOIN DANGKY DK ON CT.MACT = DK.MACT) JOIN HOICHO HC ON HC.MAHC = DK.MAHC) JOIN LINHVUC LV ON HC.MALV = LV.MALV WHERE TENLV = ‘Công nghệ thông tin’ AND NGAYBD 1/1/2007 AND NGAYBD 31/12/2007 GROUP BY HC.MAHC, TENHC, TENNG Trang 5/5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản