intTypePromotion=3

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2006 Môn: ĐỊA LÝ; Khối: C

Chia sẻ: Tranthi Kimuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
9
download

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2006 Môn: ĐỊA LÝ; Khối: C

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án - thang điểm đề thi tuyển sinh đại học năm 2006 môn: địa lý; khối: c', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2006 Môn: ĐỊA LÝ; Khối: C

  1. Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o §¸p ¸n - Thang ®iÓm §Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2006 §Ò chÝnh thøc M«n: §Þa lÝ, khèi C (§¸p ¸n - Thang ®iÓm cã 05 trang) phÇn chung cho tÊt c¶ c¸c thÝ sinh C©u Néi dung §iÓm ý I Vïng T©y Nguyªn 3,50 Ph©n tÝch c¸c nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn ngµnh khai th¸c, chÕ biÕn l©m s¶n vµ 1 thuû ®iÖn (2,50 ®iÓm) a) Kh¸i qu¸t 0,25 T©y Nguyªn cã vÞ trÝ ®Þa lÝ quan träng (gi¸p Lµo, C¨mpuchia, §«ng Nam Bé, Duyªn h¶i miÒn Trung), gåm 5 tØnh (Kon Tum, Gia Lai, §¾k L¾k, §¾k N«ng, L©m §ång) víi diÖn tÝch tù nhiªn kho¶ng 55 ngh×n km2, d©n sè 4,6 triÖu ng−êi (2003). b) Nguån lùc tù nhiªn - ThuËn lîi: 0,25 + §Þa h×nh cao nguyªn xÕp tÇng, khÝ hËu ®a d¹ng, ®Êt ®ai phï hîp cho viÖc ph¸t triÓn rõng. 0,25 + §é che phñ rõng lín nhÊt so víi c¸c vïng kh¸c (chiÕm 60% diÖn tÝch cña T©y Nguyªn), cã nhiÒu lo¹i gç quÝ (cÈm lai, gô mËt, nghiÕn...). 0,25 + TiÒm n¨ng thuû ®iÖn lín (chØ sau Trung du vµ miÒn nói phÝa B¾c). 0,25 + TiÒm n¨ng thñy ®iÖn chñ yÕu tËp trung trªn c¸c s«ng Xª Xan, Xrªp«k, th−îng nguån s«ng §ång Nai. - Khã kh¨n: 0,25 + DiÖn tÝch rõng tù nhiªn vµ tr÷ l−îng gç bÞ gi¶m sót do ph¸ rõng. 0,25 + §Êt bÞ xãi mßn, röa tr«i, nguån n−íc ngÇm h¹ thÊp vÒ mïa kh«. c) Nguån lùc kinh tÕ - x· héi - ThuËn lîi: 0,25 §−êng lèi, chÝnh s¸ch ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n−íc, sù h×nh thµnh c¸c l©m tr−êng vµ kinh nghiÖm s¶n xuÊt cña nh©n d©n trong vïng. - Khã kh¨n: 0,25 + Th−a d©n, ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt vµ lao ®éng cã tay nghÒ thiÕu, tr×nh ®é d©n trÝ vµ møc sèng cña nh©n d©n cßn thÊp. 0,25 + C¬ së h¹ tÇng (m¹ng l−íi giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c...) vµ c¬ së vËt chÊt - kÜ thuËt ch−a ®¸p øng ®−îc yªu cÇu. 1/5
  2. 2 Gi¶i thÝch viÖc trång c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy ë T©y Nguyªn cã ý nghÜa to lín vÒ mÆt kinh tÕ, x∙ héi vµ m«i tr−êng (1,00 ®iÓm) a) Kinh tÕ 0,25 T¨ng s¶n l−îng n«ng phÈm phôc vô cho nhu cÇu trong n−íc, t¹o nguån hµng xuÊt khÈu ®Ó thu ngo¹i tÖ. b) X· héi 0,25 T¹o viÖc lµm cho mét bé phËn lao ®éng cña ®Þa ph−¬ng, c¶i thiÖn cuéc sèng cña nh©n d©n. c) M«i tr−êng 0,25 - Trång c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy (cµ phª, cao su, chÌ...) thùc chÊt lµ trång rõng, nÕu nh− ®¶m b¶o ®óng c¸c biÖn ph¸p kü thuËt. 0,25 - §iÒu hoµ khÝ hËu, nguån n−íc, h¹n chÕ xãi mßn ®Êt. VÏ biÓu ®å, nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch t×nh h×nh ph¸t triÓn d©n sè 3,00 II 1 VÏ biÓu ®å (1,50 ®iÓm) Yªu cÇu: - BiÓu ®å thÝch hîp nhÊt lµ biÓu ®å kÕt hîp (cét chång vµ ®−êng). - ChÝnh x¸c vÒ kho¶ng c¸ch n¨m. - Cã chó gi¶i. - §Ñp, chÝnh x¸c vÒ sè liÖu trªn biÓu ®å. Biểu đồ tình hình phát triển dân số của nước ta trong giai đoạn 1995-2003 Nghìn người % 3 80.000 2 60.000 1,50 40.000 1 20.000 0 N ăm 1995 1998 2000 2001 2003 Tổng số dân Số dân thành thị Tốc độ gia tăng dân sè 2/5
  3. 2 NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch (1,50 ®iÓm) a) NhËn xÐt 0,25 - D©n sè t¨ng nhanh (tõ n¨m 1995 ®Õn n¨m 2003 t¨ng thªm 8 906,9 ngh×n ng−êi, t¨ng trung b×nh n¨m h¬n 1,1 triÖu ng−êi). 0,25 - Sè d©n thµnh thÞ còng t¨ng m¹nh (tõ 14 938,1 ngh×n ng−êi n¨m 1995 lªn 20 869,5 ngh×n ng−êi n¨m 2003). TØ lÖ d©n thµnh thÞ tuy ch−a cao, nh−ng ngµy cµng t¨ng (tõ 20,7% n¨m 1995 lªn 25,8% n¨m 2003). 0,25 - Tèc ®é t¨ng d©n sè cã xu h−íng gi¶m dÇn (tõ 1,65% n¨m 1995 xuèng 1,35% n¨m 2002), riªng n¨m 2003 cã t¨ng lªn ®«i chót (1,47%). b) Gi¶i thÝch 0,25 - Do d©n sè ®«ng nªn tuy tèc ®é t¨ng d©n sè cã gi¶m, nh−ng tæng sè d©n vÉn t¨ng nhanh. 0,25 - Nhê kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa, c«ng nghiÖp hãa nªn sè d©n thµnh thÞ t¨ng c¶ vÒ qui m« vµ tØ träng. 0,25 - Tèc ®é t¨ng d©n sè gi¶m do thùc hiÖn cã kÕt qu¶ c«ng t¸c d©n sè - kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh. phÇn tù chän III.a Sù ph©n hãa l·nh thæ c«ng nghiÖp 3,50 1 Chøng minh sù ph©n hãa l∙nh thæ c«ng nghiÖp cña n−íc ta (2,00 ®iÓm) a) C¸c khu vùc cã møc ®é tËp trung c«ng nghiÖp theo l·nh thæ cao - §ång b»ng s«ng Hång vµ vïng phô cËn: Tõ Hµ Néi, ho¹t ®éng c«ng nghiÖp táa theo c¸c h−íng víi c¸c trung t©m c«ng nghiÖp cã chuyªn m«n hãa kh¸c nhau: + Hµ Néi - H¹ Long - CÈm Ph¶ (khai th¸c than, c¬ khÝ). 0,5 + Hµ Néi - §¸p CÇu - B¾c Giang (ph©n hãa häc, vËt liÖu x©y dùng). + Hµ Néi - §«ng Anh - Th¸i Nguyªn (luyÖn kim, c¬ khÝ). + Hµ Néi - ViÖt Tr× - L©m Thao - Phó Thä (hãa chÊt, giÊy). 0,5 + Hµ Néi - Hßa B×nh (thñy ®iÖn). + Hµ Néi - Nam §Þnh - Ninh B×nh - Thanh Hãa (dÖt, xi m¨ng, ®iÖn). - §«ng Nam Bé vµ phô cËn: 0,25 + H×nh thµnh d¶i c«ng nghiÖp táa ®i tõ TP. Hå ChÝ Minh. + Cã nhiÒu trung t©m c«ng nghiÖp lín, trong ®ã næi lªn lµ TP. Hå ChÝ 0,25 Minh, Biªn Hßa, Vòng Tµu. b) Duyªn h¶i miÒn Trung víi sù tËp trung c«ng nghiÖp theo l·nh thæ ë møc trung b×nh Cã 2 trung t©m c«ng nghiÖp lín lµ HuÕ, §µ N½ng vµ mét sè trung t©m 0,25 r¶i r¸c däc duyªn h¶i. c) C¸c khu vùc cßn l¹i (T©y B¾c, T©y Nguyªn...) víi sù tËp trung c«ng nghiÖp 0,25 theo l·nh thæ ë møc ®é thÊp 3/5
  4. 2 Gi¶i thÝch §ång b»ng s«ng Hång vµ phô cËn cã møc ®é tËp trung c«ng nghiÖp theo l∙nh thæ vµo lo¹i cao nhÊt c¶ n−íc (1,50 ®iÓm) 0,25 - VÞ trÝ ®Þa lÝ thuËn lîi: gi¸p víi Trung du vµ miÒn nói phÝa B¾c, B¾c Trung Bé, biÓn §«ng, n»m trong Vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa B¾c. 0,25 - Cã nguån nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp dåi dµo tõ n«ng nghiÖp vµ thñy s¶n. 0,25 - Tµi nguyªn kho¸ng s¶n phong phó (nhÊt lµ than), tËp trung chñ yÕu ë vïng phô cËn. 0,25 - D©n c− ®«ng, thÞ tr−êng tiªu thô réng lín, nguån lao ®éng dåi dµo vµ cã tr×nh ®é chuyªn m«n kÜ thuËt. 0,25 - C¬ së h¹ tÇng vµ c¬ së vËt chÊt - kÜ thuËt tèt. Cã thñ ®« Hµ Néi, trung t©m kinh tÕ lín cña c¶ n−íc. 0,25 - Cã lÞch sö khai th¸c l·nh thæ tõ l©u ®êi. III.b Du lÞch ®−îc x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng ngµnh kinh tÕ mòi nhän 3,50 1 Ph©n tÝch c¸c tµi nguyªn du lÞch ë n−íc ta (2,50 ®iÓm) a) Kh¸i niÖm 0,25 Tµi nguyªn du lÞch lµ c¶nh quan tù nhiªn, di tÝch lÞch sö, di tÝch c¸ch m¹ng, gi¸ trÞ nh©n v¨n, c«ng tr×nh lao ®éng s¸ng t¹o cña con ng−êi, cã thÓ ®−îc sö dông nh»m tháa m·n nhu cÇu du lÞch, lµ yÕu tè c¬ b¶n ®Ó h×nh thµnh c¸c ®iÓm du lÞch, khu du lÞch nh»m t¹o ra sù hÊp dÉn du lÞch. b) Tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn - §Þa h×nh: 0,25 + §Þa h×nh ®a d¹ng t¹o nªn nhiÒu c¶nh quan ®Ñp thu hót du kh¸ch. 0,25 + C¸c d¹ng ®Þa h×nh ®Æc biÖt cã gi¸ trÞ du lÞch nh− ®Þa h×nh c¸cxt¬ (h¬n 200 hang ®éng), ®Þa h×nh bê biÓn, ®¶o (125 b·i biÓn)... - KhÝ hËu: 0,25 Sù ®a d¹ng cña khÝ hËu thuËn lîi cho ph¸t triÓn du lÞch, nh−ng còng cã nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh (thiªn tai, sù ph©n mïa cña khÝ hËu). - N−íc: 0,25 + NhiÒu vïng s«ng n−íc nh− hÖ thèng s«ng Cöu Long, c¸c hå tù nhiªn (Ba BÓ...) vµ nh©n t¹o (Hßa B×nh, Th¸c Bµ, DÇu TiÕng...) ®· trë thµnh c¸c ®iÓm tham quan du lÞch. 0,25 + N−íc nãng, n−íc kho¸ng (vµi tr¨m nguån) víi nhiÒu suèi n−íc kho¸ng næi tiÕng (Kim B«i, MÜ L©m, Suèi Bang, B×nh Ch©u...) cã gi¸ trÞ ®èi víi du lÞch. - Sinh vËt: 0,25 V−ên quèc gia vµ c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn (27 v−ên quèc gia, trong ®ã Cóc Ph−¬ng lµ v−ên quèc gia ®Çu tiªn cña n−íc ta) t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn lo¹i h×nh du lÞch sinh th¸i. 4/5
  5. c) Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n - Di tÝch v¨n hãa - lÞch sö: 0,25 Kho¶ng 4 v¹n di tÝch, trong ®ã cã h¬n 2,6 ngµn di tÝch ®· ®−îc Nhµ n−íc xÕp h¹ng. - C¸c lÔ héi: 0,25 DiÔn ra kh¾p n¬i, quanh n¨m nh−ng tËp trung vµo mïa xu©n víi c¸c lÔ héi tiªu biÓu nh− lÔ héi Chïa H−¬ng, §Òn Hïng, Chïa Bµ (T©y Ninh), nói Sam (An Giang)... - C¸c tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n kh¸c: 0,25 C¸c tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n kh¸c bao gåm v¨n hãa, v¨n nghÖ d©n gian, lµng nghÒ, Èm thùc... còng cã søc thu hót du kh¸ch. 2 X¸c ®Þnh tªn, ®Þa ®iÓm, n¨m c«ng nhËn cña 5 di s¶n (vËt thÓ) thiªn nhiªn, v¨n hãa thÕ giíi ë n−íc ta (1,00 ®iÓm) Tªn di s¶n §Þa ®iÓm N¨m c«ng nhËn Cè ®« HuÕ Thõa Thiªn-HuÕ 1993 0,25 VÞnh H¹ Long Qu¶ng Ninh 1994 Phè cæ Héi An Qu¶ng Nam 1999 0,25 Di tÝch Mü S¬n Qu¶ng Nam 1999 0,25 Phong Nha - KÎ Bµng Qu¶ng B×nh 2003 0,25 §iÓm toµn bµi thi: I + II + III.a (hoÆc III.b) = 10,00 ®iÓm NÕu thÝ sinh lµm bµi kh«ng theo c¸ch nªu trong ®¸p ¸n mµ vÉn ®óng th× ®−îc ®ñ ®iÓm tõng phÇn nh− ®¸p ¸n quy ®Þnh. ----------------Hết---------------- 5/5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản