Đáp án và thang điểm đề thi tuyển sinh Đại học năm 2006 môn Địa

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
90
lượt xem
16
download

Đáp án và thang điểm đề thi tuyển sinh Đại học năm 2006 môn Địa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đáp án và thang điểm đề thi tuyển sinh Đại học năm 2006 môn Địa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án và thang điểm đề thi tuyển sinh Đại học năm 2006 môn Địa

  1. Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o §¸p ¸n - Thang ®iÓm §Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2006 §Ò chÝnh thøc M«n: §Þa lÝ, khèi C (§¸p ¸n - Thang ®iÓm cã 05 trang) phÇn chung cho tÊt c¶ c¸c thÝ sinh C©u ý Néi dung §iÓm I Vïng T©y Nguyªn 3,50 1 Ph©n tÝch c¸c nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn ngµnh khai th¸c, chÕ biÕn l©m s¶n vµ thuû ®iÖn (2,50 ®iÓm) a) Kh¸i qu¸t T©y Nguyªn cã vÞ trÝ ®Þa lÝ quan träng (gi¸p Lµo, C¨mpuchia, §«ng Nam 0,25 Bé, Duyªn h¶i miÒn Trung), gåm 5 tØnh (Kon Tum, Gia Lai, §¾k L¾k, §¾k N«ng, L©m §ång) víi diÖn tÝch tù nhiªn kho¶ng 55 ngh×n km2, d©n sè 4,6 triÖu ng−êi (2003). b) Nguån lùc tù nhiªn - ThuËn lîi: + §Þa h×nh cao nguyªn xÕp tÇng, khÝ hËu ®a d¹ng, ®Êt ®ai phï hîp cho 0,25 viÖc ph¸t triÓn rõng. + §é che phñ rõng lín nhÊt so víi c¸c vïng kh¸c (chiÕm 60% diÖn tÝch 0,25 cña T©y Nguyªn), cã nhiÒu lo¹i gç quÝ (cÈm lai, gô mËt, nghiÕn...). + TiÒm n¨ng thuû ®iÖn lín (chØ sau Trung du vµ miÒn nói phÝa B¾c). 0,25 + TiÒm n¨ng thñy ®iÖn chñ yÕu tËp trung trªn c¸c s«ng Xª Xan, Xrªp«k, 0,25 th−îng nguån s«ng §ång Nai. - Khã kh¨n: + DiÖn tÝch rõng tù nhiªn vµ tr÷ l−îng gç bÞ gi¶m sót do ph¸ rõng. 0,25 + §Êt bÞ xãi mßn, röa tr«i, nguån n−íc ngÇm h¹ thÊp vÒ mïa kh«. 0,25 c) Nguån lùc kinh tÕ - x· héi - ThuËn lîi: §−êng lèi, chÝnh s¸ch ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n−íc, sù h×nh thµnh c¸c 0,25 l©m tr−êng vµ kinh nghiÖm s¶n xuÊt cña nh©n d©n trong vïng. - Khã kh¨n: + Th−a d©n, ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt vµ lao ®éng cã tay nghÒ 0,25 thiÕu, tr×nh ®é d©n trÝ vµ møc sèng cña nh©n d©n cßn thÊp. + C¬ së h¹ tÇng (m¹ng l−íi giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c...) vµ c¬ së vËt 0,25 chÊt - kÜ thuËt ch−a ®¸p øng ®−îc yªu cÇu. 1/5
  2. 2 Gi¶i thÝch viÖc trång c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy ë T©y Nguyªn cã ý nghÜa to lín vÒ mÆt kinh tÕ, x∙ héi vµ m«i tr−êng (1,00 ®iÓm) a) Kinh tÕ T¨ng s¶n l−îng n«ng phÈm phôc vô cho nhu cÇu trong n−íc, t¹o nguån 0,25 hµng xuÊt khÈu ®Ó thu ngo¹i tÖ. b) X· héi T¹o viÖc lµm cho mét bé phËn lao ®éng cña ®Þa ph−¬ng, c¶i thiÖn cuéc 0,25 sèng cña nh©n d©n. c) M«i tr−êng - Trång c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy (cµ phª, cao su, chÌ...) thùc chÊt lµ trång 0,25 rõng, nÕu nh− ®¶m b¶o ®óng c¸c biÖn ph¸p kü thuËt. - §iÒu hoµ khÝ hËu, nguån n−íc, h¹n chÕ xãi mßn ®Êt. 0,25 II VÏ biÓu ®å, nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch t×nh h×nh ph¸t triÓn d©n sè 3,00 1 VÏ biÓu ®å (1,50 ®iÓm) Yªu cÇu: - BiÓu ®å thÝch hîp nhÊt lµ biÓu ®å kÕt hîp (cét chång vµ ®−êng). - ChÝnh x¸c vÒ kho¶ng c¸ch n¨m. - Cã chó gi¶i. - §Ñp, chÝnh x¸c vÒ sè liÖu trªn biÓu ®å. Biểu đồ tình hình phát triển dân số của nước ta trong giai đoạn 1995-2003 Nghìn người % 3 80.000 60.000 2 1,50 40.000 1 20.000 0 Năm 1995 1998 2000 2001 2003 Tổng số dân Số dân thành thị Tốc độ gia tăng dân sè 2/5
  3. 2 NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch (1,50 ®iÓm) a) NhËn xÐt - D©n sè t¨ng nhanh (tõ n¨m 1995 ®Õn n¨m 2003 t¨ng thªm 8 906,9 ngh×n 0,25 ng−êi, t¨ng trung b×nh n¨m h¬n 1,1 triÖu ng−êi). - Sè d©n thµnh thÞ còng t¨ng m¹nh (tõ 14 938,1 ngh×n ng−êi n¨m 1995 lªn 0,25 20 869,5 ngh×n ng−êi n¨m 2003). TØ lÖ d©n thµnh thÞ tuy ch−a cao, nh−ng ngµy cµng t¨ng (tõ 20,7% n¨m 1995 lªn 25,8% n¨m 2003). - Tèc ®é t¨ng d©n sè cã xu h−íng gi¶m dÇn (tõ 1,65% n¨m 1995 xuèng 0,25 1,35% n¨m 2002), riªng n¨m 2003 cã t¨ng lªn ®«i chót (1,47%). b) Gi¶i thÝch - Do d©n sè ®«ng nªn tuy tèc ®é t¨ng d©n sè cã gi¶m, nh−ng tæng sè d©n 0,25 vÉn t¨ng nhanh. - Nhê kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa, c«ng nghiÖp hãa nªn sè d©n thµnh 0,25 thÞ t¨ng c¶ vÒ qui m« vµ tØ träng. - Tèc ®é t¨ng d©n sè gi¶m do thùc hiÖn cã kÕt qu¶ c«ng t¸c d©n sè - kÕ 0,25 ho¹ch hãa gia ®×nh. phÇn tù chän III.a Sù ph©n hãa l·nh thæ c«ng nghiÖp 3,50 1 Chøng minh sù ph©n hãa l∙nh thæ c«ng nghiÖp cña n−íc ta (2,00 ®iÓm) a) C¸c khu vùc cã møc ®é tËp trung c«ng nghiÖp theo l·nh thæ cao - §ång b»ng s«ng Hång vµ vïng phô cËn: Tõ Hµ Néi, ho¹t ®éng c«ng nghiÖp táa theo c¸c h−íng víi c¸c trung t©m c«ng nghiÖp cã chuyªn m«n hãa kh¸c nhau: + Hµ Néi - H¹ Long - CÈm Ph¶ (khai th¸c than, c¬ khÝ). + Hµ Néi - §¸p CÇu - B¾c Giang (ph©n hãa häc, vËt liÖu x©y dùng). 0,5 + Hµ Néi - §«ng Anh - Th¸i Nguyªn (luyÖn kim, c¬ khÝ). + Hµ Néi - ViÖt Tr× - L©m Thao - Phó Thä (hãa chÊt, giÊy). + Hµ Néi - Hßa B×nh (thñy ®iÖn). 0,5 + Hµ Néi - Nam §Þnh - Ninh B×nh - Thanh Hãa (dÖt, xi m¨ng, ®iÖn). - §«ng Nam Bé vµ phô cËn: + H×nh thµnh d¶i c«ng nghiÖp táa ®i tõ TP. Hå ChÝ Minh. 0,25 + Cã nhiÒu trung t©m c«ng nghiÖp lín, trong ®ã næi lªn lµ TP. Hå ChÝ 0,25 Minh, Biªn Hßa, Vòng Tµu. b) Duyªn h¶i miÒn Trung víi sù tËp trung c«ng nghiÖp theo l·nh thæ ë møc trung b×nh Cã 2 trung t©m c«ng nghiÖp lín lµ HuÕ, §µ N½ng vµ mét sè trung t©m 0,25 r¶i r¸c däc duyªn h¶i. c) C¸c khu vùc cßn l¹i (T©y B¾c, T©y Nguyªn...) víi sù tËp trung c«ng nghiÖp 0,25 theo l·nh thæ ë møc ®é thÊp 3/5
  4. 2 Gi¶i thÝch §ång b»ng s«ng Hång vµ phô cËn cã møc ®é tËp trung c«ng nghiÖp theo l∙nh thæ vµo lo¹i cao nhÊt c¶ n−íc (1,50 ®iÓm) - VÞ trÝ ®Þa lÝ thuËn lîi: gi¸p víi Trung du vµ miÒn nói phÝa B¾c, B¾c 0,25 Trung Bé, biÓn §«ng, n»m trong Vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa B¾c. - Cã nguån nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp dåi dµo tõ n«ng nghiÖp vµ thñy 0,25 s¶n. - Tµi nguyªn kho¸ng s¶n phong phó (nhÊt lµ than), tËp trung chñ yÕu ë 0,25 vïng phô cËn. - D©n c− ®«ng, thÞ tr−êng tiªu thô réng lín, nguån lao ®éng dåi dµo vµ cã 0,25 tr×nh ®é chuyªn m«n kÜ thuËt. - C¬ së h¹ tÇng vµ c¬ së vËt chÊt - kÜ thuËt tèt. Cã thñ ®« Hµ Néi, trung 0,25 t©m kinh tÕ lín cña c¶ n−íc. - Cã lÞch sö khai th¸c l·nh thæ tõ l©u ®êi. 0,25 III.b Du lÞch ®−îc x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng ngµnh kinh tÕ mòi nhän 3,50 1 Ph©n tÝch c¸c tµi nguyªn du lÞch ë n−íc ta (2,50 ®iÓm) a) Kh¸i niÖm Tµi nguyªn du lÞch lµ c¶nh quan tù nhiªn, di tÝch lÞch sö, di tÝch c¸ch 0,25 m¹ng, gi¸ trÞ nh©n v¨n, c«ng tr×nh lao ®éng s¸ng t¹o cña con ng−êi, cã thÓ ®−îc sö dông nh»m tháa m·n nhu cÇu du lÞch, lµ yÕu tè c¬ b¶n ®Ó h×nh thµnh c¸c ®iÓm du lÞch, khu du lÞch nh»m t¹o ra sù hÊp dÉn du lÞch. b) Tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn - §Þa h×nh: + §Þa h×nh ®a d¹ng t¹o nªn nhiÒu c¶nh quan ®Ñp thu hót du kh¸ch. 0,25 + C¸c d¹ng ®Þa h×nh ®Æc biÖt cã gi¸ trÞ du lÞch nh− ®Þa h×nh c¸cxt¬ (h¬n 0,25 200 hang ®éng), ®Þa h×nh bê biÓn, ®¶o (125 b·i biÓn)... - KhÝ hËu: Sù ®a d¹ng cña khÝ hËu thuËn lîi cho ph¸t triÓn du lÞch, nh−ng còng cã 0,25 nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh (thiªn tai, sù ph©n mïa cña khÝ hËu). - N−íc: + NhiÒu vïng s«ng n−íc nh− hÖ thèng s«ng Cöu Long, c¸c hå tù nhiªn 0,25 (Ba BÓ...) vµ nh©n t¹o (Hßa B×nh, Th¸c Bµ, DÇu TiÕng...) ®· trë thµnh c¸c ®iÓm tham quan du lÞch. + N−íc nãng, n−íc kho¸ng (vµi tr¨m nguån) víi nhiÒu suèi n−íc 0,25 kho¸ng næi tiÕng (Kim B«i, MÜ L©m, Suèi Bang, B×nh Ch©u...) cã gi¸ trÞ ®èi víi du lÞch. - Sinh vËt: V−ên quèc gia vµ c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn (27 v−ên quèc gia, trong 0,25 ®ã Cóc Ph−¬ng lµ v−ên quèc gia ®Çu tiªn cña n−íc ta) t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn lo¹i h×nh du lÞch sinh th¸i. 4/5
  5. c) Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n - Di tÝch v¨n hãa - lÞch sö: Kho¶ng 4 v¹n di tÝch, trong ®ã cã h¬n 2,6 ngµn di tÝch ®· ®−îc Nhµ n−íc 0,25 xÕp h¹ng. - C¸c lÔ héi: DiÔn ra kh¾p n¬i, quanh n¨m nh−ng tËp trung vµo mïa xu©n víi c¸c lÔ héi 0,25 tiªu biÓu nh− lÔ héi Chïa H−¬ng, §Òn Hïng, Chïa Bµ (T©y Ninh), nói Sam (An Giang)... - C¸c tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n kh¸c: C¸c tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n kh¸c bao gåm v¨n hãa, v¨n nghÖ d©n 0,25 gian, lµng nghÒ, Èm thùc... còng cã søc thu hót du kh¸ch. 2 X¸c ®Þnh tªn, ®Þa ®iÓm, n¨m c«ng nhËn cña 5 di s¶n (vËt thÓ) thiªn nhiªn, v¨n hãa thÕ giíi ë n−íc ta (1,00 ®iÓm) Tªn di s¶n §Þa ®iÓm N¨m c«ng nhËn Cè ®« HuÕ Thõa Thiªn-HuÕ 1993 0,25 VÞnh H¹ Long Qu¶ng Ninh 1994 Phè cæ Héi An Qu¶ng Nam 1999 0,25 Di tÝch Mü S¬n Qu¶ng Nam 1999 0,25 Phong Nha - KÎ Bµng Qu¶ng B×nh 2003 0,25 §iÓm toµn bµi thi: I + II + III.a (hoÆc III.b) = 10,00 ®iÓm NÕu thÝ sinh lµm bµi kh«ng theo c¸ch nªu trong ®¸p ¸n mµ vÉn ®óng th× ®−îc ®ñ ®iÓm tõng phÇn nh− ®¸p ¸n quy ®Þnh. ----------------Hết---------------- 5/5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản