Dạy trẻ tư duy

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
180
lượt xem
91
download

Dạy trẻ tư duy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nên dạy trẻ tư duy như thế nào? Ở mỗi độ tuổi, cha mẹ nên làm gì để dạy trẻ tư duy? Làm thế nào để trả lời các câu hỏi khó của trẻ? Cách chơi mà học với trẻ?… Những nội dung thú vị này được chia sẻ tại cuộc tọa đàm “Tư duy cùng trẻ như thế nào?”, do Alpha Books và Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Pháp (L’espace) vừa tổ chức tại Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dạy trẻ tư duy

  1. D y tr tư duy Nên d y tr tư duy như th nào? m i tu i, cha m nên làm gì d y tr tư duy? Làm th nào tr l i các câu h i khó c a tr ? Cách chơi mà h c v i tr ?… Nh ng n i dung thú v này ư c chia s t i cu c t a àm “Tư duy cùng tr như th nào?”, do Alpha Books và Trung tâm Văn hóa và Ngôn ng Pháp (L’espace) v a t ch c t i Hà N i. D y tr tư duy t trong b ng m Theo TS tâm lý h c Tr n Thu Hương ( HQG Hà N i), không ph i i tr n tu i m m non m i tv n d y tr tư duy mà vi c này c n ph i ư c th c hi n t m t th i gian dài trư c ó, ngay t khi tr còn n m trong b ng m . Trên th c t , ngày nay chuy n các bà m cho con nghe nh c, nói chuy n nh nhàng v i con và áp d ng các k thu t “giáo dư ng thai” khá ph bi n.
  2. TS Hương cho r ng, khi tr b t u t p bò r i t p i, th gi i c a tr b t u m r ng ra. Lúc ó có nhi u th tr ph i quan sát, h c h i. n kho ng 18 tháng tu i khi h c nói, tr b t u t ra nh ng câu h i ơn gi n và n kho ng 2 – 3 tu i, tr ã bi t h i nh ng câu như t i sao, th nào… tu i này, d y tr tư duy, b m nên b t u t các câu h i c a tr . Cách hay nh t không ph i là tr l i toàn b câu h i c a tr , trong ó có nhi u câu “hóc búa” d làm cha m lúng túng, mà nên dùng chính nh ng câu h i kích thích tư duy c a tr .
  3. TS giáo d c Nguy n Th y Anh, Ch nhi m CLB “ c sách cùng con” cho bi t ch ng trong vi c d y tr tư duy, cha m trư c h t c n hi u và c m nh n ư c cơ ch tư duy c a tr . Hình th c tư duy u tiên c a tr là hình th c tư duy tr c quan. i u này có nghĩa là tìm hi u th gi i xung quanh mình, tr s d a vào các giác quan. Khi tr cho tay hay v t gì vào mi ng thì các b c cha m không nên m ng con mình là hư, vì ó chính là lúc tr ang ang tư duy, TS Th y Anh nói. T 1 – 2 tu i khi b t u có ngôn ng , tr b t u tư duy b ng hình tư ng, ngôn ng và logic. Tư duy hình tư ng có nghĩa là tr có th nghĩ n m t ai ó, v t nào ó khi chúng ta nh c n mà không có ngư i ó, ho c v t ó trư c m t. Không nên là nh ng ông b , bà m “bi t tu t” Theo TS Th y Anh, khi b m n m ư c cách th c tư duy c a tr m i có th d dàng ng h con mình b t u tư duy như v y. Tr luôn có nh ng câu h i b t t n, cái gì, t i sao, chính vì v y các b c cha m có th s d ng “lu t chơi” c a tr khơi g i cho tr cách tư duy b ng cách t câu h i. i u thú v là ngư i l n có th nhi u khi m t
  4. m i vì nh ng câu h i c a tr nhưng tr l i không bao gi m t m i v i nh ng câu h i c a ngư i l n. M t i u r t quan tr ng, theo TS Th y Anh, ó là không bao gi ư c “ àn áp” tr . Ví d như nh ng câu h i khó c a tr mà cha m chưa tr l i ư c không nên tr l i tr theo ki u “h i v v n”, “l n lên thì bi t”, “ơ th m i hay”… M t cách khác là tr l i theo ki u quá chính xác, quá “sách v ” cũng làm tr không hi u và th m chí còn làm tri t tiêu s tư ng tư ng c a tr . Nên gi i thích cho tr sao cho không sai l ch nhưng v n kích thích ư c s suy nghĩ và tư ng tư ng c a tr . TS Th y Anh ưa ra l i khuyên i v i các b c ph huynh: hãy tr thành ng minh, thành b n bè c a tr trong vi c t và tr l i câu h i thay vì óng vai m t ông b , bà m “bi t tu t” tr l i cho con. n giai o n 6 – 7 tu i, khi tr b t u i h c, lúc này tư duy c a tr ã logic hơn và tư duy tr c quan hình tư ng c a tr ã khác nhi u tu i m m non. tu i này, tr ã bi t phân tích so sánh, khái quát, ây là nh ng năng l c c n thi t tr h c t p. Tuy nhiên, tư duy c m giác, tr c quan mà tr thu n p ư c t giai o n trư c ó
  5. l i có ý nghĩa h t s c quan tr ng và có m i liên h tr c ti p v i kh năng tư duy c a tr giai o n này. Chính vì v y, vi c giúp tr phát tri n tư duy c m giác, tr c quan tu i m m non s giúp tr thu n l i hơn nhi u khi b t u i h c.
Đồng bộ tài khoản