intTypePromotion=3

Đề án: Đề nghị cho phép đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Chia sẻ: Đinh Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:253

0
27
lượt xem
2
download

Đề án: Đề nghị cho phép đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học viện HKVN là cơ sở đào tạo công lập thuộc Bộ GTVT, được định hướng phát triển thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có tầm cỡ quốc gia. Qua phân tích và khảo sát nhu cầu đào tạo thạc sĩ QTKD cho ngành HKVN, cho thấy nhu cầu là rất lớn vì ở Việt Nam chưa có cơ sở đào tạo nào đào tạo thạc sĩ QTKD cho ngành hàng không. Vì vậy việc mở ngành đào tạo thạc sĩ chuyên ngành QTKD cho ngành HKVN của Học viện là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ngành HKVN đến năm 2020. Chương trình đào tạo thạc sĩ QTKD của Học viện sẽ đưa ra các phương án lựa chọn cho người học một số các học phần tự chọn, theo hướng tập trung vào bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng QTKD đặc thù trong ngành hàng không.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề án: Đề nghị cho phép đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<br /> HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM<br /> ----------------- * ---------------<br /> <br /> ĐỀ ÁN<br /> ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP ĐÀO TẠO<br /> TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> *<br /> *<br /> <br /> *<br /> <br /> TP Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2015<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................... 5<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................... 6<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .............................................................................. 7<br /> PHẦN 1: SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN .......................................................... 8<br /> 1.1. Giới thiệu về Học viện Hàng không Việt nam .............................................. 8<br /> 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ............................................................ 8<br /> 1.1.2. Sứ mạng và tầm nhìn ............................................................................. 8<br /> 1.1.3. Cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực ........................................................ 9<br /> 1.1.4. Trụ sở và các cơ sở đào tạo .................................................................12<br /> 1.1.4.1. Trụ sở chính .................................................................................12<br /> 1.1.4.2. Các cơ sở đào tạo .........................................................................12<br /> 1.1.5. Kết quả đào tạo ....................................................................................12<br /> 1.2. Nhu cầu đào tạo nhân lực thạc sỹ QTKD của ngành HKVN và xã hội ................14<br /> 1.3. Kết quả đào tạo ngành QTKD của Học viện HKVN ..................................19<br /> 1.4. Đơn vị quản lý và chuyên môn trực tiếp đảm nhận đào tạo thạc sĩ<br /> QTKD..................................................................................................................20<br /> 1.4.1. Đơn vị trực tiếp quản lý đào tạo thạc sỹ QTKD ..................................20<br /> 1.4.1.1. Chức năng, nhiệm vụ ...................................................................21<br /> 1.4.1.2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự...........................................................22<br /> 1.4.1.3. Công cụ quản lý ...........................................................................23<br /> 1.4.2 Đơn vị chuyên môn trực tiếp đảm nhận đào tạo thạc sĩ QTKD ...........23<br /> 1.4.2.1. Chức năng, nhiệm vụ ...................................................................23<br /> 1.4.2.2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự...........................................................24<br /> 1.4.2.3. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học.....................................26<br /> 1.5. Lý do đề nghị mở ngành đào tạo Thạc sỹ QTKD ........................................27<br /> PHẦN 2: MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH ....................29<br /> 2.1. Những căn cứ để lập đề án ...........................................................................29<br /> 2.1.1. Căn cứ pháp lý .....................................................................................29<br /> 2.1.2. Căn cứ chuyên môn .............................................................................30<br /> 2.2. Mục tiêu đào tạo ..........................................................................................30<br /> 1<br /> <br /> 2.2.1. Mục tiêu chung ....................................................................................30<br /> 2.2.2. Mục tiêu cụ thể ....................................................................................30<br /> 2.3. Thời gian đào tạo .........................................................................................31<br /> 2.4. Đối tượng tuyển sinh....................................................................................31<br /> 2.4.1. Điều kiện về văn bằng, ngành học và loại tốt nghiệp..........................31<br /> 2.4.2. Điều kiện về kinh nghiệm công tác .....................................................31<br /> 2.4.3. Điều kiện về sức khỏe..........................................................................32<br /> 2.5. Danh mục các ngành gần và ngành phù hợp với chuyên ngành đề<br /> nghị cho phép đào tạo .........................................................................................32<br /> 2.6. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức .................................................32<br /> 2.7. Các môn thi tuyển và điều kiện trúng tuyển ................................................33<br /> 2.7.1. Các môn thi tuyển ................................................................................33<br /> 2.7.2. Điều kiện trúng tuyển ..........................................................................33<br /> 2.8. Dự kiến quy mô tuyển sinh ..........................................................................34<br /> 2.9. Dự kiến mức học phí....................................................................................34<br /> 2.10. Điều kiện tốt nghiệp ...................................................................................34<br /> PHẦN 3: NĂNG LỰC CỦA HỌC VIỆN HKVN ............................................36<br /> 3.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu...........................................................................36<br /> 3.2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo ....................................................................36<br /> 3.2.1. Trang, thiết bị và cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo .................................36<br /> 3.2.2. Thư viện ...............................................................................................39<br /> 3.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học ..................................................................52<br /> 3.3.1. Đề tài khoa học đã thực hiện ...............................................................52<br /> 3.3.2. Các hướng nghiên cứu đề tài luận văn ................................................55<br /> 3.3.3. Các công trình đã công bố của cán bộ cơ hữu .....................................56<br /> 3.4. Hợp tác quốc tế ............................................................................................60<br /> PHẦN 4: CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ..............................62<br /> 4.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo ..............................................................62<br /> 4.1.1. Mục tiêu chung của chương trình đào tạo ...........................................62<br /> 4.1.2. Mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo ...........................................62<br /> 4.1.2.1. Về kiến thức.................................................................................62<br /> 4.1.2.2. Về kỹ năng ...................................................................................62<br /> 4.1.2.3. Về thái độ.....................................................................................63<br /> 2<br /> <br /> 4.1.2.4. Về năng lực chuyên môn .............................................................63<br /> 4.1.2.5. Về nghiên cứu ..............................................................................63<br /> 4.1.2.6. Vị trí và công việc có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp ..............64<br /> 4.2. Yêu cầu đối với người dự tuyển ..................................................................64<br /> 4.2.1. Điều kiện về văn bằng, ngành học và loại tốt nghiệp..........................64<br /> 4.2.2. Điều kiện về kinh nghiệm công tác .....................................................64<br /> 4.2.3. Điều kiện về sức khỏe..........................................................................65<br /> 4.3. Chuẩn đầu ra và điều kiện tốt nghiệp ..........................................................65<br /> 4.3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ...............................................65<br /> 4.3.1.1. Kiến thức .....................................................................................65<br /> 4.3.1.2. Kỹ năng........................................................................................65<br /> 4.3.1.3. Thái độ .........................................................................................66<br /> 4.3.2. Điều kiện tốt nghiệp.............................................................................66<br /> 4.4. Chương trình đào tạo ...................................................................................67<br /> 4.4.1. Khái quát chương trình ........................................................................67<br /> 4.4.2. Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo ...........................68<br /> 4.4.3. Kế hoạch đào tạo .................................................................................70<br /> 4.4.3.1. Các học phần chung.....................................................................70<br /> 4.4.3.2. Các học phần bắt buộc.................................................................71<br /> 4.4.3.3. Các học phần tự chọn ..................................................................71<br /> 4.4.4. Đề cương các học phần trong chương trình đào tạo ............................73<br /> 4.4.4.1. Học phần “Triết học”...................................................................73<br /> 4.4.4.2. Học phần “Tiếng Anh” ................................................................92<br /> 4.4.4.3. Học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học” .........................93<br /> 4.4.4.4. Học phần “Kinh tế học quản lý” .................................................96<br /> 4.4.4.5. Học phần “Quản trị tài chính doanh nghiệp nâng cao” .............104<br /> 4.4.4.6. Học phần “Quản trị nguồn nhân lực nâng cao” ........................109<br /> 4.4.4.7. Học phần “Quản trị sản xuất và tác nghiệp trong chuỗi giá trị<br /> toàn cầu” .................................................................................................114<br /> 4.4.4.8. Học phần “Quản trị chiến lược nâng cao”.................................119<br /> 4.4.4.9. Học phần “Phát triển kỹ năng lãnh đạo trong tổ chức” .............124<br /> 3<br /> <br /> 4.4.4.10. Học phần “Quản trị chất lượng nâng cao” ..............................128<br /> 4.4.4.11. Học phần “Các lý thuyết quản trị hiện đại” ............................132<br /> 4.4.4.12. Học phần “Kỹ năng ra quyết định quản trị” ............................137<br /> 4.4.4.13. Học phần “Thống kê trong quản trị” .......................................142<br /> 4.4.4.14. Học phần “Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp<br /> trong hội nhập quốc tế” ..........................................................................147<br /> 4.4.4.15. Học phần “Quản trị công ty” ...................................................153<br /> 4.4.4.16. Học phần “Quản trị rủi ro” ......................................................160<br /> 4.4.4.17. Học phần “Kế toán quản trị nâng cao” ....................................167<br /> 4.4.4.18. Học phần “Hệ thống thông tin quản lý” ..................................179<br /> 4.4.4.19. Học phần “Kinh tế vận tải hàng không nâng cao” ..................183<br /> 4.4.4.20. Học phần “Quan hệ công chúng” ............................................187<br /> 4.4.4.21. Học phần “Quản trị marketing nâng cao” ...............................193<br /> 4.4.4.22. Học phần “Marketing hãng hàng không nâng cao” ................197<br /> 4.4.4.23. Học phần “Marketing cảng hàng không nâng cao” ................201<br /> 4.4.4.24. Học phần “Quản trị hãng hàng không nâng cao” ....................206<br /> 4.4.4.25. Học phần “Quản trị thương mại cảnghàng không nâng cao” .210<br /> 4.4.4.26. Học phần “Quản trị logistic và chuỗi cung ứng” ....................214<br /> 4.4.5. Tích hợp chuẩn đầu ra của các học phần với chương trình đào<br /> tạo.................................................................................................................217<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................229<br /> Phụ lục 1: CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QTKD ĐÃ THAM KHẢO ..231<br /> Phụ lục 2: CÁC TÀI LIỆU VÀ MINH CH NG K M TH O .......................252<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản