intTypePromotion=1

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ MARKETING

Chia sẻ: Pham Van Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
308
lượt xem
81
download

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ MARKETING

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cung cấp cho người học những khái niệm, nguyên lý, và kỹ thuật cần thiết để có thể hoạch định các chiến lược tiếp thị cho doanh nghiệp theo hướng thị trường. Những kiến thức này cũng có thể áp dụng cho việc hoạch định chiến lược tiếp thị đối với những tổ chức không kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ MARKETING

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SŔI GŇN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ------------------ ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ MARKETING I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC 1. Tên môn học: Quản trị Tiếp thị (Marketing Management) 2. Mục tiêu môn học: Cung cấp cho người học những khái niệm, nguyên lý, và kỹ thuật cần thiết để có thể hoạch định các chiến lược tiếp thị cho doanh nghiệp theo hướng thị trường. Những kiến thức này cũng có thể áp dụng cho việc hoạch định chiến lược tiếp thị đối với những tổ chức không kinh doanh. 3. Số đơn vị học trình: 3 4. Phân bổ thời gian: 45 tiết 5. Các môn học cần học trước: Marketing căn bản 6. Hình thức giảng dạy chính của môn học: Giảng lý thuyết trên lớp kết hợp hướng dẫn thảo luận nhóm 7. Giáo trình-tài liệu 1. Philip Kotler et all, Marketing Management :An Asian Perspective, 3rd edition,Singapore: Pearson Prentice Hall,2003. 2. Malcolm McDonald, Marketing Plans ,4th edition, Oxford:Butterworth,2004. 3. Nhóm biên soạn, Quản trị marketing định hướng giá trị, nhà xuất bản Tài Chính,2011 II. NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ MARKETING I. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA MARKETING 1. Định nghĩa Marketing
  2. 2. Nhu cầu cấp thiết và mong muốn 3. Giá trị cung ứng Marketing: sản phẩm dịch vụ và kinh nghiệm 4. Giá trị và sự thoả mãn 5. Trao đổi và giao dịch 6. Mối quan hệ và mạng lưới 7. Kênh marketing và chuỗi cung ứng 8. Cạnh tranh và môi trường marketing 9. Phối thức marketing II. Nến tảng và các triết lý của Quản trị marketing 1. Quản trị quan hệ khách hàng: nền tảng của QT mar 2. Các triết lý quản trị mar III. Tiến trình quản trị marketing 1. Tiến trình quảan trị truyền thống 2. Tiến trình mar: tiến trình sang tạo và phân phối giá trị Đề tài 1 CHƯƠNG II: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING I. Tổng quan về hoạch định và chiến lược 1. Khái quát về hoạch định, chiến lược, chiến lược mar 2. Các cấp hoạch định II. Hoạch định chiến lược công ty 1. Xác định sứ mệnh công ty 2. xac định các đơn vị KD chiến lược 3. Phân bổ nguồn lực cho các đơn vị KD 4. Các chiến lược tăng trưởng III. Hoạch định chiến lược đơn vị kinh doanh
  3. 1. khái niệm về chiến lược cấp đơn vị KD 2. Tiến trình hoạch định cấp đơn vị KD IV. Chiến lược marketing 1. Các quyết định mar ở các cấp chiến lược 2. Hoạch định chiến lược Mar Đề tài 2 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH HÀNH VI KHÁCH HÀNG I. Thị trường tiêu dùng và hành vi người tiêu dùng 1. Mô hình hành vi tiêu dùng 2. các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng 3. Các loại hành vi quyết định mua 4. Tiến trình ra quyết định mua II. Thị trường tổ chức và hành vi khách hang tổ chức 1.Các đặc điểm của thị trường tổ chức 2. Mô hình hành vi mua của KH tổ chức 3. Các tình huống mua hang 4. Trung tâm mua hang của tổ chức 5. Các yếu tố cảnh hưởng đến quyết định mua của KH tổ chức 6. Tiến trình quyết định mua của KH tổ chức Đề tài 3 CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH CẠNH TRANH VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH I. Phân tích đối thủ cạnh tranh 1. Năm năng lực cạnh tranh 2. Xác định đối thủ cạnh tranh 3. Phân tích các đối thủ cạnh tranh
  4. 4. thiết kế hệ thống tình báo cạnh tranh 5. Lựa chọn các đối thủ cạnh tranh để tấn công và tránh né II. Các vị thế cạnh tranh 1. Đứng đầu hẳn về giá 2. Tạo đặc điểm khác biệt 3. Tập rung III. Các chiến lược cạnh tranh 1. Chiến lược của người dẫn đạo thị trường 2. Chiến lược của người thách thức thị trường 3. Chiến lược của người theo đuổi thị trường 4. Chiến lược của người lấp chổ trống thị trường IV. Cân bằng định hướng theo khách hàng và đối thủ cạnh tranh 1. DN tập trung vào đối thủ cạnh tranh 2. DN tập trung vào khách hàng Đề tài 4 CHƯƠNG V: PHÂN KHÚC T.TRƯỜNG VÀ LỰA CHỌN T.TRƯỜNG MỤC TIÊU I. Đo lường và dự báo nhu cầu thị trường 1. Định nghĩa thị trường 2. Đo lường nhu cầu thị trường hiện tại 3. Dự đoán nhu cầu II. Phân khúc thị trường 1. Phân khúc thị trường và chiến lược định huớng thị trường 2. các cấp độ phân khúc thị trường 3. Các mô hình thị trường
  5. 4. Tiến trình phân khúc thị trường 5. Các yêu cầu của việc phân khúc thị truờng 6. các cách tiếp cận phân khúc thị trường 7. Các biến số phân khúc thị trường III. Lựa chọn thị truờng mục tiêu 1. các yếu tố nền tảng của việc lựa chọn thị trường mục tiêu 2. Nhắm mục tiêu ở các môi trường thị truờng khác nhau 3. Đánh giá các phân khúc thị truờng 4. Lựa chọn thị trường mục tiêu Đề tài 5 CHƯƠNG VI: CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ VÀ XÂY DỰNG THUƠNG HIỆU I. Những nền tảng tạo sự khác biệt 1. Những khái niệm cơ bản về sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh 2. Những công cụ tạo sự khác biệt 3. Marketing định hướng giá trị II. Phát triển và truyền thông chiến lược định vị 1. Định vị theo Ries và Trout 2. Cổ động cho các đặc điểm khác biệt 3. Các cách tiếp cận định vị 4. Chiến lược định vị III. Chiến lược tái định vị sản phẩm 1. Tái định vị đối với các KH hiện tại 2. Tái định vị đối với Kh mới 3. Tái định vị cho công dụng mới IV. Xây dựng thuơng hiệu mạnh
  6. 1. Giá trị thuơng hiệu 2. xây dựng thuơng hiệu mạnh 3. Quản trị nhãn hiệu Đề tài 6 CHƯƠNG VII: QUẢN TRỊ SẢN PHẨM I. Khái niệm SP và phối thức SP 1. Khái niệm SP 2. các cấp độ của SP 3. Hệ thống thứ bậc của SP 4. Phân loại SP II. Các quyết định về dòng SP 1. Độ dài dòng SP 2. Chiến lược tinh dãn dòng SP 3. Hiện đại hoá dòng SP III. Các quyết định về phối thức SP 1. Chiến lược 1 SP 2. Chiến lược đa SP 3. Hệ thống SP 4. Đa dạng hoá SP IV. Các chiến lược Mar theo chu kỳ sống của SP 1. Giới thiệu về chu kỳ sống 2. Chiến lược mar cho giai đoạn giới thệiu SP 3. Chiến lược mar cho giai đoạn tăng trưởng 4. Chiến lược mar cho giai đoạn trưởng thành 5. Chiến lược mar cho giai đoạn suy thoái
  7. V. Quyết định về Sp 1. Quyết định thiết kế DP 2. Quyết định vể các đặc tính của SP 3. Quyết định về nhãn hiệu 4. Quyết định về bao gói và dán nhãn 5. Quyết định các dịch vụ hổ trợ Đề tài 7 CHƯƠNG VIII: QUẢN TRỊ CHÍNH SÁCH GIÁ I. Các nhân tố ảnh huởng đến việc định giá 1. Nhân tố bên trong 2. Nhân tố bên ngoài II. Các cách tiếp cận định giá 1. định giá dựa trên chi phí 2. Định giá dựa trên giá trị 3. Định giá dựa vào đối thủ cạnh tranh III. Chiến lược định giá cho SP mới 1. Chiến lược hớt váng 2. Chiến lược thâm nhập thị trường III. Chiến lược định giá SP cải tiến và phát triển thị trường IV. Chiến lược định giá SP cho phối thức SP 1. Định giá cho dòng SP 2. Định giá cho SP tuỳ chọn 3. Định giá cho SP bổ sung 4. Định giá cho SP phụ 5. định giá cho gói SP
  8. V. Chiến lược định giá linh họạt 1. Chiết khấu và tiền thuởng 2. Định gía theo phân khúc thị truờng 3. Định gía tâm lý 4. Định giá khýuyến mãi 5. định giá theo địa VI. Quyết định thay đối giá SP và DV 1. Phản ứng đối với việc thay đổi giá 2. Duy trì giá 3. Giảm giá 4. tăng giá Đề tài 8 CHƯƠNG IX: QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ KÊNH MARKETING I. Chỗi cung ứng và mạng cung ứng giá trị II. kênh mar 1. bản chất và tầm quan trọng của kênh mar 2. Chức năng của kênh PP 3. Môi trường của kênh PP III. Phát triển chiến lược PP hiệu quả 1. Phân tích môi truờng phân phối 2. Thếit lập các mục tiêu PP và chiến lược kênh PP 3. Thiết kế kênh PP IV. hành vi và tổ chức kênh 1. Mâu thuẩn kênh và cạnh tranh 2. Tổ chức kênh
  9. V. Các quyết định quản trị kênh 1. Lựa chọn thành viên kênh 2. Quản trị và thúc đẩy thành viên kênh 3. Đánh giá thành viên kênh Đề tài 9: CHƯƠNG X: TRUYỀN THÔNG MAR TÍCH HỢP I. truyền thông Mar định huớng truyền thông tích hợp 1. Tổng quan về phối thức truyền thông mar tích hợp 2. Tiến trình truyền thông 3. Phát triển chuơng trình truyền thông hiệu quả II. Quản trị các chuơng trình truyền thông cổ động 1. phát triển và quản trị chuơng trình quảng cáo 2. Hoạch định chính sách khuyến mãi 3. Quản trị các chuơng trình quan hệ công chúng 4. Quản trị lực lượng bán hàng 5. Quản trị mar trực tiếp và mar internet 6. Phối hợp các công cụ truyền thông
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2