intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Quy hoạch phát triển nông thôn

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

64
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương trang bị cho người học những thông tin cơ bản của học phần "Quy hoạch phát triển nông thôn". Nội dung học phần trang bị cho người học những luận điểm, những đặc trưng cơ bản về nông thôn và phát triển nông thôn; ý nghĩa, tầm quan trong của quy hoạch phát triển nông thôn trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; cũng như trang bị cho người học các nguyên lý, mục đích ,yêu cầu, nguyên tắc, nội dung cơ bản, phương pháp và trình tự lập quy hoạch phát triển nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Quy hoạch phát triển nông thôn

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN BỘ MÔN QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN ThS. Nguyễn Đình Thi ĐỀ CƯƠNG Học phần: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Thái Nguyên – 2014 1
  2. TRƢỜNG ĐH NÔNG LÂM TN Thái Nguyên, Ngày 10 tháng 4 năm 2014 Khoa: Quản lý tài nguyờn ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN Bộ môn: Quy hoạch Đào tạo theo tín chỉ 1. Tên học phần: Quy hoạch phát triển nông thôn - Mã số học phần: ...... - Số tín chỉ: 02 - Tính chất: Bắt buộc (hay không bắt buộc) - Trình độ (cho sinh viên năm thứ 3) - Học phần thay thế, tương đương: - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Quản lý đất đai 2. Phân bổ thời gian trong học kỳ: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 30 - Bài tập, thảo luận, thực hành: - Thí nghiệm: - Sinh viên tự học ở nhà: 60 3. Đánh giá - Điểm thứ 1: 20% Kiểm tra viết giữa học kỳ - Điểm thứ 2: 10% Bài tập (điểm chuyên cần) - Điểm thứ 3: 70% Thi kết thúc học phần 4. Điều kiện học - Học phần tiên quyết: .............................. - Học phần học trước:.............................. - Học phần song hành:................................ 5. Mục tiêu của học phần: Nhằm trang bị cho sinh viên những luận điểm, những đặc trưng cơ bản về nông thôn và phát triển nông thôn; ý nghĩa, tầm quan trong của quy hoạch phát triển nông thôn trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; cũng như trang bị cho người học các nguyên lý, mục đích ,yêu cầu, nguyên tắc, nội dung cơ bản, phương pháp và trình tự lập quy hoạch phát triển nông thôn. 2
  3. 6. Mô tả tóm tắt học phần : Học phần quy hoạch phát triển nông thôn gồm 4 phần: đại cương về phát triển và phát triển nông thôn, đặc trưng của vùng nông thôn và sự cần thiết phát triển nông thôn, những vấn đề vĩ mô về phát triển nông thôn, quy hoạch phát triển nông thôn. 7. Tài liệu học tập : 1. Nguyễn Ngọc Nông, Lương Văn Hinh, Đặng Văn Minh, Nguyễn Thị Bích Hiệp - Giáo trình: Quy hoạch phát triển nông thôn - NXB Nông nghiệp 2004. 2. Nguyễn Đình Thi - Bài giảng: Quy hoạch phát triển nông thôn. (Năm 2012) 8. Tài liệu tham khảo: 3. Vũ Thị Bình - Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn - Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 1999. 4. Nguyễn Sinh Cúc - Nông nghiệp Việt Nam 1945 - 1995. - NXB Thống kê. Hà Nội 1995 5. Lê Đình Thắng - Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000. 6. Nghị quyết 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông dân, nông nghiệp và nông thôn. 7. Quyết định 491/QĐ-Ttg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc:ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn 8. mớiThông tư 13/2011/TTLT – BXD, BNNPTNT, BTN&MT ngày 28 tháng 10 năm 2011 của liên bộ Bộ xây dựng, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.. 9. Cán bộ giảng dạy: 1. Ths. Nguyễn Đình Thi 3
  4. 10. Nội dung chi tiết Phân bố nội dung học phần Tuần Nội dung Lý thuyết Thảo luận Thực hành thứ (Số tiết) (Số tiết) (Số tiết) Chƣơng 1. Đại cƣơng về phát 1 triển và phát triển nông thôn 2 1. 1. Những khái niệm cơ bản về sự phát triển 1.2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của sự 2 phát triển 2 5 1.3. Cơ sở đánh giá mức độ phát triển 1.4. Đối tượng, phạm vi, nhiệm vụ, nội dung PTNT Chƣơng 2. Đặc trựng của vùng nông thôn và sự cần thiết phát triển nông thôn 3 2 5 2.1. Khái niệm và đặc trưng của vùng nông thôn 4 2.2. Người dân nông thôn và những 2 vấn đề khó khăn của họ 5 2.3. Vấn đề đói nghèo và kém phát 2 triển 2.4. Vấn đề dân số, văn hoá, giáo 6 2 5 dục, y tế đối với phát triển nông thôn 2.5. Sự cần thiết phải phát triển nông thôn 2.6. Đời sống nông thôn Chƣơng 3. Những vấn đề vĩ mô về phát triển nông thôn 3.1. Phát triển nông nghiệp điều 4
  5. 7 kiện tiên quyết cho phát triển nông 2 5 thôn 8 3.2. Công nghiệp hoá 2 9 3.3. Phát triển đô thị và đô thị hoá 2 5 nông thôn 3.4. Quan điểm và những giải pháp 10 chủ yếu phát triển nông thôn 2 Chƣơng 4. Quy hoạch phát triển nông thôn 11 4.1. Khái niệm về quy hoạch phát 2 triển nông thôn 4.2. Nguyên lý của quy hoạch phát triển nông thôn 4.3. Mục đích, yên cầu và nguyên 12 tắc của quy hoạch phát triển nông 2 thôn 4.4. Nội dung cơ bản và phương 13 pháp quy hoạch phát triển nông 2 thôn 4.5. Trình tự các bước tiển hành 14 quy hoạch 2 15 4.6. Nội dung xây dựng phương án 2 5 quy hoạch phát triển nông thôn Tổng số tiết thực hiện 30 tiết 30 tiết (60 tiết theo thời khoá biểu) Tổng số giờ chuẩn quy đổi 30 GTC 15 45 GTC Nội dung thảo luận: Bài 1: Ảnh hưởng của sự nghèo đói đến quá trình phát triển nông thôn. Bài 2: Những thuận lợi và khó khăn của các nguồn lực đến sự nghiệp phát triển nông thôn. Bài 3: Những giải pháp tháo gỡ khó khăn của người dân nông thôn để phát triển nông thôn. Bài 4: Tác động của quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá đến đời sống của người dân nông thôn. 11. Phần bài tập: tại sỏch giao bài tập 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2