intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Quản lý dự án nông nghiệp

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

56
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học phần "Quản lý dự án nông nghiệp" cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về dự án, dự án nông nghiệp ,phát triển nông thôn, nắm được các bước thực hiện cũng như giám sát, đánh giá dự án, xây dựng được đề án dự án về nông nghiệp, phát triển nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Quản lý dự án nông nghiệp

  1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PGS.TS. ĐINH NGỌC LAN ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP Số lượng tín chỉ: 02 (Dùng cho học viên cao học ngành kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn) Thái Nguyên, năm 2016 0
  2. TRƢỜNG ĐH NÔNG LÂM Thái nguyên, Ngày tháng năm 2016 THÁI NGUYÊN ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN Khoa: Kinh tế và phát triển nông thôn Đào tạo theo tín chỉ 1. Tên học phần: Quản lý dự án nông nghiệp - Số tín chỉ: 2 - Tính chất: Bắt buộc - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp và thạc sỹ ngành Phát triển nông thôn 2. Phân bổ thời gian trong học kỳ: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 24 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 6 tiết - Số tiết thí nghiệm, thực hành: - Sinh viên tự học ở nhà: 3. Đánh giá - Điểm thứ 1: 20% (0,2) điểm chuyên cần - Điểm thứ 2: 30% (0,3) điểm kiểm tra giữa kỳ - Điểm thứ 3: 50% (0,5) điểm thi kết thúc học phần 4. Điều kiện học - Học phần tiên quyết: không - Học phần học trước: không 5. Mục tiêu của học phần: Nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về dự án, dự án nông nghiệp ,phát triển nông thôn, nắm được các bước thực hiện cũng như giám sát, đánh giá dự án, Xây dựng được đề án dự án về nông nghiệp, phát triển nông thôn 6. Mô tả tóm tắt học phần: Nội dung học phần trình bày hệ thống hoá những lý luận về dự án, dự án phát triển nông thôn; Xây dựng dự án phát triển nông thôn; Phân tích và thẩm định dự án; Quản lý dự án phát triển nông thôn. 7. Tài liệu học tập Giáo trình xây dựng và quản lý dự án : Dùng cho hệ cao học / Từ Quang Hiển, Vũ Tùng Hoa, Tạ Thị Thanh Phương, Vũ Khắc Sơn. - Hà Nội : Nông Nghiệp, 2007. - 92 tr. 1
  3. 8. Tài liệu tham khảo 1. Đinh Ngọc Lan - W. Doppler, Quản lý và đánh giá dự án , Nhà xuất bản Margraf Publishers, 2008. 2. Lập và quản lý dự án lâm nghiệp xã hội : Tài liệu giảng dạy đại học / Đặng Kim Vui, Đỗ Hoàng Sơn. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2007. - 116 tr 3. Giáo trình xây dựng và quản lý dự án : Tài liệu đào tạo sau Đại học lưu hành nội bộ / Đặng Văn Minh,Trần Ngọc Ngoạn. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2016. - 117 tr. 4. Quản lý dự án: Giáo trình Đại học Lâm nghiệp / Trần, Hữu Dào. - Hà nội : Nông nghiệp, 1997. - 116 tr. 5. Nguyễn Ngọc Nông, Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 2004. 9. Cán bộ giảng dạy: Đinh Ngọc Lan 10. Nội dung chi tiết (Lý thuyết) Phân bổ nội dung học phần ( cho các hoạt động của giảng viên trên lớp) Nội dung Thảo Lý Phƣơng luận thuyết: pháp nhóm: 24 tiết giảng dạy 6 tiết Chƣơng 1: Giới thiệu chung về dự án và xây dựng quản lý dự án Thuyết 1.1. Giới thiệu chung về dự án 1 0 trình, phát 1.2.1. Khái niệm về dự án vấn 1.2.2. Đầu tư và dự án 1.2.3. Vai trò của dự án trong nền kinh tế 1.2.4. Phân loại dự án Thuyết 1.2. giới thiệu về quá trình lập dự án 1 0 trình, phát 1.2.1. Định hướng của dự án vấn 1.2.2. C¸c ®Æc ®iÓm cña dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n 1.2.3. Chu tr×nh dù ¸n Thảo luận 1 1 1.2.4. Mẫu của 1 dự án nhóm Chƣơng 2: Điều tra điều kiện tự nhiên Thuyết kinh tế xã hội của vùng dự án 2 0 trình, phát 2.1. Điều tra về điều kiện tự nhiên vấn, động 2
  4. não, bài tập 2.2. Điều tra về điều kiện kinh tế xã hội , Thuyết văn hóa chính trị 2 0 trình, phát 2.3. Điều tra về cơ sở hạ tầng vấn 2.4. Ph©n tÝch t×nh h×nh cña céng ®ång 2.5. X¸c ®Þnh c¸c khã kh¨n vµ c¸c nhu Thuyết 1 0 trình, phát cÇu cña céng ®ång vấn 2.6. Ph©n tÝch nhu cÇu vµ khã kh¨n 2.7. Nh÷ng néi dung chÝnh rút ra trong Thảo luận 1 2 quá trình điều tra nhóm Chƣơng 3: Một số kỹ thuật thƣờng Thuyết đƣợc sử dụng trong điều tra xây dựng 2 0 trình, phát và quản lý dự án vấn 3.1. Đánh giá nhanh nông thôn 3.2. Các phương pháp điều tra thu thập Thuyết thông tin trình, phát 1 0 vấn, động não, bài tập 3.3. Xác định các vấn đề ưu tiên trong xây Thuyết dựng và quản ly dự án trình, phát 1 0 vấn, động não, bài tập 3.4. Lựa chọn các kỹ thuật phù hợp cho dự án Thảo luận 2 2 nhóm 3.5. Xây dựng khung logic Chƣơng 4: Quản lý và thực hiện dự án 4.1. Tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n Thuyết 1 0 trình, phát 4.1. 2. Chọn người quản lý và tham gia vấn dự án 3
  5. 4.1.2. Tập huấn cho người tham gia dự án Thuyết 2 0 trình, phát vấn 4.1.3. Kỹ thuật và xây dựng mô hình mẫu Thuyết 4.1.4. Mở rộng mô hình và áp dụng các 2 0 trình, phát kỹ thuật khác của nông dân vấn 4.2. Kiểm tra, giám sát và đánh giá dự án Thuyết 2 0 trình, phát 4.2.1. Kiểm tra dự án vấn 4.2.2. Giams sát dự án Thảo luận 2 1 4.8.5. Tæ chøc ®¸nh gi¸ dù ¸n nhóm Tổng số tiết thực hiện 24 6 0 Trƣởng khoa Giảng viên PGS.TS Đinh Ngọc Lan 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2