intTypePromotion=3

Đề cương chi tiết Quản trị sản xuất và chất lượng

Chia sẻ: Nguyễn Hải Sứ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
50
lượt xem
3
download

Đề cương chi tiết Quản trị sản xuất và chất lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cần thiết về: Các khái niệm, đặc điểm, các loại hình doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến việc sử dụng các công cụ để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, hoạch định và tổ chức quản trị trong lĩnh vực sản xuất nhằm tăng năng suất cũng như chất lượng sản phẩm, chẳng hạn như giải bài toán cân bằng chuyền, lập lịch trình sản xuất, dự tính chi phí, rút ngắn chu kỳ sản xuất, kỹ thuật JIT và 5S,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết Quản trị sản xuất và chất lượng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM<br /> KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY<br /> BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY<br /> <br /> Ngành đào tạo: Nhóm ngành cơ khí<br /> Trình độ đào tạo: Đại học<br /> Chương trình đào tạo: Công nghệ Chế tạo máy<br /> <br /> ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN<br /> 1. Tên học phần: Quản trị sản xuất và chất lượng Mã học phần: MQMA321125<br /> 2. Tên Tiếng Anh: Production and Quality Management.<br /> 3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)<br /> Phân bố thời gian: 10 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 4 tiết tự học/tuần)<br /> 4. Các giảng viên phụ trách học phần:<br /> 1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Phi Trung<br /> 2/ Danh sách giảng viên cùng GD: TS. Phạm Huy Tuân<br /> 5. Điều kiện tham gia học tập học phần<br />  Môn học tiên quyết: không<br />  Môn học trước: Xác xuất thống kê, Kinh tế học đại cương, Vẽ kỹ thuật.<br /> 6. Mô tả học phần (Course Description)<br /> Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cần thiết về :<br />  Các khái niệm, đặc điểm, các loại hình doanh nghiệp.<br />  Các vấn đề liên quan đến việc sử dụng các công cụ để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát,<br /> hoạch định và tổ chức quản trị trong lĩnh vực sản xuất nhằm tăng năng suất cũng như<br /> chất lượng sản phẩm, chẳng hạn như giải bài toán cân bằng chuyền, lập lịch trình sản<br /> xuất, dự tính chi phí, rút ngắn chu kỳ sản xuất, kỹ thuật JIT và 5S,...<br />  Bên cạnh đó học phần còn trang bị cho sinh viên những kiến thức về các vấn đề liên quan<br /> đến chất lượng sản phẩm, những tiêu chuẩn, công cụ, phương pháp trong đánh giá, kiểm<br /> tra chất lượng sản phẩm, bộ tiêu chuẩn ISO.<br /> 7. Mục tiêu học phần (Course Goals)<br /> Mục tiêu<br /> học phần<br /> <br /> Mô tả mục tiêu học phần<br /> (Học phần này trang bị cho sinh viên:)<br /> <br /> Chuẩn đầu ra<br /> CTĐT<br /> <br /> G1<br /> <br /> Kiến thức nền tảng về doanh nghiệp, các hoạt động quản trị sản xuất, tổ<br /> chức, điều hành một cơ sở sản xuất, lập quy trình sản xuất, các công cụ<br /> quản lý chất lượng.<br /> <br /> ELO 2<br /> <br /> G2<br /> <br /> Khả năng phân tích, lập luận, giải quyết vấn đề, tư duy có hệ thống và<br /> nắm vững các vấn đề về các hoạt động quản trị sản xuất và quản lý chất<br /> lượng.<br /> <br /> ELO 3<br /> <br /> G3<br /> <br /> Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ<br /> thuật bằng tiếng Anh.<br /> <br /> ELO 5 ;<br /> ELO 6 ;<br /> ELO 7 ;<br /> ELO 8 ;<br /> <br /> G4<br /> <br /> Khả năng tính toán và lựa chọn, vận dụng các phương pháp trong quản<br /> <br /> ELO 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> trị sản xuất và chất lượng vào hoạt động sản xuất của doanh nghiệp<br /> <br /> 8. Chuẩn đầu ra của học phần<br /> Chuẩn<br /> đầu ra<br /> HP<br /> <br /> Mô tả Chuẩn đầu ra HP<br /> (Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)<br /> <br /> Giải thích được các khái niệm cơ bản, đặc điểm về doanh nghiệp, hoạt<br /> động quản trị sản xuất, quản lý chất lượng. Phân biệt được các loại<br /> G1.1<br /> hình doanh nghiệp, các phương pháp và công cụ quản trị sản xuất và<br /> G1<br /> chất lượng<br /> G1.2<br /> <br /> Tính toán được những bài tập như dự toán chi phí, cân bằng chuyền,<br /> lập lịch trình, bố trí sản xuất.<br /> <br /> Phân tích các hoạt động trong quản trị sản xuất từ đó có thể quản lý<br /> G2.1 được một nhà máy cụ thể, lập quy trình sản xuất, bố trí máy móc nhân<br /> công, sắp xếp công việc một cách hợp lý, triển khai các dự án<br /> G2<br /> Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội<br /> G2.2<br /> dung liên quan đến vấn đề quản trị sản xuất và chất lượng<br /> <br /> Chuẩn<br /> đầu ra<br /> CTĐT<br /> <br /> ELO 2<br /> <br /> ELO 2<br /> <br /> ELO 3<br /> <br /> ELO 6<br /> <br /> G3.1<br /> <br /> Có khả năng thành lập nhóm, lãnh đạo nhóm, thảo luận để đưa ra các<br /> giải pháp để giải quyết các vấn đề quản trị một cách tối ưu.<br /> <br /> ELO 5<br /> <br /> G3.2<br /> <br /> Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho môn quản trị sản xuất và<br /> chất lượng.<br /> <br /> ELO 7<br /> <br /> G4.1<br /> <br /> Thiết lập được bài toán cân bằng chuyền và giải được bài toán cân<br /> bằng chuyền.<br /> <br /> ELO 2<br /> <br /> G3<br /> <br /> G4 G4.2 Dự toán được chi phí sản xuất cho một sản phẩm cơ khí bất kỳ<br /> G4.3<br /> <br /> Bố trí hợp lý máy móc, nhân công, trang thiết bị. Vận dụng các<br /> phương pháp JIT, 5S trong quản lý tồn kho và chất lượng sản phẩm<br /> <br /> ELO 2<br /> ELO 2<br /> <br /> Mức độ cống hiến của môn học cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo<br /> ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO ELO<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> N<br /> S<br /> S<br /> N<br /> S<br /> W<br /> W<br /> S<br /> W<br /> N<br /> N<br /> N<br /> N<br /> Ghi chú: H (Highly Supportive); S (Supportive); W (Weak Supportive); N: Non-Supportive<br /> <br /> 9. Tài liệu học tập.<br /> [1]. Phạm Huy Tuân, Nguyễn Phi Trung, Giáo trình Quản trị sản xuất và chất lượng, NXB<br /> Đại học Quốc gia TP.HCM, (ISBN: 978-604-73-4354-6), 2016.<br />  Sách tham khảo (TLTK):<br /> [2]. K. Ashwathappa and K. Shridhara Bhat, Production and operations management,<br /> Himalaya Publishing House, 1st Ed., 2010.<br /> 2<br /> <br /> [3]. William J. Stevenson, Operations management, McGraw-Hill, 11th Ed., 2012.<br /> 10. Đánh giá sinh viên.<br /> - Thang điểm: 10<br /> - Kế hoạch kiểm tra như sau.<br /> Hình<br /> thức<br /> KT<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Thời điểm<br /> <br /> Công cụ<br /> KT<br /> <br /> Chuẩn<br /> đầu ra<br /> KT<br /> <br /> Bài kiểm tra trên lớp<br /> Các khái niệm và đặc điểm cơ bản về<br /> KT#1 từng loại hình doanh nghiệp, dự toán chi<br /> phí trong sản xuất<br /> KT#2<br /> <br /> Tỉ lệ<br /> (%)<br /> 30<br /> 10<br /> <br /> Bài kiểm tra<br /> trắc nghiệm<br /> nhỏ 20‘<br /> <br /> G1.1<br /> G1.2<br /> <br /> 10<br /> <br /> Tuần 8<br /> <br /> Phương pháp tăng năng suất<br /> KT#3<br /> Quản trị hàng tồn kho<br /> <br /> G1.1<br /> G1.2<br /> <br /> Tuần 6<br /> <br /> Cân bằng chuyền sản xuất<br /> Bố trí mặt bằng sản xuất<br /> <br /> Tuần 4<br /> <br /> Bài kiểm tra<br /> trắc nghiệm<br /> nhỏ 20‘<br /> <br /> Bài kiểm tra<br /> trắc nghiệm<br /> nhỏ 20‘<br /> <br /> G1.1<br /> G1.2<br /> <br /> 10<br /> <br /> Bài tập về nhà (Project)<br /> Các nhóm sinh viên tìm hiểu về một dây<br /> chuyền sản xuất, phân tích trình tự và tiến<br /> BL#1 hành cân bằng lại chuyền để đạt được<br /> hiệu suất tối ưu hơn.<br /> Các nhóm sinh viên tìm hiểu, phân tích và<br /> xây dựng các giải pháp để tối ưu hóa hàng<br /> BL#2 tồn kho<br /> <br /> Tuần 5<br /> <br /> Tuần 7<br /> <br /> 10<br /> Đánh giá<br /> sản phẩm<br /> <br /> G2.1<br /> G2.2<br /> G3.1<br /> G3.2<br /> <br /> 5<br /> <br /> Đánh giá<br /> sản phẩm<br /> <br /> G2.1<br /> G2.2<br /> G3.1<br /> G3.2<br /> <br /> 5<br /> <br /> Tiểu luận – Bác cáo<br /> Các nhóm sinh viên tìm hiểu và làm một<br /> báo cáo về chủ đề 5S, JIT bằng tiếng Anh<br /> áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất.<br /> <br /> Tuần 8<br /> <br /> 10<br /> Tiểu luận Báo cáo<br /> <br /> G2.1<br /> G2.2<br /> G3.1<br /> G3.2<br /> <br /> Thi cuối kì<br /> - Nội dung thi cuối kì bao gồm nội dung<br /> của tất cả các bài học được học trong học<br /> phần.<br /> - Thời gian làm bài 60 phút.<br /> <br /> 11. Nội dung chi tiết học phần.<br /> 3<br /> <br /> 10<br /> <br /> 50<br /> Cuối kỳ<br /> <br /> Trắc nghiệm<br /> hoặc tự luận<br /> <br /> G2.1<br /> G2.2<br /> G3.1<br /> G3.2<br /> <br /> Tuần<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> CHƯƠNG I : QUẢN TRỊ SẢN XUẤT<br /> BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ SẢN<br /> XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP.<br /> A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)<br /> Nội dung GD lý thuyết:<br /> I. Giới thiệu về doanh nghiệp<br /> 1. Khái niệm doanh nghiệp.<br /> 2. Các loại hình doanh nghiệp.<br /> 2.1- Doanh nghiệp nhà nước.<br /> 2.2- Doanh nghiệp tư nhân<br /> 2.3- Công ty cổ phần.<br /> 3. Cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp.<br /> 3.1- Khái niệm cơ cấu tổ chức.<br /> 3.2- Một số cơ cấu tổ chức thường dùng.<br /> II. Giới thiệu về sản xuất và quản trị sản xuất tronng doanh nghiệp.<br /> 1. Khái niệm về sản xuất và quản trị sản xuất.<br /> 2. Mục tiêu của quản trị sản xuất.<br /> 3. Năng suất và sản xuất.<br /> PPGD chính:<br /> + Thuyết giảng<br /> + Trình chiếu<br /> B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)<br /> 2.4- Công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên.<br /> 2.5- Công ty liên doanh<br /> 2.6- Công ty 100% vốn nước ngoài.<br /> 2.7- Công ty hợp doanh.<br /> BÀI 2: DỰ TÍNH CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP.<br /> A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)<br /> I. I. Tổng quan về dự toán chi phí trong sản xuất<br /> 1. Khái niệm dự tính chi phí trong doanh nghiệp.<br /> 2. Mục tiêu của dự tính chi phí.<br /> 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến dự tính chi phí trong doanh nghiệp.<br /> a. Chi phí thiết kế.<br /> b. Chi phí soạn thảo.<br /> <br /> 2<br /> <br /> c. Chi phí nguyên vật liệu.<br /> d. Chi phí lao động.<br /> e. Chi phí kiểm tra.<br /> f. Chi phí bảo trì máy móc, công cụ, đồ gá.<br /> g. Chi phí quản lý.<br /> 4. Các bước để dự toán chi phí<br /> 4<br /> <br /> Chuẩn<br /> đầu ra<br /> học phần<br /> <br /> G1.1<br /> <br /> G2.1<br /> <br /> G1.2, G2.3<br /> <br /> II. Các bài toán ví dụ về dự tính chi phí sản xuất.<br /> PPGD chính:<br /> + Thuyết giảng.<br /> + Trình chiếu.<br /> Hoạt động nhóm báo cáo.<br /> B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)<br /> II. Các bài toán ví dụ về dự tính chi phí sản xuất.<br /> <br /> G2.1<br /> <br /> Làm các bài tập trong giáo trình và trả lời câu hỏi.<br /> BÀI 3: BỐ TRÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP.<br /> <br /> 3<br /> <br /> A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)<br /> Nội dung GD lý thuyết:<br /> 1- Khái niệm về bố trí sản xuất.<br /> 2- Vai trò của bố trí sản xuất trong doanh nghiệp.<br /> 3- Những nguyên tắc trong việc bố trí sản xuất.<br /> II. Các loại hình bố trí sản xuất chủ yếu.<br /> 1. Bố trí theo quy trình.<br /> 2- Bố trí theo dây chuyền (sản phẩm).<br /> 3- Bố trí theo vị trí cố định.<br /> 4- Bố trí theo hổn hợp.<br /> III- Bài toán cân bằng chuyền.<br /> 1- Giới thiệu về cân bằng chuyền.<br /> 2- Các bước để thực hiện cân bằng chuyền.<br /> Bước 1: Xác định các mối quan hệ tuần tự giữa các công việc và vẽ<br /> sơ đồ ưu tiên.<br /> Bước 2: Tính nhịp chuyền mục tiêu.<br /> Bước 3: Tính số nơi làm việc tối thiểu.<br /> Bước 4: Lựa chọn nguyên tắc.<br /> Bước 5: Tiến hành phân giao công việc.<br /> Bước 6: Tính hiệu năng của dây chuyền.<br /> Bước 7: Kiểm tra đánh giá.<br /> 3. Bài tập ví dụ.<br /> PPGD chính:<br /> + Thuyết giảng<br /> + Trình chiếu<br /> + Hoạt động nhóm báo cáo.<br /> B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)<br />  Làm bài tập 1<br /> <br /> 4<br /> <br /> BÀI 4: ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP<br /> A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)<br /> Nội dung GD lý thuyết:<br /> I. Khái quát về điều độ sản xuất<br /> 1. Khái niệm.<br /> 2. Nhiệm vụ của điều độ sản xuất.<br /> 3. Nội dung trong điều độ sản xuất.<br /> II. Lập lịch trình sản xuất.<br /> 5<br /> <br /> G1.3, G2.3<br /> <br /> G2.1, G2.3<br /> <br /> G1.2,<br /> G1.3, G2.3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản