intTypePromotion=1

Đề cương đồ án chuyên ngành thương mại điện tử

Chia sẻ: Dfvcx Dfvcx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

0
247
lượt xem
29
download

Đề cương đồ án chuyên ngành thương mại điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Đề cương đồ án chuyên ngành thương mại điện tử nhằm trình bày về kết cấu của một đề cương đồ án chuyên ngành thương mại điện tử. Các phân mục của một đề cương đồ án chuyên ngành thương mại điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương đồ án chuyên ngành thương mại điện tử

 1. Đ án Thương m i đi n t Đ cương đ án chuyên ngành Thương m i đi n t
 2. N i dung K t c u c a m t đ cương đ án chuyên ngành thương m i đi n t Các phân m c c a m t đ cương đ án chuyên ngành thương m i đi n t
 3. Nghiên c u khoa h c Khái ni m : là s tìm tòi nh m phát hi n qui lu t c a s v t và hi n tư ng và/ho c v n d ng qui lu t đ t o d ng nguyên lý công ngh . M c đích: • Nh n th c th gi i, phát tri n kho tàng trí th c c a nhân lo i, m mang ki n th c xã h i. • T o ra công ngh , nâng cao năng xu t và trình đ văn minh c a xã h i trong t t c các lĩnh v c xã h i. • M mang dân trí, nâng cao văn hóa xã h i, hoàn thi n con ngư i.
 4. Các bư c nghiên c u khoa h c Xác đ nh tính c p thi t c a v n đ . Nh n d ng các v n đ nghiên c u. Nêu gi thi t khoa h c. Đ t ra m c tiêu nghiên c u Xác đ nh đ i tư ng và ph m vi nghiên c u . L a ch n phương pháp, thi t k qua trình nghiên c u. Thu th p d li u nghiên c u X lý phân tích s li u Th m tra l i hi n trư ng. Vi t báo cáo t ng k t nghi m thu
 5. Các đ c trưng c a m t NCKH Bao gi cũng hư ng t i cái m i. Có tính tin cây cao: l p l i đư c nh ng k t qu đúng như đã công b Có tính thông tin. Có tính m o hi m vì có th g p r i ro, th t b i- cũng ph i t ng k t và đư c coi là k t qu nghiên c u. Có tính k th a. Có tính cá nhân. Có tính phi kinh t , khó kh u hao trang thi t b . R t khó tìm ra các đ nh m c R t khó tìm ra tiêu chu n đ nh giá s n ph m
 6. CH N Đ TÀI NGHIÊN C U
 7. Các bư c c n thi t Tra c u các tư li u có liên quan Tr l i đư c các câu h i: • Nh ng ai đã quan tâm đ n v n đ này ? • H đã làm nh ng gì ? • H nghiên c u bao gi ? • H nghiên c u đâu ?
 8. Các bư c c n thi t Tr l i đư c các câu h i (tt) • H nghiên c u trong đi u ki n nào? • Phương pháp nghiên c u c a h th nào? • H thành công đ n đâu? • Trong nh ng m c đích nghiên c u có nh ng m c đích nào chưa đ t đư c? • T i sao m c đích đó chưa đ t đư c? • Nh ng gì h chưa quan tâm gi quy t?
 9. Phương pháp và phương pháp lu n Có nhi u cách hi u khác nhau v phương pháp: • Phương pháp là cách th c, con đư ng, phương ti n, là t h p các bư c mà ch th ph i đi theo đ đ t đư c m c đích. • Theo lý thuy t h th ng. Phương pháp là con đư ng, là v n đ ng c a n i dung đ n m c đích.
 10. Phương pháp và phương pháp lu n Phương pháp lu n là lí lu n v phương pháp, là h th ng nh ng quan đi m, nguyên t c chung v phương pháp. Phương pháp lu n NCKH là h th ng lí thuy t v phương pháp NCKH, bao g m các lí thuy t v cơ ch sáng t o, nh ng quan đi m ti p c n đ i tư ng nghiên c u, h th ng lí thuy t v phương pháp, kĩ thu t ti n hành nghiên c u m t công trình khoa h c cùng v i phương pháp t ch c, qu n lí quá trình y
 11. Các phương pháp NCKH Trong NCKH thư ng có nh ng nhóm phương pháp cơ b n sau: • Nhóm các PPNC lý lu n • Nhóm các PPNC th c ti n • Nhóm các PPNC toán h c
 12. Nhóm các PPNC lý lu n Đ c và nghiên c u tài li u Phân tích và t ng h p Di n d ch và quy n p Phân lo i, h th ng hóa Xây d ng gi thuy t Phương pháp l ch s
 13. Nhóm các PPNC th c ti n Phương pháp quan sát Phương pháp trò chuy n, ph ng v n Phương pháp đi u tra thu th p thông tin Phương pháp th c nghi m Phương pháp mô hình hóa
 14. Nhóm các phương pháp toán h c S d ng toán th ng kê Logic toán h c
 15. Phương pháp nghiên c u d li u th c p Vài nét v phương pháp nghiên c u d li u th c p D li u th c p là gì? M c tiêu cơ b n c a nghiên c u d li u th c p • Phát hi n s ki n • Xây d ng mô hình
 16. Phương pháp nghiên c u d li u th c p (tt) S phân lo i d li u th c p • D li u n i b • D li u ngo i vi o Ngu nt sách báo o Ngu nt các t ch c và hi p h i o Ngu nt các phương ti n truy n thông o Ngu nt thông tin thương m i Ưu đi m c a nghiên c u d li u th c p Như c đi m c a nghiên c u d li u th c p
 17. Phương pháp nghiên c u đi u tra Khái quát v phương pháp nghiên c u đi u tra • Phương pháp nghiên c u đi u tra? o Đi u tra ch n m u o Ngư i tr l i o D li u sơ c p • M c tiêu c a đi u tra • Nh ng ưu đi m c a nghiên c u đi u tra
 18. Phương pháp nghiên c u đi u tra Nh ng sai bi t trong nghiên c u đi u tra • Sai bi t do ch n m u ng u nhiên • Sai bi t có h th ng o Sai bi t do ngư i tr l i: – Sai bi t do không tr l i – Sai bi t do tr l i sai câu h i – Sai bi t do c ý tr l i sai – Sai bi t do vô ý tr l i sai
 19. Phương pháp nghiên c u đi u tra (tt) Nh ng sai bi t trong nghiên c u đi u tra • Sai bi t có h th ng (ti p theo) o Sai bi t do qu n lý: – Sai bi t do x lý s li u – Sai bi t do ch n m u – Sai bi t do đi u tra viên – Sai bi t do thi u trung th c Làm gì đ gi m sai bi t trong đi u tra?
 20. Phương pháp nghiên c u đi u tra (tt) Phân lo i các phương pháp nghiên c u đi u tra • D a vào phương th c đi u tra • D a vào b ng câu h i o Câu h i c u trúc o Câu h i gián ti p • D a vào th i gian o Nghiên c u th i đi m o Nghiên c u th i kỳ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2