intTypePromotion=1

Đề cương thực tập tốt nghiệp dành cho ngành Tài chính Ngân hàng - ĐH Mở TP.HCM

Chia sẻ: Ngo Van Quang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

8
5.932
lượt xem
1.151
download

Đề cương thực tập tốt nghiệp dành cho ngành Tài chính Ngân hàng - ĐH Mở TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương thực tập tốt nghiệp dành cho ngành Tài chính Ngân hàng hướng dẫn sinh viên về nội dung thực tập như các nội dung tìm hiểu, đề tài gợi ý tại cơ quan thực tập (các Ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty sản xuất kinh doanh) và nội dung cơ bản của chuyên đề tốt nghiệp như hình thức trình bày, nội dung trình bày ở các phần. Cuối tài liệu có đưa ra một số đề cương mẫu cho sinh viên tham khảo. Tài liệu rất hữu ích cho sinh viên chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, đặc biệt là sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng. Mời bạn đọc tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương thực tập tốt nghiệp dành cho ngành Tài chính Ngân hàng - ĐH Mở TP.HCM

 1. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ TP. HOÀ CHÍ MINH KHOA KEÁ TOAÙN – TAØI CHÍNH NGAÂN HAØNG ***** ÑEÀ CÖÔNG THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP (DAØNH CHO NGAØNH TAØI CHÍNH NGAÂN HAØNG) TP.HCM - 2009 1
 2. NOÄI DUNG KEÁ HOAÏCH THÖÏC TAÄP A. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU : Thöïc taäp laø taäp söï coâng vieäc cuûa moät nhaân vieân trong moät toå chöùc taøi chính laø ngaân haøng hay phi ngaân haøng veà caùc lónh vöïc coù lieân quan nhö : keá toaùn giao dòch, nhaân vieân tín duïng, nhaân vieân thanh toaùn quoác teá hoaëc kinh doanh ngoaïi teä , . . . taïi moät NHTM ; moät nhaân vieân giao dòch, moâi giôùi chöùng khoaùn, tö vaán ñaàu tö, tö vaán taøi chính coâng ty hoaëc coå phaàn hoùa, . . . taïi moät coâng ty chöùng khoaùn ; moät nhaân vieân ñaàu tö, phaân tích ñaàu tö , . . . taïi moät coâng ty taøi chính hay coâng ty quaûn lyù quõy ñaàu tö ; hay laø moät nhaân vieân taøi chính taïi moät coâng ty hoaït ñoäng SXKD ; . . . Theo quy cheá, sau thôøi gian hoïc taäp ôû tröôøng (7 hoïc kyø), sinh vieân phaûi qua thôøi gian thöïc taäp vaø vieát chuyeân ñeà toát nghieäp (1 hoïc kyø). Muïc ñích thöïc taäp: giuùp sinh vieân tieáp caän thöïc teá caùc lónh vöïc ñaõ ñöôïc hoïc, cuï theå laø caùc lónh vöïc taøi chính – ngaân haøng vaø chöùng khoaùn, qua ñoù naém ñöôïc quy trình coâng vieäc, kyõ naêng laøm vieäc cuõng nhö boå sung kieán thöùc chuyeân moân trong thöïc teá cho nhöõng gì ñaõ hoïc ñöôïc ôû tröôøng Ñaïi hoïc Trong thôøi gian thöïc taäp, sinh vieân phaûi vieát nhaät kyù thöïc taäp, trong ñoù trình baøy coâng vieäc thöïc taäp haøng ngaøy, coù xaùc nhaän cuûa ngöôøi phuï traùch höôùng daãn thöïc taäp. Ñoàng thôøi sinh vieân phaûi phaûi thöôøng xuyeân gaëp GVHD ñeå ñöôïc trao ñoåi, gôïi yù vaø höôùng daãn veà chuyeân moân. Cuoái cuøng, keát thuùc ñôït thöïc taäp sinh vieân phaûi hoøan thaønh moät chuyeân ñeà toát nghieäp vôùi ñeà taøi do sinh vieân töï löïa choïn hoaëc do ñôn vò thöïc taäp yeâu caàu, sau khi ñaõ ñöôïc söï ñoàng yù cuûa GVHD. Muïc ñích : sinh vieân tieáp caän saâu vôùi moät vaán ñeà, böôùc ñaàu nghieân cöùu vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo thöïc teá, trình baøy nhö moät coâng trình khoa hoïc. Chuyeân ñeà toát nghieäp phaûi ñöôïc ñôn vò thöïc taäp nhaän xeùt, ñaùnh giaù vaø noäp cuøng nhaät kyù thöïc taäp theo ñuùng quy ñònh cuûa khoa. B. NOÄI DUNG THÖÏC TAÄP VAØ GÔÏI YÙ VEÀ CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP : Sinh vieân coù theå thöïc taäp taïi caùc toå chöùc taøi chính nhö : Ngaân haøng thöông maïi, coâng ty chöùng khoaùn, coâng ty ñaàu tö taøi chính, coâng ty quaûn lyù quõy ñaàu tö, . . . Beân caïnh ñoù SV cuõng coù theå thöïc taäp taïi caùc coâng ty hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, nhaát laø caùc coâng ty coå phaàn, veà lónh vöïc taøi chính hay chöùng khoaùn I. THÖÏC TAÄP TAÏI CAÙC NHAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI 1. Tìm hieåu tình hình chung veà NHTM : Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån, hình thöùc sôû höõu : coå phaàn hay nhaø nöôùc • Cô caáu toå chöùc hoaït ñoäng vaø caùc chi nhaùnh : chöùc naêng nhieäm vuï caùc boä phaän • Heä thoáng caùc loaïi saûn phaåm taïi ngaân haøng • ÖÙng duïng coâng ngheä thoâng tin trong caùc lónh vöïc hoaït ñoäng • Quy moâ hoaït ñoäng : voán ñieàu leä, doanh thu vaø lôïi nhuaän • 2. Moät soá ñeà taøi gôïi yù khi thöïc taäp taïi caùc ngaân haøng thöông maïi 1. Phaân tích vaø xeáp haïng tín duïng coâng ty ABC 2. Phaân tích tình hình cho vay ngaén haïn taïi chi nhaùnh NHTM ABC 3. Phaân tích tình hình cho vay trung vaø daøi haïn taïi chi nhaùnh NHTM ABC 2
 3. 4. Phaân tích tình hình cho vay tieâu duøng taïi chi nhaùnh NHTM ABC 5. Phaân tích tình hình taøi saûn ñaûm baûo (theá chaáp) taïi chi nhaùnh NHTM ABC 6. Phaân tích tình hình thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët taïi chi nhaùnh NHTM ABC 7. Bieän phaùp naâng cao chaát löôïng tín duïng taïi chi nhaùnh NHTM ABC 8. Bieän phaùp phoøng ngöøa ruûi ro tín duïng taïi chi nhaùnh NHTM ABC 9. Bieän phaùp hoaøn thieän caùc quy trình giao dòch taïi chi nhaùnh NHTM ABC 10. Phaân tích vaø ñònh giaù taøi saûn theá chaáp taïi chi nhaùnh NHTM ABC 11. Bieän phaùp hoaøn thieän quy trình thaåm ñònh tín duïng taïi chi nhaùnh NHTM ABC 12. Phaân tích tình hình huy ñoäng vaø söû duïng voán taïi chi nhaùnh NHTM ABC 13. Phaân tích tình hình cho vay mua nhaø ôû vaø baát ñoäng saûn taïi chi nhaùnh NHTM ABC II. SINH VIEÂN THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP TAÏI CAÙC COÂNG TY CHÖÙNG KHOAÙN 1. Tìm hieåu tình hình chung veà coâng ty chöùng khoaùn : Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån, hình thöùc sôû höõu : coå phaàn hay TNHH 1 thaønh vieân • Cô caáu toå chöùc hoaït ñoäng vaø caùc chi nhaùnh, ñaïi lyù nhaän leänh: chöùc naêng nhieäm vuï caùc boä • phaän Caùc nghieäp vuï kinh doanh vaø theá maïnh coâng ty • ÖÙng duïng coâng ngheä thoâng tin trong caùc lónh vöïc hoaït ñoäng • Quy moâ hoaït ñoäng : voán ñieàu leä, doanh thu vaø lôïi nhuaän • 2. Moät soá ñeà taøi gôïi yù khi thöïc taäp taïi caùc coâng ty chöùng khoaùn 1. Bieän phaùp hoaøn thieän caùc quy trình nghieäp vuï taïi coâng ty chöùng khoaùn ABC 2. Naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng taïi coâng ty chöùng khoaùn ABC 3. Xaây döïng danh muïc ñaàu tö hieäu quaû cho khaùch haøng taïi coâng ty chöùng khoaùn ABC 4. Bieän phaùp hoaøn thieän khung phaùp lyù cho thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam 5. Thò tröôøng traùi phieáu : Thöïc traïng vaø giaûi phaùp 6. Phaân tích vaø ñònh giaù coå phieáu ABC 7. ÖÙng duïng phaân tích kyõ thuaät trong vieäc ñaàu tö chöùng khoaùn. 8. ÖÙng duïng moâ hình ñònh giaù taøi saûn voán (CAPM) trong vieäc ñònh giaù taøi saûn taïi coâng ty ABC 9. Bieän phaùp naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc quõy ñaàu tö 10. Bieän phaùp hoaøn thieän coâng taùc coâng boá thoâng tin treân thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät nam 11. Thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam : Thöïc traïng vaø giaûi phaùp 12. Bieän phaùp naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam 13. Giaûi phaùp huy ñoäng voán thoâng qua thò tröôøng chöùng khoaùn cuûa caùc coâng ty nieâm yeát 3
 4. III. SINH VIEÂN THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP TAÏI CAÙC COÂNG TY SXKD 1. Tìm hieåu tình hình chung cuûa coâng ty : Lòch söû hình thaønh : hình thöùc sôû höõu. • Ngaønh ngheà, lónh vöïc hoaït ñoäng, chöùc naêng nhieäm vuï. • Quy moâ. • Quy trình coâng ngheä (ñoái vôùi coâng ty saûn xuaát). • Toå chöùc saûn xuaát, kinh doanh , toå chöùc quaûn lyù. • Boä maùy taøi chính-keá toaùn : chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn. Toå chöùc coâng taùc taøi chính-keá • toaùn. Hình thöùc keá toaùn coâng ty aùp duïng. Ñaëc ñieåm veà aùp duïng maùy tính trong coâng taùc taøi chính-keá toaùn taïi coâng ty. • 2. Moät soá ñeà taøi gôïi yù 1. Phaân tích vaø ñònh giaù taøi saûn coâng ty ABC cho coâng taùc IPO 2. Phaân tích hoaït ñoäng ñaàu tö daøi haïn taïi coâng ty ABC . 3. Phaân tích taøi chính caùc döï aùn ñaàu tö taïi coâng ty ABC 4. Phaân tích tình hình thueâ taøi chính taïi coâng ty ABC . 5. Naâng cao hieäu quaû söû duïng voán taïi coâng ty ABC 6. Phaân tích vaø hoaïch ñònh taøi chính taïi coâng ty ABC. 7. Naâng cao vai troø Quaûn lyù taøi chính taïi coâng ty ABC 8. Xaây döïng phöông aùn taøi trôï ngaén haïn thích hôïp cho coâng ty ABC 9. Cô caáu voán vaø chi phí söû duïng voán taïi coâng ty ABC 10. Xaây döïng vaø choïn löïa caùc phöông aùn taøi trôï cho hoaït ñoäng cuûa coâng ty ABC 11. Giaûi phaùp huy ñoäng voán thoâng qua thò tröôøng chöùng khoaùn cuûa coâng ty ABC C. TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN : Sinh vieân phaûi töï tìm ñòa ñieåm thöïc taäp, ñòa ñieåm thöïc taäp laø caùc coâng ty thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá, tuy nhgieân neân choïn caùc coâng ty coù quy moâ töông ñoái lôùn. Sinh vieân ñöôïc phaân chia thaønh caùc nhoùm thöïc taäp. Moãi nhoùm coù moät nhoùm tröôûng do khoa chæ ñònh. Moãi nhoùm ñöôïc moät thaày coâ höôùng daãn thöïc taäp. Sinh vieân phaûi ñeán ñôn vò thöïc taäp ñuùng theo thôøi gian quy ñònh, phaûi chaáp haønh nghieâm chænh moïi noäi quy, quy cheá cuûa coâng ty vaø chòu söï quaûn lyù cuûa coâng ty. Laäp keá hoaïch cho töøng tuaàn leã caên cöù vaøo tình hình thöïc teá cuûa coâng ty. Phaùt huy tính chuû ñoäng, lieân heä vôùi caùn boä cuûa coâng ty ñeå thöïc hieän keá hoaïch thöïc taäp haøng ngaøy, haøng tuaàn nhaèm thöïc hieän toaøn boä chöông trình thöïc taäp vôùi keát quaû cao nhaát. Ñeà taøi, ñeà cöông chi tieát cuûa chuyeân ñeà toát nghieäp phaûi ñöôïc giaùo vieân höôùng daãn duyeät. Thôøi gian, ñòa ñieåm tieáp xuùc giöõa giaùo vieân vaø sinh vieân trong quaù trình thöïc taäp do GV vaø SV thoáng nhaát. Sinh vieân phaûi hoaøn taát vaø noäp chuyeân ñeà toát nghieäp ñuùng thôøi haïn do khoa quy ñònh keøm theo ñeà cöông ñaõ ñöôïc GV duyeät vaø moät ñóa meàm chöùa file chuyeân ñeà. Moïi söï chaäm treã, tuøy theo möùc ñoä seõ bò tröø ñieåm chuyeân ñeà toát nghieäp töø 1 ñieåm trôû leân. Thôøi gian thöïc taäp : 4
 5. D. NOÄI DUNG CÔ BAÛN CUÛA CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP 1. Veà hình thöùc Chuyeân ñeà ñöôïc vieát trong khoaûng töø 40 – 60 trang, ñöôïc in maùy vi tính treân khoå giaáy A4, font chöõ VNI-Times vôùi size 13, line spacing: 1,5 line, ñònh leà: top: 3.5cm, bottom: 3cm, left: 3,5cm, right: 2cm, header: 2cm, footer: 1,5cm Thöù töï saép xeáp caùc phaàn cuûa chuyeân ñeà nhö sau: 1. Trang bìa cöùng che baèng trang nhöïa (tr.2) 9. Lôøi môû ñaàu 2. Tôø loùt (ñeå giaáy traéng) 10. Chương 1 3. Trang bìa trong (tr.3) 11. Chương 2 4. Lôøi caùm ôn 12. Chương 3 5. Nhaän xeùt cuûa cô quan thöïc taäp 13. Keát luaän 6. Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân höôùng daãn 14. Phuï luïc 7. Muïc luïc 15. Taøi lieäu tham khaûo 8. Danh saùch caùc baûng bieåu – 16. Tôø loùt (ñeå giaáy traéng) Danh saùch caùc hình veõ, ñoà thò 17. Trang bìa cöùng sau cuøng 2. Veà noäi dung Noäi dung cuï theå cuûa chuyeân ñeà toát nghieäp do söï höôùng daån cuûa GV, nhöng nhìn chung coù caùc noäi dung chính sau ñaây: • Lôøi môû ñaàu Chuù yù phaàn naøy khoâng phaûi vieát lôøi giôùi thieäu chung chung maø phaûi taäp trung vaøo caùc noäi dung sau: o Lyù do choïn ñeà taøi (Xaùc ñònh vaán ñeà hoaëc ñaët vaán ñeà) o Caâu hoûi vaø muïc tieâu nghieân cöùu o Phöông phaùp nghieân cöùu o Keát caáu noäi dung nghieân cöùu o YÙ nghóa cuûa ñeà taøi ( neáu coù) Chương 1 : Cô sôû lyù luaän cuûa ñeà taøi Chương 2 : Giôùi thieäu ñôn vò thöïc taäp (giôùi thieäu chi tieát vaø cuï theå) Ch ương 3 : Thöïc traïng …………………… Trình baøy tình hình thöïc teá hay thöïc traïng lieân quan ñeán ñeà taøi nghieân cöùu Chương 4 : Giaûi phaùp vaø kieán nghò nhaèm hoaøn thieän nhöõng vaán ñeà maø chuyeân ñeà ñaõ ñeà caäp. • Keát luaän 5
 6. ÑEÀ CÖÔNG MAÃU Teân ñeà taøi PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH TAÏI COÂNG TY AAA Danh muïc caùc chöõ vieát taét Danh muïc caùc baûng bieåu Danh muïc caùc hình veõ, ñoà thò MÔÛ ÑAÀU 1. Lyù do choïn ñeà taøi 2. Muïc tieâu ñeà taøi 3. Phöông phaùp nghieân cöùu 4. Phaïm vi nghieân cöùu 5. Giôùi thieäu keát caáu chuyeân ñeà CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH 1.1. Khaùi nieäm veà phaân tích baùo caùo taøi chính. Khaùi nieäm veà phaân tích caùc baùo caùo taøi chính • Noäi dung caùc baùo caùo taøi chính • 1.2. YÙ nghóa cuûa vieäc phaân tích baùo caùo taøi chính. Söï caàn thieát cuûa vieäc phaân tích baùo caùo taøi chính • YÙ nghóa cuûa vieäc phaân tích baùo caùo taøi chính • 1.3. Phöông phaùp phaân tích vaø caùc coâng cuï phaân tích chuû yeáu. a. Phöông phaùp phaân tích. b. Coâng cuï phaân tích chuû yeáu. 1.4. Noäi dung phaân tích tình hình taøi chính. (chi tiết giống như nội dung chương 3) 1.4.1. Phaân tích toång quaùt caùc baùo caùo taøi chính a. Phaân tích baûng caân ñoái keá toaùn. b. Phaân tích baûng keát quaû kinh doanh c. Phaân tích baûng löu chuyeån tieàn teä 1.4.2. Phaân tích caùc tyû soá taøi chính. a. Caùc tyû soá thanh toaùn b. Caùc Tyû soá veà ñoøn caân nôï c. Caùc tyû soá hoïat ñoäng 6
 7. d. Caùc tyû soá doanh lôïi hay tyû suaát lôïi nhuaän e. Caùc tyû soá veà chöùng khoaùn (neáu coù) 1.4.3 Phaân tích taøi chính Du Pont 1.4.4 Phaân tích nguoàn vaø söû duïng voán CHÖÔNG 2: GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT VEÀ COÂNG TY AAA 2.1 Lòch söû hình thaønh 2.1.1. Thoâng tin toång quan veà coâng ty 2.1.2. Lòch söû hình thaønh 2.2 Chöùc naêng nhieäm vuï 2.3 Toå chöùc boä maùy quaûn lyù 2.3.1. Cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù 2.3.2. Chöùc naêng, nhieäm vuï töøng boä phaän 2.4 Toå chöùc coâng taùc keá toaùn - taøi chính 2.4.1 Hình thöùc toå chöùc boä maùy keá toaùn vaø taøi chính 2.4.2 Sô ñoà toå chöùc boä maùy keá toaùn vaø taøi chính 2.4.3 Chöùc naêng, nhieäm vuï töøng boä phaän 2.5 Quaù trình phaùt trieån 2.5.1 Khaùi quaùt quaù trình phaùt trieån cuûa coâng ty töø ngaøy thaønh laäp ñeán nay 2.5.2 Nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên hieän nay 2.5.3 Phöông höôùng hoaït ñoäng trong thôøi gian tôùi CHÖÔNG 3: PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH TAÏI COÂNG TY AAA (Khi phaân tích söû duïng caùc baûng bieåu soá lieäu vaø caùc bieåu ñoà phuø hôïp cho töøng noäi dung phaân tích) 3.1. Phaân tích toång quaùt caùc baùo caùo taøi chính 3.1.1. Phaân tích baûng caân ñoái keá toaùn. a. Phaân tích bieán ñoäng taøi saûn vaø nguoàn voán (chieàu ngang) b. Phaân tích keát caáu taøi saûn vaø nguoàn voán (chieàu doïc) c. Phaân tích moái quan heä giöõa TS ngaén haïn vaø Nôï ngaén haïn 3.1.2. Phaân tích baûng keát quaû kinh doanh a. Phaân tích bieán ñoäng doanh thu, chi phí vaø lôïi nhuaän (chieàu ngang) b. Phaân tích keát caáu chi phí vaø lôïi nhuaän (chieàu doïc) c. Phaân tích caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán doanh thu, chi vaø lôïi nhuaän 3.1.3. Phaân tích baûng löu chuyeån tieàn teä. 7
 8. a. Phaân tích keát caáu löu chuyeån tieàn thuaàn cuûa caùc hoaït ñoäng b. Phaân tích caùc khoaûn thu – chi trong hoïat ñoäng SXKD c. Phaân tích moät soá tyû soá taøi chính chuû yeáu 3.2 Phaân tích caùc tyû soá taøi chính. 3.2.1. Caùc tyû soá thanh toaùn Tyû soá thanh toaùn hieän thôøi • Tyû soá thanh toaùn nhanh • Moái quan heä giöõa 2 tyû soá taøi chính naøy • 3.2.2. Caùc Tyû soá veà ñoøn caân nôï Tyû soá nôï • Tyû soá ñaûm baûo nôï • Tyû soá thanh toaùn laõi vay • 3.2.3. Caùc tyû soá hoïat ñoäng (hay hieäu suaát söû duïng taøi saûn) Kyø thu tieàn bình quaân • Voøng quay toàn kho • Hieäu suaát söû duïng TS coá ñònh • Voøng quay taøi saûn • 3.2.4. Caùc tyû soá doanh lôïi hay tyû suaát lôïi nhuaän Tyû leä laõi goäp • Doanh lôïi tieâu thuï (ROS) • Doanh lôïi taøi saûn (ROA) • Doanh lôïi voán chuû sôû höõu (ROE) • 3.2.5 Caùc tyû soá veà chöùng khoaùn (neáu coù) 3.3. Phaân tích taøi chính Du Pont 3.3.1. Phaân tích ROA vaø caùc nhaân toá aûnh höôûng 3.3.2. Phaân tích ROE vaø caùc nhaân toá aûnh höôûng 3.4. Phaân tích nguoàn vaø söû duïng voán 3.4.1. Baûng keâ nguoàn vaø söû duïng voán 3.4.2. Baûng phaân tích nguoàn vaø söû duïng voán CHÖÔNG 4: BIEÄN PHAÙP HOØAN THIEÄN TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH TAÏI COÂNG TY AAA 4.1. Nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù chung tình hình taøi chính coâng ty AAA (Laäp baûng toång hôïp caùc Tyû soá taøi chính ñeå nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù, caàn phaûi cuï theå . . .) 4.2. Bieän phaùp hoaøn thieän tình hình taøi chính 8
 9. 4.2.1 Caùc bieän phaùp taêng doanh thu vaø giaûm chi phí (chuû yeáu taäp trung vaøo chi phí, phaûi choïn löïa caùc chi phí naøo phuø hôïp trong quaù trình phaân tích ñeå coù yù kieán vaø ñöa ra bieän phaùp phuø hôïp,...) 4.2.2. Caùc bieän phaùp naâng cao hieäu suaát söû duïng taøi saûn (taäp trung vaøo caùc loïai taøi saûn ñaõ phaân tích nhö : Tieàn, caùc khoûan phaûi thu, toàn kho, taøi saûn coá ñònh, . . .) 4.3.3 Caùc bieän phaùp löïa choïn cô caáu taøi chính toát nhaát (taäp trung vaøo tyû soá nôï hieän nay laø phuø hôïp hay chöa? Neáu thay ñoåi thì neân ñieàu chænh nhö theá naøo?, . . .) 4.3.4. Caùc bieän phaùp laøm taêng tính thanh khoûan cuûa coâng ty ( taäp trung vaøo moái quan heä giöõa taøi saûn ngaén haïn vaø nôï ngaén haïn ñeå ñöa ra moät tyû soá thanh toaùn phuø hôïp vôùi cty hieän nay, . . .) 4.3.5. Caùc bieän phaùp ñoàng boä khaùc (coù theå neâu caùc bieän phaùp khaùc ngoøai caùc bieän phaùp ñaõ neâu ôû caùc phaàn treân, neáu thaáy caàn thieát, . . .) 4.3. Caùc kieán nghò Keát luaän. Caùc phuï luïc (neáu coù) Taøi lieäu tham khaûo 3.Höôùng daãn trình baøy baûng bieåu, hình veõ vaø taøi lieäu tham khaûo Caùch trình baøy baûng bieåu • Taát caû caùc baûng phaûi ñaùnh soá, coù ñôn vò tính roõ raøng, coù nguoàn soá lieäu; • Taát caû caùc baûng töø ñaàu ñeán cuoái chuyeân ñeà phaûi thoáng nhaát veà hình daïng; • Khi phaân tích noäi dung phaûi coù lieân heä vôùi baûng bieåu ñöôïc ñöa ra minh hoaï. Ví duï: trong phaàn 2 coù baûng soá 1 ñöôïc trình baøy nhö sau: Baûng 2.1: Phaân tích tình hình huy ñoäng voán Ñôn vò tính: trieäu ñoàng 2006 2007 So saùnh Tieàn göûi thanh toaùn Tieàn göûi tieát kieäm - Khoâng kyø haïn - Coù kyø haïn Toång coäng Nguoàn: Baùo caùo toång keát naêm 2007, Ngaân haøng thöông maïi ABC Caùch trình baøy hình veõ • Taát caû caùc hình veõ phaûi ñöôïc ñaùnh soá; • Taát caû caùc caùc hình veõ töø ñaàu ñeán cuoái chuyeân ñeà phaûi töông ñoái thoáng nhaát veà hình thöùc; • Khi phaân tích noäi dung phaûi coù lieân heä vôùi hình veõ ñöôïc ñöa ra minh hoaï. 9
 10. Caùch trình baøy ñoà thò • Taát caû caùc ñoà thò hoaëc bieåu ñoà phaûi ñöôïc ñaùnh soá, coù ñôn vò tính roõ raøng, coù nguoàn soá lieäu; • Taát caû caùc ñoà thò hoaëc bieåu ñoà töø ñaàu ñeán cuoái chuyeân ñeà phaûi thoáng nhaát veà hình thöùc (neáu cuøng loaïi bieåu ñoà); • Khi phaân tích noäi dung phaûi coù lieân heä vôùi ñoà thò hoaëc bieåu ñoà ñöôïc ñöa ra minh hoaï. Caùch trình baøy taøi lieäu tham khaûo • Ñoái vôùi saùch ñaõ ñöôïc xuaát baûn trình baøy theo thöù tö sau: Teân taùc giaû, naêm xuaát baûn, teân saùch, teân nhaø xuaát baûn, trang soá... Ví duï: Nguyeãn Vaên Thanh, (2001), Tieàn teä - Ngaân haøng, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ, trang 129 • Ñoái vôùi taïp chí trình baøy theo thöù töï sau: Teân taùc giaû, naêm xuaát baûn, teân baøi baùo, teân taïp chí, soá taïp chí, trang cuûa baøi baùo. Ví duï: Mai Quoác Gia, (2003), Baøn veà laõi suaát thaû noåi, Taïp chí Ngaân haøng, Soá 13, Trang 9 Löu yù taát caû teân caùc taùc giaû ñeàu khoâng ñöôïc söû duïng chöùc danh hay hoïc vò vaø phaûi saép xeáp toaøn boä teân taùc giaû treân taøi lieäu tham khaûo theo thö töï ABC... KHOA KEÁ TOAÙN – TAØI CHÍNH – NGAÂN HAØNG 10
 11. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ TP. HOÀ CHÍ MINH KHOA KEÁ TOAÙN – TAØI CHÍNH NGAÂN HAØNG ***** HOAØNG THÒ THU HAØ MSSV : 40461308 MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG TÍN DUÏNG TAÏI NHTMCP ABC – CHI NHAÙNH XYZ CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP NGAØNH : TAØI CHÍNH – NGAÂN HAØNG NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC TS. NGUYEÃN VAÊN THUAÄN TPHCM – 2009 11
 12. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ TP. HOÀ CHÍ MINH KHOA KEÁ TOAÙN – TAØI CHÍNH NGAÂN HAØNG ***** HOAØNG THÒ THU HAØ MSSV : 40461308 MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG TÍN DUÏNG TAÏI NHTMCP ABC – CHI NHAÙNH XYZ CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP Ngaønh : Taøi Chính – Ngaân Haøng Lôùp : ……………………………………………………….. NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC TS. NGUYEÃN VAÊN THUAÄN TPHCM – 2009 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2