intTypePromotion=1

Đề cương kỹ thuật chiếu sáng

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
406
lượt xem
86
download

Đề cương kỹ thuật chiếu sáng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Kỹ thuật chiếu sáng Mã môn học: 20262152 Số tín chỉ: 2 Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học Các môn học tiên quyết: Hệ thống cung cấp điện. Các môn học kế tiếp: Các giải pháp tiết kiệm năng lượng, Đồ án tốt nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương kỹ thuật chiếu sáng

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Mẫu chương trình đào tạo tín ch ỉ) 1 . Thông tin chung về môn học Tên môn học: K ỹ thuật chiếu sáng - Mã môn học: 20262152 - Số tín chỉ: 2 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học - Lo ại môn học: - Bắt buộc:   Lựa chọn:  Các môn học tiên quyết: Hệ thống cung cấp điện. - Các môn học kế tiếp: Các giải pháp tiết kiệm năng lượng, Đồ án tốt nghiệp. - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: - Nghe giảng lý thuyết : 20 tiết  Làm bài tập trên lớp : 10 tiết  Thảo luận : 15 tiết  Thực h ành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): …. tiết  Hoạt động theo nhóm : 15 tiết  Tự học : 15 giờ  Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Điện công nghiệp, Khoa Cơ-Điện-Điện - tử . 2 . Mục tiêu của môn học Kiến thức: Nắm chắc các kiến thức cơ bản của môn Kỹ thuật chiếu sáng, có khả năng - tính toán thiết kế hệ thống chiếu sáng trong mọi lĩnh vực công nghiệp, dân dụng, chiếu sáng công cộng. Kỹ năng: Biết phân tích, lựa chọn các thiết bị chiếu sáng công nghệ cao, sử dụng các - phần mềm chiếu sáng hiện đại, tiếp thu các công nghệ chiếu sáng tiên tiến trên thế giới. Đề xuất và áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả vào các công trình chiếu sáng thực tế. Thái độ, chuyên cần: Có thái độ nghiêm túc và chăm chỉ trong học tập, cũng như - trong nghiên cứu khoa học, mạnh dạn áp dụng các kiến thức thu được trong học tập vào ứng dụng thực tế. 3 . Tóm tắt nội dung môn học
  2. Các đ ại lượng kỹ thuật ánh sáng cơ bản: quang thông, hiệu suất phát sáng, cường độ - ánh sáng, độ rọi, huy độ, độ trưng, nhiệt độ màu, chỉ số m àu. Các ngu ồn sáng phát sáng đều. Các thiết bị đo ánh sáng. Các lo ại nguồn sáng: nhóm đ èn nung sáng, nhóm đèn phóng điện cao áp và hạ áp, - LED, đ èn cảm ứng. Thiết bị khởi động: starter, ballast. Các m ạch đ èn hu ỳnh quang, các m ạch đ èn phóng điện. Các loại thiết bị chiếu sáng và các thông số kỹ thuật. Vật liệu kỹ thuật ánh sáng. - Các nguyên tắc và tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo. Các giải pháp sử dụng năng lượng - đ iện hiệu quả trong hệ thống chiếu sáng. Thiết kế hệ thống chiếu sáng: lựa chọn các thông số kỹ thuật, cách bố trí hệ thống chiếu sáng, các ph ương pháp tính toán chiếu sáng. Kiểm tra chất lượng chiếu sáng. Hướng dẫn sử dụng các phần mềm thiết kế chiếu sáng. Chiếu sáng đư ờng phố. - Xác đ ịnh phụ tải chiếu sáng, các ký hiệu và sơ đồ đi dây hệ thống chiếu sáng. - 4 . Tài liệu học tập Tài liệu liệu bắt buộc, tham khảo bằng tiếng Việt, tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác) - ghi theo thứ tự ưu tiên (tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, n ơi có tài liệu này, website, băng hình, ...). [1] Dương Lan Hương, “Kỹ thuật chiếu sáng”, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010. [2] TCVN 7114: 2002 Ecgônômi – nguyên lý ecgônômi thị giác chiếu sáng cho hệ thống chiếu sáng làm việc trong nhà. [3] TCXDVN 259: 2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, qu ảng trường đô thị. [4] The IESNA Lighting Hanbook, Ninth Edition (Giảng viên ghi rõ): -  Những bài đọc chính: [1]  Những bài đọc thêm: [2], [3], [4]  Tài liệu trực tuyến: www.ebook.edu.vn , www.hiendaihoa.com . 5 . Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học Nghe giảng trên lớp - Làm bài tập - Sử dụng phần m ềm chiếu sáng Luxicon hoặc Dialux - Thảo luận - 6 . Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên Các yêu cầu và k ỳ vọng đối với môn học: Đi h ọc chăm chỉ, bắt buộc mang giáo trình Kỹ thuật chiếu sáng, máy tính tay để làm - các bài tập. Hoàn thành các bài tập được giao về nhà, chuẩn bị bài trước khi lên lớp. -
  3. Tích cực tham gia các ho ạt động trên lớp, không nói chuyện trong lớp. - Có khả năng thiết kế hệ thống chiếu sáng trong dân dụng và công nghiệp. - 7 . Thang điểm đánh giá Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10, Phòng Đào tạo sẽ quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích lũy và xét học vụ. 8 . Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 8.1. Đối với môn học lý thuyết hoặc vừa lý thuyết vừa thực hành 8.1.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30%, bao gồm các đ iểm đánh giá bộ phận như sau (việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận, trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, Tổ trưởng bộ môn thông qua): Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; - Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; - Điểm đánh giá phần thực hành; - Điểm chuyên cần : 15% - Điểm tiểu luận; - Điểm thi giữa kỳ: 15% - Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên (hoàn thành tốt - nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/ tuần; bài tập nhóm/ tháng; b ài tập cá nhân/ học kì,…). 8.1.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% Hình thức thi: tự luận - Th ời lượng thi: 60 phút - Sinh viên được tham khảo tài liệu - 8.2. Đối với môn học thực hành: Tiêu chí đánh giá các bài thực h ành: - Số lượng và trọng số của từng b ài thực hành: - 8.3. Đối với môn học dồ án hoặc bài tập lớn: Tiêu chí đánh giá, cách tính điểm cụ thể: - 9 . Nội dung chi tiết môn học (ghi tên các phần, chương, mục, tiểu mục…vào cột (1)) và phân bổ thời gian (ghi số tiết hoặc g iờ trong các cột (2), (3, (4), (5), (6) và (7)) Hình thức tổ chức dạy học môn học Nội dung Tổng Lên lớp Thực hành, Tự
  4. thí nghiệm, học, Lý Bài Thảo thực tập, tự thuyết tập luận rèn nghề,... nghiên cứu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 6 3 0 9 18 Chương 1: Các đại lượng ánh sáng cơ bản và đơn vị 1.1 Tổng quan về Kỹ thuật chiếu sáng 1.2 Các đ ại lượng kỹ thuật ánh sáng: quang thông, quang hiệu, cường độ ánh sáng, độ rọi, huy độ, độ trưng, nhiệt độ màu, chỉ số màu. 1.3 Các nguồn phát sáng đều: hình cầu, hình đĩa, hình trụ, mặt phẳng sáng. 1.4 Các thiết bị đo ánh sáng: lux kế, lumen kế hình cầu, huy đ ộ kế. Chương 2 : Các loại nguồn sáng 3 0 0 3 6 2.1 Phân loại nguồn sáng 2.2 Các đèn nung sáng: đèn nung sáng, đèn halogen. 2.3 Các đèn phóng điện: đ èn ống huỳnh quang, đèn hu ỳnh quang compact, đ èn thủy ngân cao áp, đèn halogen kim loại, đ èn natri áp suất thấp, đèn natri áp suất cao 2.4 LED, đèn cảm ứng. 2.5 Thiết bị khởi động: vai trò của starter, ballast. Phân loại, chức năng của ballast: ballast điện từ, ballast điện từ hiệu suất cao, ballast điện tử. 2.6 Các mạch đ èn hu ỳnh quang 2.7 Các mạch đèn phóng điện cao áp Chương 3 : Các loại thiết bị chiếu sáng 2 1 3 3 9 (TBCS) 3.1 Định nghĩa, phân loại các TBCS: đèn pha, đèn chiếu, đèn chiếu sáng 3.2 Nhiệm vụ chính của TBCS 3.3 Vật liệu kỹ thuật ánh sáng 3.4 Các yếu tố chính để phân chia TBCS 3.5 Hiệu suất và các cấp bộ đèn 3.6 Các hệ số kích thước và hệ số sử dụng
  5. quang thông Chương 4 : Tiêu chuẩn hóa chiếu sáng 6 5 9 11 31 nhân tạo 4.1 Các nguyên tắc và tiêu chu ẩn chiếu sáng nhân tạo 4 .1.1 Chiếu sáng các nhà máy công nghiệp 4 .1.2 Chiếu sáng các đường phố và qu ảng trường 4 .1.3 Chiếu sáng nhà ở và nơi công cộng 4.2 Các giải pháp sử dụng năng lượng điện hiệu quả trong hệ thống chiếu sáng công nghiệp, dân dụng và CSCC 4.2.1 Khảo sát, đánh giá một hệ thống chiếu sáng 4.2.2 Nguyên nhân một hệ thống chiếu sáng không hiệu quả 4.2.3 Các giải pháp sử dụng năng lượng điện hiệu quả trong hệ thống chiếu sáng 4.3 Thiết kế hệ thống chiếu sáng 4.3.1 Các vấn đề chung để thiết kế 4.3.2 Lựa chọn các thông số: độ rọi tiêu chuẩn, hệ thống chiếu sáng, ngu ồn sáng, thiết bị chiếu sáng, hệ số bù. 4 .3.3 Cách bố trí hệ thống chiếu sáng (phù hợp với nhu cầu, bố trí đ èn và công tắc, hệ thống điều khiển tự động, tận dụng ánh sáng tự nhiên) 4.3.4 Vận hành, sử dụng hệ thống chiếu sáng 4.3.5 Các phương pháp tính toán chiếu sáng: PP hệ số sử dụng, PP mật độ công suất riêng, PP điểm. 4.4 Kiểm tra chất lượng chiếu sáng: sự phân b ố độ rọi trên b ề mặt chiếu sáng, chỉ số không tiện nghi, độ rọi trụ, hệ số xung đ ộng quang thông, hệ số chói lóa, độ chói và cách hạn chế chói lóa 4.5 Hướng dẫn sử dụng 1 hoặc 2 trong các phần mềm thiết kế chiếu sáng Luxicon,
  6. hoặc Dialux 4.6 Một số mô hình chiếu sáng thực tế Chương 5 : Chiếu sáng đường phố 2 1 2 3 8 5.1 Khái niệm, các cấp chiếu sáng, các chuẩn chiếu sáng 5.2 Phương pháp tỷ số R: các loại bố trí các bộ đèn, tỷ số R, hệ số sử dụng của bộ đèn, lựa chọn bộ đ èn, xác định độ rọi trung bình 5.3 Kiểm tra số lượng, chất lượng chiếu sáng: chỉ số chói loá ngưỡng, kiểm tra độ chói, độ rọi. 5.4 Hướng dẫn sử dụng phần mềm chiếu sáng Ullysse Chương 6 : Tính toán mạng điện chiếu 1 0 1 1 3 sáng 6.1 Xác định phụ tải chiếu sáng 6.2 Các ký hiệu và sơ đồ đi dây hệ thống chiếu sáng 10. Ngày phê duyệt Tổ trưởng Bộ môn Người viết Trưởng khoa (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và g hi rõ họ tên) Dương Lan Hương TS. Nguyễn Hùng PGS-TS. Phan Thị Thanh Bình
  7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KHOA …….. PHIẾU Đ ÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên môn học: .................................................... Mã môn học: ........................... Số tín chỉ: ......... Tiêu chuẩn Tiêu chí đánh giá Điểm con 2 1 0 i) Thể hiện được đặc điểm và yêu cầu riêng của môn học, 1. Mục tiêu cụ thể hóa đ ược một số yêu cầu trong mục tiêu chương học phần trình, phù hợp và nhất quán với mục tiêu chương trình ii) Đúng mức và khả thi, phù hợp với yêu cầu trình độ sinh viên theo thiết kế cấu trúc chương trình iii) Rõ ràng, cụ thể và chính xác, nhìn từ phía người học, có khả năng đo lường được, chứng m inh được và đánh giá được mức độ đáp ứng i) Phù hợp với mục tiêu học phần, khối lượng học phần 2. Nội dung và trình độ đối tượng sinh viên học phần ii) Thể hiện tính kế thừa, phát triển trên cơ sở những kiến thức sinh viên đã đ ược trang bị iii) Thể hiện một phạm vi kiến thức tương đ ối trọng vẹn đ ể có thể dễ d àng tổ chức giảng dạy và để sinh viên dễ d àng tích lũy trong một học kỳ iv) Thể hiện tính cơ bản, hiện đại, theo kịp trình đ ộ khoa học-k ỹ thuật thế giới v) Thể hiện quan điểm chú trọng vào khái niệm (concept), nguyên lý và ứ ng dụng, không chú trọng tới kiến thức ghi nhớ thuần túy hoặc kỹ năng sinh viên có thể tự học vi) Đủ mức độ chi tiết cần thiết để đảm bảo phạm vi và mức độ yêu cầu kiến thức của học phần, đồng thời đủ mức độ khái quất cần thiết để người dạy linh hoạt trong việc lựa chọn phương pháp giảng dạy và tiếp cận phù hợp 3. Những yêu i) Quy định về học phần điều kiện rõ ràng nhất quán, số học phần điều kiện không quá nhiều cầu khác ii) Mô tả vắn tắt nội dụng học phần ngắn gọn, rõ ràng, nhất quán với mô tả trong phần khung chương trình và b ao quát được những nội dung chính của học phần iii) Mô tả các nhiệm vụ của sinh viên phải đầy đủ và thể hiện được vai trò hướng dẫn cho sinh viên trong quá trình theo học iv) Tiêu chu ẩn đánh giá sinh viên và thang điểm đánh giá đ ưa ra rõ ràng và hợp lý, phù hợp với mục tiêu học phần v) Có đầy đủ thông tin về giáo trình (tài liệu tham khảo chính) mà sinh viên có thể tiếp cận vi) Trình bày theo mẫu quy định thống nhất Điểm TB = ∑/3,0 Trưởng khoa Người đánh giá (hoặc Chủ tịch HĐKH khoa)
  8. Xếp loại đánh giá: - Xu ất sắc: 9 đến 10 - Tốt: 8 đến cận 9 7 đến cận 8 - Khá: 6 đến cận 7 - Trung bình: - Không đạt: dưới 6.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2