intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương môn học hàm phức và toán tử

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

167
lượt xem
32
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Hàm phức và Toán tử Mã môn học: 20242016 Số tín chỉ: 2 Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học Các môn học tiên quyết: Toán cao cấp. Các môn học kế tiếp: Giải tích mạch điện, Hệ thống viễn thông, Xử lý tín hiệu số, Mạch siêu cao tần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn học hàm phức và toán tử

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Mẫu chương trình đào tạo tín ch ỉ) 1 . Thông tin chung về môn học Tên môn học: Hàm phức và Toán tử - Mã môn học: 20242016 - Số tín chỉ: 2 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học - Lo ại môn học: - Bắt buộc:   Lựa chọn:  Các môn học tiên quyết: Toán cao cấp. - Các môn h ọc kế tiếp: Giải tích mạch điện, Hệ thống viễn thông, Xử lý tín hiệu số , - Mạch siêu cao tần. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: - Nghe giảng lý thuyết : 20 tiết  Làm bài tập trên lớp : 10 tiết  Thảo luận : 15 tiết  Thực h ành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): …. tiết  Hoạt động theo nhóm : 15 tiết  Tự học : 30 giờ  Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Điện công nghiệp, Khoa Cơ-Điện-Điện - tử 2 . Mục tiêu của môn học Kiến thức: Cung cấp các công cụ toán học để giải quyết các bài toán kỹ thuật cho - chuyên ngành điện - điện tử. Kỹ n ăng: Hiểu rõ khái niệm số phức và hàm phức, thực hiện các tính toán với số - phức. Nắm được bảng các phép biến đổi Laplace và tính chất của nó , ứng dụng để giải phương trình vi phân. Hiểu được phép biến đổi Z, ứng dụn g và quan hệ của nó với biến đổi Laplace. Thái độ, chuyên cần: Đi học đầy đủ và đúng giờ, tích cực học tập ở lớp và ở nhà. - 3 . Tóm tắt nội dung môn học
  2. Giới thiệu về phép biến đổi Laplace thuận và ngược, ứng dụng biến đổi Laplace vào giải phương trình và hệ phương trình vi phân; phép biến đổi Z và quan hệ của nó với phép biến đổi Laplace; khái niệm về số phức, các dạng số phức, tính toán với số phức; khái niệm về hàm số phức, tính liên tục và giới hạn, khái niệm về thặng dư và ứng dụng. 4 . Tài liệu học tập Tài liệu liệu bắt buộc, tham khảo bằng tiếng Việt, tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác) - ghi theo thứ tự ưu tiên (tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, n ơi có tài liệu này, website, băng hình, ...). [1] Nguyễn Hùng, “Bài giảng Hàm phức và Toán tử”, Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 2010. [2] Nguyễn Kim Đính, “Phép biến đổi Laplace”, Trường Đại Học Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 1998. [3] Nguyễn Kim Đính, “Hàm phức và ứng dụng” , Trư ờng Đại Học Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 1998. [4] Bùi Tuấn Khang, “Giáo trình toán chuyên đề”, Đại Học Đà Nẵng - 2004. [5] M. R. Spiegel, “Laplace Transform”, McGraw Hill - 2005. (Giảng viên ghi rõ): -  Những bài đọc chính: [1]: Chương 1÷7  Những bài đọc thêm: [2 ], [3], [4]: Chương 1÷5, [5]  Tài liệu trực tuyến: http://.en.wikipedia.org, www.intmath.com , www.math.uiuc.edu. 5 . Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học Nghe giảng trên lớp - Làm bài tập - Thảo luận - 6 . Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên Các yêu cầu và k ỳ vọng đối với môn học: Sinh viên nghe giảng trên lớp, vận dụng vào làm bài tập và thảo luận nhóm. - Kiểm tra định kỳ sau mỗi chương, kiểm tra giữa kỳ và thi tự luận cuối kỳ. - Tìm kiếm bổ sung các tài liệu trên sách, báo, tạp chí và internet. - Ứng dụng vào giải các bài toán trong kỹ thuật như cơ học, điện-điện tử. - 7 . Thang điểm đánh giá Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10, Phòng Đào tạo sẽ quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích lũ y và xét học vụ. 8 . Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
  3. 8.1. Đối với môn học lý thuyết hoặc vừa lý thuyết vừa thực hành 8.1.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30%, bao gồm các đ iểm đánh giá bộ phận như sau (việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận, trọng số của từng phần do giảng viên đ ề xuất, Tổ trưởng bộ môn thông qua): Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 10% - Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; - Điểm đánh giá phần thực hành; - Điểm chuyên cần ; 10% - Điểm tiểu luận; - Điểm thi giữa kỳ; 10% - Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên (hoàn thành tốt - nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/ tuần; bài tập nhóm/ tháng; b ài tập cá nhân/ học kì,…). 8.1.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% Hình thức thi: tự luận - Th ời lượng thi: 60 phút - Sinh viên không được tham khảo tài liệu. - 8.2. Đối với môn học thực hành: Tiêu chí đánh giá các bài thực h ành: - Số lượng và trọng số của từng bài thực hành: - 8.3. Đối với môn học đồ án hoặc bài tập lớn: Tiêu chí đánh giá, cách tính điểm cụ thể: - 9 . Nội dung chi tiết môn học (ghi tên các phần, chương, mục, tiểu mục…vào cột (1)) và phân bổ thời gian (ghi số tiết hoặc g iờ trong các cột (2), (3, (4), (5), (6) và (7)) Hình thức tổ chức dạy học môn học Lên lớp Tự Thực hành, học, Nội dung Tổng thí nghiệm, tự Lý Bài Thảo thực tập, nghiên thuyết tập luận rèn nghề,... cứu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 4 2 3 6 15 Chương 1: Phép biến đổi Laplace 1.1 Định nghĩa 1.2 Biến đổi Laplace của các hàm thông dụng 1.3 Các tính chất của phép biến đổi Laplace
  4. 1.4 Cặp biến đổi Laplace thông dụng 1.5 Bảng các tính chất của phép biến đổi Laplace Bài tập 4 2 3 6 15 Chương 2: Phép biến đổi Laplace ngược 2.1 Định nghĩa 2.2 Biến đổi Laplace ngược một số hàm thông dụng 2.3 Các tính chất của phép biến đổi Laplace ngược 2.4 Khai triển Heaviside Bài tập 2 1 1 6 10 Chương 3: Ứng dụng phép biến đổi Laplace để giải phương trình vi phân 3.1 Đại cương 3.2 Phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng 3.3 Hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng Bài tập Chương 4 : Biến đổi Z cho hệ rời rạc 4 2 3 9 18 4.1 Khái niệm 4.2 Biến đổi Z thuận 4.3 Biến đổi Z ngược 4.4 Quan hệ giữa biến đổi Z và biến đổi Laplace Bài tập Chương 5 : Số phức 2 1 2 6 11 5.1 Định nghĩa 5.2 Các tính chất đại số 5.3 Môđun và liên hợp p hức 5.4 Dạng cực của số phức 5.5 Tích và thương dưới dạng mũ 5.6 Căn và lũy thừa của số phức 5.7 Miền trong mặt phẳng phức
  5. Bài tập Chương 6 : Hàm giải tích 2 1 2 6 11 6.1 Hàm số phức 6.2 Liên tục và giới hạn 6.3 Đạo hàm của số phức 6.4 Điều kiện Cauchy-Riemann 6.5 Các tính chất của hàm giải tích 6.6 Các hàm số phức sơ cấp Bài tập Chương 7 : Thặng dư và ứng dụng 2 1 1 6 10 8.1 Phân lo ại các điểm bất thường 8.2 Khái niệm thặng d ư 8.3 Định lý thặng dư 8.4 Thặng d ư tại các cực 8.5 Zero và cực cấp m 8.6 Tích phân xác đ ịnh 8.7 Tích phân Laplace ngược Bài tập 10. Ngày phê duyệt Tổ trưởng Bộ môn Người viết Trưởng khoa (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) TS. Nguyễn Hùng TS. Nguyễn Hùng PGS-TS. Phan Thị Thanh Bình
  6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KHOA …….. PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên môn học: .................................................... Mã môn học: ........................... Số tín chỉ: ......... Tiêu chuẩn Tiêu chí đánh giá Điểm con 2 1 0 i) Thể hiện được đặc điểm và yêu cầu riêng của môn học, 1. Mục tiêu cụ thể hóa đ ược một số yêu cầu trong mục tiêu chương học phần trình, phù hợp và nhất quán với mục tiêu chương trình ii) Đúng mức và khả thi, phù hợp với yêu cầu trình độ sinh viên theo thiết kế cấu trúc chương trình iii) Rõ ràng, cụ thể và chính xác, nhìn từ phía người học, có khả năng đo lường được, chứng minh được và đánh giá được mức độ đáp ứng i) Phù hợp với mục tiêu học phần, khối lượng học phần 2. Nội dung và trình độ đối tượng sinh viên học phần ii) Thể hiện tính kế thừa, phát triển trên cơ sở những kiến thức sinh viên đã đ ược trang bị iii) Thể hiện một phạm vi kiến thức tương đ ối trọng vẹn đ ể có thể dễ d àng tổ chức giảng dạy và để sinh viên dễ d àng tích lũy trong một học kỳ iv) Thể hiện tính cơ bản, hiện đại, theo kịp trình đ ộ khoa học-k ỹ thu ật thế giới v) Thể hiện quan điểm chú trọng vào khái niệm (concept), nguyên lý và ứ ng dụng, không chú trọng tới kiến thức ghi nhớ thuần túy hoặc kỹ năng sinh viên có thể tự học vi) Đủ mức độ chi tiết cần thiết để đảm bảo phạm vi và mức độ yêu cầu kiến thức của học phần, đồng thời đủ mức độ khái quất cần thiết để người dạy linh hoạt trong việc lựa chọn phương pháp giảng dạy và tiếp cận phù hợp 3. Những yêu i) Quy định về học phần điều kiện rõ ràng nhất quán, số học phần điều kiện không quá nhiều cầu khác ii) Mô tả vắn tắt nội dụng học phần ngắn gọn, rõ ràng, nhất quán với mô tả trong phần khung chương trình và b ao quát được những nội dung chính của học phần iii) Mô tả các nhiệm vụ của sinh viên phải đầy đủ và thể hiện được vai trò hướng dẫn cho sinh viên trong quá trình theo học iv) Tiêu chu ẩn đánh giá sinh viên và thang điểm đánh giá đ ưa ra rõ ràng và hợp lý, phù hợp với mục tiêu học phần v) Có đầy đủ thông tin về giáo trình (tài liệu tham khảo chính) mà sinh viên có thể tiếp cận vi) Trình bày theo mẫu quy định thống nhất Điểm TB = ∑/3,0 Trưởng khoa Người đánh giá (hoặc Chủ tịch HĐKH khoa)
  7. Xếp loại đánh giá: - Xu ất sắc: 9 đến 10 - Tốt: 8 đến cận 9 7 đến cận 8 - Khá: 6 đến cận 7 - Trung bình: - Không đạt: dưới 6.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2