intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nứơc

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

123
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nứơc', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nứơc

 1. TIỂU LUẬN Đề tài "phân tích nội dung quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước"
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Më ®Çu Chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®· ®­îc ®Ò cËp ®Õn lÇn ®Çu tiªn trong nghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø II- Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng kho¸ VII (th¸ng 11/1991); trong ®ã cã ®o¹n viÕt: “ChuyÓn mét sè doanh nghiÖp quèc doanh cã ®iÒu kiÖn thµnh c«ng ty cæ phÇn vµ thµnh lËp mét sè c«ng ty quèc doanh cæ phÇn míi. Ph¶i lµm thÝ ®iÓm chØ ®¹o chÆt chÏ, rót kinh nghiÖm chu ®¸o tr­íc khi më réng trong ph¹m vi thÝch hîp” TiÕp theo ®ã, th¸ng 1/1994 NghÞ quyÕt héi nghÞ ®¹i biÓu toµn quèc gi÷a nhiÖm kú kho¸ VII ®· kh¼ng ®Þnh môc ®Ých cña cæ phÇn ho¸ lµ “Thu hót thªm vèn, t¹o nªn ®éng lùc, ng¨n chÆn tiªu cùc, thóc ®Èy doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµm ¨n cã hiÖu qu¶, cÇn thùc hiÖn c¸c h×nh thøc cæ phÇn ho¸ cã møc ®é thÝch hîp víi tÝnh chÊt vµ møc ®é s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®ã Nhµ n­íc chiÕm tû lÖ cæ phÇn chi phèi” Nh­ vËy, cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu cña Nhµ n­íc, nh»m huy ®éng vèn, t¹o viÖc lµm , n©ng cao thu nhËp, n©ng cao s­c c¹nh tranh, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng­êi lao ®éng ®­îc lµm chñ, thay ®æi ph­¬ng thøc qu¶n lý, t¹o ®éng lùc kinh doanh cã hiÖu qu¶. Trong ph¹m vi bµi viÕt nµy, em xin tr×nh bµy ng¾n gän mét sè néi dung c¬ b¶n cña cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc, nh÷ng v­íng m¾c cßn tån t¹i trong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸, trªn c¬ së ®ã lÊy mét vÝ dô cô thÓ vÒ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®· thùc hiÖn thµnh c«ng viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp. 1
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. I-Nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Tr­íc khi ®i vµo ph©n tÝch néi dung qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc, ta cÇn ph¶i hiÓu thÕ nµo lµ mét c«ng ty cæ phÇn 1-Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty cæ phÇn Lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp do nhiÒu ng­êi bá vèn ra. TiÒn vèn ®­îc chia thµnh c¸c cæ phÇn b»ng nhau, ng­êi hïn vèn víi t­ c¸ch lµ c¸c cæ ®«ng sÏ mua mét sè cæ phÇn ®ã. Cæ ®«ng chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n trong ph¹m vi sè tiÒn cæ phÇn m×nh ®· xuÊt vèn vµ cæ ®«ng ®­îc quyÒn tù do sang nh­îng l¹i cæ phÇn th«ng qua viÖc mua b¸n c¸c cæ phiÕu. Theo luËt c«ng ty ë n­íc ta, c«ng ty cæ phÇn lµ c«ng ty trong ®ã -Sè thµnh viªn gäi lµ cæ ®«ng mµ c«ng ty ph¶i cã trong suèt thêi gian ho¹t ®éng Ýt nhÊt lµ b¶y. -Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty ®­îc chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau gäi lµ cæ phÇn. Gi¸ trÞ mçi cæ phÇn gäi lµ mÖnh gi¸ cæ phiÕu. Mçi cæ ®«ng cã thÓ mua mét hoÆc nhiÒu cæ phiÕu. -Cæ phiÕu ®­îc ph¸t hµnh cã thÓ ghi tªn hoÆc kh«ng ghi tªn. Cæ phiÕu cña s¸ng lËp viªn, cña thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i lµ nh÷ng cæ phiÕu cã ghi tªn. -Cæ phiÕu kh«ng ghi tªn ®­îc tù do chuyÓn nh­îng. Cæ phiÕu cã ghi tªn chØ ®­îc chuyÓn nh­îng nÕu ®­îc sù ®ång ý cña héi ®ång qu¶n trÞ. -C«ng ty cæ phÇn ®­îc tù do ®Æt tªn, trªn b¶ng hiÖu, ho¸ ®¬n, qu¶ng c¸o, b¸o c¸o, tµi liÖu giÊy tê giao dÞch kh¸c cña c«ng ty ®Òu ph¶i ghi tªn c«ng ty kÌm theo ch÷ “C«ng ty cæ phÇn” vµ vèn ®iÒu lÖ. 2- ThÕ nµo lµ cæ phÇn ho¸ Cæ phÇn ho¸ lµ chuyÓn thÓ mét doanh nghiÖp tõ d¹ng ch­a lµ c«ng ty cæ phÇn thµnh c«ng ty cæ phÇn VÝ dô: ChuyÓn doanh nghiÖp Nhµ n­íc thµnh c«ng ty cæ phÇn 2
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ChuyÓn c«ng ty TNHH thµnh c«ng ty cæ phÇn ChuyÓn c«ng ty liªn doanh thµnh c«ng ty cæ phÇn. 3-Môc tiªu cña cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp -Huy ®éng vèn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp; c¸ nh©n, c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n­íc vµ n­íc ngoµi ®Ó ®Çu t­, ®æi míi c«ng nghÖ, ph¸t triÓn doanh nghiÖp. -T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nh÷ng ng­êi gãp vèn vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp cæ phÇn, n©ng cao vai trß lµm chñ thùc sù, t¹o thªm ®éng lùc thóc ®Èy doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶. 4-§èi t­îng doanh nghiÖp ®­îc cæ phÇn ho¸ NghÞ ®Þnh 28/CP ngµy 7/5/1996 cña ChÝnh phñ ®· quy ®Þnh tiªu chuÈn ®Ó chän mét sè doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®Ó cæ phÇn ho¸. -C¸c doanh nghiÖp cã quy m« võa vµ nhá -Nh÷ng doanh nghiÖp ®ang kinh doanh cã l·i hoÆc tr­íc m¾t tuy cã gÆp khã kh¨n nh­ng triÓn väng sÏ ho¹t ®éng tèt. -Kh«ng thuéc diÖn c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc cÇn thiÕt ph¶i gi÷ 100% vèn ®Çu t­ cña Nhµ n­íc. C¨n cø luËt doanhnghiÖp Nhµ n­íc ®· ®­îc quèc héi kho¸ IX, kú häp thø VII th«ng qua ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 1995 ®Ó ph©n lo¹i doanh nghiÖp th× cã thÓ ph©n ra: Lo¹i 1: Nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ n­íc trùc tiÕp phôc vô an ninh, quèc phßng, mét sè doanh nghiÖp trong mét sè lÜnh vùc ®éc quyÒn (®iÖn, x¨ng dÇu, viÔn th«ng, ®­êng s¾t, b¶o hiÓm, ng©n hµng) mét sè daonh nghiÖp c«ng Ých phôc vô ®êi sèng s¶n xuÊt (n­íc m¸y phôc vô sinh ho¹t, vÖ sinh m«i tr­êng. Nh÷ng doanh nghiÖp nµy kh«ng cæ phÇn ho¸. Lo¹i 2: Nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ n­íc trong mét sè ngµnh then chèt cã t¸c dông ®iÒu phèi kinh tÕ hoÆc chi phèi thÞ tr­êng (xi m¨ng, ph©n bãn), mét sè lÜnh vùc th­¬ng m¹i, xuÊt nhËp khÈu dÆc biÖt… tr­íc m¾t ch­a cæ phÇn ho¸ nh÷ng doanh nghiÖp nµy, hoÆc nÕu cã th× chØ cæ phÇn ho¸ mét sè bé phËn nhá 3
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (ph©n x­ëng s¶n xuÊt, mét sè c«ng ty nhá mang tÝnh hç trî). Khi cæ phÇn ho¸ nhÊt thiÕt Nhµ n­íc ph¶i n¾m gi÷ trªn 50% tæng sè vèn. Lo¹i 3: Mét sè doanh nghiÖp Nhµ n­íc trong lÜnh vùc phôc vô c«ng céng, cã quy m« võa hoÆc nhá (s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, kh¸ch s¹n, du lÞch, c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt r­îu, bia, thuèc l¸, vËn t¶i ®­êng bé, ®­êng s«ng…) Nh÷ng doanh nghiÖp nµy cã thÓ cæ phÇn ho¸, nh­ng nhµ n­íc vÉn gi÷ tû lÖ cæ phÇn chi phèi (trªn 30%) Lo¹i 4: Nh÷ng doanh nghiÖp kh¸c, kh«ng cã ý nghÜa quan träng vÒ quèc kÕ d©n sinh, kh«ng cã vai trß chi phèi thÞ tr­êng (may mÆc, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, vËn t¶i nhá, c¸c cöa hµng th­¬ng nghiÖp.v.v..) CÇn tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nµy vµ Nhµ n­íc cã thÓ kh«ng hoÆc gi÷ mét tû lÖ cæ phiÕu nhá theo quy ®Þnh hiÖn nay d­íi 10%. 5-Nh÷ng h×nh thøc cæ phÇn ho¸, vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh danh s¸ch doanh nghiÖp Nhµ n­íc cæ phÇn ho¸ thµnh c«ng ty cæ phÇn. a)Nh÷ng h×nh thøc cæ phÇn ho¸ Cã 3 h×nh thøc cæ phÇn ho¸ ®· quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh 28/CP ngµy 7/5/1996 cña ChÝnh phñ ®ã lµ -Gi÷ nguyªn gi¸ trÞ hiÖn cã cña doanh nghiÖp, ph¸t hµnh cæ phiÕu theo quy ®Þnh nh»m thu hót thªm vèn ®Ó ph¸t triÓn doanh nghiÖp -B¸n mét phÇn gi¸ trÞ hiÖn cã cña doanh nghiÖp -T¸ch mét bé phËn DNNN (ph©n x­íng, xÝ nghiÖp, ®éi s¶n xuÊt, vËn t¶i..) ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó cæ phÇn ho¸. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp dùa trªn nguyªn t¾c: -Gi¸ trÞ doanh nghiÖp ph¶i do mét héi ®ång thÈm ®Þnh cã quyÒn th«ng qua. -Gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp ë thêi ®iÓm ®­a ra cæ phÇn ho¸ lµ gi¸ trÞ thùc cña doanh nghiÖp mµ ng­¬× b¸n (Nhµ n­íc) vµ ng­êi mua cæ phÇn cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. 4
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. -C¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp lµ b¶n kiÓm kª tµi s¶n, v¨n b¶n giao vèn cã tÝnh c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng, gi¶m theo thêi gi¸ do Bé tµi chÝnh h­íng dÉn vµ theo kÕt qu¶ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc cæ phÇn ho¸. Thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp gåm; Thùc tr¹ng vÒ triÓn väng tµi chÝnh, thùc tr¹ng vÒ c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp vµ nh÷ng ­u thÕ vÒ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, c¸c yÕu tè thÞ tr­êng kh¸c nh­ kh¶ n¨ng sinh lêi, trong nh÷ng n¨m s¾p tíi cña ngµnh kinh doanh trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ, uy tÝn, hiÖu qu¶ kinh tÕ thùc tÕ hiÖn nay cña doanh nghiÖp., thùc tr¹ng vÒ ®Êt ®ai (hÖ sè lîi thÕ cña doanh nghiÖp). HÖ sè lîi thÕ cña doanh nghiÖp lµ vÞ trÝ ®Þa lý thuËn tiÖn, nh·n m¸c cã uy tÝn, tr×nh ®é qu¶n lý tèt, hiÖu qu¶ kinh doanh ®­îc tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸. b) C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh danh s¸ch DNNN ®Ó cæ phÇn ho¸ thµnh c«ng ty cæ phÇn. C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu & NghÞ ®Þnh 28/CP ngµy 7/5/96 c¸c Bé tr­ëng, thñ tr­ëng c¬ quan ngang bé, thø tr­ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng sau khi nhÊt trÝ víi ban c¸n sù §¶ng hîac tØnh uû (thµnh uû) quyÕt ®Þnh danh s¸ch mét sè doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®Ó cæ phÇn ho¸ . ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ DNNN ®­îc quy ®inh nha sau: -§èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã vèn Nhµ n­íc trªn 10 tû ®ång, Bé tr­ëng c¸c bé, Chñ tÞch uû ban nh©n d©n c¸c cÊp tØnh x©y dùng ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ göi vÒ Ban chØ ®¹o Trung ­o­ng ®Ó tr×nh Thñ t­íng ChÝnh Phñ ®Ó phª duyÖt cho phÐp thùc hiÖn d­íi sù tham gia chØ ®¹o trùc tiÕp cña Ban chØ ®¹o trung ­¬ng coá phÇn ho¸. -§èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã vèn Nhµ n­íc tõ 10 tû ®ång trë xuèng, Bé tr­ëng vµ Chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh, (thµnh phè) trùc thuéc trung ­¬ng tæ chøc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ trªn c¬ së NghÞ ®Þnh 28/CP vµ h­íng dÉn kiÓm tra cña c¸c Bé cã liªn quan, d­íi sù h­íng dÉn, theo dâi, gi¸m s¸t cña ban chØ ®¹o Trung ­¬ng cæ phÇn ho¸.. 5
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. -§èi víi viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp thµnh viªn tæng c«ng ty Nhµ n­íc do thñ t­íng chÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp, Héi ®ång qu¶n trÞ x©y dùng ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ göi vÒ ban chØ ®¹o Trung ­¬ng cæ phÇn ho¸ ®Ó th­cj hiÖn d­íi sù tham gia trùc tiÕp cña Ban chØ ®¹o trung ­¬ng cæ phÇn ho¸. 6-Nh÷ng ­u ®·i mµ doanh nghiÖp ®­îc h­ëng sau khi cæ phÇn ho¸. §­îc gi¶m thuÕ lîi tøc 50% trong 2 n¨m liªn tiÕp sau khi chuyÓn sang ho¹t ®éng theo luËt c«ng ty. §­îc sö dông quü khen th­ëng- phóc lîi chia cho c¸n bé c«ng nh©n viªn mua cæ phiÕu §­îc miÔn lÖ phÝ tr­íc b¹ ®èi víi viÖc chuyÓn nh÷ng tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý vµ sö dông cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc cæ phÇn ho¸ thµnh së h÷u cña c«ng ty cæ phÇn. §­îc tiÕp tôc vay vèn t¹i ng©n hµng th­¬ng m¹i cña Nhµ n­íc theo c¬ chÕ vµ l·i suÊt ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc. §­îc tiÕp tôc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ theo chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. C¸c kho¶n chi phÝ hîp lý vµ cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ ®­îc tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp do Bé tµi chÝnh quy ®Þnh. 7-§èi t­îng mua cæ phiÕu vµ c¬ quan qu¶n lý viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu cña c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ Nh÷ng ng­êi sau ®©y cã quyÒn mua cæ phiÕu cña doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ -C¸c tæ chøc kinh tÕ cs t­ c¸ch ph¸p nh©n -C¸c tæ chøc x· héi ®­îc ph¸p luËt c«ng nhËn. -C«ng d©n ViÖt nam tõ 18 tuæi trë lªn. -ViÖc b¸n cæ phiÕu cho c¸c tæ chøc c¸ nh©n n­íc ngoµi theo quy ®Þnh riªng cña chÝnh phñ. Cæ phiÕu ®­îc b¸n c«ng khai t¹i doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ hoÆc b¸n th«ng qua c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c c«ng ty tµi chÝnh ®­îc chØ ®Þnh. 6
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Sè tiÒn thu ®­îc tõ b¸n cæ phiÕu chØ ®­îc sö dông ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhµ n­íc. QuyÒn së h÷u vµ mäi quyÒn lîi hîp ph¸p cña ng­êi mua cæ phiÕu ®­îc Nhµ n­íc b¶o vÖ theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 6 vµ ®iÒu 175 cña Bé luËt d©n sù vµ theo c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. TrËt tù ­u tiªn vÒ b¸n cæ phiÕu nh­ sau: -Thø nhÊt lµ b¸n cho c«ng nh©n viªn chøc ®ang lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp, mét sè c«ng nh©n viªn chøc cã hµon c¶nh khã kh¨n ®­îc ­u tiªn tr¶ chËm tiÒn mua cæ phiÕu kh«ng qu¸ 12 th¸ng. Danh s¸ch c«ng nh©n viªn chøc nµy do C«ng ®oµn xÐt chän vµ c«ng bè c«ng khai. -Thø hai lµ c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi trong n­íc, ®Æc biÖt lµ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ nh­ ng©n hµng, c«ng ty b¶o hiÓm, c«ng ty tµi chÝnh. Thø ba lµ c¸c c¸ nh©n trong n­íc. C¬ quan qu¶n lý viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu cña c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸: Bé tµi chÝnh thèng nhÊt qu¶n lý viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu ë c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸. §×nh chØ viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu khi c«ng ty cæ phÇn vi ph¹m c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. ViÖc qu¶n lý vèn Nhµ n­íc t¹i c«ng ty cæ phÇn ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: -ChuyÓn toµn bé doanh nghiÖp ®éc lËp thµnh c«ng ty cæ phÇn. Tæng côc tr­ëng tæng côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp cö ng­êi trùc tiÕp quanr lý vèn cña Nhµ n­íc t¹i c«ng ty cæ phÇn, sau khi tho¶ thuËn -ChuyÓn mét bé phËn cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®éc lËp, tæng c«ng ty Nhµ n­íc thµnh c«ng ty cæ phÇn. Trªn ®©y lµ mét sè néi dung c¬ b¶n vÒ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc, tuy nhiªn do giíi h¹n cña bµi viÕt cho nªn em chØ nªu lªn ®­îc nh÷ng ®iÕm chÝnh trong néi dung coá phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Ngoµi ra cßn rÊt nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc nh­; chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng trong doanh nghiÕp tr­íc khi tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸, nh÷ng ­u ®·i mµ ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng sau khi doanh nghiÖp ®· ®­îc cæ phÇn ho¸., vai trß chøc n¨ng cña C«ng §oµn 7
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. trong doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸…v..v.. hoÆc nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn thÞ tr­êng chøng kho¸n khi doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®­îc phÐp tham gia d­íi h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn.. II-Thùc tr¹ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ë n­íc ta- mét vÝ dô cô thÓ mµ sinh viªn ®­îc biÕt. Tõ n¨m 1999, khi Héi ®ång bé tr­ëng (nay lµ ChÝnh phñ) ra quyÕt ®Þnh 143/H§BT ngµy 10/5/1990 cho phÐp thÝ ®iÓm chuyÓn mét sè doanh nghiÖp Nhµ n­íc thµnh c«ng ty cæ phÇn ®Õn th¸ng 12/ 2000 míi cã 636 DNNN vµ bé phËn DNNN ®­îc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ hoÆc c¸c h×nh thøc chuyÓn ®æi kh¸c. Cô thÓ sè doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc cæ phÇn ho¸ nh÷ng n¨m 1990- 1992 lµ 0, giai ®o¹n 1992-1995 lµ 7, n¨m 1996 lµ 6, n¨m 1997 lµ 7, n¨m 1998 lµ 100, n¨m 1999 lµ 250, n¨m 200 lµ 212 vµ 5 th¸ng ®Çu n¨n 2001 lµ 54… Trong sè 636 DNNN ®­îc cæ phÇn ho¸, chuyÓn sang ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp th× 45,5% thuéc lÜnh vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng, 37,7% thuéc dÞch vô th­¬ng m¹i, 10,7% thuéc giao th«ng vËn t¶i, h¬n 5% thuéc c¸c lÜnh vùc cßn l¹i. Nh­ vËy hiÑn nay trªn thùc tÕ chóng ta míi chØ cæ phÇn ho¸ ®­îc 11% trªn tæng sè doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Hoµ chung vµo xu thÕ chung cña cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc, Liªn hiÖp vËn t¶i Gemadept lµ mét trong n¨m ®¬n vÞ cña ngµnh vËn t¶i ®­êng biÓn cña ViÖt nam ®­îc cæ phÇn ho¸, nh­ng tíi nay kÕt qu¶ vÉn ch­a ®­îc lµ bao nhiªu. HiÖn nay ngµnh vËn t¶i ®­êng biÓn ViÖt nam ®ang tõng b­íc thóc ®Èy qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ nh÷ng doanh nghiÖp thµnh viªn thuéc tæng c«ng ty c«ng nghiÖp tµu thuû ViÖt nam. Bªn c¹nh nh÷ng nç lùc mµ liªn hiÖp Gemadept ®· ®¹t ®­îc trong thêi gian qua, Nhµ n­íc còng cÇn cã nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ®Ó nh÷ng doanh nghiÖp ®· ®­îc cæ phÇn ho¸ ho¹t ®éng ngµy mét hiÖu qu¶ h¬n, bªn c¹nh ®ã nh»m khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp cßn l¹i trong ngµnh vËn t¶i dd­êng biÓn nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc nãi chung tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸. 8
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh­ vËy, cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµ mét chiÕn l­îc c¶i c¸ch doanh nghiÖp . Quy luËt tÊt yÕu sÏ dÉn ®Õn ph¸ s¶n hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nÕu nhµ n­íc kh«ng cã moät chiÕn l­îc hç trî toµn diÖn, nÕu chÝnh b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp nµy kh«ng chñ ®éng t×m kiÕm nh÷ng ph­¬ng thøc liªn kÕt réng lín thay cho h×nh thøc liªn kÕt “tay ®«i” phæ biÕn hiÖn nay. Mét ph­¬ng thøc lliªn kÕt ®­îc ®Ò xuÊt vµ h×nh thµnh nh÷ng nhãm doanh nghiÖp cã h¹y nh©n nßng cèt ®ã lµ lµ mét doanh nghiÖp lín d­íi d¹ng c«ng ty cæ phÇn 9
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. KÕt luËn Muèn doanh nghiÖp nhµ n­íc thùc sù m¹nh ®Ó cïng víi c¸c yÕu tè kh¸c cÊu thµnh kinh tÕ nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn th× kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i tiÕp tôc ®Èy m¹nh, s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp Nhµ n­íc, mµ trong ®ã cæ phÇn ho¸ lµ mét biÖn ph¸p rÊt quan träng. NghÞ quyÕt ®¹i héi lÇn thø IX cña §¶ng, phÇn nãi vÒ ®­êng lèi chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi mét lÇn n÷a nhÊn m¹nh: “Trong 5 n¨m tíi 2001-2005, c¬ b¶n hoµn thµnh viÖc cñng cè, ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc hiÖn cã”, “Thùc hiÖn tèt chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ vµ ®a d¹ng ho¸ së h÷u ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc kh«ng cÇn n¨m 100% vèn”. 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2