Đề tài: Cơ sở luật pháp của quản lý môi trường

Chia sẻ: Nguyen My Trang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

0
796
lượt xem
339
download

Đề tài: Cơ sở luật pháp của quản lý môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BVMT là một nội dung cơ bản không thể tách rời trong đường lối, chủ trương và kế hoạch phát triển, kinh tế của tất cả các cấp, các nghành, là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Cơ sở luật pháp của quản lý môi trường

 1. Cơ sở luật pháp của quản lý môi trường GV hướng dẫn: Hồ Thị Lam Trà Nhóm SV thực hiện: Tổ 4 Lớp QTKD52B
 2. Quan điểm của Đảng về bảo vệ môi trường (BVMT) Bốn quan điểm cơ bản của Đảng về bảo vệ môi trường. giải pháp để thực hiện công tác bảo Tám vệ môi trường nước ta hiện nay.
 3. Bốn quan điểm cơ bản của Đảng về BVMT. BVMT là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn 1. dân, toàn quân. BVMT là một nội dung cơ bản không thể 1. tách rời trong đường lối, chủ trương và kế hoạch phát triển, kinh tế của tất cả các cấp, các nghành, là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH.
 4. Coi phòng ngừa và ngăn chặn ô nhiễm 1. là nguyên nhân chủ đạo kết hợp với xử lý ô nhiểm, cải thiện MT và bảo tồn thiên nhiên. Kết hợp phát huy nội lực với tăng 1. cường hợp tác quốc tế trong BVMT và phát triển bền vững.
 5. Tám giải pháp để thực hiện c/tác BVMT nước ta trong gđ hiện nay. Thường xuyên giáo dục 1. tuyên truyền, xây dựng thói quen, nếp sống và các phòng trào quần chúng BVMT. Hoàn chỉnh hệ thống văn 1. bản pháp luật BVMT, ban hành các chính sách phát Các đoàn viên, thanh niên tham gia Chiến triển kinh tế phải gắn với dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” BVMT, nghiêm chỉnh thi hành luật MT.    
 6. 1. Chủ động phòng chống ô nhiễm và sự cố MT, khắc phục tình trạng suy thoái MT... 1. Khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm TNTN, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên. 1. Tăng cường và đa dạng hoá đầu tư cho hoạt động BVMT
 7. Tăng cường công tác 1. quản lý nhà nước về BVMT từ trung ương đến địa phương. Đẩy mạnh nghiên cứu 1. khoa học và công nghệ, đào tạo cán bộ chuyên gia về lĩnh vực MT. Mở rộng hợp tác quốc tế 1. về BVMT bằng cách tham gia các chương trình Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên và Tổng hợp tác quốc tế, khu vực, Giám đốc Trần Mai Hưởng chúc mưng hợp tác song phương với Thỏa thuận vừa được ký kết. các nước để BVMT.
 8. Luật quốc tế • Sự hình thành: Các văn bản luật quốc tế về môi trường được hình thành chính thức từ thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX ,giữa các quốc gia châu Âu,châu Mĩ,châu Phi.    
 9. Khái niệm luật quốc tế về môi  trường tổng thể các nguyên tắc,quy phạm quốc tế điều chỉnh mối quan hệ giữa các quốc gia,giữa các quốc gia với các tổ chức quốc tế trong việc ngăn chặn loại trừ thiệt hại do các nguồn khác nhau gây ra cho môi trường của từng quốc gia và môi trường thiên nhiên ngoài phạm vi tài phán quốc gia.    
 10. Các văn bản luật quốc tế  Các điều ước luật quốc tế về môi trường và liên  quan đến môi trường do các quốc gia kí như công  ước,các hiệp định,các tập quán quốc tế,được hình  thành trên cơ sở thực tiễn liên tục,nhất quán của  các quốc gia,được các quốc gia chấp nhận và  công nhận sự ràng buộc họ về mặt pháp lí như  luật biển…  Các phán quyết của tòa án quốc tế,tòa án trọng  tài quốc tế,các nghị quyết,quyết định của các tổ  chức quốc tế,của hội đồng Liên Hiệp Quốc.    
 11. Thực trạng Luật Quốc Tế về  môi trường hiện nay  Các quy định pháp lý về môi trường thường mang  tính giải pháp tình huống.Tuy nhiên các quy định  trên đang có xu hướng chăt chẽ va củ thể hơn  Các quy định, tiêu chuẩn,hiện hành trên phạm vi  toàn cầu thường không chặt chẽ như các quy  định,tiêu chuẩn khu vực.  Các khía cạnh pháp lí quốc tế về môi trường ngày  càng hòa nhập vào luật kinh tế và luật thương mại  quốc tế như :GATT,WTO và AFTA.    
 12. Luật pháp  và các quy định pháp lý về  bảo vệ môi trường Việt Nam • Các văn bản chung về bảo vệ môi trường:  Luật bảo vệ môi trường được quốc hội khóa XI thông qua  tại kỳ họp thứ 8 ngày 29 tháng 11 năm 2005.  Nghị định 80/2006/NĐ­CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 về  việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều  của Luật Bảo vệ môi trường.  Nghị định 81/2006/NĐ­CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 về  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi  trường.  Thông tư 08/2006/TT­BTNMT ngày 9 tháng 8 năm 2006  hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược,đánh giá  tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.    
 13. Các văn bản luật liên quan  Luật hàng hải  Luật đất đai  Luật dầu khí   Luật khoáng sản  Luật bảo vệ và phát triển rừng  Luật lao động    
 14. Các văn bản luật liên quan  Luật bảo vệ sức khỏe của nhân dân  Pháp lệnh về đê điều  Pháp lệnh về bảo vệ nguồn lợi thủy sản  Pháp lệnh về bảo vệ các công trình giao  thông  Luật tài nguyên nước  Các tiêu chuẩn môi trường    
 15. Các văn bản luật quốc tế về môi trường  Việt Nam đã tham gia kí kết  Công ước về vùng đất ngập nước có tầm quan trọng  quốc tế đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước  (RAMSAR)  Công ước liên quan đến bảo vệ các di sản văn hóa tự  nhiên   Công ước về buôn bán các giống loài động thực vật có  nguy cơ tuyệt chủng(CITES)  Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu biển(MARPOL)  Công ước của Liên Hiệp Quốc về sự biến đổi môi trường  Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển    
 16. Các văn bản luật quốc tế về môi trường  Việt Nam đã tham gia kí kết  Công ước Viên về bảo vệ tầng ozon   Công ước về sự thông báo sớm sự cố hạt nhân  Công ước về sự trợ giúp trong trường hợp sự cố hạt nhân  Nghị định thư Montrean về các chất làm suy giảm tầng   ozon  Công ước Balơ về kiểm soát việc vận chuyển qua biên  giới chất thải độc  hại và loại bỏ chúng  Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu  Công ước về đa dạng sinh học    
 17. Những bất cập trong quá trình thực thi luật BVMT Từ chính trong nội Từ góc độ thực thi luật dung luật BVMT    
 18. Từ góc độ thực thi luật BVMT • Tuy cơ quan quản lí nhà nước về bảo vệ  môi trường của VN ở cấp tỉnh được thành  lập song còn quá mỏng về đội ngũ cán bộ  • Trạm quan trắc phân tích MT đã được xây  dựng và vận hành nhưng đang trong quá  trình hoàn thiện về cơ sở vật chất và nâng  cao năng lực vận hành,nên hiệu lực quản  lí chưa được phát huy tốt    
 19. • Đầu tư kinh phí cho  nhiệm vụ BVMT còn  chưa đáp ứng nhu  cầu BVMT ngày càng  cấp bách, thiếu các  cơ sở pháp lí cho việc  đẩy mạnh xã hội hóa  công tác BVMT    
 20. Từ chính trong nội dung của luật • Nhiều điều của luật hiện đại, hợp thời song  trong điều kiện của VN khó thực hiện, tính  khả thi thấp. • Nhiều chế tài đặt ra như xử phạt những  hành vi gây ô nhiễm MT thậm chí gây hậu  quả nghiêm trọng còn mang tính hình  thức, còn quá nhẹ nên không có tác dụng  ngăn chặn    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản