Đề tài: “Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu bộ linh kiện xe máy tại Công ty quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất - CIRI”.

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
56
lượt xem
12
download

Đề tài: “Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu bộ linh kiện xe máy tại Công ty quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất - CIRI”.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu bộ linh kiện xe máy tại công ty quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất - ciri”.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: “Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu bộ linh kiện xe máy tại Công ty quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất - CIRI”.

 1. Đề tài: “Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu bộ linh kiện xe máy tại Công ty quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất - CIRI”
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §Æng Hoµng Nam - K35E1 - TMQT Lêi nãi ®Çu. Ngµy nay, quèc tÕ ho¸, toµn cÇu ho¸ ®ang lµ xu thÕ chung cña nh©n lo¹i, kh«ng mét quèc gia nµo cã thÓ thùc hiÖn mét chÝnh s¸ch ®ãng cöa mµ cã thÓ ®em l¹i sù ph¸t triÓn cho ®Êt n­íc m×nh. ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi xu thÕ ®ã. NÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay, trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc, ®ã lµ mét nÒn kinh tÕ më cöa theo h­íng héi nhËp quèc tÕ . Tõ sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh con ®­êng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc nhanh nhÊt ®ã lµ viÖc thùc hiÖn CNH-H§H th«ng qua xu h­íng më cöa vµ héi nhËp quèc tÕ. Sau h¬n 10 n¨m ®æi míi, nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· cã nh÷ng b­íc chuyÓn ®æi râ rÖt trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi... Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ã cã sù ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµ quan träng cña ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ. Th­¬ng m¹i quèc tÕ lµ mét lÜnh vùc ho¹t ®éng ®ãng vai trß mòi nhän thóc ®Èy nÒn kinh tÕ trong n­íc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt n­íc, tËn dông tiÒm n¨ng vÒ vèn khoa häc kü thuËt, kü n¨ng qu¶n lý tiªn tiÕn tõ n­íc ngoµi. Nãi ®Õn th­¬ng m¹i quèc tÕ ta cã thÓ liªn t­ëng ngay tíi ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu. Nh­ng ë n­íc ta hiÖn nay cßn nghÌo, c¬ së vËt chÊt nhÊt lµ c¬ së h¹ tÇng cßn l¹c hËu, tr×nh ®é khoa häc vµ c«ng nghÖ cßn kÐm ph¸t triÓn. Do ®ã n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cßn thÊp. V× vËy nhËp khÈu lµ ®Ó t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt. Ngoµi ra nhËp khÈu cßn t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn nÒn kinh tÕ quèc d©n vÒ nhiÒu mÆt nh­: søc lao ®éng, vèn, tµi nguyªn, tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ vµ thêi gian... Tuy nhiªn ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch thuËn lîi vµ an toµn, mét nghiÖp vô quan träng ®èi víi mäi th­¬ng nh©n lµ viÖc x©y dùng c¸c hîp ®ång. Nh­ vËy, hîp ®ång lµ cÇu nèi gi÷a ng­êi xuÊt khÈu vµ ng­êi nhËp khÈu trong hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ vµ cã ý nghÜa ®Æc biÖt c¶ trong lîi Ých kinh tÕ lÉn trong quan hÖ ngo¹i giao ®èi víi nh÷ng nhu cÇu ®ã. Thùc tÕ cho thÊy, viÖc thiÕu nh÷ng kiÕn thøc ph¸p lý cÇn thiÕt trong viÖc thùc 1
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §Æng Hoµng Nam - K35E1 - TMQT hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu ®· mang l¹i nhiÒu hËu qu¶ kh«n l­êng mµ nhiÒu nhµ kinh doanh ph¶i g¸nh chÞu. §ã lµ nh÷ng thua thiÖt vÒ tµi s¶n lµ tiÒn b¹c mµ cßn c¶ nh÷ng thiÖt h¹i phi tµi s¶n kh¸c n÷a nh­ sù mÊt uy tÝn trong quan hÖ lµm ¨n... cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam do rÊt nhiÒu c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan, nh­ng trong ®ã vÊn ®Ò chñ yÕu lµ thiÕu kiÕn thøc, kinh nghiÖm vµ ch­a chó träng ®óng møc ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. Ngµy nay th«ng tin liªn l¹c, khoa häc kü thuËt ®· ph¸t triÓn mét c¸ch v­ît bËc. Nã ®· t¹o ra nhiÒu c¬ héi thuËn lîi cho quy tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång ngo¹i th­¬ng diÔn ra nhanh chãng vµ kÞp thêi h¬n. §Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a vÒ thùc hiÖn hîp ®ång ngo¹i th­¬ng trong tõng doanh nghiÖp lµ mét ®ßi hái mang tÝnh cÊp b¸ch, cÇn thiÕt ®èi víi doanh nghiÖp ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam hiÖn nay. C«ng ty quan hÖ quèc tÕ vµ ®Çu t­ s¶n xuÊt - CIRI lµ mét c«ng ty cã ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu víi nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi nh­ng ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ chiÕm tû träng lín trong toµn c«ng ty. ChÝnh v× vËy trong ®ît thùc tËp tèt nghiÖp nµy cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®­îc trang bÞ t¹i tr­êng ®¹i häc vµ sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o bïi ®øc dòng, c¸c c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty nªn em xin chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu bé linh kiÖn xe m¸y t¹i C«ng ty quan hÖ quèc tÕ vµ ®Çu t­ s¶n xuÊt - CIRI”. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy lµ: Nh»m hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu bé linh kiÖn xe m¸y mµ c«ng ty ®ang ¸p dông. Tõ ®ã ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p ®Ó c«ng ty cã thÓ ¸p dông. §ång thêi rót ra kinh nghiÖm cho b¶n th©n trong viÖc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu trªn thùc tÕ. Giíi h¹n néi dung vµ ph¹m vi nghiªn cøu: Dùa trªn nh÷ng c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn liªn quan ®Õn c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu xe m¸y cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: KÕt hîp nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng vµ sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy c« gi¸o cïng víi nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ khi tham gia thùc tËp t¹i c«ng ty (CIRI). §ång thêi sö dông nguån sè liÖu cña c«ng ty ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ ®­a ra c¸c biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu t¹i c«ng ty (CIRI). 2
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §Æng Hoµng Nam - K35E1 - TMQT KÕt cÊu luËn v¨n ®­îc chia lµm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu vµ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu bé linh kiÖn xe m¸y t¹i c«ng ty (CIRI). Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p vµ nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu cña c«ng ty. 3
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §Æng Hoµng Nam - K35E1 - TMQT Ch­¬ng I Lý luËn vÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu vµ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu. I. NhËp khÈu vµ vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu . 1. Kh¸i niÖm vÒ nhËp khÈu. NhËp khÈu lµ h×nh thøc kinh doanh quèc tÕ gi÷a c¸c th­¬ng nh©n cã trô së kinh doanh t¹i c¸c quèc gia kh¸c nhau. Trong ®ã ng­êi mua (Ng­êi nhËp khÈu) yªu cÇu ng­êi b¸n (Ng­êi xuÊt khÈu) cung øng cho m×nh mét l­îng hµng ho¸ nhÊt ®Þnh nh­ ®· tho¶ thuËn vµ hîp ph¸p. Ng­êi nhËp khÈu sÏ ph¶i tr¶ cho ng­êi xuÊt khÈu mét l­îng gi¸ trÞ t­¬ng øng víi l­îng hµng ho¸ ®ã. 2. C¸c h×nh thøc nhËp khÈu. Ho¹t ®éng nhËp khÈu trong thùc tÕ rÊt ®a d¹ng. §ã lµ do t¸c ®éng cña ®iÒu kiÖn kinh doanh cïng víi sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña c¸c doanh nh©n mµ xuÊt hiÖn nhiÒu h×nh thøc nhËp khÈu kh¸c nhau ®­îc ph¸p luËt cho phÐp. D­íi ®©y lµ c¸c h×nh thøc nhËp khÈu phæ biÕn ®ang ®­îc ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp n­íc ta hiÖn nay: NhËp khÈu trùc tiÕp: lµ ho¹t ®éng mua b¸n trùc tiÕp gi÷a ng­êi mua vµ - ng­êi b¸n kh«ng qua trung gian. NhËp khÈu gi¸n tiÕp: lµ nhËp khÈu qua trung gian th­¬ng m¹i, ®iÓn h×nh - cña nhËp khÈu gi¸n tiÕp lµ nhËp khÈu uû th¸c. NhËp khÈu uû th¸c lµ h×nh thøc ho¹t ®éng gi÷a mét doanh nghiÖp cã nhu cÇu nhËp mét sè mÆt hµng uû th¸c cho doanh nghiÖp cã chøc n¨ng trùc tiÕp giao dÞch ngo¹i th­¬ng, tiÕn hµnh nhËp khÈu theo yªu cÇu cña m×nh. Bªn nhËn uû th¸c sÏ tiÕn hµnh ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång víi n­íc ngoµi vµ lµm thñ tôc nhËp khÈu theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ®­îc h­ëng thï lao uû th¸c. Trªn ®©y lµ nh÷ng h×nh thøc nhËp khÈu kh¸ phæ biÕn ë n­íc ta vµ ®­îc c¸c doanh nghiÖp vËn dông. Tuy nhiªn ®Ó vËn dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i dùa vµo m«i tr­êng kinh doanh, lÜnh vùc kinh doanh, ®iÒu kiÖn giao dÞch cô thÓ ®Ó ®­a ra h×nh thøc nhËp khÈu phèi hîp hoÆc kÕt hîp c¸c h×nh thøc nhËp khÈu. Ngoµi ra, c«ng ty cßn ph¶i dùa vµo tiÒm lùc cña m×nh ®Ó tiÕn hµnh nhËp khÈu vµ lùa chän h×nh thøc nhËp khÈu, tiÕn hµnh c¸c cuéc ®µm ph¸n ®Ó xem xÐt nªn ¸p dông h×nh thøc nhËp khÈu nµo ®em l¹i lîi nhuËn cao nhÊt. 4
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §Æng Hoµng Nam - K35E1 - TMQT 3. Vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu ®èi víi nªn kinh tÕ quèc d©n. ViÖt Nam sau mét thêi gian dµi thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®ãng cöa nÒn kinh tÕ ®· g©y ra biÕt bao vÊn ®Ò tiªu cùc nh­ nÒn kinh tÕ tr× trÖ, l¹c hËu vµ tr×nh ®é thÊp kÐm thua xa c¸c n­íc trong khu vùc vµ cã lÏ lµ mét trong nh÷ng n­íc kÐm ph¸t triÓn nhÊt thÕ giíi. NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò nµy, §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh con ®­êng ®Ó ®­a ®Êt n­íc nhanh chãng tiÕn kÞp thêi ®¹i lµ CNH-H§H ®Êt n­íc, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, t¨ng c­êng nhËp khÈu c¸c lo¹i m¸y mãc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i phôc vô s¶n xuÊt trong n­íc. Nh­ vËy, ta thÊy nhËp khÈu cã vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn quèc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ x· héi trong thêi ®¹i ngµy nay. Vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu ®­îc thÓ hiÖn ë mÊy mÆt c¬ b¶n sau: a) §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n:  NhËp khÈu ®em l¹i cho nÒn kinh tÕ nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i m¸y mãc thiÕt bÞ tiªn tiÕn, hoµn thiÖn vµ cã n¨ng lùc s¶n xuÊt h¬n nh÷ng thø ®· cã trong n­íc. Tõ ®ã nã lµm t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, t¨ng s¶n l­îng s¶n phÈm x· héi, thu nhËp quèc d©n.  NhËp khÈu më réng kh¶ n¨ng tiªu dïng cña mét n­íc. X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn vµ nhu cÇu cña con ng­êi ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng th«ng qua con ®­êng nhËp khÈu sÏ tho¶ m·n mäi nhu cÇu ®ã cña con ng­êi. NhËp khÈu lµm ®a d¹ng ho¸ vÒ mÆt hµng, vÒ chñng lo¹i.  NhËp khÈu gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc xo¸ bá t×nh tr¹ng ®éc quyÒn, ph¸ vì nÒn kinh tÕ ®ãng, tù cung tù cÊp. Ngoµi ra, nã cßn ®­a tíi viÖc xo¸ bá nhanh chãng c¸c chñ thÓ kinh doanh c¸c s¶n phÈm l¹c hËu kh«ng thÓ chÊp nhËn ®­îc, gãp phÇn hoµn thiÖn c¸c c¬ chÕ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu cña nhµ n­íc.  NhËp khÈu lµ ®Ó t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt kü thuËt c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i cho s¶n xuÊt vµ c¸c lo¹i hµng ho¸ cho tiªu dïng mµ trong n­íc kh«ng s¶n xuÊt hoÆc trong n­íc cã s¶n xuÊt nh­ng kh«ng ®¸p øng nhu cÇu. NhËp khÈu cßn ®Ó thay thÕ s¶n xuÊt nghÜa lµ nhËp khÈu nh÷ng thø mµ s¶n xuÊt trong n­íc sÏ kh«ng cã lîi b»ng nhËp khÈu. Nh­ vËy sÏ lµm t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn sù ph¸t triÓn c©n ®èi vµ khai th¸c tiÒm n¨ng, thÕ m¹nh cña nÒn kinh tÕ quèc d©n vÒ søc lao ®éng, vèn c¬ së vËt chÊt, tµi nguyªn vµ khoa häc kü thuËt. 5
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §Æng Hoµng Nam - K35E1 - TMQT  NhËp khÈu cã vai trß tÝch cùc thóc ®Èy xuÊt khÈu. Bëi v×, nhËp khÈu t¹o ®Çu vµo cho s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu... b) §èi víi c¸c doanh nghiÖp:  NhËp khÈu gióp cho doanh nghiÖp tiÕt kiÖm ®­îc c¶ vèn vµ chi phÝ cho qu¸ tr×nh nghªn cøu còng nh­ thêi gian vµ sè l­îng ®éi ngò khoa häc nghªn cøu mµ vÉn thu ®­îc kÕt qu¶ t­¬ng ®èi vÒ ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt.  NhËp khÈu gióp c¸c doanh nghiÖp nhanh chãng n¾m b¾t, ®ãn ®Çu nh÷ng thµnh tùu míi cña khoa häc kü thuËt, nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Mµ nÕu kh«ng thùc hiÖn nhËp khÈu th× c¸c doanh nghiÖp sÏ ngµy cµng trë nªn l¹c hËu so víi khu vùc vµ thÕ giíi.  Hµng ho¸ nhËp khÈu kh«ng nh÷ng më réng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp mµ cßn gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc n©ng cao ®êi sèng tinh thÇn, n©ng cao tÇng hiÓu biÕt vÒ sù ph¸t triÓn trªn toµn cÇu còng nh­ gãp phÇn c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng th«ng qua viÖc nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi an toµn hiÖu qu¶... Tuy nhËp khÈu cã vai trß to lín nh­ vËy nh­ng nã còng cã nh÷ng mÆt h¹n chÕ. Tøc lµ nÕu nhËp khÈu trµn lan th× sÏ dÉn ®Õn nÒn s¶n xuÊt trong n­íc sÏ bÞ suy yÕu. V× vËy cÇn cã chÝnh s¸ch ®óng ®¾n, cã sù kiÓm so¸t chÆt chÏ, kÞp thêi, hîp lý ®Ó khai th¸c triÖt ®Ó vai trß cña nhËp khÈu vµ h¹n chÕ nh÷ng hiÖn t­îng xÊu ph¸t triÓn nh­: trèn thuÕ, tha ho¸ c¸n bé... II. Kh¸i qu¸t chung vÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu : 1. Kh¸i niÖm: Hîp ®ång th­¬ng m¹i quèc tÕ hoÆc hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng hay hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu lµ sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c ®­¬ng sù cã trô së kinh doanh ë c¸c quèc gia kh¸c nhau, theo ®ã mét bªn gäi lµ bªn b¸n (bªn xuÊt khÈu) cã nghÜa vô chuyÓn quyÒn së h÷u cho mét bªn kh¸c gäi lµ bªn mua (bªn nhËp khÈu) mét tµi s¶n nhÊt ®Þnh gäi lµ hµng ho¸, bªn mua cã nghÜa vô nhËn hµng vµ tr¶ tiÒn hµng. Nh­ vËy th«ng qua kh¸i niÖm trªn ta cã thÓ rót ra mét vµi ®Æc ®iÓm chÝnh cña hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu nh­ sau: 6
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §Æng Hoµng Nam - K35E1 - TMQT  Chñ thÓ cña hîp ®ång nµy lµ bªn b¸n (bªn xuÊt khÈu) vµ bªn mua (bªn nhËp khÈu) hä cã trô së kinh doanh ë c¸c n­íc kh¸c nhau. Bªn b¸n giao hµng ho¸ cho bªn mua, bªn mua ph¶i tr¶ cho bªn b¸n mét ®èi gi¸ c©n xøng víi gi¸ trÞ hµng ho¸ ®· ®­îc giao.  §èi t­îng cña hîp ®ång nµy lµ tµi s¶n: Do ®­îc ®em ra mua b¸n, tµi s¶n nµy biÕn thµnh hµng ho¸. Hµng ho¸ nµy cã thÓ lµ hµng ho¸ vËt chÊt hay hµng ho¸ phi vËt chÊt (dÞch vô).  B¶n chÊt cña hîp ®ång nµy lµ sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång. §iÒu c¬ b¶n lµ hîp ®ång ph¶i thÓ hiÖn ý chÝ thùc sù tho¶ thuËn kh«ng ®­îc c­ìng bøc, lõa dèi lÉn nhau vµ cã sù nhÇm lÉn kh«ng chÊp nhËn ®­îc.  Kh¸ch thÓ cña hîp ®ång nµy lµ sù di chuyÓn quyÒn së h÷u hµng ho¸ (chuyÓn chñ hµng ho¸). §©y lµ sù kh¸c biÖt so víi hîp ®ång thuª m­ín v× hîp ®ång thuª m­ín kh«ng t¹o ra sù chuyÓn chñ vµ so víi hîp ®ång tÆng biÕu kh«ng cã sù c©n xøng gi÷a nghÜa vô vµ quyÒn lîi. Hîp ®ång nhËp khÈu kh¸c víi hîp ®ång mua b¸n trong n­íc ë nh÷ng ®iÓm sau ®©y:  Hµng ho¸ (®èi t­îng) cña hîp ®ång th­êng di chuyÓn ra khái biªn giíi quèc gia. §Æc ®iÓm nµy cã thÓ cã còng cã thÓ kh«ng. VÝ dô, hîp ®ång mua b¸n ký kÕt gi÷a mét xÝ nghiÖp trong khu chÕ xuÊt víi mét xÝ nghiÖp ngoµi khu chÕ xuÊt ®­îc ph¸p luËt coi lµ hîp ®ång mua b¸n quèc tÕ , nh­ng hµng ho¸ thuéc hîp ®ång nµy kh«ng di chuyÓn khái biªn giíi quèc gia.  §ång tiÒn thanh to¸n Ýt nhÊt lµ ngo¹i tÖ cña mét n­íc §Æc ®iÓm nµy còng kh«ng ph¶i lµ ®iÓm tÊt yÕu. VÝ dô: C¸c khèi trong n­íc céng ®ång chung Ch©u ¢u khi bu«n b¸n víi nhau th× hä sö dông ®ång tiÒn thanh to¸n lµ ®ång EURO hay hai n­íc bu«n b¸n víi nhau b»ng h×nh thøc hµng ®æi hµng.  C¸c bªn ký kÕt cã trô së kinh doanh ë c¸c n­íc kh¸c nhau. §©y chÝnh lµ ®Æc ®iÓm quan träng nhÊt ®Ó ph©n biÖt yÕu tè quèc tÕ hay néi ®Þa trong mét hîp ®ång. 2. §iÒu kiÖn hiÖu lùc cña hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu: 7
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §Æng Hoµng Nam - K35E1 - TMQT Theo ®iÒu 81- LuËt th­¬ng m¹i ViÖt Nam, hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu cã hiÖu lùc khi cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Chñ thÓ cña hîp ®ång gåm: Bªn mua vµ bªn b¸n ph¶i cã t­ c¸ch ph¸p lý  Chñ thÓ bªn n­íc ngoµi lµ th­¬ng nh©n vµ t­ c¸ch ph¸p lý cña hä ®­îc x¸c nhËn c¨n cø theo ph¸p luËt cña hä.  VÒ phÝa ViÖt Nam: Chñ thÓ ph¶i lµ th­¬ng nh©n ®­îc phÐp ho¹t ®éng th­¬ng m¹i trùc tiÕp víi n­íc ngoµi. Theo nghÞ ®Þnh 57 th× th­¬ng nh©n ph¶i cã giÊy ®¨ng ký kinh doanh vµ m· doanh nghiÖp ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. b) Hµng ho¸ theo hîp ®ång: lµ hµng ho¸ ®­îc phÐp mua b¸n theo quy ®Þnh ph¸p luËt cña n­íc bªn mua vµ n­íc bªn b¸n. Doanh nghiÖp kh«ng ®­îc phÐp xuÊt nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng theo quyÕt ®Þnh sè 46/2001/Q§- TTg. §èi víi nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu, nhËp khÈu cã ®iÒu kiÖn th× hä ph¶i xin ®­îc h¹n ng¹ch (tr­êng hîp nhµ n­íc qu¶n lý b»ng h¹n ng¹ch) hoÆc xin ®­îc giÊy phÐp (tr­êng hîp hµng thuéc diÖn nhµ n­íc qu¶n lý b»ng giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu). §èi t­îng cña hîp ®ång ph¶i lµ hµng ®­îc phÐp xuÊt nhËp khÈu theo c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh cña hai n­íc. c) Hîp ®ång th­¬ng m¹i quèc tÕ ph¶i cã néi dung chñ yÕu cña hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸. Theo ®iÒu 50 - luËt th­¬ng m¹i ViÖt Nam th× néi dung cña hîp ®ång buéc ph¶i cã c¸c ®iÒu kho¶n sau: Tªn hµng, quy c¸ch chÊt l­îng, gi¸ c¶, ph­¬ng thøc thanh to¸n, ®Þa ®iÓm vµ thêi gian giao nhËn hµng. Ngoµi ra, c¸c bªn cã tho¶ thuËn thªm nh÷ng néi dung, nh÷ng ®iÒu kho¶n kh¸c cho hîp ®ång. d) H×nh thøc cña hîp ®ång: Theo luËt ViÖt Nam, hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu ph¶i ®­îc lËp thµnh v¨n b¶n míi cã hiÖu lùc: Th­ tõ ®iÖn tÝn còng ®­îc coi lµ v¨n b¶n, mäi h×nh thøc tho¶ thuËn b»ng miÖng ®Òu kh«ng cã gi¸ trÞ, mäi söa ®æi bæ sung ®Òu ®­îc lµm b»ng v¨n b¶n. 3. Néi dung chñ yÕu cña hîp ®ång nhËp khÈu. 8
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §Æng Hoµng Nam - K35E1 - TMQT Néi dung cña hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu cã thÓ rÊt kh¸c nhau. Nã tuú thuéc vµo tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña hµng ho¸, hoÆc tuú thuéc vµ tËp qu¸n bu«n b¸n gi÷a c¸c bªn. Cã nh÷ng hîp ®ång ®­a ra rÊt nhiÒu ®iÒu kho¶n, hÕt søc chÆt chÏ vµ chi tiÕt, nh­ng cã nh÷ng hîp ®ång chØ ®­a ra nh÷ng ®iÒu kho¶n c¬ b¶n vµ hÕt søc ®¬n gi¶n. Nh­ng th«ng th­êng mét hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu gåm cã hai phÇn: Nh÷ng ®iÒu tr×nh bÇy vµ c¸c ®iÒu kho¶n.  Nh÷ng ®iÒu kho¶n tr×nh bµy th­êng ghi:  Sè hîp ®ång (contract no).  §Þa ®iÓm vµ ngµy th¸ng ký hîp ®ång .  Tªn vµ ®Þa chØ cña c¸c ®­¬ng sù.  Nh÷ng ®Þnh nghÜa dïng trong hîp ®ång. C¬ së ph¸p lý ®Ó ký kÕt hîp ®ång (®©y cã thÓ lµ hiÖp ®Þnh chÝnh phñ, nghÞ ®Þnh th­, chÝ Ýt ng­êi ta còng ®­a ra sù tù nguyÖn cña hai bªn khi tham gia ký kÕt hîp ®ång).  C¸c ®iÒu kho¶n (term) cña hîp ®ång bao gåm:  §iÒu kho¶n vÒ tªn hµng. §©ylµ ®iÒu kho¶n quan träng cña mäi ®¬n chµo hµng, cña th­ hái hµng, cña c¸c hîp ®ång hoÆc nghÞ ®Þnh th­. Nã nãi lªn chÝnh x¸c ®èi t­îng mua b¸n, trao ®æi do ®ã ng­êi ta lu«n t×m c¸ch diÔn ®¹t chÝnh x¸c tªn hµng. NÕu kh«ng ®óng th× mua ®­îc c¸i kh«ng cÇn mua, kh«ng b¸n ®­îc c¸i cÇn b¸n. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã ng­êi ta th­êng dïng c¸c biÖn ph¸p: - Ghi tªn chÝnh thøc cña hµng ho¸ kÌm theo tªn khoa häc, th­¬ng m¹i (¸p dông cho c¸c lo¹i ho¸ chÊt, gièng c©y). VÝ dô: Hµn the lµ Na3B4O7nH2O. - Ghi tªn hµng kÌm theo h·ng s¶n xuÊt ra hµng ®ã. VD: xe m¸y HONDA, tñ l¹nh HITACHI... - Ghi tªn hµng kÌm thao tªn ®Þa ph­¬ng s¶n xuÊt ra hµng ho¸ ®ã. VD: r­îu vang Bordeaux... - Ghi tªn hµng kÌm theo nh·n hiÖu cña nã. VD: bét giÆt OMO... - Ghi tªn hµng kÌm theo quy c¸ch cña hµng ®ã. VD: xe t¶i 10 tÊn... - Ghi tªn hµng kÌm theo c«ng dông cña hµng ho¸ ®ã. VD: mùc ®Ó in... 9
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §Æng Hoµng Nam - K35E1 - TMQT Ngoµi ra ng­êi ta cßn kÕt hîp c¸c ph­¬ng ph¸p trªn ®©y víi nhau. VD: mµn h×nh siªu ph¼ng 29inches cña h·ng Panasonic...  §iÒu kho¶n chÊt l­îng hµng ho¸: §iÒu kho¶n nµy nãi lªn mÆt chÊt cña hµng ho¸ mua b¸n. Tøc lµ nãi lªn tæng thÓ c¸c chØ tiªu, nh÷ng ®Æc tr­ng cña hµng ho¸ mua b¸n thÓ hiÖn ®­îc sù tho¶ m·n nhu cÇu trong nh÷ng ®iÒu kÞªn tiªu dïng x¸c ®Þnh, phï hîp víi c«ng dông cña hµng ho¸ bao gåm: C¸c chØ tiªu c¬ lý ho¸, c«ng suÊt, ®é chÝnh x¸c vµ c¸c chØ tiªu c¶m quan nh­ mµu s¾c, mïi vÞ cña hµng ho¸ giao dÞch mua b¸n. Trong ®iÒu kho¶n nµy cÇn nªu râ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phÈm chÊt, chØ tiªu ®¹i kh¸i quen dïng, quy c¸ch hµng ho¸, hµm l­îng cña chÊt chñ yÕu trong hµng ho¸, tµi liÖu kü thuËt, sè l­îng thµnh phÈm thu ®­îc tõ hµng ho¸ ®ã, hiÖn tr¹ng cña hµng ho¸ ®ã, m« t¶ cña hµng ho¸ vµ tªn cña n¬i s¶n xuÊt.  §iÒu kho¶n vÒ sè l­îng: §iÒu kho¶n nµy nãi lªn l­îng hµng ho¸ ®­îc giao dÞch. Nã x¸c ®Þnh râ ®èi t­îng mua b¸n vµ liªn quan ®Õn tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña bªn mua vµ bªn b¸n. Do vËy viÖc lùa chän ®¬n vÞ ®o l­êng sè l­îng nµo võa ph¶i c¨n cø vµo b¶n th©n s¶n phÈm, võa c¨n cø vµo tËp qu¸n bu«n b¸n quèc tÕ vÒ ®o l­êng. §¬n vÞ tÝnh sè l­îng: Do cã nhiÒu ®¬n vÞ kh¸c nhau nh­: c¸i, sè, chiÕc, kg, m... nhiÒu ®¬n vÞ cã nhiÒu tªn gäi nh­ng ë mçi n­íc l¹i cã mét néi dung kh¸c. VÝ dô: Mét tÊn hÖ mÐt kh¸c víi mét tÊn hÖ cña Anh. Cho nªn sö dông ®iÒu kho¶n nµy kh¸ phøc t¹p tuú thuéc vµo tõng lo¹i s¶n phÈm. Ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh sè l­îng: trong thùc tiÔn Th­¬ng m¹i quèc tÕ ng­êi ta cã thÓ quy ®Þnh sè l­îng hµng ho¸ b»ng hai c¸ch: - Bªn b¸n vµ bªn mua quy ®Þnh cô thÓ sè l­îng hµng ho¸ giao dÞch. Th­êng ®­îc ¸p dông ®èi víi hµng ho¸ cã gi¸ trÞ lín víi ®¬n vÞ ®o lµ chiÕc, c¸i vÝ dô: 10 chiÕc xe « t«... ë ®©y kh«ng ®­îc dïng “kho¶ng”. - Bªn b¸n vµ bªn mua quy ®Þnh sè l­îng pháng chõng. Trong hîp ®ång mua b¸n ng­êi ta th­êng dïng c¸c thuËt ng÷ nh­: Kho¶ng, xÊp xØ, h¬n kÐm, céng trõ... Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ¸p dông ®èi víi hµng ho¸ cã khèi l­îng lín. VÝ dô: G¹o quy ®Þnh 5000 tÊn g¹o  5% (5% lµ sai sè). 10
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §Æng Hoµng Nam - K35E1 - TMQT Sai sè nµy cã thÓ do ng­êi b¸n quyÕt ®Þnh hoÆc do ng­êi mua hay ng­êi vËn t¶i quyÕt ®Þnh. NÕu trong hîp ®ång kh«ng tho¶ thuËn th× do ng­êi b¸n hoÆc do ng­êi vËn t¶i quyÕt ®Þnh. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh träng l­îng: Trong th­¬ng m¹i quèc tÕ, cã rÊt nhiÒu lo¹i hµng ho¸ ®­îc tÝnh sè l­îng theo träng l­îng. C¨n cø vµo tËp qu¸n bu«n b¸n th«ng th­êng ®Ó x¸c ®Þnh träng l­îng hµng ho¸ mua b¸n ng­êi ta dïng nh÷ng ph­¬ng ph¸p sau: - Träng l­îng c¶ b× (Gross weight - GW): Bao gåm träng l­îng thùc tÕ cña hµng ho¸ céng víi träng l­îng cña bao b×. - Träng l­îng tÞnh (Net weight - NW): Lµ träng l­îng c¶ b× trõ ®i träng l­îng cña bao b×. - Träng l­îng th­¬ng m¹i: Th­êng ¸p dông ®èi víi hµng ho¸ cã kh¶ n¨ng hót Èm. Gtm  Gtt  100 Wtc C«ng thøc: 100  Wtt Gtm: träng l­îng th­¬ng m¹i cña hµng ho¸. Gtt: träng l­îng thùc tÕ cña hµng ho¸. Wtc: ®é Èm tiªu chuÈn cña hµng ho¸. Wtt: ®é Èm thùc tÕ cña hµng ho¸. - Träng l­îng lý thuyÕt: Th­êng ¸p dông ®èi víi hµng ho¸ cã tÝnh tiªu chuÈn cao. VÝ dô: ThÐp, t«n vµ c¸c thiÕt bÞ ®ång bé. Theo ph­¬ng ph¸p nµy ng­êi ta c¨n cø vµo thÓ tÝch, khèi l­îng riªng vµ sè l­îng hµng ho¸ ®Ó tÝnh to¸n träng l­îng hµng, hoÆc c¨n cø vµo thiÕt kÕ cña nã (®èi víi thiÕt bÞ toµn bé) ®Ó x¸c ®Þnh hµng ho¸ cung cÊp cho nhau.  §iÒu kho¶n vÒ gi¸ c¶. Trong hîp ®ång th­¬ng m¹i quèc tÕ ®iÒu kho¶n gi¸ c¶ bao gåm nh÷ng néi dung nh­: Møc gi¸, ®ång tiÒn tÝnh gi¸, ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh gi¸, ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸, sö dông c¸c lo¹i gi¶m gi¸ (chiÕt gi¸), nh÷ng quy ®Þnh kh¸c liªn quan ®Õn gi¸ c¶. - Møc gi¸: §Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c møc gi¸ cÇn ph¶i n¾m ch¾c nguyªn t¾c x¸c ®Þnh gi¸, xu thÕ thay ®æi cña gi¸ c¶ thÞ tr­êng thÕ giíi, xem xÐt ®Çy ®ñ c¸c 11
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §Æng Hoµng Nam - K35E1 - TMQT yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ c¶, h¹ch to¸n lç l·i ®ång thêi ®Þnh râ ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng liªn quan ®Õn gi¸ ®ã. - §ång tiÒn tÝnh gi¸: cã thÓ lµ ®ång tiÒn cña n­íc ng­êi b¸n, cña n­íc ng­êi mua hay cña mét n­íc thø ba mµ hai bªn ®ång ý. Trªn thùc tÕ ng­êi ta th­êng sö dông ®ång tiÒn cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi m¹nh nh­ ®« la Mü (USD). - Ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh gi¸: trong th­¬ng m¹i quèc tÕ tuú theo tõng tr­êng hîp ng­êi ta cã thÓ ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh gi¸ nh­ sau: gi¸ cè ®Þnh, gi¸ quy ®Þnh sau, gi¸ linh ho¹t vµ gi¸ di ®éng. - Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸: Gåm x¸c ®Þnh gi¸ h­íng vµo s¶n xuÊt vµ x¸c ®Þnh gi¸ h­íng vµo thÞ tr­êng. - C¸c quy ®Þnh kh¸c liªn quan ®Õn gi¸ c¶: Th­êng lµ c¸c ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng. Mçi mét ®iÒu kiÖn sÏ cho mét møc gi¸ kh¸c nhau Bao gåm c¸c ®iÒu kiÖn ®­îc quy ®Þnh trong Incoterms nh­: Giao t¹i x­ëng (EXW), giao cho ng­êi vËn t¶i (FCA), giao däc m¹n tµu (FAS), giao lªn tµu (FOB), tiÒn hµng céng c­íc phÝ (CFR), tiÒn hµng céng b¶o hiÓm céng c­íc phÝ (CIF), c­íc tr¶ tíi ®Ých (CPT), c­íc vµ b¶o hiÓm tr¶ tíi ®Ých (CIP), giao t¹i biªn giíi (DAF), giao lªn tµu (DES), giao trªn cÇu c¶ng (DEQ), giao t¹i ®Ých ch­a nép thuÕ (DDU), giao t¹i ®Ých ®· nép thuÕ (DDP).  §iÒu kho¶n thanh to¸n. C¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n quy ®Þnh trong hîp ®ång th­¬ng m¹i quèc tÕ bao gåm: ®ång tiÒn thanh to¸n, ®Þa ®iÓm thanh to¸n, ph­¬ng thøc thanh to¸n vµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o hèi ®o¸i. - §Þa diÓm thanh to¸n: cã thÓ ë n­íc ng­êi nhËp khÈu, ë n­íc ng­êi xuÊt khÈu hoÆc ë n­íc thø ba do hai bªn quy ®Þnh. Trong thùc tÕ viÖc x¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm thanh to¸n phô thuéc quan träng vµo thÕ vµ lùc cña hai bªn. - §ång tiÒn thanh to¸n: cã thÓ b»ng ®ång tiÒn n­íc xuÊt khÈu, ®ång tiÒn n­íc nhËp khÈu hoÆc ®ång tiÒn cña n­íc thø ba do hai bªn quy ®Þnh. §ång tiÒn thanh to¸n cã thÓ trïng hîp víi ®ång tiÒn tÝnh gi¸ vµ còng cã thÓ kh«ng trïng hîp. NÕu kh«ng trïng hîp víi ®ång tiÒn tÝnh gi¸ th× ph¶i quy ®Þnh møc tû gi¸ quy ®æi. 12
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §Æng Hoµng Nam - K35E1 - TMQT - Thêi h¹n thanh to¸n th­êng cã ba c¸ch quy ®Þnh sau: tr¶ tiÒn tr­íc, tr¶ tiÒn ngay hoÆc tr¶ tiÒn sau. - Ph­¬ng thøc thanh to¸n gåm: ph­¬ng thøc tr¶ tiÒn mÆt (cash payment), ph­¬ng thøc chuyÓn tiÒn (transfer), ph­¬ng thøc ghi sæ (open account), ph­¬ng thøc nhê thu (collection), ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ (documentary credit). - §iÒu kiÖn ®¶m b¶o hèi ®o¸i: ®ã cã thÓ lµ ®iªu kiÖn ®¶m b¶o vµng hoÆc ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o ngo¹i hèi.  §iÒu kho¶n giao hµng. §iÒu kho¶n giao hµng cña hîp ®ång quy ®Þnh mét c¸ch cô thÓ nh÷ng néi dung sau: thêi h¹n giao hµng, ®Þa ®iÓm giao hµng, ph­¬ng thøc giao hµng vµ viÖc th«ng b¸o giao hµng ®Ó tr¸nh x¶y ra tranh chÊp khi thùc hiÖn hîp ®ång. - Thêi h¹n giao hµng: lµ thêi h¹n mµ ng­êi b¸n ph¶i hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng. NÕu c¸c bªn giao dÞch kh«ng cã tho¶ thuËn g× kh¸c th× lóc nµy còng lµ lóc di chuyÓn rñi ro vµ tæn thÊt vÒ hµng ho¸ tõ ng­êi b¸n sang ng­êi mua. Trong bu«n b¸n quèc tÕ cã ba quy ®Þnh thêi h¹n giao hµng: thêi h¹n giao hµng cã ®Þnh kú, kh«ng cã ®Þnh kú vµ giao hµng ngay. - §Þa ®iÓm giao hµng: ViÖc lùa chän ®Þa ®iÓm giao hµng cã liªn quan chÆt chÏ ®Õn ph­¬ng thøc chuyªn chë hµng ho¸ vµ ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng. - Ph­¬ng thøc giao hµng gåm c¸c b­íc sau: Giao hµng s¬ bé, giao nhËn vÒ sè l­îng, giao nhËn vÒ chÊt l­îng, giao nhËn cuèi cïng. - Th«ng b¸o giao hµng: Tr­íc khi giao hµng th­êng cã nh÷ng th«ng b¸o cña ng­êi b¸n vÒ viÖc hµng ®· s½n sµng ®Ó giao hoÆc ®em ra c¶ng (ga) ®Ó giao. Ng­êi mua th«ng b¸o cho ng­êi b¸n nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó göi hµng hoÆc vÒ chi tiÕt cña tµu ®Õn nhËn hµng. Sau khi giao hµng ng­êi b¸n vÉn tiÕp tôc th«ng b¸o vÒ t×nh h×nh ®· giao.  §iÒu kiÖn vÒ bao b× ký m· hiÖu. §iÒu kho¶n vÒ bao b× bao gåm c¸c vÊn ®Ò nh­: chÊt l­îng bao b×, ph­¬ng ph¸p cung øng vµ gi¸ c¶ bao b× hµng ho¸ nh»m ®¶m b¶o cho lé tr×nh vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n hµng , ®ång thêi n©ng cao tÝnh hÊp dÉn cho s¶n phÈm. 13
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §Æng Hoµng Nam - K35E1 - TMQT Quy ®Þnh vÒ ký m· hiÖu: lµ ®iÒu kiÖn nh»m t¹o thuËn lîi cho viÖc bèc dì, giao nhËn vµ b¶o qu¶n hµng ho¸. Yªu cÇu cña m· hiÖu lµ ph¶i viÕt b»ng s¬n hoÆc mùc kh«ng phai, kh«ng nhoÌ, ph¶i dÔ ®äc, cã kÝch th­íc lín h¬n hoÆc b»ng 2 cm, kh«ng lµm ¶nh h­ëng tíi phÈm chÊt hµng ho¸, viÕt theo thø tù nhÊt ®Þnh, mµu s¾c phï hîp víi tõng lo¹i hµng ho¸, ph¶i ®­îc kÎ Ýt nhÊt trªn hai mÆt gi¸p nhau.  §iÒu kho¶n vÒ b¶o hµnh: §©y lµ ®iÒu kho¶n quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña ng­êi b¸n ®èi víi chÊt l­îng cña hµng ho¸ giao nhËn trong mét kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh. Thêi gian nµy gäi lµ thêi gian b¶o hµnh, nã ®­îc coi lµ thêi gian dµnh cho ng­êi mua ph¸t hiÖn nh÷ng khuyÕt tËt cña hµng ho¸ ®ã. Trong ®iÒu kiÖn b¶o hµnh ng­êi ta th­êng tho¶ thuËn vÒ ph¹m vi b¶o ®¶m cña hµng ho¸, thêi h¹n b¶o hµnh, nh÷ng khuyÕt tËt ®­îc b¶o hµnh, ®Þa ®iÓm b¶o hµnh, h×nh thøc b¶o hµnh vµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi b¸n trong thêi h¹n b¶o hµnh.  §iÒu kho¶n khiÕu n¹i: Lµ viÖc mét bªn yªu cÇu bªn kia gi¶i quyÕt nh÷ng tæn thÊt hoÆc thiÖt h¹i mµ bªn kia ®· g©y ra hoÆc vÒ nh÷ng sù vi ph¹m ®iÒu ®· ®­îc cam kÕt gi÷a hai bªn. Môc ®Ých cña ®iÒu kho¶n nµy lµ: Lµm nhôt ý chÝ cña c¸c bªn khi c¸c bªn cã ý ®Þnh kh«ng thùc hiÖn mét phÇn hay toµn bé hîp ®ång. §ång thêi kh«ng cÇn ®­a ra träng tµi mµ vÉn ®­îc h­ëng ®Òn bï do bªn kia g©y ra. §iÒu kho¶n quy ®Þnh thêi h¹n khiÕu n¹i, thÓ thøc khiÕu n¹i, nghÜa vô c¸c bªn khiÕu n¹i.  §iÒu kho¶n vÒ tr­êng hîp miÔn tr¸ch (bÊt kh¶ kh¸ng): §©y lµ ®iÒu kho¶n x¶y ra bÊt th­êng ngoµi sù kiÓm so¸t cña ®­¬ng sù vµ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc thùc hiÖn hîp ®ång. §Ó miÔn tr¸ch nhiÖm ng­êi g©y ra thiÖt h¹i ph¶i chøng minh ®­îc ®ã lµ bÊt kh¶ kh¸ng vµ m×nh ®· lµm hÕt tr¸ch nhiÖm nh­ng thiÖt h¹i vÉn x¶y ra.  §iÒu kho¶n vÒ träng tµi. Trong ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ th­êng xuyªn x¶y ra c¸c tranh chÊp. NÕu c¸c bªn kh«ng tù gi¶i quyÕt ®­îc víi nhau th× cã thÓ ®­a ra träng tµi quèc tÕ hoÆc toµ ¸n kinh tÕ cña ®Þa ph­¬ng ®Ó gi¶i quyÕt. 14
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §Æng Hoµng Nam - K35E1 - TMQT Quy ®Þnh néi dung: Ai lµ ng­êi ®øng ra ph©n xö, luËt ¸p dông vµo viÖc xÐt xö, ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh träng tµi, cam kÕt chÊp hµnh tµi quyÕt vµ ph©n ®Þnh chi phÝ träng tµi. Quy ®Þnh c¸c tr­êng hîp ph¹t vµ båi th­êng, c¸ch thøc ph¹t vµ båi th­êng, trÞ gi¸ ph¹t vµ båi th­êng. Trªn ®©y lµ c¸c ®iÒu kho¶n chñ yÕu c¬ b¶n nhÊt cña mét hîp ®ång. Tuy nhiªn trong thùc tÕ tuú tõng tr­êng hîp cô thÓ mµ cã thÓ thªm mét sè ®iÒu kho¶n kh¸c nh­ ®iÒu kho¶n b¶o hiÓm, ®iÒu kho¶n vËn t¶i... 4. LuËt ®iÒu chØnh hîp ®ång nhËp khÈu. LuËt ®iÒu chØnh hîp ®ång ngo¹i th­¬ng lµ mét vÊn ®Ò mµ c¸c bªn ®Òu quan t©m bëi nã b¶o vÖ lîi Ých cña tÊt c¶ c¸c bªn trong hîp ®ång vµ lµ c¬ së ph¸p lý ®Çu tiªn ®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp x¶y ra. Do cã yÕu tè n­íc ngoµi, v× vËy hîp ®ång nhËp khÈu cã nguån luËt ®iÒu chØnh phøc t¹p h¬n nhiÒu so víi hîp ®ång mua b¸n trong n­íc. LuËt ®iÒu chØnh hîp ®ång nhËp khÈu cã thÓ lµ ®iÒu ­íc quèc tÕ, luËt quèc gia, c¸c tËp qu¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ, ¸n lÖ. a) §iÒu ­íc quèc tÕ: Khi ph¸t sinh tranh chÊp tõ hîp ®ång nhËp khÈu liªn quan ®Õn vÊn ®Ò kh«ng quy ®Þnh hoÆc quy ®Þnh kh«ng ®Çy ®ñ trong hîp ®ång, c¸c bªn cã thÓ dùa vµo ®iÒu ­íc quèc tÕ vÒ ngo¹i th­¬ng. ë ViÖt Nam ®iÒu ­íc ®· ký kÕt hoÆc thõa nhËn th× chóng cã gi¸ trÞ b¾t buéc ®èi víi hîp ®ång nhËp khÈu cã liªn quan.Tøc lµ, dï bªn nµo cã dÉn chiÕu hay kh«ng th× c¸c ®iÒu ­íc quèc tÕ vÒ ngo¹i th­¬ng mµ c«ng ty ký kÕt hoÆc thõa nhËn vÉn ®­¬ng nhiªn ®­îc ¸p dông. Cßn nh÷ng ®iÒu ­íc quèc tÕ vÒ ngo¹i th­¬ng mµ ViÖt Nam kh«ng ký, ch­a ký hoÆc kh«ng thõa nhËn th× kh«ng cã gi¸ trÞ b¾t buéc ®èi víi chñ thÓ ViÖt Nam trong hîp ®ång nhËp khÈu. Chóng chØ trë thµnh nguån luËt ®iÒu chØnh hîp ®ång nhËp khÈu nÕu c¸c bªn tho¶ thuËn dÉn chiÕu tíi trong hîp ®ång. NÕu trong c¸c ®iÒu ­íc quèc tÕ vÒ ngo¹i th­¬ng cã nh÷ng quy ®Þnh kh¸c víi ph¸p luËt ViÖt Nam th× cã quyÒn b¶o l­u, tøc lµ chØ ¸p dông tõng ch­¬ng môc cña c«ng ­íc nÕu kh«ng tr¸i víi ph¸p luËt ViÖt Nam. b) LuËt quèc gia: 15
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §Æng Hoµng Nam - K35E1 - TMQT LuËt quèc gia cña mét n­íc sÏ ®­îc lùa chän ®Ó ¸p dông cho hîp ®ång nhËp khÈu th×:  C¸c bªn ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång.  C¸c bªn tháa thuËn, lùa chän luËt ¸p dông cho hîp ®ång sau khi hîp ®ång nhËp khÈu ®· ®­îc ký kÕt. Tr­êng hîp nµy th­êng ®­îc sö dông khi trong hîp ®ång ký kÕt tr­íc ®ã v× lý do nµo ®ã kh«ng cã ®iÒu kho¶n luËt ¸p dông. MÆc dï lóc nµy th­êng lµ tranh chÊp ®· x¶y ra nh­ng c¸c bªn vÉn cßn cã thÓ ®µm ph¸n víi nhau ®Ó chän luËt nµo ®ã ®Ó gi¶i quyÕt.  Khi luËt ®ã ®· ®­îc quy ®Þnh trong c¸c ®iÒu ­íc quèc tÕ mµ n­íc ®ã ®· tham gia ký kÕt hoÆc thõa nhËn cã quy ®Þnh vÒ ®iÒu kho¶n luËt ¸p dông cho c¸c hîp ®ång nhËp khÈu th× c¸c ®iÒu kho¶n ®ã ®­¬ng nhiªn ®­îc ¸p dông. Trªn thùc tÕ lùa chän n­íc nµo phô thuéc vµo qu¸ tr×nh ®µm ph¸n, thÕ lùc cña ng­êi ®µm ph¸n vµ ®Æc biÖt lµ sù hiÓu biÕt cña mçi bªn vÒ luËt ph¸p n­íc m×nh vµ n­íc cña b¹n hµng. c) TËp qu¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ. §©y lµ thãi quen phæ biÕn ®­îc nhiÒu n­íc ¸p dông vµ c«ng nhËn réng r·i. Th«ng th­êng c¸c tËp qu¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ ®­îc chia lµm 3 nhãm:  TËp qu¸n cã tÝnh chÊt nguyªn t¾c.  TËp qu¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ chung.  TËp qu¸n th­¬ng m¹i khu vùc. TËp qu¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ sÏ trë thµnh nguån luËt ®iÒu chØnh hîp ®ång nhËp khÈu khi:  ChÝnh hîp ®ång ®ã quy ®Þnh.  C¸c ®iÒu ­íc quèc tÕ liªn quan quy ®Þnh.  LuËt quèc gia do c¸c bªn tho¶ thuËn lùa chän kh«ng cã hoÆc cã nh­ng kh«ng ®Çy ®ñ vÒ vÊn ®Ò tranh chÊp, vÊn ®Ò cÇn ®iÒu chØnh. Do tËp qu¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ cã nhiÒu lo¹i nªn khi sö dông cÇn ghi râ tªn nguån ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn. Khi lËp hîp ®ång nhËp khÈu cÇn chó ý bèn nguyªn t¾c vÒ Incoterms: 16
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §Æng Hoµng Nam - K35E1 - TMQT Mét lµ: Incoterms kh«ng cã gi¸ trÞ b¾t buéc ®èi víi chñ thÓ cña hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu v× nã chØ lµ tËp qu¸n, kh«ng ph¶i lµ luËt. Tuy nhiªn khi ®· dÉn chiÕu vµo hîp ®ång th× nã b¾t buéc nh­ lµ luËt. Hai lµ: Khi lËp hîp ®ång ph¶i ghi râ nguån gèc cña Incoterm. VÝ dô: Giao hµng theo ®iÒu kiÖn CIF Incoterms - 2000. Ba lµ: Do Incoterms chØ cã gi¸ trÞ tuú ý cho nªn ngay c¶ khi hîp ®ång ®· cã sù dÉn chiÕu tíi Incoterms, c¸c bªn vÉn cã thÓ tho¶ thuËn víi nhau ®Ó cã thÓ thay ®æi mét sè néi dung cô thÓ trong Incoterms sao cho phï hîp víi hîp ®ång cña m×nh. Bèn lµ: Incoterms gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò rñi ro vµo thêi ®iÓm nµo? Ai lo liÖu c¸c chøng tõ h¶i quan? Ai ph¶i tr¶ c¸c c­íc phÝ b¶o hiÓm? Ai chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chi phÝ vËn t¶i? d) ¸n lÖ vµ c¸c nghÞ ®Þnh. ¸n lÖ th­êng ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸c tr­êng hîp:  Khi c¸c bªn tho¶ thuËn trong hîp ®ång sÏ ¸p dông ¸n lÖ vµ ph¶i quy ®Þnh ®èi víi tõng tr­êng hîp cô thÓ.  NÕu trung t©m träng tµi ®­îc lùa chän theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång cã ¸p dông ¸n lÖ vµo xÐt xö tranh chÊp th× c¸c bªn ®­¬ng sù còng ph¶i ¸p dông. Khi c¸c nghÞ ®Þnh ®· ®­îc ký kÕt gi÷a c¸c quèc gia th× nã sÏ trë thµnh nguån luËt ®­¬ng nhiªn ®èi víi c¸c bªn quèc gia ®ã vµ cã gi¸ trÞ b¾t buéc ®èi víi hîp ®ång nhËp khÈu cã liªn quan. C¸c bªn cã thÓ dùa vµo ®ã mµ kh«ng cÇn cã sù tho¶ thuËn nµo, tøc lµ chØ cÇn c¸c bªn cã dÉn chiÕu th× chóng ®­¬ng nhiªn ®­îc ¸p dông vµ nhê ®ã mµ ho¹t ®éng bu«n b¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ ®­îc thuËn lîi nhanh chãng h¬n, tiÕt kiÖm chi phÝ, thêi gian cho c¸c th­¬ng nh©n. III. Quy tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu. 1. Quy tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu. Sau khi hîp ®ång nhËp khÈu ®­îc ký kÕt, ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu víi t­ c¸ch lµ mét bªn ký hîp ®ång, ph¶i tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång ®ã. §©y lµ mét chuçi c¸c c«ng viÖc phøc t¹p vµ mang tÝnh chÊt tù nguyÖn cao, ®ßi hái ng­êi lµm c«ng t¸c nµy ph¶i ®Çy ®ñ kü n¨ng, nghiÖp vô th­¬ng m¹i quèc tÕ. 17
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §Æng Hoµng Nam - K35E1 - TMQT ViÖc thùc hiÖn nµy ®ßi hái ph¶i tu©n thñ luËt ph¸p quèc gia, quèc tÕ vµ gi÷ ch÷ tÝn cho ®¬n vÞ m×nh. §ång thêi ®ßi hái ph¶i cè g¾ng tiÕt kiÖm c¸c chi phÝ l­u th«ng, n©ng cao doanh lîi vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. ViÖc thùc hiÖn hîp ®ång ph¶i tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc sau. 1.1) Xin giÊy phÐp nhËp khÈu: Xin giÊy phÐp nhËp khÈu lµ vÊn ®Ò quan träng ®Çu tiªn vÒ mÆt ph¸p lý ®Ó tiÕn hµnh c¸c b­íc tiÕp theo. V× thÕ sau khi ký hîp ®ång nhËp khÈu, doanh nghiÖp ph¶i xin giÊy phÐp nhËp khÈu. Cã hai lo¹i giÊy phÐp nhËp khÈu ®ã lµ giÊy phÐp nhËp khÈu n¨m vµ giÊy phÐp nhËp khÈu chuyÕn.  NÕu hµng ho¸ cã trong nghÞ ®Þnh th­ th× kh«ng cÇn xin giÊy phÐp.  Bé th­¬ng m¹i cÊp giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu tõng chuyÕn hµng mËu dÞch  Tæng côc h¶i quan cÊp giÊy phÐp cho hµng phi mËu dÞch.  §èi víi hµng ho¸ th«ng th­êng th× doanh nghiÖp kh«ng cÇn xin giÊy phÐp nhËp khÈu mµ chØ ph¶i lµm tê khai h¶i quan göi Bé Th­¬ng m¹i ®Ó theo dâi. Khi ®èi t­îng thuéc ph¹m vi ph¶i xin giÊy phÐp nhËp khÈu, doanh nghiÖp ph¶i xuÊt tr×nh bé hå s¬ xin giÊy phÐp gåm:  §¬n xin phÐp.  PhiÕu h¹n ng¹ch (nÕu cã).  B¶n sao hîp ®ång hoÆc b¶n sao L/C.  Hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu (nÕu lµ nhËp khÈu uû th¸c).  C¸c giÊy tê cã liªn quan (nÕu cã). 1.2) Thuª ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång th­¬ng m¹i quèc tÕ viÖc thuª ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ph¶i dùa vµo c¸c c¨n cø sau  C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng: NÕu ®iÒu kiÖn lµ CFR, CIF, CPT, CIP, DES, DEQ, DDU, DDP th× ng­êi xuÊt khÈu ph¶i tiÕn hµnh thuª ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. Cßn nÕu ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng lµ EXW, FCA, FAS, FOB th× ng­êi nhËp khÈu ph¶i cã nghÜa vô thuª ph­¬ng tiÖn vËn t¶i.  C¨n cø vµo khèi l­îng hµng vµ ®Æc ®iÓm cña hµng ho¸: C¨n cø vµo khèi l­îng hµng ®Ó tèi ­u ho¸ träng t¶i cña ph­¬ng tiÖn tõ ®ã tèi ­u ho¸ chi phÝ. §ång 18
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp §Æng Hoµng Nam - K35E1 - TMQT thêi c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña hµng ho¸ lµ ®Ó lùa chän ph­¬ng tiÖn ®¶m b¶o an toµn cho hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn.  C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn vËn t¶i: §ã lµ hµng ho¸ rêi hay hµng ho¸ ®ãng trong Container, hµng ho¸ th«ng dông hay hµng ho¸ ®Æc biÖt. VËn chuyÓn trªn tuyÕn ®­êng b×nh th­êng hay ®Æc biÖt, vËn t¶i mét chiÒu hay khø håi...  Ngoµi ra cßn ph¶i c¨n cø vµo c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c trong hîp ®ång th­¬ng m¹i quèc tÕ: Quy ®Þnh t¶i träng tèi ®a cña ph­¬ng tiÖn, møc bèc dì, th­ëng ph¹t bèc dì... ViÖc thuª ph­¬ng tiÖn vËn t¶i phôc vô cho chuyªn chë hµng ho¸ cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c¸c t¸c nghiÖp cña quy tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu. Nã trùc tiÕp ¶nh h­ëng tíi tiÕn ®é giao hµng, ®Õn sù an toµn cña hµng ho¸ vµ cã liªn quan nhiÒu ®Õn néi dung cña hîp ®ång. ChÝnh v× vËy, khi thuª ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cÇn ph¶i hiÓu vµ n¾m ch¾c nghiÖp vô còng nh­ cÇn cã kinh nghiÖm thùc tÕ, nhÊt lµ trong tr­êng hîp thuª tµu biÓn (mét lÜnh vùc rÊt phøc t¹p). 1.3) Mua b¶o hiÓm. Trong th­¬ng m¹i quèc tÕ th­êng ph¶i vËn chuyÓn ®i xa, trong nh÷ng ®iÒu kiÖn vËn t¶i kh¸ phøc t¹p, do ®ã hµng ho¸ dÔ bÞ h­ háng, mÊt m¸t tæn thÊt lín trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. Chuyªn chë hµng ho¸ b»ng ®­êng biÓn còng th­êng gÆp rñi ro vµ tæn thÊt, bëi vËy trong th­¬ng m¹i quèc tÕ b¶o hiÓm ®­êng biÓn lµ lo¹i b¶o hiÓm phæ biÕn nhÊt. Theo ®iÒu kiÖn CIF, CIP th× nghÜa vô cña ng­êi b¸n ph¶i mua b¶o hiÓm v× lîi Ých cña ng­êi mua nh­ng chØ ph¶i mua b¶o hiÓm ë mét møc tèi thiÓu. Cßn trong c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c, c¸c bªn tù quyÕt ®Þnh viÖc mua b¶o hiÓm nÕu hä c¶m thÊy cÇn thiÕt tøc lµ kh«ng b¾t buéc ph¶i mua b¶o hiÓm.C¸c ®¬n vÞ kinh doanh khi mua b¶o hiÓm ph¶i x¸c lËp nªn mét hîp ®ång b¶o hiÓm. §Ó ký mét hîp ®ång b¶o hiÓm th× cÇn n¾m v÷ng ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm. Cã 3 ®iÒu kiÖn chÝnh cÇn quan t©m khi ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm lµ:  §iÒu kiÖn b¶o hiÓm A: B¶o hiÓm mäi rñi ro.  §iÒu kiÖn b¶o hiÓm B: B¶o hiÓm cã tæn thÊt riªng.  §iÒu kiÖn b¶o hiÓm C: B¶o hiÓm miÔn tæn thÊt riªng Ngoµi ra cßn cã ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm nh­: Vì, rß rØ, mÊt trém..., b¶o hiÓm ®Æc biÖt nh­ b¶o hiÓm chiÕn tranh, b¶o hiÓm ®×nh c«ng, b¹o ®éng... CÇn dùa vµo c¸c ®Æc ®iÓm sau ®Ó c©n nh¾c mua lo¹i b¶o hiÓm nµo: 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản