intTypePromotion=1

Đề tài:"Hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại và những giải pháp để đẩy mạnh bán hàng"

Chia sẻ: Sâu Hư | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:12

3
680
lượt xem
227
download

Đề tài:"Hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại và những giải pháp để đẩy mạnh bán hàng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay hoạt động bán hàng không chỉ là một chức năng, mà còn là một nhiệm vụ rất quan trong đối với mỗi doanh nghiệp.Đó là một nhân tố để mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.Khi con người biết sản xuất ra của cải vật chất thì cũng là lúc diễn ra hoạt động trao đổi hàng hoá,dùng hàng đổi lấy hàng.Nhưng hoạt động bán hàng chỉ thực sự xuất hiện khi có nền sản xuất hàn hoá và phân công lao động....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài:"Hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại và những giải pháp để đẩy mạnh bán hàng"

 1. Luận văn Hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại và những giải pháp để đẩy mạnh bán hàng 1
 2. MỤC LỤC Lời mở đầ u .................................................................................................... 1 Nội dung I.Hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại ...................................... 2 1.Các hình thức bá n hà ng của doanh nghiệp thương mạ i ................................ 2 a.Hình thức bán lẻ .......................................................................................... 2 b.Hình thức bán buôn ..................................................................................... 3 c.Các hình thức bán hàng khác ....................................................................... 3 2.Vai trò của hoạt động bán hàng ................................................................... 4 II.Tình hình bán hàng của doanh nghiệp thương mại ...................................... 5 1.Môi trường kinh doanh tác độ ng đến hoạt động bán hàng ........................... 5 2.Hoạt động bá n hà ng ở các doanh nghiệp thương mại................................... 5 III.Những giải pháp đẩy mạnh bá n hà ng ......................................................... 7 1.Nghiên c ứu thị trường ................................................................................ 7 a.Việc chuẩ n bị bán hàng................................................................................ 7 b.Giao dịch với khách hàng ................................................................ ............ 7 2.Thực hiện một thương vụ thà nh công .......................................................... 8 3. Quả n lý tốt độ i,tổ bá n hàng ........................................................................ 8 Kết luận. LỜI MỞ ĐẦU Trong nề n kinh tế thị trường nước ta hiện nay hoạt động bán hà ng không chỉ là một chức nă ng, mà còn là một nhiệm vụ rất quan trong đối với mỗi doanh nghiệp.Đó là một nhân tố để mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Khi con người biết sản xuất ra c ủa cải vậ t chấ t thì cũng là lúc diễn ra hoạ t động trao đổi hàng hoá,dùng hà ng đổ i lấy hàng.Nhưng hoạt đ ộng bán hàng chỉ thực sự xuất hiện khi có nền sản xuất hàn hoá và phân công lao động. Để thực hiệ n lưu thông hà ng hoá thì ho ạt đông bán hàng chiế m một vị trí khá quan trọ ng mang tính quyế t đ ịnh đến nền sả n xuất hàng hoá.Nếu mỗ i 2
 3. doanh nghiệp thực hiện tốt quá trình bán hàng thì k hông chỉ mang lạ i lợ i nhuận cao cho doanh nghiệ p mà cò n thúc đẩy nền sản suất hà ng hoá p hát triể n.Do vậy mà các doanh nghiệp không thể xem nhẹ và thờ ơ với hoạt động bán hàng . Chính vì nhậ n thấ y vai trò hết sức quan trọ ng và cần thiết của hoạt động bán hàng c ủa một doanh nghiệp nên em đã chọn đề tà i: “ Hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại và những giả i pháp để đẩy mạnh bán hàng”. Để được hiểu k ỹ hơn về hoạt động bán hà ng,tình hình bán hàng c ủa các doanh nghiệp và những giải pháp để tăng hiệu quả bán hàng thu được lợi nhuận tối đa cho mỗ i doanh nghiệp . Với khuôn khổ bài viết có hạ n,chắc chắn sẽ không thể tránh được những thiếu sót .Em kính mong thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn độc giả thông cảm đóng góp ý kiế n để đề tài c ủa tôi được hoàn thiện hơn. Em xin châ n thà nh cảm ơn! 3
 4. NỘI DUNG I.HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 1.Các hình thức bán hàng của doanh nghiệp thương mại. Bán hàng là khâu cuối cùng và đóng vai trò quyết định phát triể n lưu thông hàng hoá,đưa hà ng hoá từ nơ i sản xuất tới nơi tiê u dùng và chuyển hàng hoá thành tiề n tệ.Hiện nay,để thực hiệ n lưu thông hà ng hoá tốt các doanh nghiệp đã sử dụng nhiề u hình thức bán hàng khác nhau như cách bán hàng truyền thố ng là bán lẻ,bán buôn,và ngoà i ra thì có nhiề u hình thức bá n hà ng khác. a.Hình thức bán lẻ. Đây là hình thức bá n hà ng mà các doanh nghiệ p thương mạ i và các doanh nghiệp sản xuất bá n trực tiếp cho ngườ i tiê u dùng để thoã mãn nhu cầ u cá nhân và nhu cầu tập thể. Doanh nghiệp phân phối sả n phẩ m cho các đại ly để tiê u thụ hoặc trực tiếp bá n cho khách hàng.Hiện nay thì bán lẻ là hình thức bán hà ng phổ biến và thu được lợi nhuận cao hơn so với bá n buô n vì giá cả bán lẻ cao hơn so với giá bán buôn .Hàng hoá bán lẻ thường khô ng lớn,khối lượng hà ng hoá phù hợp với nhu cầu c ủa từng đố i tượng tiê u dùng.Hàng hoá đang dạng phong phú về chủng loại,mẫu mã và chất lượng phù hợp với nhu cầu của thị trường.Mà hình thức bán lẻ c òn được các nhà d oanh nghiệp sử dụng là m phương thức quảng cáo,giới thiệu sản phẩm mới trước khi tung ra thị trường tiêu thụ. Để hoạt động bá n lẻ có hiệ u quả,các doanh nghiệp phả i biết khai thác mở rộng thị trường,phải biết tâm lý người tiê u dùng.Một doanh nghiệp sản xuất muốn tung ra thị trường loại sản phẩm mới,để biết được sản phẩ m của mình có là m thoã mã n người tiê u dùng không,thì ngoài hình thức quảng cáo, tiếp thị sản phẩm thì doanh nghiệp còn s ử dụng hình thức bán lẻ thu hút khách hàng. V ì sử dụng hình thức nà y khô ng gâ y tốn ké m cho các sả n xuất lạ i để phân phối đến người tiêu d ùng. Việc phát triển và mở rộ ng bán lẻ rất có ý nghĩa đối với doanh nghiệp thương mạ i thông qua bán lẻ,doanh nghiệp có thể liê n hệ trực tiếp với ngườ i 4
 5. tiê u dùng để nắm bắt nhu cầ u và xu hướ ng phát triển của nhu cầu.Trê n cơ sở đó tác động đến sản xuấ t nhằm sả n xuất ra những hà ng hoá phù hợp với nhu cầu tiêu d ùng về cả số lượ ng ,mẫu mã,chất lượng và giá cả. Ngoài hình thức bán lẻ,để thực hiện hà ng có hiệu quả,các doanh nghiệp thương mại c ũng sử d ụng hình thức bán buôn. b.Hình thức bán buôn. Bán buôn là quá trình thiết lập quan hệ mua bán giữa các doanh nghiệp sản xuất với các doanh nghiệp thương mại.Khi doanh nghiệp sả n xuấ t muốn tiê u thụ sản phẩ m của mình một cách hiệ u quả có nghĩa là đ ưa sản phẩm từ nơ i sản xuất đến nơi tiê u dùng thô ng qua doanh nghiệp thương mại.Doanh nghiệp thương mại có trách nhiệm tiêu thụ sản phẩm đế n tay ngườ i tiêu dùng. Hiệ n nay các nhà doanh nghiệp thường sử dụng hai hình thức bá n buôn c ủa các nhà sản suất cho doanh nghiệ p thương mạ i và bán buô n thương mạ i. Nhà sản xuất bán buôn cho doanh nghiệp thương mại là chuyển hàng hoá từ nơi sản xuất sang lĩnh vực lưu thô ng với giá bán buô n công nghiệp.Còn bán buôn thương mạ i là hoạt động bán giữa các nhà sản xuất trô ng việc cung ứng các vật tư nguyên liệ u cho sản xuất để chuyên bán và phục vụ sản xuất. Để thực hiện lưu thô ng hoá một cách thuận lợi ngoài hình thức bán lẻ ,bán buôn còn có nhiề u hình thức bá n hà ng khác nhau mà các doanh nghiệp đang sử dụng nhằ m nâ ng cao hiệu quả kinh doanh.Các hình thức bá n hà ng nà y rất phong phú và đa dạ ng để doanh nghiệp có thể lựa chọn c ho doanh nghiệp mình loạ i hình phù hợp. C.Các hình thức bán hàng khác. Ngoài hai hình thức bán hà ng trên,các doanh nghiệp còn thườ ng sử d ụng hình thức bá n hàng và giao hàng theo địa điểm mà hai bên đã thoã thuậ n.Đâ y là hình thức bán hàng có phần tốn kém do cước phí vậ n chuyển đến nơi tập kết hàng hoá.Mặt khác,lại khô ng mấ y thuận lợi khi tham gia vận chuyể n do khối lượng hà ng hoá kồng kềnh dễ gặp khó khă n cho việc vận chuyể n.Tuy 5
 6. nhiên trong những đ iều kiện cụ thể nào đó để bán được hàng doanh nghiệp cũng tận d ụng tối đa phương thức nà y. Để nâng cao chất luợng phục vụ khách hà ng và bá n được nhiề u hà ng c ũng như giảm cước phí vận chuyể n,các doanh nghiệp thường phát triể n hình thức bán hàng này tạ i địa điểm bán và tạ i nhà.Hình thức nà y có thể tổ chức bá n tạ i các quầ y bá n hà ng lưu động,bá n qua tiếp thị,giao hàng và thu tiền tại nhà theo nhu cầu khách hà ng. Một hình thức bán hà ng khác nữa mà doanh nghiệp cũng cầ n áp dụng.Đó là hình thức bá n hàng theo hợp đồng và theo đơ n đặt hà ng.Khi áp dụng hình thức bán hàng này doanh nghiệp cần phải nhạ y bén trong việc tìm hiểu thị trường và nă ng độ ng trong việc tìm đơn đặt hà ng hoặc hợp đồng với khách hàng.Hình thức bán hàng này có thể giúp cho các doanh nghiệp bá n hàng vớ i số lượng lớn trên quy mô rộng.Ngoài ra cách bá n hàng này rấ t thuậ n lợi khi doanh nghiệp quan hệ b uôn bán với các thương nhân nước ngoài.V ì hợp đồng chính là cơ sở pháp ly để ảo vệ lợi ích c ủa các bên tham gia mua,bán hà ng. Ngoài ra hiện nay các doanh nghiệp c ũng đã và đang áp d ụng tố i đa sự p hát triể n của khoa học kỹ thuật vào hoạt độ ng bán hà ng,quảng cáo giới thiệ u sản phẩ m. Cùng với sự phát triển c ủa kỹ thuật tiê n tiế n và công nghệ thông tin thì việc bán hà ng qua mạng viển thông là loại hình bán hàng mới của doanh nghiệp hiện nay,doanh nghiệp có thể sử d ụng đ iện thoại mạng internet,…để môi giớ i thực hiệ n mua và bá n hà ng.Tuy nhiê n hình thức bán hàng nà y cò n rất mớ i mẽ so với đất nước ta nên chưa áp dụng rộ ng rãi và đồng bộ với tất cả các doanh nghiệp.Nhưng đâ y là một tiề m nă ng,một hình thức bán hàng tương lai để c ho các doanh nghiệp khai thác và phát triển. 2.Vai trò của hoạt động bán hàng. Với bất kỳ một doanh nghiệp sả n xuất nào muốn thu được lợi nhuận cao và thành công trong kinh doanh đề u phả i thông qua hoạt độ ng bán hàng.Chính vì 6
 7. vậy mà hoat độ ng bá n hà ng có vai trò quan trọng và quyết định đối với sự tồn tại phát triển của mổi một doanh nghiệp. Tuy hoạt động bá n hàng là khâu cuối c ùng trong quá trình sản xuất nhưng một doanh nghiệp muốn hoạt động tốt và đứng vững trên thị trường thì việc đầu tiê n phả i quan tâ m đế n chính là hoạt động bán hàng và kỷ nă ng bá n hà ng của nhân viên.Đôi khi chấ t lượng hàng hoá không phả i là yế u tố duy nhất để hàng hoá có thể tiê u thụ tốt,để sản phẩm tiêu thụ nhanh thì cần phải có kinh nghiệm tốt trong việc bán và giới thiêu sả n phẩ m.Ngà y nay trong nền kinh tế mở,khi hoạt đông thương mại trở thành hoạt động chính thì k ỹ nă ng bá n hà ng càng giữ vị trí hết sức quan trọng .Doanh nghiệp thực hiện tốt khâu bá n hà ng tức là thực hiện tốt khâu tiê u thụ sản phẩ m. Hoạt động bá n hàng đóng vai trò quy ết định phát triể n lưu thông hà ng hoávà việc chuyể n hà ng hoá thà nh tiề n tệ.Doanh nghiệp muốn tồn tạ i và p hát triể n phả i có vốn để thực hiên chu chuyển khi hà ng hoá trở thành tiền tệ tức là doanh nghiệp k hông chỉ thu hồi vốn mà có thê m phầ n lợi nhuận. II. TÌNH HÌNH BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI HIỆN NAY. 1.Môi trường kinh doanh tác động đến họat động bán hà ng. Môi trường kinh doanh c ó ảnh hưởng lớn tới hoạt động bá n hà ng của các doanh nghiệp.Do đó nó có tác động trực tiếp đến hoạt độ ng nà y. Một môi trường kinh doanh ổn định sẽ giúp cho doanh nghiệ p buôn bán thuận lợ i trê n thị trường.Trong nền kinh tế mở như nước ta hiệ n nay một nề n kinh tế đa thà nh phầ n,với s ự cạnh tranh lớn trê n thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phả i nhạy bén,nắm bắt thị trường nhanh,biết cách tổ c hức bán hàng,thực hiện một thương vụ thà nh công cũng để tiêu thụ sản phẩ m tốt nhất. Trong nề n kinh tế thị trường nước ta hiện nay, thì môi trường kinh doanh tác động rõ rệt tới hoạt động bá n hà ng của các doanh nghiệp.Với đường lố i chủ trương c ủa đả ng là p hát triển nền kinh tế đa thành phần nê n các doanh nghiệp không ngừng đổ i mới phương thức sản xuất và phương thức bán hà ng để có chổ đứng trê n thị trường.Thực tế thì nền kinh thị trường nước ta phát 7
 8. triể n chưa lâu nên các doanh nghiệp không chỉ phát triển nội lực mà còn phả i học hỏ i kinh nghiệm của các nước tiên tiến trê n thế giới nhằm nâ ng cao hiệu quả kinh doanh. 2.Hoạt động bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại Để kinh doanh có hiệ u quả ngoài những kỹ nă ng kinh doanh có sẳn cò n đò i hỏi sự nhạy bén cập nhật thông tin thị trườ ng một cách nhanh nhấ t của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nước ta hiện nay chủ yếu là các doanh nghiệp trẻ,tuy chưa có nhiều kinh nghiệ m trong kinh doanh nhưng họ năng động và có tính sáng tạo cao,nhạ y bé n với thị trườ ng kinh doanh.Vậy nên họ rất quan tâ m tới hoạt động bán hà ng c ủa doanh nghiệp mình và hiể u rõ tầm quan trọng c ủa hoạt động bán hàng. Ngoài việc sử dụng những hình thức bán hà ng cổ điể n như bán buôn công nghiệp,bán lẻ cho các đại lý,doanh nghiệp còn sử dùng nhiều hình thức bán hàng mới nhằm thu hút sự q uan tâ m của khách hàng tới sản phẩ m c ủa mình.Đặc biệt là áp dụng những tiến bộ khoa học cô ng nghệ thông tin vào phục vụ c ho việc bán hàng. Hình thức bán hàng ngày cà ng phong phú đa dạng ,nê n mổi một doanh nghiệp đều tìm cho mình mộ t cách bán hàng hợp ly ,áp dụng một cách triệt để như bán hà ng qua đ iện thoại, bưu điệ n,thư tín,…đặc biệt là sử dụng mạ ng internet vào hoạt động bán hàng.Tuy nhiên hình thức này còn mới đối với các doanh nghiệp và còn gặp nhiề u khó khă n khi áp dụng ở nền kinh tế nước ta.Nhưng khi giao dịch qua mạng sẽ giúp doanh nghiệp thấy được những yế u ké m cần được khắc phục để tự hoàn thiện mình,chủ động hội nhập kinh tế thế giới ,đâ y là loại hình kinh doanh ở trình độ cao. Việc tổ c hức hộ i chợ,triể n lã m các đ iểm bá n hàng cũng là cách để các doanh nghiệp thu hút khách hà ng.Để mở rộng thị trường ra phạm vi ngoà i nước,các doanh nghiệp khô ng ngừng đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu,hợp tác đầu tư với các nước nhằm tìm kiế m thị trường mới.Bên cạnh đó các doanh 8
 9. nghiệp cũng cần lưu ý tới việc đào tạo bồ i d ưỡng độ i ngũ cán bộ nhân viê n bán hà ng nhằm nâng cao hiệu quả bá n hà ng,thực hiệ n tốt mộ t thương vụ khi giao d ịch với khách hàng. Nền kinh tế thị trường nước ta chưa có bề dầy hoạt động so với sự p hát triể n của nhiều nước trên thế giới nê n các doanh nghiệp nước ta chưa có kinh nghiệm trong kinh doanh và c hưa thực sự nhạ y bén với thị trường,chưa biết cách khai thác cũng như tìm hiểu thị trường.Đâ y là mặt hạ n chế cần khắc phục,khi đứng trước công nghệ mới các doanh nghiệp còn lùng túng trong quá trình vận dụng vào kinh doanh.Hoặc khi áp dụng hình thức bán hàng mới như viếc bán hà ng qua mạng lại không biết cách tổ c hức sắp xếp hệ thống máy tính và ngườ i sử dụng máy tính còn kém.Khô ng có hà ng d ự trữ trong kho khi khách hà ng cần,sản xuấ t thủ cô ng nê n sản phẩm gửi đ i không đồng nhất nhiều khi sả n phẩm còn khác với sản phẩm trên mạng.Đây có lẽ là điểm yế u của hầu hết các doanh nghiệp nước ta cần phả i khắc phục để bán hàng có hiệu quả tốt hơn. III.NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG. Các doanh nghiệp sản xuất chủ yế u thành công và thu được lợi nhuận là nhờ vào cách bán hà ng của doanh nghiệp mình.Chính vì thế mà các doanh nghiệp cần phải có những giải pháp bán hàng thật hiệu quả. 1.Nghiên cứu thị trường. a.Việc chuẩn bị bán hàng. Bất cứ lúc nào,người bán hàng đều có thể thắng lợi trong việc bá n hà ng nế u mọi thứ có liê n quan đều đ ược chuẩ n bị tốt và hành độ ng trung thực.Một nhâ n viên bá n hà ng dở đem lại s ự quan hệ tồ i đối vớ i khách hà ng.Nếu khách hà ng cảm thấy mình đ ược mua ngay,bán thật,có những sản phẩ m mình cần và nhâ n viên bá n hà ng có cung cách phục vụ tốt thì sẽ hà i lòng và có thể trở lại mua thê m mộ t lầ n nữa,đồng thời sẽ có thể trở thành một khách hà ng quen thuộc của doanh nghiệp. 9
 10. Doanh nghiệp phả i đẩ y mạnh sự hợp tác của khách hà ng.Mố i quan hệ luô n là kết quả để đạ t thắ ng lợi.Nhưng là sự hợp tác của khách hàng tiêu d ùng hay các nhà c ung ứng mua đi bán lại có đ ược quan hệ tốt với khách hàng sẽ tạo điều kiệ n cho việc bán hà ng tốt.Doanh nghiệp phải tự tin để đương đầu vớ i việc bá n hàng bằng cách nói rõ ràng khi giới thiệu hà ng. Để gây đựơc ấn tượng tốt với khách hàng bằng cách nâng cao tự tin khi giao dịch với khách hàng. b.Giao dịch với khách hàng. Để hoạt động bán hàng có hiệu quả,doanh nghiệp còn phải thực hiện tốt khâu giao d ịch với khách hàng.Khi giao tiếp với khách hàng nhâ n viê n không chỉ am hiểu khách hàng mà còn phải nghiên cứu và theo đuổi khách hàng.Nghiên cứu khách hà ng từ các nguồn tốt nhất theo phương pháp thống kê loại trừ.Khi tìm hiểu phả i nắm được mộ t số nét chính về khách hà ng như:tuổi,thu nhập,đ ịa chỉ,…Cung cấp những gì khách hàng cầ n như phải đáp ứng về các cuộc thă m dò nhằm là m thoã mã n nhu cầu khách hà ng,giải quyết khiếu nại để duy trì và tạo lò ng tin với khách hà ng.Ngoà i ra biế t là m vừa lòng khách hàng,tìm kiếm những gì mà khách hàng đòi hỏi ,nghiên cứu những gì khách hàng mong muốn.Và phải là m cách nào để dịch vụ và sản phẩm c ủa công ty mình được khách hàng biết đến.Nếu thực hiệ n theo yêu cầ u khách hàng thì việc bán hàng sẽ dễ ràng và thuận lợi hơn. 2.Thực hiện một thương vụ thà nh công. Bán hà ng là một hoạt động tiêu thụ sản phẩ m hàng hoá.Mỗi lần bán hà ng thực hiện một hành vi bán- mua giữa người bá n và người mua là thực hiệ n một thương vụ. Muốn thực hiện một thương vụ thành công trước tiên phải hoạch định một chiến lược bá n hàng và việc bán hàng phải phù hợp với nhu cầu khách hàng.Phải tìm hiể u phân tích thị trường và luôn luôn tìm kiế m khách hà ng mới,đồng thời xâ y dựng mối quan hệ mạnh mẽ với khách hàng hiệ n hữu.Ngoài ra cầ n phả i có sự hiểu biết về sả n phẩm để có thể giải thích những 10
 11. thắc mắc của khách hà ng về sản phẩ m mình bán ra thị trường.Phá t hiện ra mục tiêu c ủa khách hàng đáp ứng những gì khách hà ng cầ n,mặt khác phải thương lượng các điề u kiện bán hà ng vừa đáp ứng nhu cầ u mục tiêu c ủa doanh nghiệp vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng.Khi bán một sản phẩ m cần giành được sự chú ý của khách hà ng,tạo dựng lò ng tin của khách hàng đố i với sả n phẩ m của doanh nghiệ p mình. Ngoài những cách bá n hàng thông thường để thực hiện mộ t thương vụ thành công thì các doanh nghiệp có thể s ử d ụng điệ n thoạ i bán hà ng và tổ chức cuộc gặp gỡ trực tiếp khách hà ng đồng thời đưa ra những thể thức thương lượ ng có hiệ u quả. Bán hàng hiệu quả có nghĩa là c hìa khoá thà nh công của mỗ i doanh nghiệp.Nó đảm bảo cho sự tồn tại và đứng vững trên thị trường của bất k ỳ một doanh nghiệp sản xuất. 3. Quản lý tốt tổ, đội bán hàng. Để thành công trong việc bán hà ng ta không thể k hông nói đế n tổ độ i bá n hàng. Đây là một trong những yế u tố hết sức quan trọng dẫn đế n thà nh công cho mỗi doanh nghiệp. Công việc bán hàng c ủa một doanh nghiệp hay một công ty thường tổ chức thành đội,tổ bán hàng có từ 3 đến 7 nhân viên tuỳ thuộc vào sự phâ n bố của doanh nghiệp.Ngoài chức năng và nhiệ m vụ tổ chức bán hàng,tiêu thụ sả n phẩ m,tổ đội còn tổ chức và đ iều hành hoạt động c ủa mình về mặt nội bộ liên quan đến xâ y dựng chiế n lược,kế hoạch bán hàng, quả n lý hà ng hoá có hiệu quả,…còn chă m lo đời sống vật chất,tinh thầ n cho các thành viên trong đội,tổ nhân viên bán hàng. Các doanh nghiệp phải luô n luôn tổ chức nâ ng cao tay nghề,trình độ thông qua đào tạo và huấn luyện.Cầ n phải sử dụng các chuyên gia trong đào tạo,có thể là tốn ké m nhưng nó sẽ có lợi cho việc cải tiến thành tích trong toà n công ty.Quả n lý tốt các cuộc gọi điên thoạ i bán hàng ,tă ng cường gọi điên thoại bán hàng sẽ đem lai kết quả đặt hàng tốt hơn. 11
 12. Đồng thời phải tổ c hức độ ng viên khen thưởng nhân viê n nhằm mục đích khuyến khích họ hoạt động tốt hơn,có thê m con người hội đủ các kỹ năng chuyên môn và cả i tiến công việc bá n hà ng ngày một tốt hơn.Luôn luô n phải tạo một đội ngũ bá n hàng tốt để đưa sản phẩm của doanh nghiệp mình tới người tiêu dùng,tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.Đây là khâ u cuối nhưng vô cùng quan trọng với bất kỳ một doanh nghiệp hay một công ty nào. Trên đây là nhưng giả i pháp tuy còn chung chung nhưng nó sẽ là cơ sở cho những giả i pháp c ụ thể đ iều chỉnh tốt hơn hoạt động bán hà ng của mỗ i doanh nghiệp.Để hoạt động bán hàng đạt được hiệ u quả tốt nhất. Hoạt động bán hàng trong tương lai sẽ tiếp tục phát huy cách bán hà ng truyền thống và cùng với xu thế chung của thế giới tiếp tục đổi mới cách thức,công nghệ tiên tiến trong hoạt động bán hàng để kịp vớ i sự phát triển c ủa thế giới.Và ngày càng phát huy đ ược thế mạ nh c ủa hoạt đô ng bá n hà ng,đồng thời sẽ mang lạ i những thành công lớn cho mọi doanh nghiệp. KẾT LUẬN Hoạt động bán hàng hiệ n nay là mối quan tâ m của mọi doanh nghiệ p.Vì đây là nhâ n tố vô cùng thiết yế u để mang lại lợ i nhuậ n.Khi thực hiệ n tốt công việc bán hàng cũng chính là thực hiê n tốt một thương vụ kinh doanh. Nhà kinh doanh không chỉ biết sản xuất mà còn phải biết tổ c hức bán hàng có hiệ u quả vì bán hàng là khâ u cuối cùng c ủa quá trình lưu thô ng hà ng hoá.Một doanh nghiệp thực sự là một doanh nghiệp biế t quan tâm đúng mực đến hoạt động bán hàng c ủa mình.Nhận thức rõ về tầm quan trọng của hoạt động bá n hà ng trong thương mại để có những biệ n pháp nhằm nâ ng cao hiệ u quả kinh doanh. 12
 13. Trong nề n kinh tế thị trường hiện nay ở nước ta các doanh nghiệp không chỉ cầ n đến nâng cao năng xuất lao độ ng, chất lượng sả n phẩ m mà còn thúc đẩy hoạt động bán hàng có hiệ u quả để tiêu thụ sản phẩ m tốt hơn nhằ m thu được lợi nhuậ n trong kinh doanh. Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2003 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình Thương mại 1 - Trường Đ H Quả n lý và kinh doanh Hà Nội 2. Thời báo kinh tế. 13
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2