intTypePromotion=1

Đề tài " Lọc thích nghi với thuật toán LMS và ứng dụng trong cân bằng kênh "

Chia sẻ: Quan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

2
324
lượt xem
117
download

Đề tài " Lọc thích nghi với thuật toán LMS và ứng dụng trong cân bằng kênh "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xử lý tín hiệu số là một công nghệ tiên tiến đã và đang thay đổi có tính cách mạng trong rất nhiều lĩnh vực , từ những lĩnh vực tổng quát nhất như lọc số , lọc thích nghi sự tương quan giữa các tín hiệu đến việc áp dụng các thuật toán nhanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " Lọc thích nghi với thuật toán LMS và ứng dụng trong cân bằng kênh "

 1. Đề tài " Lọc thích nghi với thuật toán LMS và ứng dụng trong cân bằng kênh "
 2. ! " # $% & ' # ()* + ,& - &# #. / 0) %.1 2 3 4 5 .& "- 5 & ' 1 5 &# 1 ! 6' 1 - + 1 . ' 7 1 ' #. !( + /)8 . ' ! . ! + 2 /)8 . 9: ; ) / . 01
 3. $ 5 ) 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222A @2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222A ? 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 # 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222< 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222< 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 B AC D # ' ( ! 5 ! - 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222E 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222E 22222222222222222222222 A2A F 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222E A2< B# ' ( ! 5 ! GH 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222; G A2
 4. A ? Q/R ?Q/R $ ST CUV WX CYZ B 0G C C KKC K - K ' 'C' [ ' \ > K '' ] KG H K G 5- H -\ 4 1 ] GH G G[ P&' G 5- H -\ 4 ] G %G G '. ( 5 G ' ' - [ \/ +. ] $% -$ %D ' \ >7 ' (7 ] CG 'C G ' (5 \ C . " P (# ( ] $ %3 $ %D ' 3' '\ % - (7 ' #]
 5. < # ^ 5. " -5 ! 1 5 . " ' ' # 5_ 1 5_ D # 5! - 5! " - D 1 " & # KKC\K - K ' 'C' - ' ] [ . $%\ -$ %D ' ] 222 (` # " D 'D 7 ! . # " + # () + * 4 5. # 7 222 % ' 4 5. " - # & " # D ( 1' # . - 2$ # 5_ ' 4 5. ' 7 #& ) ' 2 C' +.1 # 5 ! " & ' # $% -& 1' ( ! & '! '1 ' " # ! & #- D (!5 ! 2B )a + ' 1 ' +.1 # ' . -5 #& 222 - .- #. . 1 5# 5 !7 # " # ' (!5 ! - 5 ! " 1 & ( ' +.1 #5! " 2 )( -# # " " D # () + * & ' 2 ! ( •B AF D # ' (!5 ! - •B < C' ( . 5. 7 . -5! " # $% •B 9 C' ( . 7 1 & (!5 ! "
 6. 9 •B E$ & 5! " ' # () + * C' D '5 7 ) &# 1 )- @ + ' + 1-- ' # # !- .# 7 ! ( ' 15# - .2 ^ # D. #. ' + )( 5 #. / 0) %.1 1# 7 &# .2 / % > / . 01
 7. E BRUb/F A : Ccd F eSQ/ 0Wf S CHSh >ci ji %cX Ccd / BgX B B A2A F A2A B CG\ 'C G ' (5 ] . 5! - !( `& & (! # (! ! (! ' `\R7 A2A] 5 + - & " 2% & " ! ) " 4 ` ( `()* '- 7 # ) ()* '. ! . ! 5 ! -2 % & " 5 # ' & # '+ . 5 7 ! ! # ' " )2 @ . ! 5 # ' (! # (! ! (! ' # `5 " #2C 5# # '5( # # 5 ! -2 α α . x[n] y[n]=x[n]+s[n] x [n] x[n] + s[n] α . x [n ] x [n ] α α α x[n] x[n] y [n ]= x [n ]+ s [n ] x [n ] w [n ] (] > ! (] # ]> ! s [n ] z −1 x [n] x[n-1] x[n-1] x[n] kPA ]> ! ' ` R7 A2A
 8. ; ! . " (# ( \ CG ] ! )' ( 4 \] 2 " (# +. 4\ ] - 1 # \] 4\ ]2 C . + 5 ' " ' ()* ' 7 2^ ' 7 .# ' 5! '5 5 5! D . KG H 5! D . GH2 C' G 5 5 . 5# 5 !4 # ' 5 5! 2 A2< B# ' ( ! 5 ! GH G > ! 5 ! - GH G 4 & ! ()* '- 7 # - M N y[n] = b m x [n − m ] − a k y [n − k ] \A2A] m =o k =1 (!5 ! CG # D 7$ ≤ / #. / 5 (# 5 ! -2 A2
 9. = b0 x[n] y[n] −1 −1 z z − a1 b1 z −1 z −1 − a2 b2 − aN −1 z −1 z −1 bM −1 − aN z −1 z −1 bM R7 A2#. '. R
 10. I % + ! # '& ' < . `- RA\k] ' ' R
 11. J N +1 2 0#. C' n /5 7 (# 2 ! (# # 1 + b1i z −1 + b2i z −1 R \k] n \A2L ] 1 + a1i z −1 + a 2i z −1 5 '. 5 ! (# 2 x[n] y[n] z −1 z −1 − a12 b11 − a11 b12 z −1 b z −1 b − a 21 − a22 21 22 R7 A2; % #' 5 ! GH (# E G A2
 12. L C0 b01 z −1 y[n] b11 − a11 x[n] z −1 − a 21 b02 z −1 − a12 b12 z −1 − a 22 R7 A2=2 % #'& - - 5 ! GH (# E G A29 B# ' ( ! 5 ! KG H A29 $ 5 ! KG (# $ H '. R\k] & - M R\k] n \A2AA] bm z − m m=0 e 1" 4p q " 5 ' .p q !( `()* '- 7 # (# $ M .p q n \A2A
 13. A: z−1 z−1 z−1 z−1 z−1 x[n] b2 bM−1 b0 bM−2 bM b1 y[n] R7 A2I2 % #'& ' 5 ! KG (# $ H B# ' .. # $ oA # $ ! $' 7 12 C . 4 ' 4 ` (- 5 ! #2 A292< B# ' / # " '. R\k] \A2AA] " '. (# & & M R\k] n bm z − m n ( ∏ (1 + b1i z −1 + b2i z − 2 ) \A2A9] L : m=0 i =1 M +1 C' np q 7 5 ! KG H ! & & 2 5 ! (# 2 C' ! $5 7 5 ! (# ! 5 ! (# # 2 x[n] y[n] z −1 z −1 z −1 b13 b11 b12 z −1 z −1 z −1 b23 b21 b22 R7 A2J2 % 5 ! KG (# = H
 14. AA A2929 B# ' 5 ! KG H . " / 4 ( ! 5 ! KG H 1 + 4 p qn ± p $ P q n : A < 222 $ PA \A2AE] 7' - & " '( ! ! (! # -2 z −1 z −1 x[n] z −1 z −1 z −1 z −1 b3 b0 b1 b2 y[n] R7 A2L2 % 5 ! KG H . " $ n= A2E @ A2E B# ' ) )@ # ' 5! B# ' . !5 \5 [5 '-' '- ' ]# " ' 4 5. ' 5! " & . " 2 C' 4 5. # ' . ! -& # ' KG H GH ( G 7' # " ! 6# !5 ! - 1 !- 5 ! 5 [' - ! 7 2B # ' )@ "5 + 2$ + 7 ! !5 (# )@ \5 && ' ]2 B# '& )@ !& ( ! 5 ! - KG H GH2 C' G . 6 ( ! 5 ! GH2 G
 15. A< $ 5 ! GH G '. R\k] & 1 R\k] n \A2A;] N −k 1+ ak z k =1 %1 - & " ' 7 A2A: f M −1[n] f M [ n] f 0 [ n] f1[n] x[n] − k M −1 − kM − k1 y[n] kM k M −1 k1 z −1 g [n] z −1 z −1 g [n] g M −1[n] g M [n] 0 1 R7 A2A:2 B# ' )@ > k 1" [p q [ PAp q 5 ()* - Fm ( z ) − k m z − m Fm ( z −1 ) K PA\k] n n $ $ PA 222 A \A2A=] 1 − km 2 O ' \A2A=] 7 " (# # K PA\k] K \k]2 # () # ? . 5 @ 5 &# nA2 B - 4+5 - R\k] \A2A;] ()* + '. a mi − k m a m,m −i n \A2AI] PA 1 − km 2 +n s n $ $ PA 222 A n : A < 22 PA s km ≠ 1
 16. A9 B# ' P)@ \5 P 5 && ' ] • B# ' )@ . !5 # ' F' .P $ ' 5 + ! 5 ! GH G D 2 M bm z − m BM ( z ) R\k] n n \A2AJ] m =0 N AM ( z ) −k 1+ ak z k =1 B# ' . ! ( 2> # 5 # ' )@ ' 7 A2A: - 4+ A≤ m ≤ N 2 > 5 ! 5 ' pq ) -B * ' 7 A2AA '# ' P )@ 2 f M [n] f1[n] f M −1[n] f 0 [ n] x[n] − k M −1 − kM − k1 kM k M −1 k1 g 0 [ n] −1 z −1 z −1 g1[n] z g M −1[n] g M [n] C1 C0 CM C M −1 y[n] R7 A2AA2 B# ' P)@ (# /
 17. AE A2; A2; M 5# e A 1 !7 # ' D (! 5 ! -2 / 1 # ' ! # 1 (! # (! ! (! ' ` - & " 2R 6 !# '5 ' # D '! - 5! - ! !# ' # s5 - 5# # # (!5 ! 2 C 1 # ' (!5 ! - ( & # " ( (!5 ! ' ! (!5 ! " 6 1 " ) ' # D 2B D < 7 +.1 # .2
 18. A; BRUb/F < : ji CRt /FRG0QV jB i BR CRSgT CjQh $ % C /
 19. A= C" 5 4p P+q + n : A < 222 /PA 5 " 5 2C '! - u+p q . ! + ()* # " 2 x[n] x[n-1] x[n-N+1] z−1 z−1 z−1 w0 [ n] w1[ n] wN −1[ n] X X X X + y[n] + CRSgT CjQh CRt /FRG C / BR e[n] + d[n] R7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2