intTypePromotion=1

Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing xuất khẩu sản phẩm Cà phê của công ty Trung Nguyên vào thị trường Mỹ đến năm 2020

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Sky Skysinhvienit | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:141

0
122
lượt xem
49
download

Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing xuất khẩu sản phẩm Cà phê của công ty Trung Nguyên vào thị trường Mỹ đến năm 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo đề tài "Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing xuất khẩu sản phẩm Cà phê của công ty Trung Nguyên vào thị trường Mỹ đến năm 2020" để nắm các nội dung kiến thức cần thiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing xuất khẩu sản phẩm Cà phê của công ty Trung Nguyên vào thị trường Mỹ đến năm 2020

 1. 1GVHD:  TH.SI ̃VĂN ĐƯC LONG ́ BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING KHOATHƯƠNG MẠI ĐỀ ÁN MÔN HỌC ĐỀ TÀI: HOAN THIÊN CHIÊN L ̀ ̣ ́ ƯỢC  MARKETING XUÂT KHÂU CA PHÊ CUA CÔNG ́ ̉ ̀ ̉   TY TRUNG NGUYÊN VAO THI TR ̀ ̣ ƯƠNG HOA KY ̀ ̀  ĐÊN NĂM 2020 ́ GVHD : THẠC SI VĂN Đ ̃ ỨC LONG SVTH :  BUI H ̀ ƯU THUÂN   ̃ ̣ ̀ ưu Thuân SVTH: Bui H ̃ ̣
 2. 2GVHD:  TH.SI ̃VĂN ĐƯC LONG ́ MSSV : 1112060108 LỚP : 11DKQ1 ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI SINH VIÊN. Giảng viên hướng dẫn: Ths. Văn Đưc Long ́ NHẬN XÉT CỦA GVHDThs. VĂN ĐƯC LONG ́ .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ĐIỂM:......................................................................................................................... TP. HCM, ngày….tháng….năm 2014 Giảng Viên Hướng Dẫn ̀ ưu Thuân SVTH: Bui H ̃ ̣
 3. 3GVHD:  TH.SI ̃VĂN ĐƯC LONG ́ Ths. Hà Minh Hiếu LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện đề  tài, do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế,   nguồn tài liệu còn eo hẹp nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót . Vì vậy, em   rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Thầy .  Em xin chân thành cảm ơn Thầy đã nhiệt tình hướng dẫn , đóng góp ý kiến và  đưa ra những cách thức dễ hiểu để em hoàn thành bài báo cáo này của mình . ̀ ưu Thuân SVTH: Bui H ̃ ̣
 4. 4GVHD:  TH.SI ̃VĂN ĐƯC LONG ́ DANH MUC BANG ̣ ̉ Bang 1:  ̉ ̣ ̉ ́ ừ Viêt Nam sang Hoa Ky trong năm Kim ngach xuât cac nhom hang chu yêu t ́ ́ ́ ̀ ̣ ̀   2012 va so v ̀ ơi năm 2011. ́ ..........................................................................................38 Bang 2: ̉  Kim ngạch, tốc độ  tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của Việt  Nam sang các châu lục và theo nước/khối nước năm 2013.....................................40 Bang 3:  ̉ Số lượng thị trường theo mức kim ngạch năm 2013.................................42 Bang 4: ̉  Tinh ̀  hinh nhâp khâu Ca phê cua My t ̀ ̣ ̉ ̀ ̉ ̃ ư 2009 – 2013 ̀ ..................................51 Bang 5:  ̉ ́ ̣ ̉ ́ ượng, đơn gia, va tri gia cua môt sô nhom hang nông tôc đô tăng giam khôi l ́ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̀   ̉ ̉ ̉ ̣ san xuât khâu cua Viêt Nam trong quy I/2014 ́ ́ ............................................................55 Bang 6:  ̉ ̣ ương l Thông kê 10 thi tr ́ ̀ ơn nhât nhâp khâu măt hang ca phê cua Viêt Nam ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣   trong quy I/2010. ́ ........................................................................................................60 ̀ ưu Thuân SVTH: Bui H ̃ ̣
 5. 5GVHD:  TH.SI ̃VĂN ĐƯC LONG ́ DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Kim ngach xuât nhâp khâu Viêt Nam – Hoa Ky giai đoan 2007 –  ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ 2012 ...........................................................................................................................37 Biểu đồ 2: Cac măt hang chinh nhâp khâu t ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ừ Hoa Ky vao Viêt Nam 6  ̀ ̀ ̣ thang/2013 so v ́ ơi 6 thang/2012. ́ ́ .................................................................................39 ̉ ̀ : Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu theo châu lục trong tổng kim ngạch  Biêu đô 3 xuất khẩu của cả nước (%).....................................................................................41 ̉ Biêu đô 4: T ̀ ỷ trọng kim ngạch nhập khẩu theo châu lục trong tổng kim ngạch  nhập khẩu của cả nước (%).....................................................................................51 ̉ Biêu đô 5:  ́ ượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2007  ̀ Thông kê khôi l ́ – tháng 3/2010............................................................................................................. 54 Biêủ   đồ  6:  Thông ́   kê   khôí   lượng,   đơn   giá   và   trị   giá   cà   phê   xuất   khẩu   cuả   Viêṭ  Nam theo quý trong giai đoan 2003 ­ quý I/2010 ̣ ...............................................57 ̀ ưu Thuân SVTH: Bui H ̃ ̣
 6. 6GVHD:  TH.SI ̃VĂN ĐƯC LONG ́ Mục luc̣ ̀ ưu Thuân SVTH: Bui H ̃ ̣
 7. 7GVHD:  TH.SI ̃VĂN ĐƯC LONG ́ PHÂN M ̀ Ở ĐÂU ̀ 1.1. LY DO CHON ĐÊ TAI ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̃ ̣ ̃ ư  vu bao Hiên nay xu thê toan câu hoa va hôi nhâp đang diên ra manh me nh ̃ ̃  ̣ ́ ới, lôi cuôn rât nhiêu n trên pham vi toan thê gi ̀ ́ ́ ̀ ước trên thê gi ́ ới tham gia. Viêt Nam ̣   ̉ ̀ ̃ ực hêt s cung không thê năm ngoai vong xoay nay va đang nô l ̃ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ức đê co thê hoa minh ̉ ́ ̉ ̀ ̀   ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̃ ̀ ̀ ́ ́ ức  vao tiên trinh nay môt cach nhanh nhât. Hoat đông xuât nhâp khâu se la câu nôi hêt s ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ực hiên đ quan trong đê đây nhanh tiên trinh nay. Ngoai ra đê th ̣ ược câu nôi trên thi ̀ ́ ̀  ́ ược Marketing mix xuât khâu cho doanh nghiêp noi chung cung nh chiên l ́ ̉ ̣ ́ ̃ ư  Ca phê ̀   ̉ ược đê ra môt cach cu thê. Trung Nguyên noi riêng cung rât cân thiêt va cân phai đ ́ ̃ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̉  ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ Chinh vi vây ma hoat đông Marketing mix xuât khâu ngay cang tr ́ ́ ̀ ̀ ở  nên quan trong ̣   ́ ́ ̀ ́ ược phat triên kinh tê cua Viêt Nam noi chung va t trong chinh sach va chiên l ́ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ưng ̀   ̣ ̣ ̉ ̉ doanh nghiêp Viêt Nam noi riêng kê ca Trung Nguyên ca phê. ́ ̀ ̀ ̣ Ca phê la môt trong nh ̀ ưng măt hang xuât khâu chu l ̃ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ực cua Viêt Nam, la măt ̉ ̣ ̀ ̣  ̀ ̉ ́ ̉ ứng thứ hai vê kim ngach xuât khâu sau gao. Chinh vi thê hang nông san xuât khâu đ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ́  ̀ ̀ ̃ ́ ̣ ̀ ́ ớn trong nên kinh tê quôc dân. N nganh ca phê đa co môt vai tro rât l ̀ ́ ́ ước ta co nhiêu ́ ̀  ̣ ̣ ợi đê phat triên san xuât ca phê nh điêu kiên thuân l ̀ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ưng vân ch ̃ ưa phai la môt n ̉ ̀ ̣ ước san ̉   ̉ xuât va xuât khâu ca phê l ́ ̀ ́ ̀ ớn nhât thê gi ́ ́ ới, vân con tôn tai nhiêu vân đê cân đ ̃ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ược giaỉ   ̉ ̉ ̣ ̉ ̀ ̉ ́ ững bươc phat triên bên v quyêt. Đê đây manh nganh xuât khâu ca phê va đê co nh ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ững  ̀ ̀ ́ ưng nhân đinh đung đăn va nh thi cân co nh ̃ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ững biên phap h ̣ ́ ợp ly. Riêng công ty Ca ́ ̀  phê Trung Nguyên vơi bê day lich s ́ ̀ ̀ ̣ ử  hinh thanh cung nh ̀ ̀ ̃ ư  cung v ̀ ơi l ́ ực lượng san̉   ́ ̉ ̣ ̀ ̃ ưa Ca phê Viêt Nam lên môt tâm cao xuât va phân phôi cua ho thi Trung Nguyên đa đ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀   mơi. Măc du co nh ́ ̣ ̀ ́ ưng chiên l ̃ ́ ược hoan hao nh ̀ ̉ ưng song vân co nh ̃ ́ ững kho khăn ́   ̉ ̀ ̉ ̣ không thê nao tranh khoi trong viêc xây d ́ ựng chiên l ́ ược xuât khâu ca phê Trung ́ ̉ ̀   ̀ ưu Thuân SVTH: Bui H ̃ ̣
 8. 8GVHD:  TH.SI ̃VĂN ĐƯC LONG ́ ̣ ương My – môt thi tr Nguyên sang thi tr ̀ ̃ ̣ ̣ ương l ̀ ơn nhât Thê gi ́ ́ ́ ới với đây tiêm năng va ̀ ̀ ̀  cơ   hôi. ̣   Đó  là  lý  do   em   choṇ   đề  taì   “   Môṭ   số  giaỉ   phaṕ   hoaǹ   thiên ̣   chiên ́   lược   ̉ ̉ ̉ ̉ ̣ ương My Marketing xuât khâu san phâm Ca phê cua công ty Trung Nguyên vao thi tr ́ ̀ ̀ ̀ ̃  đên năm 2020 ́ ̉ ̀ ” lam đê tai nghiên c ̀ ứu va phat triên thanh chuyên đê môn hoc. ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ̣ 1.2. ĐÔI T ́ ƯỢNG NGHIÊN CƯU ́ ́ ượng nghiên cưu la xuât khâu măt hang Ca phê cua công ty Trung Nguyên Đôi t ́ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̉   ̀ ̣ ương Hoa Ky.  vao thi tr ̀ ̀ 1.3. PHƯƠNG PHAP NGHIÊN C ́ ƯU ́ ̉ ưa ra nhưng nhân xet, đanh gia, phân tich cung nh Đê đ ̃ ̣ ́ ́ ́ ́ ̃ ư  nhưng giai phap phu ̃ ̉ ́ ̀  hợp vơi th ́ ực tê thi chuyên đê đa s ́ ̀ ̉ ̃ ử dung môt sô ph ̣ ̣ ́ ương phap nghiên c ́ ứu như: Sử dung tông h ̣ ̉ ợp cac ph ́ ương phap nghiên c ́ ưu nh ́ ư phương phap quy nap, diên ́ ̣ ̃  ̉ giai, phương phap phân tich tôn h ́ ́ ̉ ợp, phương phap phân tich so sanh… đê phân tich ́ ́ ́ ̉ ́   ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣ đanh gia vân đê va rut ra kêt luân. 1.4. PHAM VI NGHIÊN C ̣ ƯU ́ ̀ ̣ Vê nôi dung: Nghiên c ưu nh ́ ưng vân đê ly luân va th ̃ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ực tiên liên quan đên trinh ̃ ́ ̀   ̣ ̀ ̉ ̉ ̉ ̣ ương My đô va kha năng xuât khâu ca phê cua công ty Trung Nguyên sang thi tr ́ ̀ ̀ ̃ ̀ ơi gian: sô liêu thu thâp va nghiên c Vê th ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ứu từ năm 2009 đên 2014 ́ ̀ ̣ ương My. Vê không gian: Công ty ca phê Trung Nguyên – thi tr ̀ ̀ ̃ 1.5. BÔ CUC ĐÊ TAI ́ ̣ ̀ ̀ Chương 1: Cơ sở ly luân vê Marketing va chiên l ́ ̣ ̀ ̀ ́ ược Marketing Mix xuât khâu ́ ̉ ̀ ưu Thuân SVTH: Bui H ̃ ̣
 9. 9GVHD:  TH.SI ̃VĂN ĐƯC LONG ́ Chương 2: Thi tr ̣ ương My vê san phâm ca phê ̀ ̃ ̀ ̉ ̉ ̀ Chương 3: Thực trang kinh doanh xuât khâu va chiên l ̣ ́ ̉ ̀ ́ ược Marketing mix xuât́  ̉ ̉ ̀ ̣ ương Hoa Ky. khâu ca phê cua công ty Trung Nguyên vao thi tr ̀ ̀ ̀ Chương 4: Môt sô giai phap hoan thiên chiên l ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ược Marketing Mix xuât khâu ca ́ ̉ ̀  ̉ ̀ ̣ ương Hoa Ky đên năm 2020 phê cua công ty Trung Nguyên vao thi tr ̀ ̀ ́ ̀ ưu Thuân SVTH: Bui H ̃ ̣
 10. 10GVHD:  TH.SI ̃VĂN ĐƯC LONG ́ CHƯƠNG I: CƠ SỞ LY LUÂN VÊ ́ ̣ ̀  MARKETING VA CHIÊN L ̀ ́ ƯỢC MARKETING  MIX XUÂT KHÂU. ́ ̉ 1.1. Khai niêm va vai tro cua Marketing ́ ̣ ̀ ̀ ̉ 1.1.1. Khai niêm cua Marketing ́ ̣ ̉ 1 ̣ ́ ́ ̣ Môt sô khai niêm Marketing ̀ ưng hoat đông cua con ng Theo Phillip Kotler “ Marketing la nh ̃ ̣ ̣ ̉ ươi h ̀ ương vao ́ ̀  ̣ ́ ưng nh viêc đap  ́ ưng nhu câu va  ̃ ̀ ̀ươc muôn cua ng ́ ́ ̉ ươi tiêu dung thông qua qua trinh ̀ ̀ ́ ̀   ̉ trao đôi”. ̣ ̃ ̉ ̣ ̉ ưc va Đinh nghia cua viên Marketing Anh Quôc “ Marketing la qua trinh tô ch ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀  ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ quan ly toan bô hoat đông kinh doanh t ừ viêc phat hiên ra va biên s ̣ ́ ̣ ̀ ́ ưc mua cua ng ́ ̉ ươì  ̀ ực sự vê môt măt hang cu thê, đên san xuât va đ tiêu dung thanh nhu câu th ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ̀ ưa hang hoa ̀ ́  đên ng ́ ươi tiêu dung cuôi cung nhăm đam bao cho công ty thu đ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ̉ ược lợi nhuân d ̣ ự  kiên”. ́ ̣ ̃ ̉ Đinh nghia cua AMA 2 ̀ ̣ ̣ ́ ̣   (1985) “Marketing la môt qua trinh lâp ra kê hoach va ́ ̀ ̀  thực hiên cac chinh sach san phâm, gia, phân phôi, xuc tiên va hô tr ̣ ́ ́ ́ ̉ ̉ ́ ́ ́ ́ ̀ ̃ ợ  kinh doanh cuả   ́ ́ ưởng hay dich vu đê tiên hanh hoat đông trao đôi nhăm thoa man muc hang hoa, y t ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̉ ̃ ̣   ̉ ́ ̉ ưc va ca nhân”. đich cua cac tô ch ́ ́ ̀ ́ ̣ Theo I. Ansoff, môt chuyên gia nghiên cưu marketing cua LHQ, môt khai niêm ́ ̉ ̣ ́ ̣   được nhiêu nha nghiên c ̀ ̀ ứu hiên nay cho la kha đây đu, thê hiên t ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ư duy marketing hiên ̣   ̣ đai va đang đ ̀ ược châp nhân rông rai: “Marketing la khoa hoc điêu hanh toan bô hoat ́ ̣ ̣ ̃ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣  ̀ ưu Thuân SVTH: Bui H ̃ ̣
 11. 11GVHD:  TH.SI ̃VĂN ĐƯC LONG ́ ̣ ̉ ừ khâu san xuât đên khâu tiêu thu, no căn c đông kinh doanh kê t ̉ ́ ́ ̣ ́ ứ vao nhu câu biên ̀ ̀ ́  ̣ ̉ ̣ ương hay noi khac đi la lây thi tr đông cua thi tr ́ ́ ̀ ́ ̣ ường lam đinh h ̀ ̣ ướng”. ́ ̣ ̃ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ́ ̉ ̣  Qua cac đinh nghi vê Marketing trên, co thê thây ban chât marketing cua hoat ̣ ̀ ưc năng quan ly vê tô ch đông Marketing la ch ́ ̉ ́ ̀ ̉ ưc va quan ly toan bô cac hoat đông kinh ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣   ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ược nhăm thoa man doanh, la nghê thuât phat hiên ra nhu câu va thiêt kê cac chiên l ̀ ̉ ̃  ̉ ̣ ược hiêu qua tôt. nhu câu khach hang đê kinh doanh đat đ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ Kêt Luân: Marketing la hoat đông cua con ng ́ ươi h ̀ ương t ́ ơi thoa man nhu câu ́ ̉ ̃ ̀  va mong muôn thông qua đ ̀ ́ ược qua trinh trao đôi l ́ ̀ ̉ ợi nhuân nh ̣ ư muc tiêu đê ra. ̣ ̀ 1.1.2. Vai tro cua Marketing ̀ ̉ Muốn thành công trong kinh doanh, các doanh nghiệp và các nhà kinh doanh  cần hiểu biết cặn kẽ  về  thị  trường, về  những nhu cầu và mong muốn của khách   hàng, về nghệ thuật ứng xử trong kinh doanh. Ngày nay, các doanh nghiệp phải hoạt động trong một môi trường cạnh tranh  quyết liệt và có những thay đổi nhanh chóng về  khoa học – công nghệ, những đạo   luật mới, những chính sách quản lý thương mại mới và sự  trung thành của khách  hàng  ngày càng giảm sút. “Các công ty đang phải chạy đua với nhau trên một tuyến  đường với những biển báo và luật lệ  luôn thay đổi, không có tuyến đích, không có  chiến thắng vĩnh cửu. Họ buộc phải không ngừng chạy đua và hy vọng là mình đang   chạy theo đúng hướng mà công chúng mong muốn”. Marketing là một bộ môn khoa học nghiên cứu về  các hoạt động kinh doanh  có liên quan trực tiếp đến dòng chuyển vận của hàng hoá ­ dịch vụ  từ  nơi sản   xuất  tới người tiêu dùng, nhằm tìm ra các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ, duy trì và  phát triển thị  trường. Marketing còn áp dụng trong nhiều lĩnh vực xã hội. Philip  ̀ ưu Thuân SVTH: Bui H ̃ ̣
 12. 12GVHD:  TH.SI ̃VĂN ĐƯC LONG ́ Kotler  đã viết: “ Trong thế  giới phức tạp ngày nay, tất cả  chúng ta đều phải am  hiểu marketing. Khi bán một chiếc máy bay, tìm kiếm việc làm, quyên góp tiền cho  mục đích từ thiện, hay tuyên truyền một ý  tưởng, chúng ta đã làm marketing... Kiến  thức về marketing cho phép xử trí khôn ngoan hơn ở cương vị người tiêu dùng, dù là   mua kem đánh răng, một con gà đông lạnh, một chiếc máy vi tính hay một chiếc ô   tô... Marketing đụng chạm đến lợi ích của mỗi người chúng ta trong suốt cả  cuộc   đời”3. Marketing áp đặt rất mạnh mẽ đối với lòng tin và kiểu cách sống của người  tiêu dùng. Vì thế, hững người kinh doanh tìm cách để làm thoả  mãn nhu cầu mong  muốn của người tiêu dùng, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ  với mức giá cả  mà  người tiêu dùng có thể thanh toán được. Phạm vi sử dụng marketing rất  rộng rãi, marketing liên quan đến nhiều lĩnh  vực như: hình thành giá cả, dự trữ, bao bì đóng gói, xây dựng nhãn hiệu, hoạt động  và quản lý bán hàng, tín dụng, vận chuyển, trách nhiệm xã hội, lựa chọn nơi bán lẻ,  phân tích người tiêu dùng, hoạt động bán sỉ, bán lẻ, đánh giá và lựa chọn người mua   hàng công nghiệp, quảng cáo, mối quan hệ xã hội, nghiên cứu marketing, hoạch định  và bảo hành sản phẩm. 1.2. Khai niêm, thanh phân, vai tro cua Marketing mix xuât khâu ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ 1.2.1. Khai niêm cua Marketing Mix xuât khâu ́ ̣ ̉ ́ ̉ Trươc khi xac đinh Marketing mix xuât khâu thi ta co nh ́ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ́ ưng khai niêm sau: ̃ ́ ̣ ̀ ự  phân tich tô ch Theo Phillip Kotler: “Marketing la s ́ ̉ ưc kê hoach hoa va kha ́ ́ ̣ ́ ̀ ̉  ́ ̉ ̣ năng thu hut cua môt công ty cung nh ̃ ư chinh sach hoat đông v ́ ́ ̣ ̣ ới quan điêm thoa man ̉ ̉ ̃  ̀ ̉ ̃ ựa chon” nhu câu cua nhom khach hang đa l ́ ́ ̀ ̣ ̀ ưu Thuân SVTH: Bui H ̃ ̣
 13. 13GVHD:  TH.SI ̃VĂN ĐƯC LONG ́ ̉ ̀ ực hiên cac hoat đông kinh doanh đinh h Marketing xuât khâu la th ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ướng dong ̀   ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ vân đông hang hoa va dich vu cua cac công ty t ̀ ́ ơi ng ́ ươi tiêu dung hoăc s ̀ ̀ ̣ ử  dung  ̣ ở   ̉ nhiêu quôc gia nhăm thu l ̀ ́ ợi nhuân cho công ty. ̣ ̉ ược hiêu nh Maketing Mix xuât khâu đ ́ ̉ ư sau: ̉ ̀ ̉ ̣ ́ ợp cho cac thi tr Marketing xuât khâu đoi hoi môt marketing mix thich h ́ ́ ̣ ương ̀   ̣ muc tiêu, t ưc la xuât khâu đung san phâm v ́ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ới gia h ́ ợp ly tai đung n ́ ̣ ́ ơi va v ̀ ơi viêc xuc ́ ̣ ́  ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ ương xuât tiên hiêu qua. Nha xuât khâu ap dung marketing mix khac nhau cho cac thi tr ̀ ́  ̉ ̉ ́ ̉ ̀ ́ ược lợi nhuân cao h khâu khac nhau, đê tôi đa hoa xuât khâu va kiêm đ ́ ́ ́ ̣ ơn. 1.2.2. Vai tro cua Marketing Mix xuât khâu: ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ưu hiêu tâp h Thiêt lâp nên hê thông quan sat h ́ ̃ ̣ ̣ ợp cac thi tr ́ ̣ ương đê nhân biêt ̀ ̉ ̣ ́  ́ ̣ ̉ ̣ ương va co thê d nhanh chong cac biên đông cua thi tr ́ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ự bao tr ́ ước cac biên đông đo. ́ ́ ̣ ́ Xây dựng được kha năng phan  ̉ ̉ ưng nhanh đôi v ́ ́ ơi cac điêu kiên đăc biêt trên ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣   ̣ ương va đông th thi tr ̀ ̀ ̀ ời vơi no la kha năng thich nghi nhanh chong t ́ ́ ̀ ̉ ́ ́ ừ phia nha san ́ ̀ ̉   ́ ̀ ơ quan chinh quyên tai n xuât va c ́ ̀ ̣ ước nhâp khâu. ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̃ ́ ̉ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ Tao nên hê thông theo doi kêt qua va kiêm tra hiêu qua cac hoat đông đa cam ̃   ́ ̀ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ượng  kêt. Vi khi tiên hanh marketing thi nhân viên marketing phai điêu tra xem chât l ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ ̉ ̉ ̃ ́ ưng nhu câu cua ng san phâm, dich vu cua san phâm… cua công ty đa đap  ́ ̀ ̉ ươi tiêu ̀   dung hay ch ̀ ưa, cam nhân cua ng ̉ ̣ ̉ ười tiêu dung vê san phâm thê nao… ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ̀́ ̣ Hinh thanh nên kha năng sang tao va ao dung nh ̀ ̀ ́ ưng thay đôi trong ky thuât thu ̃ ̉ ̃ ̣   ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ương đê bao quat đ thâp thông tin va ky thuât hoat đông trên thi tr ̀ ̃ ̀ ̉ ́ ược thi tr ̣ ường riêng  ̣ biêt. ̀ ưu Thuân SVTH: Bui H ̃ ̣
 14. 14GVHD:  TH.SI ̃VĂN ĐƯC LONG ́ 1.2.3. Thanh phân cua Marketing Mix xuât khâu ̀ ̀ ̉ ́ ̉ Giông nh ́ ư  Marketing mix nôi đia, Marketing mix xuât khâu cung co 4 yêu tô ̣ ̣ ́ ̉ ̃ ́ ́ ́  ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̀  cân xac lâp la: san phâm, gia, phân phôi va xuc tiên trong đo tât ca cac yêu tô nay đêu ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̃ ược xac lâp đêu đê găn v phuc vu xuât khâu hay noi cach khac la 4 yêu tô nay đa đ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ới   ̣ ương n thi tr ̀ ươc ngoai. ́ ̀ Sơ đô 1­1. Cac thanh phân cua Marketing mix xuât khâu ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ương thi phai đap  Ngoai ra công ty muôn chiên thăng trên môt thi tr ̀ ̀ ̉ ́ ứng nhu   ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ ợp ly, tao điêu câu khach hang môt cach co hiêu qua băng cac san phâm va gia ca h ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀  ̣ ́ ợi cho khach hang va thoa man 4C d kiên vo l ́ ̀ ̀ ̉ ̃ ươi đây: ́ o ̉ phâm San  ̉   (Products):   Đoi  ̀ hoỉ   và  mong   muôn ́   cuả   khach ́   hang ̀   (Customer needs and wants) o ́ ́ ới khach hang (Cost to the customer) Gia (Price): Chi phi đôi v ́ ́ ̀ o ̣ ̣ Phân phôi (Place): Thuân tiên (Convenience) ́ ̀ ưu Thuân SVTH: Bui H ̃ ̣
 15. 15GVHD:  TH.SI ̃VĂN ĐƯC LONG ́ o ́ ́ ̣ Xuc tiên (Promotion): Thông đat (Communication) 1.3. Chiên l ́ ược Marketing mix xuât khâu: ́ ̉ 1.3.1. Khai niêm ́ ̣ : ̣ ́ ợp yêu tô gia, san phâm, xuc tiên (4P) cu thê, phu h Viêc phôi h ́ ́ ́ ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ợp cho san phâm ̉ ̉   ́ ̉ ̀ ̣ ương xuât khâu muc tiêu đê đat đ xuât khâu vao thi tr ̀ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ược thanh công trong marketing ̀   ̉ ược goi la chiên l xuât khâu đ ́ ̣ ̀ ́ ược marketing mix xuât khâu. ́ ̉ Vơi nhân tô san phâm, doanh nghiêp cân co môt chiên l ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ược san phâm đung ̉ ̉ ́   ̀ ́ ̀ ̉ ̉ đăn, cho du đo la san phâm m ́ ới hay san phâm cai tiên. ̉ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ̉ ́ ́ ́ ược vê gia ca cung la quan trong. Gia re Đê san phâm co thê ban tôt nhât, chiên l ́ ̀ ́ ̉ ̃ ̀ ̣ ́ ̉  ̉ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̃ ́ ̉ ́ không hăn la gia tôt. Nêu điêu kiên cho phep, doanh nghiêp cung co thê tiên hanh ̀   ́ ược “gia h chiên l ́ ơt vang s ́ ́ ưa” đê thu l ̃ ̉ ợi tôi đa. Diên biên vê gia cung co thê la công ́ ̃ ́ ̀ ́ ̃ ́ ̉ ̀   ̣ ́ ̉ ̣ ưa găt hai l cu tôt đê doanh nghiêp v ̀ ̣ ́ ợi nhuân tôi đa, v ̣ ́ ưa canh tranh tôt nhât trên thi ̀ ̣ ́ ́ ̣  trương. ̀ ́ ̃ ược xem la môt nhân tô quan trong quyêt đinh s Kênh phân phôi cung đ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ự thanh ̀   ̣ ̉ ́ ợp va đia điêm tôi  công trong Marketing. Đia điêm thich h ̀ ̣ ̉ ́ ưu luôn được tim kiêm va ̀ ́ ̀  cân nhăc. ́ ̣ Viêc khuêch tr ́ ương đ ̀ ược hoach đinh ngay t ̣ ̣ ừ đâu trước khi tung san phâm. ̉ ̉   ̣ ̣ ̉ ̀ ợ... cung giup doanh nghiêp khuêch Cac hoat đông PR, quang cao, roadshow, tai tr ́ ́ ̃ ́ ̣ ́   trương được san phâm cua minh. ̉ ̉ ̉ ̀ 1.3.2. Vai trò ̀ ưu Thuân SVTH: Bui H ̃ ̣
 16. 16GVHD:  TH.SI ̃VĂN ĐƯC LONG ́ Trong xu hương hôi nhâp va toan câu hoa, hoat đông xât nhâp khâu co y nghia ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̃  cực ki quan trong. Trong đo s ̀ ̣ ́ ự đong gop cua chiên l ́ ́ ̉ ́ ược Marketing xuât khâu khâu la ́ ̉ ̉ ̀  ́ ởi vi ban thân hoat đông xuât nhâp khâu la môt hoat đông vô cung ph rât cân thiêt. B ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ức  ̣ ̀ ưa đ tap va ch ́ ựng nhiêu rui ro kho co thê l ̀ ̉ ́ ́ ̉ ường trước được như: Những biên đông vê ́ ̣ ̀  ̣ ̃ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ươc nhâp khâu. Qua đo, kinh tê­ chinh tri, xa hôi, văn hoa, hê thông phap luât… cua n ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ ́  ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ hoat đông Marketing xuât khâu co thê đem lai nh ́ ưng l ̃ ợi ich to l ́ ơn cho môi doanh ́ ̃   ̣ nghiêp. Thứ nhât, cac công ty hoat đông trên pham vi quôc tê co thê đat m ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̣ ức doanh số  lơn h ́ ơn nhờ thực hiên chuyên giao cac kha năng riêng biêt cua minh. Cac kha năng ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ̉ ̀ ́ ̉   ̣ ̀ ược hiêu la nh riêng biêt nay đ ̉ ̀ ưng điêm manh duy nhât cho phep công ty đat đ ̃ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ược   ̣ ̉ ́ ượng, đôi m hiêu qua, chât l ̉ ơi hoăc s ́ ̣ ự nhay cam v ̣ ̉ ới khach hang cao h ́ ̀ ơn. Thứ hai, viêc tham gia cac hoat đông quôc tê cho doanh nghiêp co thê ha thâp ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ́  ́ ờ co đ chi phi nh ́ ược lợi thê quy mô va hiêu  ́ ̀ ̣ ứng “đường cong kinh nghiêm”; l ̣ ợi thế  ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̣ quy mô cho phep giam chi phi cô đinh cua môt san phâm do chia chi phi cô đinh theo ́   mưc san l ́ ̉ ượng lơn. Tac đông cua cac đ ́ ́ ̣ ̉ ́ ường cong kinh nghiêm se lam giam chi phi ̣ ̃ ̀ ̉ ́  ̉ ́ ơn vi san phâm do nâng cao ky năng, ky xao cua ng kha biên đ ̣ ̉ ̉ ̃ ̃ ̉ ̉ ươi lao đông. ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ược nêu thi hêu Tuy nhiên, hiêu qua kinh tê theo quy mô co thê không co đ ́ ́ ̣ ́  khach hang trong n ́ ̀ ươc nh ́ ưng đăc điêm khac  ̃ ̣ ̉ ́ ở  cac n ́ ược khac nhau đoi hoi môt sô ́ ̀ ̉ ̣ ́  ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ương phap san cac điêu chinh san phâm – phu thuôc vao cac san phâm liên quan va ph ́ ̀ ́ ̉   ̉ ̉ xuât ra san phâm đo. ́ ́ ̉ Ngoai ra, kinh doanh  ở  thi tr ̣ ương n ̀ ươc ngoai se giup cac nha quan tri doanh ́ ̀ ̃ ́ ́ ̀ ̉ ̣   ̣ ́ ưng y t nghiêp co nh ̃ ́ ưởng mơi me hay nh ́ ̉ ưng ph ̃ ương phap khac nhau đê giai quyêt ́ ́ ̉ ̉ ́  ́ ̀ ưng ca nhân se phat triên ky năng quan ly chung cua ho va nâng cao hiêu suât vân đê. T ̀ ́ ̃ ́ ̉ ̃ ̉ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ́  ̣ ̃ ở  nên năng đông h ca nhân. Ho se tr ́ ̣ ơn, va nâng cao hiêu qua công viêc. Nh ̀ ̣ ̉ ̣ ưng môi ̃ ́  ̀ ưu Thuân SVTH: Bui H ̃ ̣
 17. 17GVHD:  TH.SI ̃VĂN ĐƯC LONG ́ ̣ ̀ ̣ ́ ược thông qua sự  tiêu thu, ban hang  quan hê va kinh nghiêm co đ ̣ ́ ̀ ở  thi tr ̣ ương n ̀ ươć   ́ ̉ ̣ ̣ ợi thê canh tranh trong n ngoai co thê tao cho công ty môt l ́ ̣ ươc cua minh. Nh ́ ̉ ̀ ờ đo ma ́ ̀  ̣ ược muc tiêu đăt ra, co đ công ty đat đ ̣ ̣ ́ ược lợi thê canh tranh va nâng cao hiêu qua kinh ́ ̣ ̀ ̣ ̉   doanh. 1.3.3. Nôi dung ̣ : 1.3.3.1. Chiên l ́ ược san phâm xuât khâu ̉ ̉ ́ ̉ a, Khai niêm ́ ̣ ­ ̉ ̉ ̀ ưng th San phâm la nh ̃ ư ma l ́ ̀ ợi ich côt loi đ ́ ́ ̃ ược thoa man, thê hiên cu thê ̉ ̃ ̉ ̣ ̣ ̉  ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ương  băng hang hoa vât chât, dich vu hay y th ̀ ̀ ́ ứng được những  ̀ đap  mong đợi vơi nh ́ ưng m ̃ ưc đô hoan thiên v ́ ̣ ̀ ̣ ới người mua. ­ ̉ ̉ ̉ ̀ ̀ ̣ ững hang hoa, dich vu, y t San phâm xuât khâu la toan bô nh ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ưởng được  ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ chao ban đê thoa man môt nhu câu vât chât hoăc tâm ly nao  ̀ ́ ̃ ̀ ́ ́ ̉   ́ ̀ đo cua ngươi mua  ̀ ở thi tr ̣ ương hai ngoai. ̀ ̉ ̣ ­ ́ ược san phâm xuât khâu trên thi tr Chiên l ̉ ̉ ́ ̉ ̣ ương thê gi ̀ ́ ới la môt tiên trinh ̀ ̣ ́ ̀   lựa chon san phâm thich h ̣ ̉ ̉ ́ ợp cho môt thi tr ̣ ̣ ương hoăc môt khu v ̀ ̣ ̣ ực thị   trương thê gi ̀ ́ ới nhât đinh, trên c ́ ̣ ơ sở  xem xet tông thê moi nhân tô môi ́ ̉ ̉ ̣ ́   trương tac đông đên viêc s ̀ ́ ̣ ́ ̣ ử dung san phâm đo nhăm khai thac nh ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ́ ững cơ  ̉ ̣ ương đê đat d may cua thi tr ̀ ̉ ̣ ược nhưng muc tiêu đê ra. ̃ ̣ ̀ b, Vai trò ́ ược san phâm xuât khâu co môt vai tro đăc biêt quan trong. No la nên Chiên l ̉ ̉ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̀  ̉ ̀ ương sông cua chiên l tang la x ́ ̉ ́ ược chung Marketing. Chiên l ́ ược san phâm la môt vu ̉ ̉ ̀ ̣ ̃  ̣ ̣ ường. khi săc ben nhât trong canh tranh trên thi tr ́ ́ ́ ́ ̀ ưu Thuân SVTH: Bui H ̃ ̣
 18. 18GVHD:  TH.SI ̃VĂN ĐƯC LONG ́ ́ ược san phâm xuât khâu doanh nghiêp xac đinh ph Chiên l ̉ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ương hương đâu t ́ ̀ ư,   ́ ́ ̉ ̉ ̀ ợp vơi thi hiêu, han chê rui ro, thât bai, chi đao th thiêt kê san phâm phu h ́ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̉ ̣ ực hiên cua P ̣ ̉   ̀ ̣ con lai trong marketing mix. ́ ̣ Nhân tô quyêt đinh s ́ ự thanh công cua doanh nghiêp chinh la ban thân san phâm ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̉   ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ược san phâm co y nghia sông con đôi v cua ho. Viêc xac đinh đung đăn chiên l ́ ́ ̉ ̉ ́ ́ ̃ ́ ̀ ́ ới sự  ̀ ̣ ̉ ̣ tôn tai cua doanh nghiêp. c, Cac loai chiên l ́ ̣ ́ ược san phâm ̉ ̉ ­ ́ ược tiêu chuân hoa san phâm  Chiên l ̉ ́ ̉ ̉   ́ ược tiêu chuân hoa san phâm biêu hiên viêc ban ra thi tr Chiên l ̉ ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ương thê ̀ ́  giơi nh ́ ưng san phâm giông nhau hay đông nhât vê cac yêu tô nh ̃ ̉ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ư  kich ́   cơ, mau săc, bao bi va cac dich vu hô tr ̃ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̃ ợ. Co nghia la gi ́ ̃ ̀ ữ cho san phâm ̉ ̉   ̉ đo không thay đôi khi đ ́ ưa ra thi tr ̣ ương n ̀ ươc ngoai. ́ ̀ ́ ợp cho cac nha xuât khâu không th Thich h ́ ̀ ́ ̉ ường xuyên va cac công ty đa ̀ ́   ́ ̣ quôc gia. Ap dung v ́ ơi: san phâm công nghiêp, vât liêu thô, lâu bên, công ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀   ̣ nghê cao. ̉ ́ ̣ Đê ap dung được chiên l ́ ược tiêu chuân hoa san phâm, cân co nh ̉ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ưng ̃   ̣ điêu kiên sau: ̀ o ̣ Ap dung cho nh ́ ưng san phâm công nghiêp va dich vu ky thuât ̃ ̉ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ̃ ̣  như:  ́ ̉ ̉ ̣ Cac san phâm Hi­Tech (Ky thuât cao) ̃ ́ ̣ ơi môi Vi du: toi let thông minh Kohler Numi thân thiên v ́   trương hoan toan lam cho ban cam thây yêu phong tăm nha ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̀  ̀ ưu Thuân SVTH: Bui H ̃ ̣
 19. 19GVHD:  TH.SI ̃VĂN ĐƯC LONG ́ minh h ̀ ơn khi được thiêt kê nhiêu kiêu ngôi, nhiêu cach ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ́   ̀ ự  đông, co than kh “lau­ chui” t ̣ ́ ử  mui, tâm chiêu anh sang ̀ ́ ́ ́ ́   ̀ ữ âm ban chân. Ngoai ra, nêu qua nham chan vi  va gi ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ở   ̀ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ trong phong tăm qua lâu, ban co thê kich hoat ch ưc năng ́   chơi nhac đê th ̣ ̉ ư gian. ̃  ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ Cac san phâm Hi­Touch (cac san phâm gân gui ca nhân) ̀ ̃ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉   Vi du: Iphone la môt điên thoai thông minh man hinh cam ̀ ̀ ứng gân gui v ̀ ̃ ơi con ng ́ ươi trong th ̀ ơi buôi kinh tê hiên ̀ ̉ ́ ̣   ̉ ́ ̀ ̣ ự  kêt h nay. Iphone chu yêu la môt s ́ ợp cua môt may tinh ̉ ̣ ́ ́   ̀ ưu Thuân SVTH: Bui H ̃ ̣
 20. 20GVHD:  TH.SI ̃VĂN ĐƯC LONG ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̃ ̣ ́  câm tay, điên thoai di đông, GPS, camera video ky thuât sô ̣ ̣ ́ ̣ ược hô tr va may nghe nhac vao môt thiêt bi, đ ̀ ́ ̀ ̃ ợ  môt pin ̣   ́ ̉ ̣ ̣ ́ ược hô tr lithium­ion co thê sac lai. No đ ̃ ợ  bởi môt c ̣ ơ  sở   ̣ ̀ ha tâng trực tuyên, n ́ ơi ma ph ̀ ương tiên truyên thông va ̣ ̀ ̀  ́ ưng dung th cac  ́ ̣ ứ câp co thê mua đê chay trên thiêt bi, do ́ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̣   ́ ở rông kha năng cua minh đo m ̣ ̉ ̉ ̀  ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ Cac san phâm Hi­Teach (cac san phâm dê lây truyên, nêu ̃ ̀ ́  ̣ ̉ ̣ ́ ưng san phâm nay thi môt vai y kiên chu đao thich co nh ̀ ́ ́ ́ ̃ ̉ ̉ ̀ ̀  nhưng ng ̃ ươi khac cung thich theo). ̀ ́ ̃ ́ ́ ̣ ̉ Vi du: không chi riêng co quân Jeans, Levi’s con thiêt kê ́ ̀ ̀ ́ ́  ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ược giới tre khăp moi n rât nhiêu san phâm khac va đ ́ ̉ ́ ̣ ơi ưa  ̣   Quâǹ   short,   aó   phông,   aó   bo,̀   vay… chuông. ́   đêu ̀   trung  ̀ ơi phong cach phong khoang, tre trung va hiên đai; thanh v ́ ́ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̣   ̀ ưu Thuân SVTH: Bui H ̃ ̣
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2