intTypePromotion=1

Đề tài: Một số lý luận cơ bản về chiến lược và quản lý chiến lược

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
98
lượt xem
22
download

Đề tài: Một số lý luận cơ bản về chiến lược và quản lý chiến lược

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: một số lý luận cơ bản về chiến lược và quản lý chiến lược', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Một số lý luận cơ bản về chiến lược và quản lý chiến lược

 1. Luận văn tốt nghiệp Đề tài Một số lý luận cơ bản về chiến lược và quản lý chiến lược
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CH¦¥NG I Mét sè lý luËn c¬ b¶n vÒ chiÕn l­îc vµ qu¶n lý chiÕn l­îc I - Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ chiÕn l­îc kinh doanh 1. Kh¸i niÖm vÒ chiÕn l­îc kinh doanh 1.1. C¸c quan ®iÓm vÒ chiÕn l­îc kinh doanh Trªn thùc tÕ cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ chiÕn l­îc. Tuú theo môc ®Ých nghiªn cøu kh¸c nhau vµ vµo tõng thêi kú ph¸t triÓn kh¸c nhau mµ c¸c nhµ kinh tÕ cã nh÷ng quan niÖm kh¸c nhau vÒ chiÕn l­îc. Theo General Ailleret, chiÕn l­îc lµ “viÖc x¸c ®Þnh nh÷ng con ®­êng vµ nh÷ng ph­¬ng tiÖn vËn dông ®Ó ®¹t tíi c¸c môc tiªu ®· ®­îc x¸c ®Þnh th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch”. F.J.Gouillart l¹i cho r»ng chiÕn l­îc cña c¸c nhµ doanh nghiÖp lµ “toµn bé c¸c quyÕt ®Þnh nh»m vµo viÖc chiÕm ®­îc c¸c vÞ trÝ quan träng, phßng thñ vµ t¹o c¸c kÕt qu¶ khai th¸c vµ sö dông ngay ®­îc”. “ ChiÕn l­îc lµ nghÖ thuËt phèi hîp c¸c hµnh ®éng vµ ®iÒu khiÓn chóng nh»m ®¹t tíi c¸c môc tiªu dµi h¹n “ (G. Hissh). “ ChiÕn l­îc cña doanh nghiÖp lµ nh»m ph¸c ho¹ nh÷ng quÜ ®¹o tiÕn triÓn ®ñ v÷ng ch¾c vµ l©u dµi, chung quanh quÜ ®¹o ®ã cã thÓ s¾p xÕp nh÷ng quyÕt ®Þnh vµ nh÷ng hµnh ®éng chÝnh x¸c cña doanh nghiÖp” ( Alain Charlec Martinet). Mét sè nhµ kinh tÕ trªn thÕ giíi ®· thèng nhÊt chiÕn l­îc kinh doanh víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn doanh nghiÖp. §¹i diÖn cho quan niÖm nµy lµ c¸c nhµ kinh tÕ cña BCG, theo ®ã hä cho r»ng “chiÕn l­îc ph¸t triÓn lµ chiÕn l­îc chung cña doanh nghiÖp, bao gåm c¸c bé phËn cña chiÕn l­îc thø cÊp lµ: chiÕn l­îc marketing, chiÕn l­îc tµi chÝnh, chiÕn l­îc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn... Nh­ng ®èi víi M. Parter vµ K. Ohmac, môc ®Ých cña chiÕn l­îc kinh doanh lµ mang l¹i nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt nh»m t¹o lËp lîi thÕ c¹nh tranh cho doanh nghiÖp. Theo c¸ch tiÕp cËn th«ng th­êng, chiÕn l­îc lµ hÖ thèng c¸c môc tiªu dµi h¹n, c¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p chñ yÕu vÒ s¶n xuÊt kinh doanh vÒ tµi chÝnh vµ vÒ gi¶i quyÕt nh©n tè con ng­êi nh»m ®­a doanh nghiÖp ph¸t triÓn lªn mét b­íc míi vÒ chÊt.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.2. Kh¸i niÖm vÒ chiÕn l­îc Tõ c¸c quan niÖm kh¸c nhau vÒ chiÕn l­îc, chóng ta cã thÓ rót ra ®­îc mét kh¸i niÖm chung nhÊt vÒ chiÕn l­îc nh­ sau: ChiÕn l­îc lµ hÖ thèng c¸c quan ®iÓm, c¸c môc ®Ých vµ c¸c môc tiªu c¬ b¶n cïng c¸c gi¶i ph¸p, c¸c chÝnh s¸ch nh»m sö dông mét c¸ch tèt nhÊt c¸c nguån lùc, lîi thÕ, c¬ héi cña doanh nghiÖp ®Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®Ò ra trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh. ChiÕn l­îc kinh doanh mang c¸c ®Æc ®iÓm : - ChiÕn l­îc kinh doanh lµ c¸c chiÕn l­îc tæng thÓ cña doanh nghiÖp x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng kinh doanh trong thêi kú t­¬ng ®èi dµi (5;10 n¨m...) vµ ®­îc qu¸n triÖt mét c¸ch ®Çy ®ñ trong tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn bÒn v÷ng. - ChiÕn l­îc kinh doanh chØ ph¸c th¶o c¸c ph­¬ng h­íng dµi h¹n, cã tÝnh ®Þnh h­íng, cßn trong thùc hµnh kinh doanh ph¶i thùc hiÖn viÖc kÕt hîp gi÷a môc tiªu chiÕn l­îc víi môc tiªu t×nh thÕ, kÕt hîp gi÷a chiÕn l­îc vµ chiÕn thuËt, gi÷a ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. Tõ ®ã míi ®¶m b¶o ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh vµ kh¾c phôc ®­îc c¸c sai lÖch do chiÕn l­îc g©y ra. - Mäi quyÕt ®Þnh quan träng trong qu¸ tr×nh x©y dùng, quyÕt ®Þnh, tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra, ®¸nh gi¸, ®iÒu chØnh chiÕn l­îc ®Òu ph¶i tËp trung vµo ng­êi l·nh ®¹o cao nhÊt cña doanh nghiÖp. §iÒu nµy ®¶m b¶o cho tÝnh chuÈn x¸c cña c¸c quyÕt ®Þnh dµi h¹n, cho sù bÝ mËt vÒ th«ng tin. - ChiÕn l­îc kinh doanh lu«n ®­îc x©y dùng dùa trªn c¬ së c¸c lîi thÕ so s¸nh. §iÒu nµy ®ßi hái trong qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn l­îc, doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ®Ó t×m ra c¸c ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu vµ th­êng xuyªn so¸t xÐt l¹i c¸c yÕu tè néi t¹i khi thùc thi chiÕn l­îc. - ChiÕn l­îc kinh doanh tr­íc hÕt vµ chñ yÕu ®­îc x©y dùng cho c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh, c¸c lÜnh vùc kinh doanh chuyªn m«n ho¸, truyÒn thèng thÕ m¹nh cña doanh nghiÖp. §iÒu nµy ®Æt doanh nghiÖp vµo thÕ ph¶i x©y dùng, ph¶i lùa chän vµ thùc thi chiÕn l­îc còng nh­ tham gia kinh doanh trªn nh÷ng th­¬ng tr­êng ®· cã chuÈn bÞ vµ cã thÕ m¹nh. 2. Néi dung cña chiÕn l­îc 2.1. C¸c quan ®iÓm tån t¹i vµ ph¸t triÓn ChiÕn l­îc kinh doanh tr­íc hÕt thÓ hiÖn quan c¸c ®iÓm, t­ t­ëng tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. C¸c quan ®iÓm ph¸t triÓn tån t¹i vµ ph¸t triÓn kh¼ng ®Þnh vai trß vµ nhiÖm vô cña doanh nghiÖp. Nã tr¶ lêi cho c¸c c©u hái:
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Doanh nghiÖp tån t¹i v× môc ®Ýnh g×? - Doanh nghiÖp tån t¹i trong lÜnh vùc nµo ? - Vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp lµ g×? 2.2. C¸c môc tiªu c¬ b¶n cña doanh nghiÖp trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh Môc tiªu chÝnh lµ tr¹ng th¸i mong ®îi, cÇn ph¶i cã vµ cã thÓ cã cña doanh nghiÖp sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Môc tiªu ®­îc thùc hiÖn trong chiÕn l­îc kinh doanh tr¶ lêi c©u hái: doanh nghiÖp cÇn ®¹t ®­îc nh÷ng g× vµ cÇn ®i ®Õn ®©u sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh? C¸c môc tiªu c¬ b¶n lµ: Doanh thu, lîi nhuËn, nép ng©n s¸ch, thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng..., ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi nhiÖm vô kinh doanh cßn nhiÖm vô phôc vô nh­ Tæng c«ng ty B­u chÝnh-ViÔn th«ng ViÖt Nam th× bªn c¹nh ®ã cßn bao gåm c¸c chØ tiªu phôc vô nh­: mËt ®é ®iÖn tho¹i, b¸n kÝnh phôc vô, mËt ®é phôc vô... Môc tiªu cña chiÕn l­îc ®Ò ra ph¶i võa trªn c¬ së c¸i cÇn ph¶i cã cña doanh nghiÖp (xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña m«i tr­êng – c¬ héi, vµ cña b¶n th©n doanh nghiÖp – vÊn ®Ò), võa trªn c¬ së c¸i cã thÓ cã (nguån lùc vµ tiÒm n¨ng) cña doanh nghiÖp. §ã míi lµ môc tiªu hîp lý. C¸i cÇn ph¶i cã (c¬ héi vµ vÊn ®Ò ) Môc tiªu chiÕn l­îc C¸i cã thÓ cã (nguån lùc vµ tiÒm n¨ng ) 2.3. C¸c gi¶i ph¸p vµ c«ng cô chiÕn l­îc Gi¶i ph¸p vµ c«ng cô cña chiÕn l­îc lµ tæng thÓ c¸c chÝnh s¸ch, c¸c thñ ®o¹n, c¸c ph­¬ng tiÖn mµ doanh nghiÖp sö dông ®Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu c¬ b¶n cña chiÕn l­îc. Gi¶i ph¸p chiÕn l­îc tr¶ lêi c©u hái: Lµm thÕ nµo ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn ®­îc môc tiªu? §ã lµ: C¬ cÊu cña bé m¸y ph¶i x¸c ®Þnh nh­ thÕ nµo? Ng©n s¸ch ®Ó thùc hiÖn môc tiªu lÊy ë ®©u?
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ph©n bæ, qu¶n lý ra sao cho hiÖu qu¶ nhÊt? C«ng cô cña chiÕn l­îc gióp chóng ta tr¶ lêi c©u hái: doanh nghiÖp ®¹t ®­îc môc tiªu b»ng g×? Tãm l¹i, chiÕn l­îc kinh doanh bao gåm ba néi dung chñ yÕu sau: ChiÕn l­îc C¸c môc tiªu C¸c quan ®iÓm C¸c gi¶i ph¸p vµ t­ t­ëng c«ng cô 3. C¸c yªu cÇu vµ c¨n cø ®Ó x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh 3.1. C¸c yªu cÇu Mét chiÕn l­îc kinh doanh ®Ò ra ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - Mét chiÕn l­îc kinh doanh ph¶i ®¶m b¶o t¨ng thÕ lùc cña doanh nghiÖp vµ giµnh ®­îc lîi thÕ c¹nh tranh. Muèn vËy khi x©y dùng chiÕn l­îc, doanh nghiÖp ph¶i triÖt ®Ó khai th¸c lîi thÕ so s¸nh cu¶ m×nh. - ChiÕn l­îc kinh doanh ph¶i d¶m b¶o sù an toµn kinh doanh cho doanh nghiÖp. ChiÕn l­îc kinh doanh ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc vïng an toµn, ph¹m vi kinh doanh vµ x¸c ®Þnh ®­îc ®é rñi ro cho phÐp. §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nµy doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu vµ dù ®o¸n m«i tr­êng kinh doanh trong t­¬ng lai. Dù ®o¸n cµng chÝnh x¸c, kh¶ n¨ng an toµn cña doanh nghiÖp cµng cao. §iÒu nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét khèi l­îng th«ng tin vµ tri thøc nhÊt ®Þnh. - ChiÕn l­îc kinh doanh ph¶i x¸c ®Þnh râ môc tiªu vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó thùc hiÖn môc tiªu. - Ph¶i x©y dùng ®­îc chiÕn l­îc dù phßng, chiÕn l­îc thay thÕ. Së dÜ ph¶i nh­ vËy v× m«i tr­êng lu«n lu«n biÕn ®æi, cßn chiÕn l­îc l¹i lµ quyÕt ®Þnh cña t­¬ng lai, thùc tÕ ë t­¬ng lai cã thÓ kh¸c víi dù ®o¸n cña chiÕn l­îc. - Ph¶i biÕt kÕt hîp gi÷a thêi c¬ vµ sù chÝn muåi. Cã nghÜa lµ mét chiÕn l­îc kinh doanh ®­îc x©y dùng vµ triÓn khai ®óng víi thêi c¬. Mét chiÕn l­îc dï hoµn h¶o ®Õn ®©u mµ ®­îc ®Ò ra khi thêi c¬ ®· qua ®i th× còng v« nghÜa.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3.2. Nh÷ng c¨n cø Qóa tr×nh x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh chÞu t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu yÕu tè. Ng­êi ta kh¸i qu¸t c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn chiÕn l­îc nh­ sau: - §­êng lèi cu¶ doanh nghiÖp: Sø mÖnh cña doanh nghiÖp t¸c ®éng ®Õn môc tiªu cña chiÕn l­îc. ChiÕn l­îc kinh doanh ®­îc x©y dùng vµ triÓn khai ph¶i trªn c¬ së ®­êng lèi cña doanh nghiÖp, ph¶i h­íng vµo viÖc thùc hiÖn môc tiªu tèi cao cña doanh nghiÖp. - Nguån lùc cña doanh nghiÖp x¸c ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh cßn ph¶i c¨n cø vµo thùc lùc cña doanh nghiÖp, bëi v× nã liªn quan tÝnh kh¶ thi cña chiÕn l­îc. ChiÕn l­îc kinh doanh chØ thùc hiÖn ®­îc trªn c¬ së nh÷ng c¸i cã thÓ cã cña doanh nghiÖp. §ã lµ n¨ng lùc cña doanh nghiÖp vÒ vèn, con ng­êi vµ c«ng nghÖ. - C¸c yÕu tè chñ yÕu cña m«i tr­êng kinh doanh: Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh nh­ hiÖn nay, ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp phô thuéc ngµy cµng chÆt chÏ víi m«i tr­êng. C¸c quyÕt ®Þnh cña doanh nghiÖp kh«ng chØ c¨n cø vµo n¨ng lùc cña m×nh mµ ph¶i tÝnh ®Õn nh÷ng t¸c ®éng cña m«i tr­êng trong mèi quan hÖ víi b¶n th©n doanh nghiÖp. C¸c yÕu tè chñ yÕu lµ: +) Kh¸ch hµng: Kh¸ch hµng lµ c¬ së tån t¹i cña doanh nghiÖp, v× thÕ quyÕt ®Þnh ®Õn chiÕn l­îc kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó x©y dùng ®­îc chiÕn l­îc kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu sè l­îng kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh, thÞ hiÕu, thu nhËp cña kh¸ch hµng. Trªn c¬ së ®ã doanh nghiÖp sÏ ph©n ®o¹n thÞ tr­êng, x©y dùng môc tiªu ®¸p øng thÞ tr­êng, doanh sè cÇn ®¹t, ®iÒu chØnh danh môc vµ quy m« s¶n phÈm ... +) C¸c ®èi thñ c¹nh tranh Doanh nghiÖp nµo ho¹t ®éng kinh doanh còng ®Òu cã ®èi thñ c¹nh tranh. Trong khi x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc cßn ph¶i nghiªn cøu, so s¸nh kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó t×m ra lîi thÕ, tËn dông triÖt ®Ó c¸c lîi thÕ ®ã. Lîi thÕ cña doanh nghiÖp so víi doanh nghiÖp kh¸c thÓ hiÖn ë ­u thÕ v« h×nh vµ ­u thÕ h÷u h×nh. ¦u thÕ v« h×nh lµ ­u thÕ kh«ng thÓ ®Þnh l­îng ®­îc nh­: uy tÝn cña doanh nghiÖp, c¸c mèi quan hÖ, ®Þa ®iÓm kinh doanh, tr×nh ®é lµnh nghÒ cña lao ®éng, kÜ n¨ng vµ kinh nghiÖm qu¶n lÝ. ¦u thÕ h÷u h×nh th­êng ®­îc l­îng ho¸ b»ng c¸c chØ tiªu nh­: khèi l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, c¬ së vËt chÊt (nhµ x­ëng, m¸y mãc thiÕt bÞ ), c«ng nghÖ s¶n xuÊt, gi¸ c¶ s¶n phÈm ... +) C¸c yÕu tè nh­ m«i tr­êng chÝnh trÞ, ph¸p luËt, c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ, x· héi cña Nhµ n­íc, sù ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ ...
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. II - Qu¸ tr×nh qu¶n lý chiÕn l­îc 1. Kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý chiÕn l­îc “Qu¶n lý chiÕn l­îc” lµ mét kh¸i niÖm cßn míi, ch­a th«ng dông nh­ kh¸i niÖm “chiÕn l­îc “. Vµ còng nh­ chiÕn l­îc, cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ qu¶n lý chiÕn l­îc: “Qu¶n lý chiÕn l­îc lµ qu¸ tr×nh qu¶n lý viÖc theo ®uæi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña mét tæ chøc trong khi qu¶n lý mèi quan hÖ cña tæ chøc ®ã víi m«i tr­êng cña nã “. Theo quan ®iÓm nµy qu¶n lý chiÕn l­îc lµ lµm cho c«ng ty ho¹t ®éng theo ®Þnh h­íng cña m«i tr­êng, khai th¸c c¬ héi, nÐ tr¸nh rñi ro ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty. “Qu¶n lý chiÕn l­îc lµ tËp hîp c¸c quan ®iÓm vµ hµnh ®éng qu¶n lý quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng l©u dµi cña c«ng ty “. Quan ®iÓm nµy cho r»ng c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c môc tiªu cña c«ng ty, vµ sö dông hiÖu qu¶ h¬n c¸c nguån lùc cña tæ chøc. “Qu¶n lý chiÕn l­îc lµ tËp hîp c¸c quyÕt ®Þnh vµ biÖn ph¸p hµnh ®éng dÉn ®Õn viÖc ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu cña tæ chøc “. Tõ c¸c quan ®iÓm trªn vÒ qu¶n lý chiÕn l­îc, chóng ta cã thÓ cã nh÷ng kh¸i niÖm sau: - Qu¶n lý chiÕn l­îc lµ qu¸ tr×nh nghiªn cøu c¸c m«i tr­êng hiÖn t¹i còng nh­ t­¬ng lai, ho¹ch ®Þnh c¸c môc tiªu cña tæ chøc; ®Ò ra, thùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh nh»m thùc hiÖn ®­îc c¸c môc tiªu ®ã trong m«i tr­êng hiÖn t¹i còng nh­ t­¬ng lai. Nh­ vËy, qu¶n lý chiÕn l­îc ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn bªn ngoµi vµ kh¶ n¨ng bªn trong cña c«ng ty. Nhê ®ã, c¸c mÆt m¹nh vµ yÕu néi t¹i cña c«ng ty cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh gi¶i quyÕt ®Ó tranh thñ c¸c c¬ héi bªn ngoµi vµ gi¶m thiÓu c¸c vÊn ®Ò néi t¹i. 2. Sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý chiÕn l­îc trong doanh nghiÖp. Qu¶n lý chiÕn l­îc ®ang ngµy cµng kh¼ng ®Þnh râ vai trß cña m×nh ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp nÕu kh«ng qu¶n lý chiÕn l­îc sÏ th­êng ®Þnh h­íng kÕ ho¹ch b»ng sù ph©n tÝch nguån lùc, lËp kÕ ho¹ch theo gi¶ ®Þnh hoµn c¶nh m«i tr­êng æn ®Þnh vµ kÕ ho¹ch dµi h¹n sÏ gÆp nhiÒu h¹n chÕ. Vµ nh­ vËy trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt, doanh nghiÖp sÏ bÞ thÊt b¹i vµ kh«ng thÓ linh ho¹t thÝch nghi theo nh÷ng ho¹t ®éng cña m«i tr­êng. C«ng t¸c qu¶n lý chiÕn l­îc tèt sÏ ®em ®Õn cho c«ng ty nhiÒu c¬ héi vµ chñ ®éng chiÕm ­u thÕ c¹nh tranh.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Qu¶n lý chiÕn l­îc cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. - Qóa tr×nh qu¶n lý chiÕn l­îc gióp cho doanh nghiÖp thÊy râ ®­îc môc ®Ých vµ h­íng ®i cña m×nh. ViÖc doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®­îc râ rµng môc ®Ých vµ h­íng ®i sÏ gióp cho c¶ l·nh ®¹o vµ nh©n viªn biÕt ®­îc, n¾m v÷ng nh÷ng g× cÇn ®¹t tíi vµ cÇn lµm nh÷ng g× ®Ó thµnh c«ng. Cã h­íng ®i, cã môc ®Ých, l·nh ®¹o doanh nghiÖp sÏ dÔ dµng h¬n trong viÖc x©y dùng vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ng¾n h¹n. Qu¶n lý chiÕn l­îc sÏ gióp cho toµn doanh nghiÖp biÕt ®­îc m×nh ®ang ë ®©u, ®· ®i ®Õn ®©u trªn chÆng ®­êng tiÕn tíi môc ®Ých. - BÊt kú mét tæ chøc nµo còng ®Òu ho¹t ®éng trong m«i tr­êng cña m×nh, doanh nghiÖp còng vËy. Vµ ®iÒu kiÖn m«i tr­êng lu«n lu«n biÕn ®æi. Nh÷ng biÕn ®æi cña m«i tr­êng lu«n t¹o ra cho doanh nghiÖp nh÷ng biÕn ®æi vµ nguy c¬ míi, ®Æc biÖt lµ nh÷ng c¬ héi vµ nguy c¬ bÊt ngê khi m«i tr­êng cã sù thay ®æi nhanh. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ trong mét m«i tr­êng ®Çy biÕn ®éng, lµm thÕ nµo ®Ó tËn dông ®­îc nh÷ng c¬ héi vµ h¹n chÕ, kh¾c phôc nh÷ng nguy c¬. C¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc tr­íc c¬ héi vµ nguy c¬ nhê qu¶n lý chiÕn l­îc. Qóa tr×nh qu¶n lý chiÕn l­îc lu«n chó ý ®Õn t­¬ng lai. Qu¶n lý chiÕn l­îc buéc nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i ph©n tÝch vµ dù b¸o c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr­êng trong t­¬ng lai. Nhê ®ã mµ doanh nghiÖp cã thÓ h×nh dung vµ dù ®o¸n ®­îc t­¬ng lai ®Ó n¾m b¾t tèt nhÊt c¸c c¬ héi, tËn dông c¬ héi vµ gi¶m tèi ®a c¸c t¸c ®éng cña nguy c¬. C¸c doanh nghiÖp vËn dông qu¶n lý chiÕn l­îc th­êng cã nhiÒu kh¶ n¨ng giµnh ®­îc vÞ trÝ chñ ®éng ®èi víi nh÷ng biÕn ®éng cña m«i tr­êng. Ng­îc l¹i, c¸c doanh nghiÖp kh«ng vËn dông qu¶n lý chiÕn l­îc lu«n ra c¸c quyÕt ®Þnh ph¶n øng thô ®éng, tøc lµ chØ khi m«i tr­êng thay ®æi míi th«ng qua hµnh ®éng. - Qu¶n lý chiÕn l­îc gióp cho doanh nghiÖp thùc hiÖn chiÕn l­îc cã kÕ ho¹ch nh»m thùc hiÖn môc tiªu mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. Qu¶n lý chiÕn l­îc sÏ phèi hîp chÆt chÏ vµ thèng nhÊt c¸c bé phËn, c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp ®Ó ®i ®Õn c¸c môc tiªu. Qu¶n lý chiÕn l­îc sÏ gi¶m ®i sù chång chÐo c«ng viÖc gi÷a c¸c bé phËn, ph©n bæ c¸c nguån lùc hîp lý h¬n vµ ho¹t ®éng kiÓm tra, kiÓm so¸t còng dÔ dµng h¬n. Tãm l¹i, qu¶n lý chiÕn l­îc ngµy nay thùc sù ®· trë thµnh mét phÇn quan träng trong ho¹t ®éng qu¶n lý doanh nghiÖp. NÕu kh«ng cã qu¶n lý chiÕn l­îc vµ chiÕn l­îc, doanh nghiÖp sÏ ho¹t ®éng ph©n t¸n vµ chång chÐo, kh«ng trong mét khu«n khæ hµnh ®éng nµo. Do ®ã rÊt khã tån t¹i l©u dµi ®Ó ®i tíi môc tiªu. Tuy nhiªn, doanh nghiÖp sÏ chØ thµnh c«ng khi cã n¨ng lùc qu¶n lý chiÕn l­îc tèt. NÕu qu¸ tr×nh qu¶n lý chiÕn l­îc lµ kh«ng hîp lý, doanh
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nghiÖp sÏ cã thÓ ®i ng­îc môc tiªu vµ chÖch h­íng so víi ®ßi hái cña qui luËt. C¸c doanh nghiÖp hiÖn nay phÇn lín chØ cã tiÕn hµnh x©y dùng chiÕn l­îc mµ ch­a chó ý ®Õn viÖc thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc. Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc lµ giai ®o¹n quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh qu¶n lý chiÕn l­îc, nh­ng nÕu kh«ng thùc hiÖn tèt th× chiÕn l­îc chØ lµ kÕt qu¶ trªn giÊy mµ th«i. MÆt kh¸c, ®Ó thiÕt lËp ®­îc qu¸ tr×nh qu¶n lý chiÕn l­îc, doanh nghiÖp cÇn rÊt nhiÒu thêi gian vµ nç lùc. Nh­ng xÐt vÒ lîi Ých l©u dµi, c¸c doanh nghiÖp vÉn ph¶i vËn dông qu¶n lý chiÕn l­îc. 3. C¸c cÊp qu¶n lý chiÕn l­îc Trong doanh nghiÖp qu¶n lý chiÕn l­îc cã thÓ tiÕn hµnh ë c¸c cÊp ®é kh¸c nhau. Th«ng th­êng ng­êi ta ®­a ra ba cÊp chiÕn l­îc: 3.1. ChiÕn l­îc cÊp c«ng ty ChiÕn l­îc cÊp c«ng ty lµ chiÕn l­îc kinh doanh tæng thÓ ¸p dông cho toµn bé c«ng ty. Nã x¸c ®Þnh vµ v¹ch râ môc ®Ých, môc tiªu cña c«ng ty, x¸c ®Þnh ngµnh kinh doanh mµ c«ng ty ®ang hoÆc sÏ tiÕn hµnh. ChiÕn l­îc cÊp c«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña c«ng ty, cña ngµnh kinh doanh trong m«i tr­êng kinh doanh, vai trß cña ngµnh ®èi víi doanh nghiÖp. C¸c chiÕn l­îc cÊp c«ng ty bao gåm: a. ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng: lµ chiÕn l­îc cÊp doanh nghiÖp khi doanh nghiÖp muèn t×m kiÕm sù t¨ng tr­ëng. ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng theo chiÒu réng sÏ bao gåm c¸c môc tiªu: t¨ng s¶n l­îng, t¨ng doanh thu, t¨ng sè lao ®éng, t¨ng thÞ phÇn theo quan ®iÓm t¨ng tr­ëng theo qui m«. ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng theo chiÒu s©u sÏ t×m c¸ch ®Ó ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh s¶n phÈm, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Ph­¬ng thøc hµnh ®éng c¬ b¶n cña chiÕn l­îc cã thÓ lµ: - Ph¸t triÓn ®Çu t­: më réng qui m« vÒ vèn, lao ®éng, c«ng nghÖ - S¸t nhËp c¸c doanh nghiÖp hoÆc liªn doanh liªn kÕt - §a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh b. ChiÕn l­îc æn ®Þnh Môc tiªu cña chiÕn l­îc lµ ®¶m b¶o sù æn ®Þnh, tån t¹i mét c¸ch v÷ng ch¾c vµ gi÷ v÷ng vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Doanh nghiÖp theo ®uæi chiÕn l­îc æn ®Þnh th­êng ®Çu t­ thËn träng cã träng ®iÓm, gi÷ v÷ng danh môc s¶n phÈm hiÖn cã, gi÷ nguyªn thÞ phÇn. c. ChiÕn l­îc thu hÑp: lµ chiÕn l­îc ®­îc lùa chän khi môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ b¶o toµn lùc l­îng vµ tËp trung søc m¹nh vµo nh÷ng kh©u xung yÕu nhÊt nh»m tiÕp tôc ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Doanh nghiÖp thùc hiÖn chiÕn l­îc b»ng c¸ch c¾t gi¶m qui m« vµ ®é ®a d¹ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. d. ChiÕn l­îc hçn hîp: lµ chiÕn l­îc cÊp doanh nghiÖp theo ®uæi ®ång thêi hai hoÆc ba chiÕn l­îc: chiÕn l­îc æn ®Þnh, chiÕn l­îc t¨ng tr­ëng vµ chiÕn l­îc thu hÑp. Doanh nghiÖp cã thÓ kÕt hîp c¸c chiÕn l­îc ®ã víi nhau v× mçi tæ chøc bao giê còng lµ tæ chøc ®a môc tiªu. 3.2. ChiÕn l­îc cÊp kinh doanh (SBU) Lµ chiÕn l­îc x¸c ®Þnh doanh nghiÖp sÏ c¹nh tranh nh­ thÕ nµo trong mét ngµnh hµng kinh doanh. §èi víi mét doanh nghiÖp ®a ngµnh, ®a lÜnh vùc chiÕn l­îc cÊp kinh doanh cßn x¸c ®Þnh viÖc lùa chän s¶n phÈm hoÆc d¹ng cô thÓ thÞ tr­êng cho tõng ®¬n vÞ kinh doanh chiÕn l­îc (SBU) ®éc lËp t­¬ng ®èi víi nhau vµ néi bé doanh nghiÖp. Mçi SBU tù x¸c ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh cho ®¬n vÞ m×nh trong mèi quan hÖ thèng nhÊt víi toµn doanh nghiÖp. NÕu doanh nghiÖp lµ ®¬n ngµnh th× th«ng th­êng chiÕn l­îc cÊp ®¬n vÞ kinh doanh cã thÓ ®­îc coi lµ chiÕn l­îc cÊp c«ng ty. C¸c chiÕn l­îc cÊp kinh doanh: a. C¸c chiÕn l­îc c¹nh tranh: C¸c chiÕn l­îc c¹nh tranh ph©n tÝch ®ång thêi hai yÕu tè lîi thÕ c¹nh tranh ph¹m vi ngµnh vµ lîi thÕ c¹nh tranh s¶m phÈm, bao gåm: Lîi thÕ c¹nh tranh + Chi phÝ thÊp + TÝnh ®éc ®¸o cña SP - ChiÕn l­îc kh¸c biÖt + Ph¹m vi réng toµn - ChiÕn l­îc h­íng vµo ho¸ ngµnh chi phÝ (®¶m b¶o vµ më réng (chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, søc c¹nh tranh ) t¨ng lîi nhuËn) + Ph¹m vi hÑp (Ph©n - ChiÕn l­îc tiªu ®iÓm - ChiÕn l­îc tiªu ®iÓm ®o¹n thÞ tr­êng) dùa vµo chi phÝ dùa vµo sù ®éc ®¸o cña s¶n phÈm b. C¸c chiÕn l­îc thÝch øng víi sù thay ®æi cña thÞ tr­êng (cña ®èi thñ c¹nh tranh) - ChiÕn l­îc “ng­êi hé vÖ”: lµ chiÕn l­îc theo ®uæi sù æn ®Þnh, cã hiÖu qu¶ b»ng c¸ch t¹o ra c¸c hµng rµo vÒ gi¸ hay chiÕn l­îc s¶n phÈm nh»m b¶o vÖ thÞ tr­êng, b¶o vÖ s¶n phÈm, ng¨n chÆn sù x©m nhËp cña ®èi thñ canh tranh.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - ChiÕn l­îc ”ng­êi t×m kiÕm ”: lµ chiÕn l­îc víi môc tiªu më réng thÞ tr­êng n©ng cao søc c¹nh tranh b»ng t×m kiÕm vµ tËn dông c¸c c¬ héi míi trªn thÞ tr­êng. - ChiÕn l­îc ”ng­êi ph©n tÝch ”: lµ chiÕn l­îc t×m c¸ch gi¶m ®é m¹o hiÓm tíi møc tèi thiÓu b»ng c¸ch theo dâi, ph©n tÝch sù thµnh c«ng vµ thÊt b¹i cña ®èi thñ c¹nh tranh. - ChiÕn l­îc ‘ng­êi ph¶n øng ”: lµ chiÕn l­îc mµ c¸c quyÕt ®Þnh cña nã kh«ng æn ®Þnh, ®èi phã mét c¸ch nhÊt thêi víi nh÷ng hµnh ®éng cña ®èi thñ c¹nh tranh. ChiÕn l­îc nµy chØ h­íng vµo nh÷ng môc tiªu ng¾n h¹n. 3.3. ChiÕn l­îc cÊp chøc n¨ng ChiÕn l­îc cÊp chøc n¨ng lµ chiÕn l­îc cÊp thÊp h¬n chiÕn l­îc cÊp kinh doanh, x©y dùng cho tõng bé phËn chøc n¨ng nh»m thùc hiÖn chiÕn l­îc cÊp kinh doanh. Bao gåm: ChiÕn l­îc Marketing ChiÕn l­îc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn ChiÕn l­îc tµi chÝnh ChiÕn l­îc ph¸t triÓn nh©n lùc ChiÕn l­îc ph¸t triÓn s¶n xuÊt .... Qóa tr×nh qu¶n lý chiÕn l­îc ë c¸c cÊp ®Òu gièng nhau nh­ng néi dung vÊn ®Ò träng t©m cña mçi cÊp chiÕn l­îc lµ kh¸c nhau, ngoµi ra c¸c cÊp quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch chiÕn l­îc còng kh¸c nhau. 4. Qóa tr×nh qu¶n lý chiÕn l­îc Qóa tr×nh qu¶n lý chiÕn l­îc thùc chÊt lµ mét qu¸ tr×nh qu¶n lý, nã còng thùc hiÖn bèn chøc n¨ng cña qu¶n lý. §ã lµ: LËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc Tæ chøc ChØ ®¹o thùc hiÖn KiÓm tra Ng­êi ta chia qu¸ tr×nh qu¶n lý chiÕn l­îc thµnh hai giai ®o¹n: +) Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc: thùc hiÖn chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc. +) Tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc (theo nghÜa réng ): thùc hiÖn ba chøc n¨ng cßn l¹i cña qu¶n lý: Tæ chøc ChØ ®¹o thùc hiÖn chiÕn l­îc KiÓm tra
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Qóa tr×nh qu¶n lý chiÕn l­îc ®­îc biÓu diÔn d­íi s¬ ®å sau: Nghiªn cøu vµ dù b¸o Kh¼ng ®Þnh ®­êng lèi cña doanh nghiÖp X¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn l­îc Giai ®o¹n X¸c ®Þnh c¸c ph­¬ng ¸n ho¹ch chiÕn l­îc ®Þnh chiÕn l­îc Lùa chän ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc QuyÕt ®Þnh vµ thÓ chÕ ho¸ chiÕn l­îc X©y dùng bé m¸y thùc hiÖn chiÕn l­îc Giai ®o¹n tæ chøc ChØ ®¹o thùc hiÖn chiÕc thùc l­îc hiÖn chiÕn l­îc KiÓm tra ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh chiÕn l­îc
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4.1. Qóa tr×nh x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh X©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh lµ qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh nh÷ng nhiÖm vô, nh÷ng môc tiªu c¬ b¶n trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp víi nh÷ng ph­¬ng thøc tèt nhÊt ®Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu vµ nhiÖm vô ®ã. X©y dùng chiÕn l­îc lµ giai ®o¹n quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh qu¶n lý chiÕn l­îc. V× kÕt qu¶ cña giai ®o¹n nµy lµ mét b¶n chiÕn l­îc víi c¸c môc tiªu vµ ph­¬ng thøc thùc hiÖn môc tiªu. C¸c kÕt qu¶ cña giai ®o¹n nµy cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. Giai ®o¹n nµy tiªu tèn thêi gian vµ nguån lùc nhiÒu nhÊt. Do ®ã n¨ng lùc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc lµ yªu cÇu quan träng hµng ®Çu ®èi víi c¸c c¸n bé qu¶n lý. Qóa tr×nh x©y dùng chiÕn l­îc ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c b­íc sau: 4.1.1. Kh¼ng ®Þnh ®­êng lèi cña doanh nghiÖp Mét trong c¸c c¨n cø ®Ó x©y dùng chiÕn l­îc lµ ®­êng lèi cña doanh nghiÖp v× thÕ trong khi x©y dùng chiÕn l­îc cÇn ph¶i kh¼ng ®Þnh l¹i sø mÖnh, môc tiªu tèi cao cña doanh nghiÖp. Sø mÖnh cña doanh nghiÖp lµ mét kh¸i niÖm dïng ®Ó chØ môc ®Ých cña doanh nghiÖp. Nã lµ lÝ do, lµ ý nghÜa sù tån t¹i cña doanh nghiÖp. + Sø mÖnh cña doanh nghiÖp ®ù¬c kh¼ng ®Þnh víi c¸c néi dung sau: - Môc ®Ých tån t¹i cña doanh nghiÖp: tr¶ lêi c©u hái doanh nghiÖp v× môc ®Ých g×? Vai trß, nhiÖm vô cña doanh nghiÖp ®èi víi x· héi lµ g×? - Kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp lµ ai? - Ai lµ ng­êi tiªu thô chñ yÕu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp? - ThÞ tr­êng: Doanh nghiªp ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng nµo? phôc vô nh÷ng ai ? - C«ng nghÖ cña doanh nghiÖp: Doanh nghiÖp sö dông c«ng nghÖ g× ®Ó thùc hiÖn c¸c häat ®éng kinh doanh cña m×nh? - TriÕt lÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp: thÓ hiÖn niÒm tin c¬ b¶n, gi¸ trÞ nguyÖn väng, quan ®iÓm t­ t­ëng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. + Sø mÖnh cña doanh nghiÖp lµ yÕu tè rÊt quan träng ®èi víi doanh nghiÖp. Nã cã vai trß ®Þnh h­íng cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Sø mÖnh cña doanh nghiÖp ®¶m b¶o sù thèng nhÊt vÒ môc ®Ých cña doanh nghiÖp; h­íng toµn bé doanh nghiÖp vµo mét khu«n khæ hµnh ®éng thèng nhÊt ®Ó thùc hiÖn môc tiªu. Nã lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp ®Ò ra c¸c chiÕn l­îc; huy ®éng vµ ph©n bæ c¸c nguån lùc mét c¸ch hiÖu qña nhÊt ®Ó tõng b­íc ®i ®Õn môc tiªu. V× thÕ ph¹m vi cña sø mÖnh kh«ng nªn qu¸ réng hoÆc qu¸ hÑp. NÕu qu¸ réng nã sÏ trë nªn m¬ hå, khã x¸c ®Þnh ®­îc môc tiªu vµ ®éng lùc cho doanh
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nghiÖp trong qóa tr×nh ph¸t triÓn. Cßn nÕu qu¸ hÑp, sø mÖnh sÏ trë nªn cøng nh¾c, trãi buéc c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ cã thÓ bá qua nh÷ng c¬ héi do m«i tr­êng ®em l¹i. Néi dung sø mÖnh còng ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh râ rµng ®Ó toµn bé nh©n viªn cña doanh nghiÖp hiÓu râ vµ n¾m ®­îc. Bëi v× hiÓu râ sø mÖnh cña doanh nghiÖp, nh©n viªn sÏ ý thøc ®­îc vai trß cña hä vµ x¸c ®Þnh c¸c ho¹t ®éng cña hä theo ®Þnh h­íng cña doanh nghiÖp. 4.1.2 . Nghiªn cøu vµ dù b¸o a) Nghiªn cøu vµ dù b¸o m«i tr­êng Ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp bao giê còng g¾n liÒn víi m«i tr­êng. Trong xu thÕ hiÖn nay, m«i tr­êng lu«n lu«n cã nh÷ng biÕn ®æi nhanh vµ ¶nh h­ëng lín ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiªp. Mçi biÕn ®æi cña m«i tr­êng cã thÓ ®em ®Õn cho doanh nghiÖp nh÷ng c¬ héi vµ nguy c¬. V× vËy, ®Ó ®¶m b¶o thµnh c«ng doanh nghiÖp ph¶i ph©n tÝch vµ dù b¸o ®óng, ®Çy ®ñ vÒ m«i tr­êng. M«i tr­êng bªn ngoµi bao gåm m«i tr­êng quèc tÕ, m«i tr­êng trong n­íc vµ m«i tr­êng c¹nh tranh néi bé ngµnh. Qóa tr×nh nghiªn cøu, dù b¸o m«i tr­êng ®­îc tiÕn hµnh theo c¸c néi dung: - Ph©n tÝch vµ dù b¸o c¸c xu h­íng cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi cã thÓ ¶nh h­ëng tíi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp - Ph©n tÝch vµ dù b¸o c¸c yÕu tè kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi trong n­íc cã thÓ t¸c ®éng tíi doanh nghiÖp - Ph©n tÝch vµ dù b¸o c¸c nh©n tè cña m«i tr­êng c¹nh tranh cña ngµnh mµ doanh nghiÖp ®ang tham gia Ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ dù b¸o ph¶i cã ®­îc th«ng tin vÒ qu¸ khø. hiÖn t¹i ®Ó ph©n tÝch, trªn c¬ së ®ã dù b¸o cho t­¬ng lai cña m«i tr­êng. C¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch vµ dù b¸o sÏ ®­îc tæng hîp l¹i. Tõ ®ã c¸c chuyªn gia cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc c¸c c¬ héi vµ nguy c¬ m«i tr­êng cã thÓ ®em ®Õn cho doanh nghiÖp, lµm c¬ së cho viÖc ®Ò ra c¸c môc tiªu, gi¶i ph¸p chiÕn l­îc nh»m tËn dông c¬ héi, vµ phßng tr¸nh, h¹n chÕ nguy c¬. b) Nghiªn cøu néi lùc doanh nghiÖp ViÖc nghiªn cøu vµ dù b¸o néi lùc cña doanh nghiÖp nh»m x¸c ®Þnh nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp nµo còng cã nh÷ng lîi thÕ vµ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh, v× thÕ c¸c chuyªn gia chiÕn l­îc ph¶i n¾m ®­îc thùc lùc vµ thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp ®Ó cã nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ph¸t huy thÕ m¹nh vµ kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm yÕu. Néi dung chñ yÕu cña nghiªn cøu néi lùc doanh nghiÖp bao gåm: - Nghiªn cøu thùc tr¹ng tæ chøc vµ l·nh ®¹o, xem xÐt c¬ cÊu tæ chøc, c¸ch thøc ra quyÕt ®Þnh cña l·nh ®¹o vµ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh.
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Nghiªn cøu t×nh h×nh tµi chÝnh: ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh nh­ tæng tµi s¶n, tæng nguån vèn, kh¶ n¨ng thanh to¸n, c¸c chØ sè lîi nhuËn... - Nghiªn cøu nguån nh©n lùc: c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n lùc nh­ tuyÓn lao ®éng, ®µo t¹o lao ®éng, tiÒn c«ng...; tæng sè lao ®éng, c¬ cÊu lao ®éng... - Nghiªn cøu n¨ng lùc c«ng nghÖ, n¨ng lùc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn - Nghiªn cøu vÒ lÜnh vùc marketing cña doanh nghiÖp: thÞ phÇn hiÖn t¹i, uy tÝn víi kh¸ch hµng... - Nghiªn cøu hiÖn tr¹ng vÒ s¶n xuÊt: quy m« c«ng nghÖ, quy m« s¶n xuÊt, kh¶ n¨ng më réng s¶n xuÊt... Th«ng th­êng ng­êi ta tæng hîp c¸c yÕu tè cña m«i tr­êng vµo b¶ng tæng hîp m«i tr­êng kinh doanh, vµ c¸c yÕu tè thuéc néi bé doanh nghiÖp vµo b¶ng tæng hîp t×nh h×nh néi bé cña doanh nghiÖp theo mÉu sau: B¶ng tæng hîp m«i tr­êng kinh doanh /t×nh h×nh néi bé doanh nghiÖp: 1 2 3 4 5 C¸c yÕu tè Møc ®é quan T¸c ®éng ®èi TÝnh chÊt §iÓm thuéc m«i träng cña yÕu víi doanh t¸c ®éng tr­êng/ néi tè ®èi víi nghiÖp bé doanh ngµnh nghiÖp Møc ®é quan M« t¶ tÝnh LiÖt kª c¸c Møc ®é quan träng cña mçi chÊt t¸c yÕu tè träng cña mçi yÕu tè ®éng (5)= +/-(2)*(3) yÕu tè : nhiÒu=3 tèt =+ rÊt quan träng trung b×nh=2 xÊu =- =3 Ýt =1 quan träng kh«ng t¸c võa =2 ®éng =0 quan träng Ýt =1 kh«ng quan träng =0
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c) C¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ dù b¸o Cã rÊt nhiÒu ph­¬ng ph¸p dù b¸o kh¸c nhau vÒ møc ®é phøc t¹p, ®é tin cËy còng nh­ ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm. C¨n cø vµo tõng qu¸ tr×nh vµ môc tiªu cña dù b¸o mµ lùa chän ph­¬ng ph¸p thÝch hîp. Ng­êi ta th­êng thùc hiÖn mét sè ph­¬ng ph¸p thÝch hîp sau: - Ph­¬ng ph¸p chuyªn gia - Ph­¬ng ph¸p ngo¹i suy xu h­íng - Sö dông c¸c m« h×nh kinh tÕ l­îng, c¸c m« h×nh to¸n kinh tÕ 4.1.3. X¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn l­îc Môc tiªu lµ nh÷ng tr¹ng th¸i, nh÷ng tiªu thøc cô thÓ mµ doanh nghiÖp muèn ®¹t ®­îc trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. X¸c ®Þnh môc tiªu lµ mét b­íc hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn l­îc. Bëi v× viÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n môc tiªu sÏ cho phÐp ®Þnh h­íng ®óng c¸c hµnh ®éng chiÕn l­îc, nã x¸c ®Þnh c¸c b­íc tiÕp theo cña giai ®o¹n x©y dùng còng nh­ thùc hiÖn chiÕn l­îc. Môc tiªu cßn lµ c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh chiÕn l­îc. * HÖ thèng môc tiªu chiÕn l­îc cña doanh nghiÖp th­êng ®­îc chia lµm hai lo¹i: môc tiªu dµi h¹n vµ môc tiªu ng¾n h¹n. - Môc tiªu dµi h¹n lµ c¸c kÕt qu¶ mong muèn ®­îc ®Ò ra cho mét thêi gian t­¬ng ®èi dµi. Môc tiªu dµi h¹n lµ sù cô thÓ ho¸ môc tiªu tèi cao (sø mÖnh) cña doanh nghiÖp, th­êng ®­îc x¸c ®Þnh theo c¸c yÕu tè sau: Møc lîi nhuËn N¨ng suÊt lao ®éng VÞ trÝ c¹nh tranh (thÞ phÇn) VÊn ®Ò viÖc lµm cho lao ®éng C¸c tr¸ch nhiÖm kh¸c ®èi víi x· héi - Môc tiªu ng¾n h¹n lµ c¸c kÕt qu¶ cô thÓ mµ doanh nghiÖp dù ®Þnh ®¹t ®­îc trong mét chu k× ng¾n (th­êng lµ mét n¨m). Môc tiªu ng¾n h¹n ph¶i hÕt søc cô thÓ, c¸c kÕt qu¶ tiªu ®Ých ph¶i ®­îc nªu ra mét c¸ch chi tiÕt. * C¬ së x¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn l­îc: - Sø mÖnh cña doanh nghiÖp: v× môc tiªu lµ sù cô thÓ ho¸ sø mÖnh, thùc hiÖn môc tiªu chÝnh lµ tõng b­íc thùc hiÖn sø mÖnh. - KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ dù b¸o - VÊn ®Ò cña doanh nghÖp VÊn ®Ò cña doanh nghiÖp lµ nh÷ng m©u thuÉn n¶y sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i gi¶i quyÕt v× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh.
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. VÊn ®Ò cã thÓ ®em ®Õn nh÷ng nguy c¬ vµ còng cã thÓ lµ nh÷ng c¬ héi ®èi víi doanh nghiÖp. Trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp bao giê còng tån t¹i nhiÒu vÊn ®Ò cïng mét lóc. V× vËy doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®©u lµ vÊn ®Ò ­u tiªn. Doanh nghiÖp lùa chän vÊn ®Ò dùa vµo tÇm quan träng vµ tÝnh bøc xóc cña vÊn ®Ò. VÊn ®Ò ®­îc lùa chän ®ã lµ kh©u xung yÕu cña doanh nghiÖp, lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp x¸c ®Þnh môc tiªu, gi¶i ph¸p vµ c«ng cô chiÕn l­îc. V× suy cho cïng chiÕn l­îc lµ ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc. * §Ó x¸c ®Þnh ®­îc môc tiªu ®óng cÇn ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: - Môc tiªu chiÕn l­îc ph¶i h­íng vµo viÖc thùc hiÖn môc tiªu tèi cao (sø mÖnh) cña doanh nghiÖp. - Môc tiªu chiÕn l­îc ®­îc lùa chän ph¶i lµ môc tiªu lín, dµi h¹n nh­ng ph¶i cô thÓ, ®¶m b¶o tÝnh linh ho¹t vµ cã thÓ ®Þnh l­îng ®­îc. - Môc tiªu ®Ò ra ph¶i ®­îc ®¶m b¶o b»ng nguån lùc vËt chÊt cô thÓ cña doanh nghiÖp. - C¸c môc tiªu ph¶i hîp lÝ, thèng nhÊtvíi nhau vµ cã tÝnh kh¶ thi cao 4.1.4. X©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc Thùc chÊt cña b­íc nµy lµ ®Ò ra hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p vµ c«ng cô ®Ó thùc hiÖn môc tiªu cña chiÕn l­îc. * C¨n cø ®Ó x©y dùng ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc: - Môc tiªu cña chiÕn l­îc: bëi v× c¸c gi¶i ph¸p vµ c«ng cô chiÕn l­îc ®­îc x¸c ®Þnh lµ ®Ó thùc hiÖn môc tiªu. - Nguån lùc cña doanh nghiÖp: c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc ph¶i ®­îc dùa trªn c¬ së nguån lùc cña doanh nghiÖp ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hîp lÝ vµ tÝnh kh¶ thi cña c¸c gi¶i ph¸p vµ c«ng cô, ®¶m b¶o hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ cña chiÕn l­îc. C¸c ph­¬ng ¸n cña chiÕn l­îc cßn ®­îc x©y dùng trªn c¬ së ph©n tÝch, øng dông c¸c m« h×nh chiÕn l­îc lý thuyÕt, kinh nghiÖm, ý kiÕn cña c¸c chuyªn gia, c¸c nhµ qu¶n lÝ. ChiÕn l­îc kinh doanh lµ chiÕn l­îc cÊp c«ng ty nªn cã thÓ øng dông c¸c m« h×nh chiÕn l­îc tæng qu¸t cÊp c«ng ty nh­: chiÕn l­îc æn ®Þnh, chiÕn l­îc t¨ng tr­ëng, chiÕn l­îc thu hÑp vµ chiÕn l­îc hçn hîp. C¨n cø vµo môc tiªu ®· ®­îc x¸c ®Þnh cña chiÕn l­îc, nguån lùc cña doanh nghiÖp, c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p vµ ®­a ra c«ng cô cµng nhiÒu cµng tèt. Trªn c¬ së ®ã c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh sÏ ph©n tÝch, tæng hîp c¸c ph­¬ng ph¸p vµ c«ng cô. Sau ®ã so¹n th¶o thµnh c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc. 4.1.5. Lùa chän c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. KÕt qu¶ cña b­íc trªn lµ h×nh thµnh nªn nhiÒu ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc kh¸c nhau. NhiÖm vô cña b­íc tiÕp theo lµ doanh nghiÖp ph¶i lùa chän mét ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc hîp lÝ nhÊt vµ kh¶ thi nhÊt. ViÖc lùa chän ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc lµ qu¸ tr×nh xem xÐt ®¸nh gi¸ c¸c ph­¬ng ¸n nh»m ®­a ra mét ph­o­ng ¸n chiÕn l­îc tèi ­u. Th«ng th­êng ®¸nh gi¸ c¸c ph­¬ng ¸n lµ ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: - Ph­¬ng ¸n ®ã cã t¸c ®éng vµo nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò vµ gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò kh«ng? nh­ thÕ nµo? - Ph­¬ng ¸n ®ã cã hiÖu qu¶ kh«ng? HËu qu¶ cña ph­¬ng ¸n lµ g×? - C¸c gi¶i ph¸p chiÕn l­îc cã kh¶ thi, cã phï hîp víi doanh nghiÖp kh«ng? C¸c m« h×nh ph©n tÝch chiÕn l­îc mµ c¸c doanh nghiÖp th­êng ¸p dông: - M« h×nh ph©n tÝch danh môc vèn ®Çu t­: ma trËn BCG, l­íi kinh doanh cña h·ng General Electric - M« h×nh ph©n tÝch ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi vµ nguy c¬: ma trËn SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 4.1.6. QuyÕt ®Þnh chiÕn l­îc vµ thÓ chÕ ho¸ chiÕn l­îc Sau n¨m b­íc trªn, c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh ®· lùa chän vµ ®­a ra ®­îc mét b¶n th¶o chiÕn l­îc mang tÝnh tèi ­u nhÊt. Tuy nhiªn ®Ó chÝnh thøc trë thµnh ®Þnh h­íng cho toµn bé ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, chiÕn l­îc kinh doanh ph¶i do l·nh ®¹o c«ng ty ra quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc vµ thÓ chÕ ho¸ chiÕc l­îc th«ng qua v¨n b¶n.V¨n b¶n chiÕn l­îc lµ c¬ së ph¸p lÝ ®Ó triÓn khai chiÕn l­îc, lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó phæ biÕn chiÕn l­îc cho nh÷ng ®èi t­îng liªn quan. 4.2. Qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc Lµ sù kÕt hîp, phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c c¸ nh©n, c¸c bé phËn, c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp th«ng qua c¸c ho¹t ®éng thùc tÕ nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña chiÕn l­îc kinh doanh. §©y lµ giai ®o¹n hµnh ®éng cña qu¶n lý chiÕn l­îc, nã ®¶m b¶o cho chiÕn l­îc ®­îc thùc hiÖn thµnh c«ng. C¸c b­íc tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc : 4.2.1. X©y dùng bé m¸y tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc Bé m¸y tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc lµ tæng hîp c¸c bé phËn (®¬n vÞ vµ c¸ nh©n) kh¸c nhau, cã mèi quan hÖ phô thuéc lÉn nhau, ®­îc chuyªn m«n ho¸ vµ cã nh÷ng quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm nhÊt ®Þnh, ®­îc bè trÝ theo cÊp vµ nh÷ng kh©u kh¸c nhau nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c môc tiªu vµ môc ®Ých ®· ®­îc x¸c ®Þnh cña chiÕn l­îc. X©y dùng bé m¸y tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc lµ b­íc ®Çu tiªn quan träng cña giai ®o¹n thùc hiÖn chiÕn l­îc. NhiÖm vô cña b­íc nµy lµ ph¶i x¸c
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Þnh ®­îc nh÷ng c¸ nh©n, bé phËn nµo chÞu tr¸ch nhiÖm triÓn khai vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc; c¸c c¸ nh©n bé phËn nµo cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp ®Ó thóc ®Èy viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc; chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng bé phËn, tõng c¸ nh©n ®ã. Néi dung cña b­íc x¸c ®Þnh bé m¸y tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc bao gåm: - X¸c ®Þnh c¬ cÊu bé m¸y ViÖc x¸c ®Þnh c¬ cÊu bé m¸y ph¶i c¨n cø vµo chiÕn l­îc vµ ®­îc ®iÒu chØnh cho phï hîp víi chiÕn l­îc - Qu¶n lý vµ ph©n bæ c¸c nguån lùc cña chiÕn l­îc. Th«ng th­êng bé m¸y tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh bao gåm cÊp l·nh ®¹o c«ng ty: Tæng gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o thùc hiÖn, bé phËn phô tr¸ch c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ gi¸m ®èc cÊp kinh doanh chÞu tr¸ch nhiÖm triÓn khai. 4.2.2 . ChØ ®¹o thùc hiÖn chiÕn l­îc ChØ ®¹o thùc hiÖn chiÕn l­îc thùc chÊt lµ viÖc triÓn khai chiÕn l­îc, ®­a chiÕn l­îc vµo thùc hiÖn trong thùc tiÔn. Néi dung cña viÖc chØ ®¹o thùc hiÖn chiÕn l­îc bao gåm: - VËn hµnh hÖ thèng th«ng tin: hÖ thèng th«ng tin gióp cho viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc th«ng suèt. Th«ng tin phæ biÕn cho c¸c bé phËn chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn chiÕn l­îc vÒ nhiÖm vô cña mçi bé phËn vµ sù phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn nh­ thÕ nµo. Th«ng tin tõ m«i tr­êng vµ tõ néi bé doanh nghiÖp ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn chiÕn l­îc cho bé m¸y qu¶n lý chiÕn l­îc. - X©y dùng vµ triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp, c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n cña chiÕn l­îc. - Tæ chøc vµ vËn hµnh c¸c quÜ: thùc chÊt lµ ph©n bæ, sö dông vµ qu¶n lÝ vèn, lao ®éng, tµi nguyªn, thêi gian. - Phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c bé phËn: ph¶i cã kÕ ho¹ch vµ c¬ chÕ phèi hîp cô thÓ gi÷a c¸c bé phËn. 4.2.3. KiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh chiÕn l­îc §©y lµ b­íc cuèi cïng cña c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc. TÊt c¶ c¸c chiÕn l­îc ®Òu ®­îc x©y dùng cho t­¬ng lai, c¸c yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi l¹i thay ®æi th­êng xuyªn nªn viÖc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ chiÕn l­îc lµ cÇn thiÕt nh»m ph¸t hiÖn ra c¸c vÊn ®Ò, tõ ®ã cã nh÷ng ph¸t hiÖn ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn chiÕn l­îc thµnh c«ng. Qóa tr×nh kiÓm tra ph¶i ®­îc lËp kÕ ho¹ch cô thÓ, ph¶i lùa chän nh÷ng h×nh thøc kiÓm tra phï hîp ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc ®óng theo ®Þnh h­íng vµ kh«ng bÞ c¶n trë.
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Néi dung b­íc nµy: - Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc th«ng qua hÖ thèng th«ng tin ph¶n håi - §o l­êng vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc - Xem xÐt c¸c vÊn ®Ò - TiÕn hµnh ®iÒu chØnh chiÕn l­îc Tuy nhiªn viÖc ®iÒu chØnh sÏ bÞ x¸o trén phÇn nµo c¸c kÕ ho¹ch cña chiÕn l­îc vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc. V× thÕ chØ ®iÒu chØnh khi thùc sù thÊy cÇn thiÕt. HÖ thèng lu«n cã kh¶ n¨ng tù thÝch nghi nªn cã nh÷ng tr­êng hîp nã sÏ tù ®iÒu chØnh mµ kh«ng cÇn sù t¸c ®éng cña chñ thÓ qu¶n lý. C¸c h×nh thøc ®iÒu chØnh cã thÓ lµ: + §iÒu chØnh môc tiªu chiÕn l­îc: rÊt Ýt khi x¶y ra tr­êng hîp nµy + §iÒu chØnh gi¶i ph¸p vµ c«ng cô chiÕn l­îc + §iÒu chØnh viÖc tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc + §iÒu chØnh ng©n s¸ch cho chiÕn l­îc + Xo¸ bá viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc: ®©y lµ tr­êng hîp xÊu nhÊt chØ x¶y ra khi viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc kh«ng nh÷ng kh«ng ®em l¹i kÕt qña mµ cßn g©y thiÖt h¹i lín cho doanh nghiÖp. Tãm l¹i, c¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc lµ thiÕt lËp c¸c môc tiªu ng¾n h¹n, ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch, ph©n phèi c¸c nguån tµi nguyªn vµ ®éng viªn phèi hîp nguån nh©n lùc nh»m tõng b­íc ®i ®Õn môc tiªu cña chiÕn l­îc. Cho ®Õn nay c¸c c«ng ty th­êng ®Çu t­ qu¸ nhiÒu vµo giai ®o¹n ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc mµ kh«ng chó träng giai ®o¹n thùc hiÖn chiÕn l­îc. Hä cho r»ng chØ cÇn ®Ò ra ®­îc chiÕn l­îc tèt, cßn viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc ®ã sÏ diÔn ra mét c¸ch nghiÔm nhiªn. V× thÕ nhiÒu c«ng ty ®· ®Ò ra ®­îc chiÕn l­îc t­ëng chõng nh­ tèi ­u nh­ng ho¹t ®éng vÉn kh«ng cã hiÖu qu¶. ChØ trong giai ®o¹n thùc hiÖn, c¸c kÕ ho¹ch chiÕn l­îc míi ®­îc chuyÓn ho¸ thµnh hµnh ®éng, nÕu kh«ng chiÕn l­îc vÉn chØ lµ trªn giÊy tê mµ th«i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2