intTypePromotion=1

Đề tài: Một số vấn đề quản lý lao động tiền lương ở Viện chiến lược và chương trình giáo dục

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
99
lượt xem
12
download

Đề tài: Một số vấn đề quản lý lao động tiền lương ở Viện chiến lược và chương trình giáo dục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: một số vấn đề quản lý lao động tiền lương ở viện chiến lược và chương trình giáo dục', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Một số vấn đề quản lý lao động tiền lương ở Viện chiến lược và chương trình giáo dục

 1. ------ Đề tài Một số vấn đề quản lý lao động tiền lương ở Viện chiến lược và chương trình giáo dục
 2. PH N I: M U Lao ng là i u ki n u tiên, c n thi t cho s t n t i và phát tri n c a xã h i, là y u t cơ b n có tác d ng quy t nh trong quá trình s n xu t. ng c a con ngư i trong phát tri n kinh t xã h i có tính ch t hai m t: Lao M t m t con ngư i là ti m l c c a s n xu t, là y u t c a quá trình s n xu t, còn m t khác con ngư i ư c hư ng l i ích c a mình là ti n lương và các kho n trích theo lương. Ti n lương là kho n ti n công tr cho ngư i lao ng tương ng v i s lư ng, ch t lư ng và k t qu lao ng. Ti n lương là ngu n thu nh p c a công nhân viên ch c, ng th i là nh ng y u t CFSX quan tr ng c u thành giá thành s n ph m c a doanh nghi p. ng ti n lương là m t yêu c u c n thi t và luôn ư c các Qu n lý lao i cơ ch t cơ ch doanh nghi p quan tâm nh t là trong i u ki n chuy n ch bao c p sang. Em ã nh n rõ v n này và l a ch n tài: "M t s v n ng ti n lương Vi n chi n lư c và chương trình giáo d c". qu n lý lao tài g m 3 ph n: Ph n I: L i m u Ph n II: Th c tr ng v qu n lý ti n lương Vi n chi n lư c và chương trình giáo d c. Ph n III: M t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác qu n lý lao ng ti n lương Vi n chi n lư c và chương trình giáo d c. 1
 3. PH N II TH C TR NG V QU N LÝ LAO NG TI N LƯƠNG VI N CHI N LƯ C VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO D C I. Gi i thi u v Vi n chi n lư c và Chương trình giáo d c 1. S ra i c a Vi n Theo Quy t nh s 4218/Q -BGD và T ngày 1/8/2003 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. Vi n chi n lư c và Chương trình giáo d c ư c thành l p trên cơ s sát nh p 2 Vi n (Vi n Khoa h c giáo d c và Vi n nghiên c u phát tri n giáo d c cũ). Vi n chi n lư c và Chương trình giáo d c thu c B Giáo d c và ào t o, ư c thành l p theo Ngh nh s 29/CP c a Chính ph là cơ quan nghiên c u qu c gia v k ho ch giáo d c nh m ph c v phát tri n s nghi p giáo d c áp ng nhu c u phát tri n kinh t - xã t nư c. h ic a 2. Ch c năng và nhi m v c a Vi n chi n lư c và Chương trình giáo d c 2.1. Ch c năng - Nghiên c u cơ b n và tri n khai khoa h c giáo d c cho giáo d c m m non, giáo d c ph thông, giáo d c trung h c chuyên nghi p - d y ngh , i h c, giáo d c thư ng xuyên, giáo d c dân s môi trư ng, ánh giáo d c giá ch t lư ng giáo d c tư v n khoa h c cho B trư ng trong vi c ra các ch trương gi i pháp ch o, qu n lý và phát tri n s nghi p giáo d c ào t o, t ng k t kinh nghi m giáo d c tiên ti n, xây d ng mô hình giáo d c cho nhà trư ng tương lai, góp ph n xây d ng khoa h c giáo d c Vi t Nam. ào t o và b i dư ng cán b có trình - i h c và sau ih cv khoa h c giáo d c. 2
 4. - Thông tin khoa h c giáo d c ph c v công tác nghiên c u, gi ng d y, o, qu n lý giáo d c và ph bi n tri th c khoa h c thư ng th c trong ch nhân dân. 2.2. Nhi m v - Nghiên c u và v n d ng nh ng quan i m giáo d c c a ch nghĩa Mác - Lênin, tư tư ng giáo d c H Chí Minh, ư ng l i chính sách giáo d c ng và Nhà nư c, truy n th ng giáo d c Vi t Nam và kinh nghi m xây ca d ng giáo d c c a các nư c góp ph n xây d ng k ho ch giáo d c Vi t Nam. - Nghiên c u cơ b n và ng d ng v tâm lý, sinh lý h c l a tu i và giáo d c h c. - Nghiên c u thi t k m c tiêu, k ho ch, n i dung, phương pháp phương ti n và các hình th c t ch c giáo d c - d y h c, t ch c qu n lý ánh giá cho các lo i hình trư ng h c, c p h c, b c h c, ngành h c (m m non, ph thông, giáo d c chuyên nghi p d y ngh giáo d c thư ng xuyên) t nư c, cho m i i tư ng, nghiên c u nh ng v n m i vùng c a chung i h c. Tư v n khoa h c cho B trư ng ra các ch trương c a giáo d c t nư c. gi i pháp ch o, qu n lý và phát tri n s nghi p giáo d c c a - Nghiên c u thi t k m c tiêu, k ho ch, n i dung phương pháp ào t o b i dư ng i ngũ giáo viên cho giáo d c m m non, giáo d c ph thông, giáo d c trung h c chuyên nghi p d y ngh , giáo d c thư ng xuyên, giáo d c dân s môi trư ng, ánh giá ch t lư ng giáo d c và nh ng v n chung v ào t o cán b gi ng d y i h c. ào t o và b i dư ng cán b khoa h c giáo d c có trình - ih c c bi t chăm lo và sau i h c cho các chuyên ngành khoa h c giáo d c, vi c ào t o và b i dư ng nh ng cán b u àn cho các chuyên ngành khoa 3
 5. h c giáo d c, tham gia gi ng d y t i các cơ s ào t o và b i dư ng trong và ngoài ngành. - T ch c và ph i h p công tác nghiên c u v khoa h c giáo d c v i các cơ quan trong ngành giáo d c ào t o và các ngành liên quan. - Thu th p, lưu tr , x lý, ph bi n thông tin khoa h c giáo d c và trong nư c và trên th gi i ph c v cho vi c tri n khai qu n lý giáo d c th c hi n các nhi m v nói trên, h p tác v i các cơ s giáo d c a phương trong vi c v n d ng và ng d ng nh ng thành t u c a khoa h c giáo d c và nh ng kinh nghi m giáo d c tiên ti n vào th c ti n trư ng h c, t ch c tuyên truy n ph bi n nh ng tri th c khoa h c giáo d c trong nhân dân. - Th c hi n các chương trình, d án và các lo i hình h p tác nghiên c u khoa h c giáo d c v i các nư c và các t ch c qu c t . 3. Quá trình phát tri n ho t ng c a Vi n ư c thành l p theo quy t - nh s 4218/Q c a BG và T ngày 11/8/2003 c a B trư ng Giáo d c và ào t o. Vi n chi n lư c và Chương trình giáo d c ư c thành l p và ào t o trên cơ s sát nh p 2 Vi n (Vi n Khoa h c Giáo và Vi n Nghiên c u phát tri n giáo d c). - V n d ng các ch trương i m i v phát tri n kinh t - xã h i c a ng, Chính ph , phương hư ng ch o c a B Giáo d c và ào t o, làm cơ s cho vi c ti n hành nghiên c u khoa h c giáo d c c a Vi n. - Xây d ng k ho ch nghiên c u (nghiên c u lý lu n,nghiên c u ng d ng, tri n khai) ng n h n, dài h n, d báo phát tri n giáo d c. ng b các hư ng nghiên c u - i u ch nh, h th ng và phát tri n khoa h c giáo d c các lo i hình giáo d c, các c p h c, các ho t ng và kinh nghi m giáo d c. 4
 6. - C ng c và m r ng s h p tác nghiên c u khoa h c giáo d c v i nư c ngoài và các t ch c qu c t cũng như các a phương và các ngành trong nư c. - T ch c thông tin và trao i thông tin v khoa h c giáo d c v i các t ch c khoa h c trong nư c và nư c ngoài ào t o và b i dư ng i ngũ cán b khoa h c theo hư ng h th ng - ng b coi tr ng ch t lư ng. c bi t chú tr ng ào t o b i dư ng cán b u àn cho các chuyên ngành khoa h c giáo d c. - Xây d ng các cơ s th c nghi m ti n hành th c hi n nh ng công trình nghiên c u v khoa h c giáo d c c a Vi n. - Ki n ngh v i B và Nhà nư c v chi n lư c giáo d c, các ch trương v giáo d c, ngh tri n khai k t qu nh ng công trình nghiên c u khoa h c giáo d c ã qua nghiên c u, th nghi m trong h th ng giáo d c qu c dân. - T ch c s n xu t th và xu t b n các n ph m, công b các công trình nghiên c u c a Vi n. 4. K t q u h o t ng c a Vi n chi n lư c và Chương trình giáo d c - S li u ư c trích t báo cáo k t qu kinh doanh c a Vi n trong năm 2003 B ng 1: Ch tiêu VT Quý III Quý IV 1. V n kinh doanh Nghìn ng 500.000 700.000 ng - ti n lương 2. Lao 130 135 Ngư i - Lao ng ang làm vi c 120 135 Ngư i - Lao ng ngh vi c 10 15 5
 7. - Thu nh p bình quân Nghìn ng 3. K t qu kinh doanh Nghìn ng 38.380 46.758 5. Cơ c u t ch c ng u Vi n chi n lư c và Chương trình giáo d c có m t + ng b , m i ơn v trong Vi n có m t chi b , m i phòng nghiên c u có m t t ng. + Vi n trư ng: Thay m t B Giáo d c và ào t o i u hành cao nh t m i ho t ng nghiên c u và các ho t ng khác c a Vi n. + Phòng T ch c lao ng - Xây d ng b máy qu n lý, ơn v s n xu t, ch c danh viên ch c, s p x p b trí CNVC vào các v trí s n xu t, công tác phù h p v i trình chuyên môn nghi p v năng l c. Xây d ng b i dư ng i ngũ CNVC có ph m ch t o c, giác ng chính tr , có chuyên môn, nghi p v v ng. ng - ti n lương theo kỳ s n xu t kinh doanh, tính - L p k ho ch lao chi tr ti n lương hàng tháng xây d ng quy ch tr lương, thư ng, nghiên c u các ch chính sách, lu t lao ng, xây d ng quy ch áp d ng vào Vi n và ph bi n cho CNVC bi t. + Phòng k toán tài chính - T ch c s p x p th t h p lý, k ho ch, t p trung các b ph n k toán ư c giao v công tác th ng kê trong phòng hoàn thành xu t s c nhi m v k toán tài chính, th ng kê. - Ghi chép ph n ánh ư c các s li u hi n có v tình hình v n ng toàn b tài s n c a công ty. Giám sát vi c s d ng b o qu n tài s n c a các ơn v . 6
 8. - Ph n ánh chính xác t ng s v n hi n có và các ngu n hình thành v n. ng v n ưa vào kinh doanh, tham gia l p các Xác nh hi u qu s d ng d toán phương án kinh doanh. Ki m tra ch t ch các chi phí trong xây d ng ki n thi t cơ b n. Quy t toán bóc tách các ngu n thu và t ng chi phí c a t t c các lĩnh v c kinh doanh. Tính toán hi u qu kinh t , l i nhu n em l i trong toàn Vi n. - Th c hi n y các n i dung quy nh c a pháp l nh k toán, th ng tài chính c a Nhà nư c. Th c hi n úng yêu c u v quy kê, ch nh báo cáo quy t toán th ng kê hàng tháng, quý, năm v i ch t lư ng cao, chính xác, k p th i, trung th c. - Tham mưu o Vi n trong lĩnh v c qu n lý kinh c l c cho lãnh doanh v t tư, ti n v n, t p h p các s li u thông tin kinh t k p th i cho lãnh o Vi n i u hành ch o nghiên c u. : Trên cơ s các nh hư ng chi n lư c, xây + Phòng k ho ch i u d ng các k ho ch dài h n, trung h n và ng n h n c a Vi n. nh m c kinh t , kĩ thu t phù h p v i t ng th i - Xây d ng h th ng i m c th c a các lĩnh v c, in n và xu t b n t p chí, sách, n ph m trình Vi n trư ng phê duy t. + Phòng Kĩ thu t - So n th o các quy ch v in n, xu t b n c a Vi n và ôn c th c hi n các quy trình, quy ph m kĩ thu t c a ngành ã ban hành. - Qu n lý kĩ thu t xư ng in, ki m tra hư ng d n công ngh và nghi m thu s n ph m, l p k ho ch b o dư ng s a ch a thi t b . + Phòng cung ng d ch v v t tư 7
 9. T ch c h th ng cung ng, mua bán v t tư, h p lý phù h p v i quy ng mua bán v t tư và báo cáo mô c a Vi n. M s sách theo dõi các ho t quy t toán v i Vi n k p th i và chính xác. II. Th c tr ng v qu n lý lao ng - ti n lương Vi n chi n lư c và Chương trình giáo d c 1. c i m v lao ng Vi n 1.1. V n lao ng Vi n + Cán b nghiên c u khoa h c: c i m ho t ng c a Vi n chi n lư c và Chương trình giáo d c ây là m t lo i lao ng mang tính ch t c c l p tương thù vì tính i cao, th hi n ch h ph i ch u trách nhi m v toàn b quá trình nghiên c u t khâu ch n tài nghiên c u n khâu hoàn thành tài. Vì v y òi h i cán b nghiên c u khoa h c ph i có ph m ch t như: có tính c l p t ch và ý th c t giác cao, có kh năng tư duy sáng t o và x lý linh ho t các tình hu ng n y sinh trong quá trình nghiên c u, hi u bi t r ng. Hi n nay Vi n có s lư ng lao ph i có trình ng ang làm vi c là 150 ngư i. Trong ó: - Cán b qu n lý: 3 ngư i - Cán b nghiên c u: 70 ngư i - Cán b k toán: 8 ngư i - Cán b kĩ thu t: 15 ngư i - Công nhân s n xu t: 54 ngư i. 1.2. Cơ c u lao ng i v i m i doanh nghi p nói chung và Vi n chi n lư c và Chương nh s lư ng lao trình giáo d c nói riêng, vi c xác ng c n thi t t ng b 8
 10. ph n có ý nghĩa r t quan tr ng trong v n hình thành cơ c u lao ng t i ưu. N u th a s gây khó khăn cho qu ti n lương gây lãng phí lao ng, ngư c l i n u thi u s không áp ng ư c yêu c u s n xu t kinh doanh. t ra là làm th nào cho cơ c u này h p lý, i u này Vi n ang d n Vn s p x p và t ch c l i. B ng 2: Bi u cơ c u lao ng Quý III 2003 Quý IV 2003 Quý I 2004 B ph n KH TH KH TH KH TH Lao ng tr c ti p (%) 78,2 75,23 82,4 77,89 78,0 78,0 Lao ng gián ti p (%) 21,8 24,77 17,6 22,11 22,0 22,0 T ng 100 100 100 100 100 100 Nh n xét: Qua b ng s li u trên ta nh n th y v cơ c u lao ng so v i k ho ch thì nói chung Vi n th c hi n tương i t t, Vi n chú tr ng b trí lao ng h p lý theo k ho ch ra. T l lao ng gián ti p cho n nay có xu hư ng gi m rõ r t do yêu c u c a cơ ch th trư ng c n ph i g n nh nhưng ph i m b o có hi u qu . Bên c nh ó ta th y b ph n tr c ti p có s ng tăng nhi u hơn b ph n gián ti p i u này cũng d hi u vì h u các lao ng tr c ti p. Hơn n a Vi n ang có xu hư ng cán b nghiên c u là lao tinh gi m g n nh b máy gián ti p theo ch trương c a Nhà nư c. Vi n ang c g ng s p x p m t ngư i kiêm nhi u vi c, ti n hành l i lao ng gi a b ph n tr c ti p và b ph n gián ti p. i v i lao ng gián ti p thì Vi n m b o yêu c u cũng v n có bi n pháp tích c c gi m s lao ng mà v n như nhi m v c a Vi n. 9
 11. 1.3. S lư ng lao ng - S lư ng lao ng là m t trong nh ng nhân t cơ b n quy t nh quy mô k t qu s n xu t kinh doanh. Vì v y vi c phân tích tình hình s d ng s lư ng lao nh m c ti t ki m lãng phí. Trên cơ s ng c n xác ó tìm m i bi n pháp t ch c s d ng lao ng t t nh t . Tình hình th c hi n s lư ng lao ng trong Vi n g m: + Cán b qu n lý + Cán b nghiên c u (cán b qu n lý, nhân viên) + Cán b k thu t (trư ng phòng, nhân viên) + Cán b k toán + CNSX B ng 3 Quý III 2003 Quý IV 2003 Quý I 2004 Ch tiêu KH TH % KH TH % KH TH % + CB qu n lý 4 2 50 5 3 60 4 3 75 + CB nghiên c u 40 30 75 60 50 83,3 80 70 87,5 + CB K toán 10 4 40 12 6 50 10 8 80 + CB Kĩ thu t 20 12 60 22 13 5,9 25 15 60 + CNSX 60 45 75 70 48 68,5 70 54 77 T ng lao ng 134 93 69,4 169 121 72 189 150 79,4 Nh n xét: Qua b ng s li u trên ta nh n th y r ng: T ng s lao ng c a công ty qua các năm ng và có s chênh l ch gi a kỳ u có s bi n th c hi n so v i k ho ch là tương i. 10
 12. Quý III năm 2003 t 69,4% so v i k ho ch Quý IV năm 2003 t 72% so v i k ho ch Quý I năm 2004 t 79,4% so v i k ho ch ng th c hi n qua các năm có Tuy nhiên ánh giá s lao t hi u qu hay không thì ph i liên h t i tình hình k ho ch doanh thu c a Vi n. B ng 4: ơn v tính: nghìn ng Doanh thu S tương S tuy t i i K ho ch Th c hi n Quý III năm 2003 579.109 583.463 +4.362 101% Quý IV năm 2003 390.000 448.000 +58.000 115% Quý I năm 2004 390.000 558.000 +168.000 143% Nh n xét: Qua s li u trên ta th y r ng doanh thu c a Vi n có xu hư ng gi m, c th s k ho ch quý IV năm 2003 so v i quý III năm 2003 ng, còn s th c hi n quý IV năm 2003 so v i quý III gi m 189.110.000 năm 2003 gi m 135.463.000 ng. 1.4. Ch t lư ng lao ng Vi n Trong nghiên c u khoa h c trình c a cán b nghiên c u có m t ý nghĩa r t quan tr ng trong vi c mang l i hi u qu trong nghiên c u. Ch t lư ng lao ng nh hư ng tr c ti p n trình nghiên c u và k t qu nghiên c u i u ó th hi n trình c a các cán b nghiên c u, c th theo s li u quý III năm 2003 như sau: Giáo sư: 20 ngư i 11
 13. Ti n sĩ: 20 ngư i Th c sĩ: 30 ngư i i ngũ cán b khoa h c kĩ thu t tương Hi n nay Vi n có i ông ư c ào t o qua các trư ng i h c. c bi t là nh ng cán b ch ch t, h u h t là có năng l c và hoàn thành t t nhi m v ư c giao. Trong s i ngũ hi n nay có 10 ngư i có trình i h c, 5 ngư i có trình trung h c. Qua Vi n chi n lư c và Chương trình giáo d c phân tích tình hình lao ng trong nh ng năm qua Vi n ã có nh ng thành tích áng k . Vi n có i ngũ cán b công nhân viên có trình nghi p v cao áp ng yêu c u c a Nhà nư c. Vi n có s lao ng ph n l n là nam gi i chi m t l 70%. i u này i trong tư duy, tìm nh ng hình òi h i vi c qu n lý lao ng ph i có thay th c, phương pháp, cơ ch qu n lý thích h p nh m em l i hi u qu cao trong qu n lý lao ng. T t c i u ó không ch là m t khoa h c mà còn là m t ngh thu t cao. 1.5. Các hình th c t ch c qu n lý lao ng c a Vi n ng c a con ngư i T ch c lao ng s n xu t là t ch c quá trình lao i tư ng lao dùng công c tác ng n ng nh m m c ích s n xu t. T ch c lao ng là m t b ph n không th tách r i c a t ch c s n xu t, xác nh gi a h v i nhau, b trí th c hi n trên các cơ nh nh ng cân i nh t ng h p h p lý nơi s hình thành phân công, h p tác lao ng, t ch c lao làm vi c, áp d ng các phương pháp và thao tác làm vi c tiên ti n hoàn thi n các i u ki n lao ng, hoàn thi n nh m c lao ng, khuy n khích v t ch t tinh th n, cao k lu t lao ng. ng ti n lương trong Vi n gi vai trò quan Các công tác qu n lý lao c bi t vì nó nh hư ng quy t tr ng nh n k t qu lao ng cu i cùng c a s n xu t kinh doanh. Do m i c i m, i u ki n làm vi c c a m i lo i lao ng trong Vi n mà có hình th c lao ng phù h p. 12
 14. 2. V n ti n lương c a Vi n 2.1. Phương pháp tính qu lương c a Vi n Ti n lương và b o hi m xã h i ư c xác nh trên cơ s c a k ho ch ã ư c tính toán. D a vào Ngh nh 26/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph lương m i trong các doanh nghi p và thông tư v quy nh t m t h i c h ng - Thương binh xã liên b s 20/LB-TT ngày 2-5-1999 c a liên B Lao h i tài chính. Ngh nh 28/CP ngày 28/3/1997 c a Chính ph v i m i qu n lý ti n lương và thu th p c a các doanh nghi p nhà nư c và Thông tư 13/2 T BXH-TT ngày 10-4-97 v hư ng d n phương pháp xây d ng ơn giá ti n lương, thu nh p trong doanh nghi p nhà nư c. Phương pháp ơn giá ti n lương tính trên ơn v s n ph m, phương pháp này tương ng v i ch tiêu k ho ch s n xu t kinh doanh ư c cho là i thư ng ư c áp d ng t ng s n ph m hi n v t k c các s n ph m quy i v i các doanh nghi p s n xu t m t lo i s n ph m. Công th c tính ơn giá là: V g = Vgi + Tsp Trong ó: V g : ơn giá ti n lương ( ơn v là ng, ơn v hi n v t) Vg: Ti n lương ơn giá gi . Trên cơ s c p b c bình quân và m c lương t i thi u c a doanh nghi p, ti n lương ư c tính theo quy nh t i Ngh nh s 197/CP ngày 31/12/1994 c a Chính ph . ng c a ơn v s n ph m ho c các s n ph m quy Tsp: M c lao i. 13
 15. Còn có nhi u phương pháp tính ơn giá ti n lương như: ơn giá ti n lương tính trên doanh thu, l i nhu n, doanh thu tr t ng chi phí. ng - ti n lương B ng 5: Lao Ti n lương Lao ng BHXH Quý III năm 2003 93 100.000.000 25.000.000 Quý IV năm 2003 121 150.000.000 37.500.000 Quý I năm 2004 150 200.000.000 50.000.000 Qua b ng s li u trên ta th y m c lương c aVi n ư c c i thi n qua các năm, ó là s c g ng c a toàn Vi n góp ph n n nh i s ng CBCNV. M c lương bình quân c a m t CBCNV c a toàn Vi n qua các năm: Quý III năm 2003: 1.000.000 Quý IV năm 2003: 1.239.000 Quý I năm 2004: 1.334.000 V i m c lương này CBCNV t m n nh và yên tâm làm vi c. 2. Hình th c tr lương Vi n. - Hình th c tr lương theo th i gian: Vi n chi n lư c và chương trình giáo d c tr lương theo th i gian cho a s ngư i lao ng. Ti n lương c a ngư i lao ng căn c vào: Lương gi : tính theo m c lương c p b c gi và s gi làm vi c Lương ngày: Tính theo m c lương c p b c ngày và s ngày làm vi c th c t trong tháng. Lương tháng: Tính theo m c lương c p b c tháng. 14
 16. Ưu i m c a hình th c tr lương theo th i gian. i v i hình th c tr lương theo th i gian tuy không căn c vào k t - ng nhưng vi c áp d ng này là r t phù h p. qu lao Như c i m: Hình th c tr lương này không o lư ng ư c k t qu lao ng m t cách tr c ti p mà ngư i lãnh o ch có th nh n xét thái và tinh th n làm vi c c a h thông qua kh i lư ng công vi c giao cho h . Hình th c này gây cho nhân viên lao ng m t cách c m ch ng th c hi n gi làm vi c t k t qu cao gây lãng phí ti n lương. không 3. Nh n xét chung Do h u qu c a cơ ch bao c p l i khá n ng n trên nhi u lĩnh v c. i ngũ ư c hình thành qua nhi u th i kỳ, t nhi u ngu n và trong b i c nh gi m biên ch hành chính s nghi p tư duy, nh n th c, thói quen, trình , năng l c tác phong… c a cơ ch cũ l i cơ s v t ch t k thu t xu ng c p, nghèo nàn… Cơ ch chính sách luôn thay ng b và chưa i, thi u nh t quán, giá ti n lương thư ng xuyên bi n ng, còn nhi u khâu chưa h p lý nên r t khó khăn trong v n d ng và t ch c th c hi n. Quá trình luân chuy n t cơ ch cũ sang cơ ch m i n y sinh nhi u, i nghiêm tr ng gi a nhu c u và kh năng. m t cân c bi t là vi c thi u v n s n xu t, c nh tranh di n ra h t s c gay g t trong các thành ph n kinh t . ng ti n lương c a Vi n ã không ng ng Trong công tác qu n lý lao t ng bư c c i ti n phương th c qu n lý lao ng ti n lương ng. Phòng lao ã phân công rõ công vi c cho t ng thành viên trong phòng, m i ngư i chuyên sâu vào m t công vi c cho t ng thành viên trong phòng, m i ngư i chuyên sâu vào m t công vi c tránh tình tr ng ngư i này làm vi c c a ngư i khác mà công vi c v n ch ng chéo lên nhau gây lãng phí lao ng không c n thi t. 15
 17. ng ti n lương ã n m ch c các ch Phòng lao , chính sách có liên n ti n lương t o m i i u ki n có th chi tr lương cho CBCNV quan v i m c lương cao nh t có th cho phép. M c dù có nhi u khó khăn nhưng m b o công vi c làm ăn cho ngư i lao Vi n v n ng. Bên c nh ó, chưa áp d ng ư c nhi u ch ti n thư ng nên ngoài ti n lương có h n chưa làm tăng thu nh p áng k cho ngư i lao ng. 16
 18. PH N III M TS GI I PHÁP NH M HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N LÝ LAO NG TI N LƯƠNG C A VI N I. Phương hư ng phát tri n c a Vi n phát huy tính năng - ng, t ch c a m i thành viên trong Vi n. Sau khi tham kh o ý ki n c a CNVC, sau khi nghiên c u Ngh quy t và ch th c a c p trên, Vi n th y v n ph i ti p t c t ch c l i nghiên c u khoa h c. C th là Vi n ngh v i B giáo d c và ào t o xét duy t nh ng công vi c như: Nâng cao trình c a cán b nghiên c u. ng ti n lương ph thu c và k t qu lao - Th c hi n phân ph i lao ng cu i cùng c a t ng ngư i, t ng b ph n. Nh ng ngư i th c hi n các công vi c òi h i trình chuyên môn cao óng góp nhi u vào k t qu nghiên c u thì ư c tr lương cao hơn. - Qu lương ư c phân ph i tr c ti p cho ngư i lao ng làm vi c trong doanh nghi p, không s d ng vào m c ích khác. II. Nh ng gi i pháp nh m hoàn thi n công tác qu n lý lao ng ti n lương Vi n chi n lư c và Chương trình giáo d c i ngũ lao * Hoàn thi n s p x p l i ng ng trong m t s b ph n c a Vi n chưa h p lý nên còn có Do lao tình tr ng th a lao ng hay thi u lao ng. Vi n còn phân công và h p tác k t h p t t hơn n a vi c s d ng lao ng và năng su t lao các b ph n ng t ng cá nhân Vi n c n giáo d c tư tư ng cho ngư i lao ng vì làm vi c trong Vi n. Nên m t s ngư i cho r ng lương ít mu n tìm m t nơi khác có m c lương cao hơn. Hơn n a tư tư ng ý th c c a ngư i lao ng là m t 17
 19. xu t phát i m quan tr ng hơn trong n n kinh t th trư ng hi n nay. Ngư i ng t t bao gi cũng hăng say lao ng c a h cũng sáng t o lao ng, lao hơn. Ngư c l i nh ng ngư i có ý th c làm vi c kém thì lư i bi ng, ch t lư ng lao ng th p. Hi n nay ph n l n ngư i lao ng trong Vi n lòng ng, song bên c nh ó v n có nh ng ngư i ý th c kém lãnh nhi t tình lao n h hơn n a. o Vi n c n quan tâm i sâu i sát * Phương án t ch c lao ng T ch c lao ng g n li n v i vi c qu n lý và s d ng lao ng. Vi c s p x p lao ng sao cho hao phí ít nh t th c hi n quá trình s n xu t v i k t qu và hi u qu cao nh t. Trư c h t v n ng ph i căn tuy n d ng lao i tư ng mà phù h p v i òi h i công c vào yêu c u s n xu t, tuy n d ng vi c như v y s tránh tình tr ng lãng phí lao ng, góp ph n nâng cao năng su t lao ng. yêu c u c a t ch c lao ng trong Vi n là ph i mb ot ng khoa h c, áp d ng khoa h c kĩ thu t trong t ch c nơi làm ch c lao ng, nâng cao năng su t vi c b trí lao ng h p lý trong vi c s d ng lao ch t lư ng lao nh t các tư li u s n xu t. C ng ng th i s d ng y th : + V m t kinh t : T ch c lao ng khoa h c ph i m b o s d ng h p lý ti t ki m v t tư, lao y tăng năng su t lao ng, ti n v n, thúc ng trên cơ s ó nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh. văn + V m t xã h i: Ph i m b o m i i u ki n nâng cao trình hoá kĩ thu t c a CBCNV, làm cho h phát tri n toàn di n và cân i, t o cho ngư i lao ng h ng thú say mê làm vi c. + V lao ng nghiên c u: Vi c hoàn thi n t ch c lao ng này có m t ý nghĩa h t s c quan tr ng. ng qu n lý: Sau khi s p x p l i cơ c u t ch c, xác + V lao nh nhi m kì, nhi m v c th cho các phòng ban ch c năng và b trí lao ng 18
 20. n qu lương c a theo yêu c u c a t ng v trí công tác chúng tôi quan tâm b ph n lao ng gián ti p. * Công tác xây d ng c a các m c lương Do Vi n áp d ng hình th c tr lương theo th i gian cho lao ng nên ph i qu n lý ch t ch ngày công c a nhân viên. Ngoài ra yêu c u các trư ng phòng… ph i có s qu n lý i v i các nhân viên c a mình, th c hi n vi c ch m công lao ng c a các cá nhân theo t ng ngày i v i nh ng quy nh n và v , th i gian có m t nơi làm vi c. Vi c nghiêm ng t v th i gian ch m công này òi h i ph i công b ng khách quan. N u nhân viên nào có th i gian n và th i gian v , không theo quy nh thì s ph i ch u m t kho n tr vào ti n lương mà h nh n ư c khi th c hi n ngày công lao ng. * Nhà nư c - C n hoàn thi n các ch chính sách sao cho phù h p v i t ng ngành ngh c a ngư i lao ng… Các chính sách v lương c n ra k p th i tương ng v i bi n ng n n kinh t . 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2