intTypePromotion=3

Đề tài: QUẢN LÝ TUYỂN SINH THPT CHUYÊN

Chia sẻ: đặng Văn Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26

0
235
lượt xem
97
download

Đề tài: QUẢN LÝ TUYỂN SINH THPT CHUYÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trường trung học phổ thông(THPT) chuyên tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 với số lượng lớn các thí sinh đăng kí dự thi. Việc quản lý thi tuyển bằng phương pháp thủ công là rất vất vả, đòi hỏi một số lượng lớn nhân lực, tốn nhiều thời gian và tiền của. Do đó, hệ thống ra đời nhằm giúp cho trường PTTH chuyên quản lý, tuyển chọn chính xác, nhanh chóng, khách quan những đối tượng học sinh có tài năng thực sự....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: QUẢN LÝ TUYỂN SINH THPT CHUYÊN

 1. TRƯ NG I H C SAO I M T TIN H C BÀI T P L N Môn: phân tích thi t k h th ng tài: QU N LÝ TUY N SINH THPT CHUYÊN Giáo viên hư ng d n: Cô Ph m th ánh Tuy t Nhóm sinh viên th c hi n: Vũ Hà Thi Nguy n Văn Du n ăng Văn Quang Ngô văn oàn ào Ng c Hưng L p 04 PM1
 2. I .PHÂN TÍCH TÔNG QUAN N i dung PH N 1. T NG QUAN 1.1. M c ích ............................................................................................ 3 1.2. Ng c nh giao d ch ............................................................................ 3 1.3. Ph m vi .............................................................................................. 5 1.4. c i m ngư i s d ng ..................................................................... 5 PH N 2. GI NH,PH THU C, RÀNG BU C 2.1 Gi nh ............................................................................................... 6 2.2 Ph thu c ............................................................................................. 6 2.3 Ràng bu c ............................................................................................ 6 PH N 3. YÊU C U 3.1 Yêu c u nghi p v ............................................................................... 7 3.2 Yêu c u ch c năng .............................................................................. 8 3.3 Yêu c u d li u logic .......................................................................... 10 3.4 Yêu c u ngư i s d ng ....................................................................... 10 3.5 Yêu c u thông tin nhà qu n lý ............................................................ 11 3.6 Yêu c u h th ng ................................................................................. 11 3.7 Giao di n ............................................................................................. 11 3.8 Yêu c u khác ....................................................................................... 12 PH N 4. DI N T YÊU C U D NG MA TR N ................................. 12 PH N 5. TÀI LI U THAM KH O ......................................................... 12 PH N 6. T I N KĨ THU T ............................................................... 12 PH N 7. L CH TRÌNH KH O SÁT ....................................................... 12 PH N 8. PH L C
 3. PH N 1: T NGQUAN 1.1. M c ích: Trư ng trung h c ph thông(THPT) chuyên t ch c thi tuy n sinh vào l p 10 v i s lư ng l n các thí sinh ăng kí d thi. Vi c qu n lý thi tuy n b ng phương pháp th công là r t v t v , òi h i m t s lư ng l n nhân l c, t n nhi u th i gian và ti n c a. Do ó, h th ng ra i nh m giúp cho trư ng PTTH chuyên qu n lý, tuy n ch n chính xác, nhanh chóng, khách quan nh ng i tư ng h c sinh có tài năng th c s . 1.2.T ch c b máy c a nhà trư ng Trư ng ph thông là ơn v cơ s c a h th ng giáo d c qu c dân nư c ta. Trư ng ph thông có m c ích giáo d c cho th h tr , chu n b t t cho thanh thi u niên bư c vào tương lai. Trư ng có nhi m v th c hi n trương trình, n i dung và phương pháp giáo d c theo k ho ch và nh ng quy nh c a b giáo d c, m b o không ng ng nâng cao giáo d c toàn di n cho h c sinh theo t ng c p h c. m b o nh ng yêu c u chung trư ng THPT ph i có b máy t ch c h p lý trong nhà trư ng. 1.2.1. Hi u trư ng - hi u phó - giáo viên - Hi u trư ng là ngư i có quy n cao nh t trong b máy t ch c, m i trư ng h c ch có m t hi u trư ng, là ngư i i di n cho nhà trư ng v m t pháp lý, có trách nhi m và th m quy n cao nh t v hành chính, chuyên môn trong nhà trư ng, ch u trách nhi m trư c B giáo d c, t ch c và qu n lý toàn b ho t ng c a nhà trư ng. - Hi u phó là ngư i giúp hi u trư ng qu n lý nhà trư ng trong ph m vi phân công. Có th có hai hay ba hi u phó ph trách công vi c như: h c t p, lao ng, các ho t ng xã h i, cơ s v t ch t... trong trư ng. - Các t ch c chính tr :các t ch c này ph trách công vi c oàn, i, hư ng d n các h c sinh tham gia ho t ng các phong trào ngoài gi h c. - Các t trư ng : ph trách ho t ng c a t chuyên môn c a mình.
 4. - Giáo viên ch nhi m: M i l p có m t giáo viên ch nhi m do hi u trư ng ch nh. Nhi m v c a giáo viên ch nhi m là : tìm hi u, n m v ng thông tin m i h c sinh trong l p v m i m t có bi n pháp giáo d c và thúc y s ti n lên c a l p h c. + K t h p cùng các giáo viên, t ch c khác xây d ng l p thành m t t p th v ng m nh. + C ng tác ch t ch v i gia ình h c sinh trong nhi m v giáo d c c a các em. + ánh giá, x p lo i h c sinh sau kì h c theo tiêu chu n quy nh c a B Giáo D c. + Là ngư i báo cáo thư ng kì v i hi u trư ng v tình hình c a l p h c. + Giáo viên ch nhi m có quy n khen thư ng, k lu t h c sinh. - Giáo viên b môn: m nhi m vi c qu n lý h c sinh trong các ti t h c, nh n xét, ánh giá quá trình h c t p c a h c sinh trong môn h c ó sau ó báo cho giáo viên ch nhi m c a l p. - Các l p trư ng và các l p phó: cùng giáo viên theo dõi, ánh giá ý th c h c t p c a các h c sinh, t ch c, phân công l p trong h at ng ngoài gi . 1.2.2. H i ng giáo d c Là t ch c sư ph m c a nhà trư ng có nhi m v xu t, th o lu n nh ng bi n pháp giáo d c nh m gi i quy t nh ng v n sư ph m do th c ti n nhà trư ng ra. 1.2.3.Các t ch c chuyên môn Giúp hi u trư ng qu n lý giáo viên, th c hi n các ho t ng giáo d c chung c a nhà trư ng. -T khoa xã h i: ph trách các ho t ng ngo i khoá, văn ngh ... -T khoa h c t nhiên: ph trách k thu t, lao ng, s n xu t. -T th d c v sinh, hu n luy n quân s và các ho t ng th thao. -T giáo viên ch nhi m.
 5. 1.2.4. Ban hư ng nghi p Gi i thi u cho các h c sinh hi u bi t v ngành ngh , nh ng s n ph m và năng l c i v i m i ngành ngh . Hư ng d n h c sinh ch n ngành ngh theo kh năng cu mình. 1.2.5.Ban thi ua khen thư ng Do hi u trư ng làm trư ng ban g m i di n công oàn, i di n oàn TNCS HCM, i di n giáo viên ch nhi m và i di n các t chuyên môn. Vào các d p sơ k t, t ng k t thi ua, căn c vào thành tích thi ua c a cá nhân t p th ban ngh khen thư ng nh ng giáo viên, nhân viên, h c sinh theo quy nh c a b giáo d c và ào t o. 1.2.6. H i ng k lu t i v i h c sinh, thanh l p H i ng k lu t g m hi u trư ng, i di n oàn TNCS HCM, ch nhi m l p c a h c sinh ph m t i và m t s giáo viên có tín nhi m v o c. i v i giáo viên theo quy nh c a nhà nư c. 1.2.7. Văn phòng nhà trư ng M i nhà trư ng có m t văn phòng và các nhân viên làm công tác văn thư, hành chính qu n tr , b o v và làm công tác ph trách khác. -Văn phòng nhà trư ng giúp nhà trư ng trong côngtác văn thư,lưu tr , qu n lý tài s n, v t tư s sách... -Văn phòng nhà trư ng do phó hi u trư ng ph trách. 1.3. Ph m vi: Áp d ng cho các trư ng THPT t ch c thi u vào c bi t là các trư ng chuyên, l p ch n. 1.4. c i m ngư i s d ng +Ban tuy n sinh: H i ng tuy n sinh, các th y cô giáo trong trư ng +Thí sinh :H c sinh ã t t nghi p THCS
 6. +M t s i tư ng quan tâm n kì thi tuy n sinh vào c p 3. a s m i ngư i u không có chuyên môn v tin h c. PH N 2. GI NH, PH THU C, RÀNG BU C 2.1. Gi nh Mô t các gi thi t có th nh hư ng n c t yêu c u trong b n SRS. - H th ng s qu n lý toàn b quá trình tuy n sinh u vào c a m t trư ng chuyên THPT. - Vi c xét tuy n nh ng h c sinh năng l c, trình vào trư ng chuyên kh i PTTH có th s c n nhi u i u ki n ph c t p v i các ch tiêu ngày càng kh t khe trong tương lai. - S lư ng h sơ thí sinh ăng kí thi vào trư ng có th ngày m t l n và khá ph c t p trong x lý. - i u ki n xét tuy n, ư c ch n vào trư ng có th s ngày m t ph c t p và òi h i yêu c u cao, toàn di n. 2.2. S ph thu c Vi c ch n u vào c a trư ng THPT s ch u s nh hư ng tr c ti p c a S Giáo D c ào T o cùng v i các quy ch , quy t c, văn b n, i u l phù h p và khách quan. ng th i h th ng cũng có th b ph thu c vào thưc tr ng tăng s lư ng các môn thi m i trong tương lai. K t qu vào trư ng có th òi h i nhi u yêu c u khác. 2.3. Ràng bu c khi xây d ng và v n hành h th ng - Quy ch chung c a S Giáo D c và ào T o - Hư ng t ch c xét tuy n c a b n thân trư ng chuyên nơi kh o sát - Các lo i ch tiêu u vào c a trư ng. + Quy t c c ng i m thư ng
 7. + i m chu n: l y theo ch tiêu s lư ng hay ch n m t s i m cao gi i h n - Các thông tin, h sơ, ban t ch c, các tác nhân có nh hư ng n h th ng PH N 3. CÁC YÊU C U H TH NG 3.1. Yêu c u nhi m v - H th ng ph i ưa ra m t chương trình qu n lý tuy n sinh vào c p 3 t ng, ch t ch , d dàng s d ng phù h p v i các m c trình tin h c ngư i s d ng. - Chương trình cho phép nh p các thông tin c n thi t như h sơ thí sinh, i m, môn thi. Chương trình s t ng tính i m cho các môn thi khi giáo viên ch m thi giao cho ban qu n lý thi và k t qu là chương trình s t ng ưa ra i m chu n, tham chi u tìm ra các i tư ng thí sinh trúng tuy n x ng áng. - Ngoài ra chương trình s ph i cho phép t ch c x p phòng thi t ng, ánh s phách(SP), s báo danh(SBD) ng u nhiên, hay t ng. Sao cho vi c t ch c qu n lý ti t ki m th i gian, công s c mà v n khách quan và chính xác. - ng th i vi c xem, s a, xoá, tra c u thông tin i m và xu t các báo cáo là c n thi t mà h th ng ph i th c hi n ư c. *Ho t ng gi a các ch c năng: Sau khi nh p h sơ thí sinh, các thí sinh s ư c ánh SBD theo môn chuyên và th t t i n, ư c s p x p vào phòng thi kho ng 20-25 ngư i m t phòng. SBD và phòng thi s ư c in ra báo cáo, thí sinh có th lên trư ng xem tr c ti p ho c tra c u trên m ng theo tên c a mình. Thí sinh ph i tham gia d thi 3 môn: Toán(T), Văn(V) và môn chuyên(C). Trư ng s t ch c thi và x lý bài thi: Xác nh các môn thi theo t ng kh i chuyên. Sau khi thi xong các bài thi ư c gom l i, ánh SP theo t ng phòng. SBD c a thí sinh theo t ng môn thi ư c lưu l i, bài thi ã r c phách ư c chuy n cho giáo viên ch m thi.
 8. Ch m xong b ph n tuy n sinh làm công tác lên i m theo SP. Bài thi ã ch m xong ư c ghi nh n l i i m cho t ng SP theo t ng môn( Ghép phách lên k t qu thi theo SBD). Sau khi nh p i m, h th ng s t ng tính i m ưa ra t ng i m (T ) c a t ng thí sinh. T = T + V + 2*C Căn c ch tiêu nhà trư ng ra, h th ng ưa ra i m chu n khách quan và công b danh sách thí sinh trúng tuy n. H th ng s cho phép nh p s lư ng h c sinh c n tuy n, t ó s cho i m chu n phù h p. Thí sinh trúng tuy n c n có T l n hơn ho c b ng i m chu n và có i m thi môn chuyên >= s i m gi i h n( i m này tuỳ thu c vào tình hình d thi c a năm ó). H th ng s ưa ra các thông tin c n thi t xu t các báo cáo k t qu cho thí sinh. 3.2. Yêu c u ch c năng D a trên các yêu c u nhi m v c a chương trình, chúng ta có th xác nh h th ng có các ch c năng chính sau: t ch c thi, c p nh t danh m c, tìm ki m- th ng kê, xét tuy n, tr giúp.  T ch c thi - M c ích: H th ng ánh SBD, phòng thi theo môn thi và th t t i n c a tên thí sinh và SP m t cách t ng khi h sơ thí sinh ã ư c c p nh t. - u vào: H sơ thí sinh, môn thi( ánh SBD, SP). - Ho t ng: Khi thông tin thí sinh ã nh p , chương trình s có m t giao di n cho phép thao tác viên l a ch n x p bao nhiêu ngư i vào phòng thi, n u không có s phù h p (s ngư i ít hơn s phòng thi và không phù h p v i s ngư i t n t i trong m t phòng thi) thì chương trình s có thông báo. D a vào danh sách thí sinh h th ng t ng ánh SBD, SP ng u nhiên và x p phòng thi luôn v i các mã phòng thi ã có s n.
 9. - u ra: M t danh sách SBD, SP, phòng thi theo tên thí sinh, môn thi chuyên.
 10.  C p nh t - M c ích: cung c p thông tin u vào cho h th ng x lý và báo cáo. Các thông tin c p nh t g m: + H sơ thí sinh + Môn thi + i m thi + Lo i i m + Môn thi + Di n ưu tiên - Ho t ng: H th ng s cho phép nh p các thông tin trên vào và lưu vào các b ngd li u c n thi t khi c n truy xu t hay c p nh t, b ng d li u s thay i do h th ng ho t ng. - u ra: Là ngu n báo cáo hay x lý cho các ch c năng khác.  Xét tuy n - M c ích: X lý tr c ti p d li u ưa ra k t qu thi và i m chu n c a t ng kh i chuyên. G m hai x lý chính: tính i m và xét ch n thí sinh trúng tuy n. - Ho t ng: Khi có i m t ng môn, h th ng s tính i m t ng c a t ng thí sinh theo t ng kh i chuyên. Sau ó, tuỳ t ng s lư ng ngư i c n l y c a t ng kh i chuyên h th ng ưa ra i m chu n riêng cho t ng kh i chuyên. - u ra: T ng i m c a t ng thí sinh, i m chu n cho t ng kh i chuyên.  Tìm ki m , th ng kê - M c ích: Khai thác, truy xu t thông tin c n thi t ph c v tr c ti p ngư i s d ng. ng th i xu t ra các báo cáo. Ch c năng này bao g m: Tìm ki m i m thi, tìm ki m th khoa, tìm ki m - th ng kê danh sách thí sinh .
 11. - u vào: i m thí sinh, h sơ thí sinh, danh sách phòng thi và các thông tin phòng thi, SBD, SP. - Ho t ng: Truy xu t thông tin t các b ng d li u làm phép so sánh tìm ki m các thông tin phù h p. - u ra: Các thông tin c n tìm ki m, b ng th ng kê ph c v ngư i s d ng. 3.2.xu. Yêu c u phi ch c năng 3.3. Yêu c u logic. H th ng tính i m, ưa ra i m chu n, danh sách thí sinh trúng tuy n. V y h th ng s ph i thao tác tr c ti p v i các kho d li u sau: i m g m các thông tin: Mã môn, s phách, i m thi. Môn thi g m các thông tin: Mã môn, tên môn. Thí sinh: SBD (Mã thí sinh), tên thí sinh, h m thí sinh, ngày sinh, gi i tính, quê quán, dân t c, lo i ưu tiên, ghi chú. Di n ưu tiên: mã ưu tiên, tên lo i ưu tiên, i m c ng ưu tiên. 3.4. Yêu c u ngư i s d ng. ã bi t sơ b v các thao tác liên quan n máy tính( ch ơn gi n là kích chu t, hay nh p d li u vào). 3.5. Yêu c u v qu n lý thông tin - Yêu c u v qu n lý thông tin c a ph n m m: b o m t, linh ho t phân quy n s d ng. +B o m thông tin không b l b i các cá nhân không ư c phép +Phân quy n s d ng nh m m b o tài nguyên không b s d ng b i các cá nhân không có quy n ho c theo các cách không h p lý b ng cách gán cho ngư i dùng m t s quy n truy c p nh t nh và cho phép ngư i dùng chính (administrator) ư c u quy n ho c giao quy n truy c p cho ngư i khác.
 12. 3.6. Yêu c u h th ng 3.6.1. Yêu c u th c hi n: - Liên h tr c ti p v i ngư i có nhu c u s d ng h th ng, l y thông tin mà t ch c mình s cung c p ph n m m. - Kinh phí cho quá trình xây d ng và phát tri n h th ng. - Máy tính cá nhân, và môi trư ng h th ng( chương trình s ho t ng trên ó. 3.6.2.Yêu c u v ch t lư ng: - áp ng y yêu c u c a ngư i s d ng, y thông tin ngư i s d ng c n và ph i nhanh chóng, chính xác. - Ph n m m ph i d c, d hi u và d s d ng. - Các ch c năng không nh p nh ng, ch ng chéo thu n ti n cho vi c khai thác hay tìm ki m thông tin. 3.7. Giao di n: - ơn gi n nhưng phù h p, d s d ng, d thao tác k c nh ng ngư i không thành th o máy tính. Chương trình ch y trên môi trư ng VB6.0 là ch y u. - H th ng òi h i ch y trên môi trư ng windows, trên h cơ s d li u c th (access), k t h p v i SQL. - Yêu c u ph n c ng không cao l m. - Các l a ch n trên giao di n ph i b trí phù h p, không quá nhi u hay quá ít gây r i m t hay không thông tin mà h th ng c n. 3.8. Các yêu c u khác PH N 5. TÀI LI U THAM KH O: 1. Thông tin t các th y cô trong ban tuy n sinh trư ng THPT chuyên. Các h c sinh tham gia thi tuy n. 2. Thông tin h i qua các phương ti n truy n thông, các chính sách, ch c a S Giáo d c ào t o và h i ng nhà trư ng.
 13. PH N 6. T I N KĨ THU T PH N 7. L CH TRÌNH KH O SÁT PH N 8. M C L C II. THI T KÊ
 14. Sơ phân c p ch c năng QU N LÍ TUY N SINH CHUYÊN THPT C P NH T T CH C THI XÉT TUY N TRA C U NH P H SƠ THÍ X P S BÁO TÌM KI M PHÒNG X LÍ ĐI M SINH DANH THI XÉT TRÚNG TRA C U ĐI M NH P MÔN THI X P PHÒNG THI TUY N THI NH P ĐI M THI BÁO CÁO B NG TÌM KI M ĐI M ĐÁNH S PHÁCH ĐI M CHU N L P BÁO CÁO NH P LO I ƯU BÁO CÁO DANH TÌM KI M TH DANH SÁCH THÍ TIÊN SÁCH Đ KHOA SINH, PHÒNG THI
 15. I. Sơ lu ng d li u II.1 Bi u lu ng d li u m c khung c nh
 16. II.2. Bi u lu ng d li u m c nh
 17. II.2.1. Bi u lu ng d li u m c dư i nh c a ch c năng 1: c p nh t CËp nhËt hå s¬ CËp nhËt §¨ng kÝ thÝ sinh ®iÓm thi ThÝ sinh ThÝ sinh Th«ng tin sè ph¸ch §iÓm NhËp m«n thi M«n thi §ưa ra m«n thi NhËp lo¹i ưu tiªn Ban tuyÓn sinh Quy ®Þnh diÖn ưu tiªn Lo¹i ưu tiªn
 18. II.2.2. Bi u lu ng d li u m c dư i nh c a ch c năng 2:t ch c thi CËp nhËt hå s¬ CËp nhËt §¨ng kÝ thÝ sinh ®iÓm thi ThÝ sinh ThÝ sinh Th«ng tin sè ph¸ch §iÓm NhËp m«n thi M«n thi §ưa ra m«n thi NhËp lo¹i ưu tiªn Ban tuyÓn sinh Quy ®Þnh diÖn ưu tiªn Lo¹i ưu tiªn
 19. II.2.3. Bi u lu ng d li u m c dư i nh c a ch c năng 3: Xét tuy n
 20. II.2.4. Bi u lu ng d li u m c dư i nh c a ch c năng 4: Tra c u
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản