intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Quỹ đầu tư và thực trạng phát triển quỹ đầu tư Việt Nam

Chia sẻ: Mr Dark | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

565
lượt xem
222
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đề tài: Quỹ đầu tư và thực trạng phát triển quỹ đầu tư Việt Nam" với kết cấu nội dung chính như sau: khái niệm và vai trò của quỹ đầu tư, sự phát triển của quỹ đầu tư trên thế giới và ở Việt Nam, quan hệ hợp tác Việt Nam - UNCDF. Cùng nhau tham khảo nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Quỹ đầu tư và thực trạng phát triển quỹ đầu tư Việt Nam

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH KHOA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ĐỀ TAI : ̀ GVHD: ĐẶNG VĂN DÂN LỚP: T05 NHÓM SINH VIÊN: 1./ Tạ Văn Quý (030524085292) 2./ Nguyễn Văn Thọ (030524085343) 3./ Nguyễn Thạc Sáng (030524085303) 4./ Lâm Ngọc Hồng Vân (030524085422) 5./ Lê Thị Mai Thi (030524085338) 6./ Nguyễn Thị Bích Trâm (030524085379) TP. HỒ CHÍ MINH – 2010
 2. §Ò tµi: Quü ®Çu t vµ thùc tr¹ng  ph¸t triÓn quü ®Çu t t¹i  ViÖt Nam MỤC LỤC Nội dung Trang I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA QUỸ ĐÂU T Ư:.....................................................3 ̀ ́ ̣ 1. Khai niêm........................................................................................................................3 2. Cac lơi ich cua viêc đâu tư qua quy.............................................................................3 ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̃ 2.1 Đa dang hoa danh muc đâu tư, giam thiêu rui ro ..............................................3 ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̉ 2.2 Quan lí đâu tư chuyên nghiêp ...........................................................................3 ̉ ̀ ̣ 2.3 Chi phí hoat đông thâp ......................................................................................3 ̣ ̣ ́ ́ 3. Cac bên tham gia ...........................................................................................................4 3.1. Công ty quan lý quy..........................................................................................4 ̉ ̃ ̀ ́ 3.2. Ngân hang giam sat...........................................................................................4 ́ 3.3. Ngươi đâu tư....................................................................................................4 ̀ 4. Vai trò cua quỹ đâu tư trên thị trương chưng khoan ...............................................5 ̉ ̀ ́ 5. Vai trò cua quỹ đâu tư trên thị trương chưng khoan ...............................................5 ̉ ̀ ́ 5.1. Căn cư vao quy mô, cach thưc và tinh chât gop vôn .......................................5 ̀ ́ ́ ́ ́ ́ 5.1.1 Quy đâu tư dang đong (Closed – end funds) ..........................................5 ̃ ̀ ̣ ́ 5.1.2 Quy đâu tư dang mơ (Open end funds) ..................................................6 ̃ ̀ ̣ 5.2. Căn cư vao cơ câu tổ chưc – điêu hanh ...........................................................7 ̀ ̀ ̀ ̀ 5.1.1 Quy đâu tư dang công ty .........................................................................7 ̃ ̀ ̣ 5.2.2 Quy đâu tư dang tin thac ........................................................................7 ̃ ̀ ̣ ́ ́ 5.3. Căn cư vao nguôn vôn huy đông .....................................................................9 ̀ ̀ ́ ̣ 5.3.1 Quỹ đâu tư tâp thể (Quy công chung) ....................................................9 ̀ ̣ ̃ ́ 5.3.2. Quỹ đâu tư tư nhân (Quỹ thanh viên ) ...................................................9 ̀ ̀ 6. Cơ cấu tổ chưc và hoạt động của quỹ đầu tư .....................................................10 6.1. Cơ câu tổ chưc ...............................................................................................10 ́ 6.1.1 Hôi đông quan trị ..................................................................................10 ̣ ̀ ̉ 6.1.2 Ban đai diên quỹ ..................................................................................10 ̣ ̣ 6.1.3 Công ty quan lí quỹ ..............................................................................10 ̉ 6.1.4 Công ty tư vân đâu tư ..........................................................................10 ́ ̀ ̀ 6.1.5 Ngân hang giam sat bao quan .............................................................10 ́ ́ ̉ ̉ 6.1.6 Cổ đông cua quỹ ..................................................................................11 ̉ 6.1.7 Ngươi hương lơi .................................................................................11 ̉ 6.1.8 Công ty kiêm toan ................................................................................11 ́ 6.2 Hoat đông cua quỹ đâu tư ...............................................................................11 ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ 6.2.1 Hoat đông huy đông vôn .......................................................................11 ̣ ́ 6.2.2 trị tai san rong cua quỹ ( Net aset value – NAV) ..................................11 ̀ ̉ ̀ ̉ 6.2.3 Giao dich chưng chỉ đâu tư ..................................................................12 ̣ ̀ 6.2.4 Hoat đông đâu tư ..................................................................................12 ̣ ̣ ̀ 6.3. Cac han chế đâu tư cua quỹ công chung ........................................................13 ́ ̣ ̀ ̉ ́ II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TRÊN THẾ GIỚI:................................13 1. Sơ lươc sự hình thành và phát triển........................................................................13 2. Quy mô của thị trương Quỹ đầu tư.............................................................................15 3. Quỹ đầu tư phát triển của liên hơp quốc..............................................................16 III. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM:.....................................17 1. Nửa đầu những thập kỷ 90.......................................................................................17 Trang 2
 3. §Ò tµ i : Quü ®Çu t vµ thùc tr ¹ng ph¸t tr iÓn quü ®Çu t t¹ i ViÖt Nam 2. Giai đoạn 2002 – 2005.................................................................................................17 3. Giai đoạn 2006 – 2007.................................................................................................18 4. Giai đoạn 2008 đến nay..............................................................................................21 5. Nhận xét chung............................................................................................................22 IV. QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM – UNCDF........................................................23 Trang 3
 4. §Ò tµi : Quü ®Çu t vµ thùc tr¹ng ph¸t tr iÓn quü ®Çu t t¹ i ViÖt Nam I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA QUỸ ĐÂU TƯ: ̀ 1. Khai niêm: ́ ̣ Quy đâu tư là môt tổ chưc đâu tư chuyên nghiêp do cac nhà đâu tư cung gop ̃ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ́ vôn. Tư nhưng khoan tiên tiêt kiêm, nhan rôi phân tan trong dân chung đươc tâp trung ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ̃ ́ ́ ̣ lai thanh cac nguôn vôn lơn cho cac nhà chuyên nghiêp sư dung trong linh vưc đâu tư ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̃ ̀ kiêm lơi và phân chia cổ tưc cho cac cổ đông gop vôn. Cac khoan tiên tiêt kiêm nay thay ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ vì đươc cac nhà đâu tư đưa cho mô giơi chưng khoan để trưc tiêp mua chưng khoan ́ ̀ ́ ́ ́ trên thị trương thì lai đươc gop vao quỹ đâu tư để thưc hiên viêc đâu tư tâp thê. ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ 2. Cac lơi ich cua viêc đâu tư qua quỹ : ́ ́ ̉ ̣ ̀ Khi cac nhà đâu tư cam thây không đủ kiên thưc, kinh nghiêm và thơi gian để ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ trưc tiêp hoat đông trên thị trương chưng khoan, họ tim đên nhưng tổ chưc đâu tư ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̀ chuyên nghiêp để uy thac số tiên đâu tư cua minh. Như vây, so vơi hinh thưc đâu tư trưc ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ tiêp cua tưng cá nhân, hinh thưc đâu tư thông qua quỹ đâu tư có nhưng lơi thế nhât đinh. ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ 2.1. Đa dang hoa danh muc đâu tư, giam thiêu rui ro : ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̉ Vơi môt số tiên it oi, nhà đâu tư muôn phân tan rui ro rât khó khăn do găp phai ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̉ vân đề giá trị cua cac chưng khoan đâu tư hay độ lơn cua cac dư an. Do đo, viêc quỹ đâu ́ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̀ tư hinh thanh trên cơ sơ tâp hơp nhưng số tiên nhỏ thanh môt khoan lơn sẽ giup cac nhà ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ́ đâu tư lơn hơn. Viêc đa dang hoa danh muc đâu tư duy trì đươc sư tăng trương tôt ngay ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ cả khi có môt vai loai cổ phiêu trong danh muc bị giam gia, con cac cổ phiêu khac lai ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ tăng giá hơn mưc mong đơi, tao ra sư cân bang cho danh muc. Bơi vì cac công ty trên ̣ ̀ ̣ ́ thương trương vơi nhưng đăc điêm hoat đông cau cac nganh nghề khac nhau sẽ có chu ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ky tăng trương và suy thoai khac nhau, viêc đâu tư vao nhiêu loai cổ phiêu giup cho mưc ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́ lơi nhuân cua cac danh muc luôn ơ mưc cân bang. ̣ ̉ ́ ̣ ̀ 2.2. Quan lí đâu tư chuyên nghiêp : ̉ ̀ ̣ Cac quỹ đâu tư phat triên đươc quan lí bơi cac chuyên gia có kỹ năng và giau có ́ ̀ ́ ̉ ̉ ́ ̀ kinh nghiêm đươc lưa chon và sang loc, lam tăng cương tinh chuyên nghiêp cua viêc ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ đâu tư. Môt quỹ đâu tư vơi đôi ngũ can bộ quan lý có trinh độ chuyên môn, có khả năng ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ phân tich và chuyên sâu và cac linh vưc đâu tư sẽ có lơi thế hơn so vơi nhưng cá nhân ́ ́ ̃ ̀ ̉ riêng le, không chuyên nghiêp. ̣ 2.3. Chi phí hoat đông thâp : ̣ ̣ ́ Tiêt kiêm chi phí đâu tư, viêc đâu tư thông qua quỹ đâu tư sẽ tao đăng kí tiêt ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ kiêm đươc cac chi phí tinh trên tưng đông vôn đâu tư và thương đucơ hương cac ưu đai ̣ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̃ về chi phí giao dich. ̣ Ngoai ra, bên canh lơi ich cua nhà đâu tư, ban thân cac doanh nghiêp sủ dung vôn ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ́ cung có nhung lơi ich nhât đinh ; ̃ ̃ ́ ́ ̣ − Cac doanh nghiệ sẽ có nhiêu khả năng thu hut đươc nguôn vôn vơi chi phí thâp ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ hơn khi vay qua hệ thông ngân hang. ́ ̀ Trang 4
 5. §Ò tµi : Quü ®Çu t vµ thùc tr¹ng ph¸t tr iÓn quü ®Çu t t¹ i ViÖt Nam − Viêc đâu tư vao doanh nghiêp thông qua cac quỹ đau tư thương có giơi han nhât ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ đinh nên cac doanh nghiêp vân đam bao tư chủ trong hoat đông kinh doanh mà ̣ ́ ̣ ̃ ̉ ̉ ̣ ̣ không bị chi phôi như cac cổ đông lơn cua doanh nghiêp. ́ ́ ̉ ̣ Bên canh đo, trong quá trinh hoat đông, quỹ đâu tư không chỉ thuân tuy là nơi cung ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ câp cac thông tin tin cây và là nơi đanh giá hiêu quả cac dư an, qua đó giup cac doanh ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ nghiêp đanh giá đươc tinh khả thi cua cac dư an đâu tư. ̣ ́ ́ ̉ ́ ́ ̀ ́ 3. Cac bên tham gia : Cac bên tham gia hoat đông cua quỹ đâu tư chưng khoan la công ty quan lý quy, ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ̃ ngân hang giam sat và ngươi đâu tư. ̀ ́ ́ ̀ Nhà  đầu tư Ngân hàng  giám sát 3.1. Công ty quan lý quỹ : ̉ Công ty quan lý quỹ thưc hiên quan lý quỹ đâu tư chung khoan. Công ty quan lý ̉ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̉ quỹ đươc thanh lâp theo giây phep hoat dông do Uỷ ban Chưng khoan Nhà nươc câp và ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ đươc tổ chưc dươi hinh thưc công ty cổ phân hoăc trach nhiêm hưu han vơi vôn phap ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ đinh 5 tỷ đông. Trong quá trinh hoat đông, công ty quan lý quỹ có thể thanh lâp và quan ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ lý đông thơi nhiêu quỹ đâu tư. ̀ ̀ ̀ 3.2. ̀ ́ ́ Ngân hang giam sat : Ngân hang giam sat thưc hiên viêc bao quan, lưu kí tai san cua quỹ đâu tư chưng ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ ̉ ̉ ̀ khoan và giam sat công ty quan lý quỹ trong viêc bao vệ lơi ich cua ngươi đâu tư. ́ ́ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ Điêu kiên để đươc lam ngân hang giam sat phai là ngân hang thương mai đang ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ̣ hoat đông hơp phap tai Viêt Nam và đươc Uy ban Chưng khoan Nhà nươc câp giây ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ́ phep hoat đông lưu ky. ́ ̣ ̣ ́ 3.3. Ngươi đâu tư : ̀ Ngươi đâu tư có nghia vụ gop vôn vao quỹ đâu tư chưng khoan qua viêc mua ̀ ̃ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ chưng chỉ quỹ đâu tư và đươc hươn lơi ich tư viêc đâu tư cau quỹ đâu tư chưng khoan. ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ Trang 5
 6. §Ò tµi : Quü ®Çu t vµ thùc tr¹ng ph¸t tr iÓn quü ®Çu t t¹ i ViÖt Nam 4. Vai trò cua quỹ đâu tư trên thị trương chưng khoan : ̉ ̀ ́ • Gop phân huy đông vôn cho việc phat triên nên kinh tế noi chung và gop phân ́ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̀ vao sư phat triên cua thị trương sơ câp. ̀ ́ ̉ ̉ ́ • Cac quỹ đâu tư tham gia bao lanh phat hanh trai phiêu Chinh phủ và trai phiêu ́ ̀ ̉ ̃ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ doanh nghiêp, cung câp vôn cho phât triên cac nganh. Vơi chưc năng nay, cac quỹ đâu tư ̣ ́ ́ ́ ̉ ́ ̀ ̀ ́ ̀ giư vai trò quan trong trên thị trương sơ câp. ̣ ́ • Gop phân vao viêc ôn đinh thị trương thư câp. ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ • Vơi vai trò là cac tổ chưc đâu tư chuyên nghiêp trên thị trương chưng khoan, cac ́ ̀ ̣ ́ ́ quỹ đâu tư gop phân binh ôn giá cả giao dich trên thị trương thư câp, gop phân vao sư ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̀ phat triên cua thị trương nay thông qua cac hoat đông đâu tư chuyên nghiêp vơi cac ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ phương phap phân tich đâu tư khoa hoc. ́ ́ ̀ ̣ • Tao cac phương thưc huy đông vôn đa dang qua thị trương chưng khoa. Khi nên ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ kinh tế phat triên và cac tai san tai chinh ngay cang tao khả năng sinh lơi hơn, ngươi đâu ́ ̉ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ tư có khuynh hương muôn có nhiêu dang công cụ tai chinh để đâu tư. Để đap ưng nhu ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ́ câu cua ngươi đâu tư, cac quỹ đâu tư hinh thanh dươi nhiêu dang san phâm tai ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ̀ chinhskhacs nhaunhuw thơi gianđao han, khả năng sinh lơi, độ an toan ́ ̣ ̀ • ... • • Xã hôi hoa hoat đông đâu tư chưng khoan. Quỹ đâu tư tư tao môt phương thưc ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ đâu tư đươc cac nhà đâu tư nho, it có sư hiêu biêt về chưng khoan ưu thich. Nó gop ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ phân tăng tiêt kiêm cua công chung đâu tư băng viêc thu hut tiên đâu tư quy. ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̃ 5. Các loại hình quỹ đẩu tư : 5.1. Căn cư vao quy mô, cach thưc và tinh chât gop vôn : ̀ ́ ́ ́ ́ ́ Quỹ đâu tư chia lam 2 loai : ̀ ̀ ̣ 5.1.1. Quy đâu tư dang đong (Closed – end funds) : ̃ ̀ ̣ ́ Đây là quỹ đâu tư mà theo điêu lệ quy đinh thương chỉ tao vôn qua môt lân ban ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ chưng khoan cho công chung. Quyc đâu tư dang đong có thể phat hanh côn phiêu ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ́ thương, cổ phiêu ưu đai hoăc trai phiêu. Quỹ không đươc phat hanh thêm bât kì môt loai ́ ̃ ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ cổ phiêu nao để huy đông thêm vốn và cung không mua lai cac cổ phiêu đã phat hanh. ́ ̀ ̣ ̃ ̣ ́ ́ ́ ̀ Nhưng ngươi tham gia gop vôn đâu tư không đươc phep rut vôn băng cach ban lai ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣ chưng chỉ quỹ đâu tư cho chinh quỹ đâu tư. Tuy nhiên, chinh viêc câm rut vôn lam cho ̀ ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ câu truc cau quỹ rât chăc che, nên cac chưng chỉ quỹ đâu tư dang dong thương đươc ́ ́ ̉ ́ ̣ ̃ ́ ̀ ̣ ́ niêm yêt giao dich trên Sơ giao dich chưng khoan, vì vây ngươi đâu tư cố thể rut vôn ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ băng cach ban lai chưng chỉ quỹ đâu tư trên Sơ giao dich chưng khoan. Vơi tinh chât cơ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ câu vôn ôn đinh cho phep quỹ đâu tư dang đong có đăng kí đâu tư vao cac dư an lơn và ́ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ cac chưng khoan có tinh thanh khoan cao. ́ ́ ́ ̉ Quỹ đâu tư dang đong dung số vôn cua minh đâu tư vao cac doanh nghiêp hay ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ thị trương chưng khoan. Sau đó lai dung số tiên và vôn lai thu đươc để đâu tư tiêp. Như ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̃ ̀ ́ vây, quy mô vôn cua loai quỹ nay chỉ có thể tăng lên thư cac khoan lơi nhuân thu đươc ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ mà thôi. Trang 6
 7. §Ò tµi : Quü ®Çu t vµ thùc tr¹ng ph¸t tr iÓn quü ®Çu t t¹ i ViÖt Nam Việt Nam hiện có 22 quỹ đầu tư đang hoạt động theo mô hình quỹ đóng vơi 5 quỹ đại chúng và 17 quỹ hành viên. Ví dụ : Ngày 14/3/2006, Quỹ Đầu tư Việt Nam (VIF) vơi quy mô vốn 1.600 tỷ đồng (tương đương 100 triệu USD) chính thưc khai trương tại Hà Nội.VIF là quỹ đầu tư thành viên dạng đóng của 20 tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam cùng vơi hai thành viên sáng lập là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) (góp 96 tỷ đồng) và Vietnam Partners LLC (góp 80 tỷ đồng), có quy mô huy động tối đa là 1.600 tỷ đồng, hoạt động trong thơi gian tám năm.VIF đươc phép đầu tư nắm giư các loại cổ phần, chưng khoán, đầu tư vốn trưc tiếp vào các dư án; đươc phép tổ chưc góp vốn theo tiến độ đầu tư và vay vốn để phối hơp đầu tư. VIF sẽ ưu tiên đầu tư vào một số dư án có tiềm năng sinh lơi cao như dư án bất động sản (khách sạn, văn phòng cho thuê...), các dư án khai khoáng (titan, bôxít nhôm), các lĩnh vưc công nghiệp, dịch vụ, bưu chính viễn thông. 5.1.2. Quy đâu tư dang mơ (Open end funds) : ̃ ̀ ̣ Quỹ đâu tư dang mơ con đươc goi là quỹ tương hỗ (Mutuai funds). Khac vơi ̀ ̣ ̀ ̣ ́ quỹ đâu tư dang đong, cac quỹ nay luôn phat hanh thêm nhưng cổ phiêu mơi để tăng vôn ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ và cung săn sang chuôc lai nhưng cổ phiêu đã phat hanh. Cac cổ phiêu cua quỹ đươc ban ̃ ̃ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ̉ ́ trưc tiêp cho công chung không thông qua thị trương chưng khoan. Muôn mua cổ phiêu ́ ́ ́ ́ ́ cua quỹ đâu tư dang mơ chung ta không qua mô giơi, không phai trả tiên hoa hông và cố ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ thể viêt thư hoăc điên thoai trưc tiêp cho quỹ xincacs giây tơ cân thiêt, do đó tao cơ hôi ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ cho bât kì ai cung có thể tham gia và trỏ thanh chủ sơ hưu cua quy. Tât cả cac cổ phiêu ́ ̃ ̀ ̉ ̃ ́ ́ ́ phat hanh cua quỹ nà đề là cổ phiêu thương, so vơi quỹ đâu tư dang đong, quỹ đâu tư ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̀ dang mơ có lơi thế rõ rang về khả năng huy đông, mơ rông quy mô vôn, do đó nó linh ̣ ̀ ̣ ̣ ́ hoat hơn trong viêc lưa chon cac dư an đâu tư. ̣ ̣ ́ ́ ̀ Do câu truc hoat đông cua quỹ có tinh chât “mơ” nên rât thuân tiên cho ngươi ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̣ đau tư trong viêc rut vôn vao bât cư luc nao nêu họ thây hoat đông cua quỹ không hiêu ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ qua. Tuy nhiên, đây cung là điiêm bât lơi cho quỹ vì cơ câu vôn không ôn đinh cho nên ̉ ̃ ̉ ́ ́ ́ ̉ ̣ quỹ thương xuyên phai duy trì môt tỷ lệ khá lơn nhưng tai san có tinh thanh khoan cao ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ như trai phiêu Chinh phủ hoăc cổ phiêu đươc niêm yêt trên SGDCK, chư it có khả năng ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ đâu tư vao dư an lơn có tiêm năng và nhưng dư an có lơi nhuân lơn nhưng có độ rui ro ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̉ cao. Do việc đòi hỏi tính thanh khoản cao, hình thưc quỹ mơ này mơi chỉ tồn tại ơ các nươc có nền kinh tế và thị trương chưng khoán phát triển như Châu Âu, Mỹ, Canada… và chưa có mặt tại Việt Nam. Trang 7
 8. §Ò tµi : Quü ®Çu t vµ thùc tr¹ng ph¸t tr iÓn quü ®Çu t t¹ i ViÖt Nam Sư khac nhau giưa quỹ đâu tư dang đong và dang mơ có thể tom tăt như sau : ́ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ́ QUỸ ĐÂU TƯ DANG MƠ ̀ ̣ QUỸ ĐÂU TƯ DANG ĐONG ̀ ̣ ́ • Loai chưng khoan phat hanh là ̣ ́ ́ ̀ • Có thể phat hanh cổ phiêu ́ ̀ ́ cổ phiêu thương. ́ thương, cổ phiêu ưu đai hoăc trai ́ ̃ ̣ ́ • Số lương chưng khoan hiên ́ ̣ phiêu.́ ̀ hanh luôn thay đôi. ̉ • Số lương chưng khoan hiên ́ ̣ • ̀ Chao ban ra công chung liêń ́ hanh cố đinh. ̀ ̣ tuc.̣ • Chao ban ra công chung chỉ môt ̀ ́ ́ ̣ • Quỹ săn sang mua lai cac cổ ̃ ̀ ̣ ́ ̀ lân. phiêu phat hanh theo giá trị tai san ́ ́ ̀ ̀ ̉ • Không mua lai cac chưng khoan ̣ ́ ́ thuân. ̀ đã phat hanh ́ ̀ • Cổ phiêu đươc phep mua trưc ́ ́ • Cổ phiêu đươc phep giao dich ́ ́ ̣ tiêp tư quỹ đâu tư, ngươi bao lanh phat ́ ̀ ̉ ̃ ́ trên TTCK chinh thưc hay phi chinh ́ ́ hanh hay mô giơi thương gia. ̀ thưc (OTC) • Giá mua là giá trị thuân công ̀ ̣ • Giá mua đươc xac đinh bơi ́ ̣ vơi lệ phí ban (giá trị tai san thuân ̀ ̀ ̉ ̀ lương cung câu. Do đó giá mua có thể ̀ đươc xac đinh băng giá trị chưng ́ ̣ ̀ cao hoăc thâp hơn giá trị tai san thuân. ̣ ́ ̀ ̉ ̀ khoan trong hồ sơ) ́ • Lệ phí ban đươc công thêm và ́ ̣ giá trị tai san thuân. Moi phí tôn mua ̀ ̉ ̀ ̣ ̉ lai phai công bó rõ rang trong ban cao ̣ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ bach ( Prospectus)...... 5.2. Căn cư vao cơ câu tổ chưc – điêu hanh : ̀ ̀ ̀ ̀ Quỹ đâu tư đươc tổ chưc dươc 2 hinh thưc là quỹ đâu tư dang công ty ̀ ̀ ̀ ̣ (Corporate funds) và quỹ đâu tư dang tin thac (Trust funds). ̀ ̣ ́ ́ 5.2.1. Quy đâu tư dang công ty : ̃ ̀ ̣ Theo mô hinh công ty, quỹ đâu tư đươc xem là môt phap nhân đây đu, nhưng ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ngươi gop vôn trỏ thanh cac cổ đông và có quyên biêu quyêt và có quyên bâu ra Hôi ́ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ đông quan trị quy. Đây là tổ chưc cao nhât trong quỹ đưng ra thuê công ty quan lý quy, ̀ ̉ ̃ ́ ̉ ̃ ngân hang bao quan tai san quỹ và giam sat viêc tuân thủ hoat đông cua 2 tổ chưc nay. ̀ ̉ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ Trong đo, ngân hang giam sat đong vai trò bao quan cac tai san quy, nhân hoăc giao ́ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ̃ ̣ ̣ chưng khoan cho quỹ khi thưc hiên lênh giao dich. Con công ty quan lý quỹ có trach ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ nhiêm cư ngươi điêu hanh và sư dung vôn cua quỹ để đâu tư vao cac chưng khoan hay ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ́ cac tai san sinh lơi khac. Mô hinh quỹ đâu tư tổ chưc dươi dang công ty thương đươc ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ sư dung ơ cac nươc có thị trương chưng khoan phat triên, tiêu biêu là thị trương Mỹ và ̣ ́ ́ ́ ̉ ̉ Anh. 5.2.2. Quy đâu tư dang tin thac : ̃ ̀ ̣ ́ ́ Theo mô hinh thac, quỹ đâu tư không đươc xem là môt phap nhân đây đu, mà chỉ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ là quỹ chung vôn giưa nhưng ngươi đâu tư để thuê chuyên gia quan lý quỹ chuyên ́ ̀ ̉ Trang 8
 9. §Ò tµi : Quü ®Çu t vµ thùc tr¹ng ph¸t tr iÓn quü ®Çu t t¹ i ViÖt Nam nghiêp đâu tư sinh lơi. Theo mô hinh nay, vai trò cua công ty quan lý quỹ khá nôi bât. Đó ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ ̉ ̣ là tổ chưc đưng ra thanh lâp và sư dung vôn thu đươc vao nơi có hiêu quả nhât. Con ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ngân hang giam sat đong vai trò là ngươi bao quan an toan vôn và tai san cua ngươi đâu ̀ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ tư, giam sat cac hoat đông cua công ty quan lý quỹ trong viêc tuân thủ điêu lệ quỹ đâu tư. ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ̀ ̀ Mô hinh quỹ đâu tư tổ chưc dươi dang tin thac thương đươc sư dung ơ cac thị trương ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ chưng khoansmoiws nôi (emerging market) đăc biêt là cac thị trương chưng khoan đang ̉ ̣ ̣ ́ ́ phat triên ơ Châu A. ́ ̉ ́ 5.3. Căn cư vao nguôn vôn huy đông : ̀ ̀ ́ ̣ 5.3.1. Quỹ đâu tư tâp thể (Quy công chung) : ̀ ̣ ̃ ́ Quỹ đâu tue tâp thể là quỹ huy đông vôn băng cach phat hanh rông rai ra công ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̃ chung. Nhưng ngươi đâu tư vao quỹ có thể là cac cá nhân hoac tổ chưc kinh tê, nhưng ́ ̀ ̀ ́ ̣ ́ đa phân là cac nhà đâu tư riêng le, it am hiêu veef thị trương chưng khoan. Quỹ đâu tư ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̀ tâp thể cung câp cho cac nhà đâu tư nhỏ phương tiên đâu tư đam bao đa dang hoa đâu ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ̀ tư, giam thiêu rui ro, chi phí đâu tư thâp vơi hiêu quả đâu tư cao do tinh chuyên nghiêp ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣ cua đâu tư mang lai. ̉ ̀ ̣ Tại VN hiện nay có 4 quỹ công chúng đang đươc niêm yết trên thị trương chưng khoán là: VF1, VF4, BF1, PF1 Quỹ Vốn điều lệ (tỷ đồng) Ngày thành lập Thơi gian hoạt động VFMVF1 1.000 04/2004 10 năm VFMVF4 8.000 01/2008 10 năm PRUBF1 500 11/2003 07 năm MAFPF1 250 07/2007 07 năm 5. 3. 2. Quỹ đâu tư tư nhân (Quỹ thanh viên ) : ̀ ̀ Khac vơi quỹ đâu tư tâp thê, quỹ đâu tư tư nhân huy đông vôn băng phương ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ thưc phat hanh riêng lẻ cho môt số nhom nỏ cac nhà đâu tư, có thể đươc lưa chon trươc, ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̣ là cac thể nhân hoăc cac đinh chế tai chinh hoăc cac tâp đoan kinh tế lơn. Cac nhà đâu tư ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̀ vao cac quỹ tư nhân thương đâu tư lương vôn tương đôi lơn và đôi lai họ đoi hoi cac ̀ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ yêu câu về quan lý quỹ rât cao. Họ săn sang châp thuân khả năng thanh khoan thâp hơn ̀ ̉ ́ ̃ ̀ ́ ̣ ̉ ́ so vơi cac nhà đâu tư nhỏ – nhung ngươi đâu tư vao cac quỹ tâp thể – và vì thế họ không ́ ̀ ̃ ̀ ̀ ́ ̣ ́ chế viêc đâu tư trong cac quỹ tư nhân. ̣ ̀ ́ Môt đăc điêm khac cua cac quỹ tư nhân olaf cac nhà quan lí quỹ thương tham gia ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ́ ̉ kiêm soat hoat đông cua cac công ty nhân đâu tư. Viêc kiêm soat nay có thể dươi hinh ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ thưc là thanh viên Hôi đông quan tri, cung câp tư vân hoăc có anh hương đang kể tơi cac ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ́ ́ thanh viên cua Hôi đông quan trị cua công ty nhân đâu tư. ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ Tại Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều các Quỹ đầu tư tư nhân tư các nươc đang tìm đối tác là nhưng doanh nghiệp nhỏ và vưa để hơp tác đầu tư như Thunderbird, Auxesia, Leopard, CB Solutions, Foreya Partners, American Indochina… Trang 9
 10. §Ò tµi : Quü ®Çu t vµ thùc tr¹ng ph¸t tr iÓn quü ®Çu t t¹ i ViÖt Nam 6. Cơ cấu tổ chưc và hoạt động của quỹ đầu tư : 6.1. Cơ câu tổ chưc : ́ 6.1.1. Hôi đông quan trị : ̣ ̀ ̉ Là cơ quan đai diên cho cac chủ sơ hưu cua quỹ đâu tư do cổ đông bâu ra, là cơ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ quan duy nhât có quyên quyêt đinh moi vân đề cua quy. Hôi đông quan trị chiu trach ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̃ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ nhiêm triên khai cac chinh sach đâu tư, chon công ty quan lý quỹ và giam sat viêc tuân ̣ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ thủ cac quyêt đinh đề ra. Theo đinh ki, Hôi đông quan trị sẽ hop xem xet, kiêm tra giam ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ́ sat tinh hinhđiêu hanh cua công ty quan lý quỹ để giai quyêt nhưng vân đề nay sinh. Chỉ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ́ ̉ có cac quỹ đâu tư dang công ty mơi có Hôi đông quan trị quy. ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ̃ 6. 1. 2. Ban đai diên quỹ : ̣ ̣ Là cac thanh viên đai diên quỹ do đâị hôi ngươi đâu tư bâu ra và hoat đông theo ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ nhưng nguyên tăc đươc quy đinh trong điêu lệ quy. Ban đai diên quỹ thương đươc ́ ̣ ̀ ̃ ̣ ̣ thanh lâp trong cac quỹ đâu tư chưng khoan theo mô hinh tin thac. ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ 6.1.3. Công ty quan lí quỹ : ̉ Là công ty có chưc năng quan ly, điêu hanh cac quỹ đâu tư chưng khoan. ̉ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ 6.1.4. Công ty tư vân đâu tư : ́ ̀ Là công ty có trach nhiêm lâp cac dư an đâu tư và phân tich cac thông tin để ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ trinh Hôi đông quan trị xem xet , đông thơi cung công ty quan lý quỹ thưc hiên cac dư an ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ đâu tư. Thông thương công ty quan lý quỹ kiêm luôn vai trò tư vân đâu tư cho quỹ đâu ̀ ̉ ́ ̀ ̀ tư chưng khoan.́ ̀ ́ ́ ̉ ̉ 6.1.5. Ngân hang giam sat bao quan : Là ngân hang thương mai, thưc hiên viêc bao quan, lưu kí tai san cua quỹ đông ̀ ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ ̉ ̉ ̀ thơi giam sat công ty quan lý quỹ trong viêc bao vệ lơi ich cua cổ đông. ́ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̉ 6. 1. 6. Cổ đông cua quỹ : ̉ Trang 10
 11. §Ò tµi : Quü ®Çu t vµ thùc tr¹ng ph¸t tr iÓn quü ®Çu t t¹ i ViÖt Nam Là nhưng ngươi mua gop vôn mua cổ phân do quỹ phat hanh, có quyên lơi như ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ccacs cổ đông cua cac công ty cổ phân binh thương. ̉ ́ ̀ ̀ 6.1.7. Ngươi hương lơi : Là ngươi mua chưng chỉ cua quỹ theo mô hinh tin thac và đươc hương lơi trên ̉ ̀ ́ ́ kêt quả hoat đông cua quy. Tuy nhiên, nhà đâu tư năm giư chưng chỉ quỹ đâu tư không ́ ̣ ̣ ̉ ̃ ̀ ́ ̀ chỉ có quyên biêu quyêt cung như thay đôi chinh sach đâu tư cua quỹ . ̀ ̉ ́ ̃ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ́ 6.1.8. Công ty kiêm toan : Là đơn vị xac nhân bao cao tai chinh cua quỹ đâu tư. ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̀ 6.2. Hoat đông cua quỹ đâu tư : ̣ ̣ ̉ ̀ 6. 2. 1. ̣ ̣ ̣ ́ Hoat đông huy đông vôn : Phương thưc phat hanh : ́ ̀ Đôi vơi cac quỹ đâu tư dang công ty, quỹ phat hanh cổ phân để huy đông vôn ́ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́ hinh thanh nên quy. Tương tư như cac công ty cổ phân, cổ đông cua quỹ cung nhân ̀ ̀ ̃ ́ ̀ ̉ ̃ ̣ đươc cac cổ phiêu cac nhân cổ phân minh sơ hưu tai công ty. ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ Đôi vơi cac quỹ đâu tư dang hơp đông, thông thương lương vôn dư kiên hinh ́ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̀ thanh nên quỹ đươc chia thanh cac đơn vị (tương tư như cổ phân cua quỹ dang công ty). ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̣ Quy sẽ phat hanh chưng chỉ đâu tư, xac nhân số đơn vị tương đương vơi số vôn gop cua ̃ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̉ ngươi đau tư vao quy. Cung như cổ phiêu phổ thông khac, chưng chỉ đau tư có thể phat ̀ ̀ ̃ ̃ ́ ́ ̀ ́ hanh dươi hinh thưc ghi danh hoăc vô danh và có thể đươc chuyên nhương như cổ ̀ ̀ ̣ ̉ phiêu. ́ Đinh giá phat hanh : ̣ ́ ̀ Viêc đinh giá cổ phiêu chưng chỉ đâu tư lân đâu để lâp nên quỹ do cac tổ chưc ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ đưng ra thanh lâp quỹ xac đinh. Đôi vơi quỹ theo mô hinh công ty, viêc đinh giá cổ phiêu ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ́ quỹ là do cac tổ chưc bao lanh phat hanh xac đinh. Đôi vơi quỹ đâu tư dang hơp đông, ́ ̉ ̃ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ công ty quan lý quỹ sẽ xac đinh giá chao ban ban đâu cac chưng chỉ đâu tư cua quy. ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ̃ Chi phí chao ban lân đâu (bao gôm chi phí cho cac đâị ly, chi phí in ân tai liêu ...) ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ đươc khâu trư tư tông giá trị cua quỹ huy đông đươc. ́ ̉ ̉ ̣ 6. 2. 2. Giá trị tai san rong cua quỹ ( Net aset value – NAV) : ̀ ̉ ̀ ̉ Băng tông giá trị tai san có và cac khoan đâu tư cua quỹ trư (-) đi cac nghia vụ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ̃ phai trả cua quy. Đôi vơi quỹ đâu tư, giá trị tai san rang cua quỹ là môt trong cac chỉ tiêu ̉ ̉ ̃ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ̉ ̣ ́ quan trong đanh giá hiêu quả hoat đông cua cac quỹ noi chung và là cơ sơ để đinh giá ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ chao ban cung như xac đinh giá mua lai đôi vơi cac quỹ đâu tư dang mơ. ̀ ́ ̃ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ Trang 11
 12. §Ò tµi : Quü ®Çu t vµ thùc tr¹ng ph¸t tr iÓn quü ®Çu t t¹ i ViÖt Nam Nêu tỷ lệ chao ban đươc xac đinh trươc trong cac ban cao bach cua quy, có thể ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̉ ̃ tinh đươc giá chao ban theo công thưc sau ; ́ ̀ ́ 6.2.3. Giao dich chưng chỉ đâu tư : ̣ ̀ Đôi vơi cac quỹ đâu tư dang đong ơ bât kì mô hinh nao, sau khi phat hanh, chưng ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ chỉ quỹ đâu tư đươc niêm yêt trên thị trương chưng khoan và giao dich như bât kỳ loai ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ cổ phiêu niêm yêt nao. Chinh vì vây, giá cua chưng chỉ quỹ đâu tư do cung câu thì ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ trương quyêt đinh và dao đông xung quanh giá trị tai san rong. Đôi vơi quỹ đâu tư dang ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ mơ, sau khi phat hanh, chưng chỉ đâu tư cua quỹ đươc phat hanh thêm và mua lai tai ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ chinh ty quan lý quỹ hoăc thông qua cac đai lý cua công ty. Giá chưng chỉ đâu tư cua quỹ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ luôn găn liên vơi giá trị tai san rong cua quy. ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ̉ ̃ 6.2.4. Hoat đông đâu tư : ̣ ̣ ̀ Bât kỳ quỹ đây tư chưng khoan nao đươc thanh lâp cưng nhăm đat đươc nhưng muc ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ tiêu ban đâu như sau : ̀ − Thu nhâp : Nhanh chong có nguôn chi trả cổ tưc ̣ ́ ̀ − Lai vôn : lam gia tăng giá trị cac nguôn vôn ban đâu thông qua đanh giá lai cac cổ ̃ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ́ phiêu trong danh muc quỹ đâu tư cua quy. ́ ̣ ̀ ̉ ̃ − Thu nhâp và lai vôn : Sư kêt hơp giưa 2 yêu tố trên. ̣ ̃ ́ ́ ́ Để đat đươc cac muc tiêu ban đâu, môi quỹ đêu hinh thanh cac chinh sach đâu tư ̣ ́ ̣ ̀ ̃ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ riêng cua minh, trên cơ sơ đó có thể xây dưng danh muc đâu tư nhăm đươc muc tiêu đã ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ đè ra. Ngươi đâu tư sẽ lưa chon và quyêt đinh đâu tư vao quỹ theo khả năng và mưc độ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ chiu rui ro cua minh dưa vao cac thông tin về chinh sach và muc tiêu đâu tư cua quy. ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̃ Chinh sach và muc tiêu đâu tư cua quỹ thương thể hiên ơ tên goi cua quy. ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ̃ 6.3. Cac han chế đâu tư cua quỹ công chung : ́ ̣ ̀ ̉ ́ Trang 12
 13. §Ò tµi : Quü ®Çu t vµ thùc tr¹ng ph¸t tr iÓn quü ®Çu t t¹ i ViÖt Nam Vôn và tai san cua quỹ công chung chưng chỉ đươc đâu tư vao chưng khoan ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ̀ ́ hoặc tai san khac phù hơp vơi điêu lệ quỹ và quy đinh cua phap luât. Viêc đâu tư vôn và ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ́ tai san cua quỹ công chung phai tuân thủ cac han chế sau : ̀ ̉ ̉ ́ ̉ ́ ̣ − Môt quỹ công chung không đươc gop vôn hoăc đâu tư vao chưng chỉ quỹ cua ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ chinh quỹ công chung đó hoăc cua mtj quỹ khac. ́ ́ ̣ ̉ ́ − Môt quỹ công chung khoong đươc đâu tư vao quá 15% tông giá trị chưng khoan ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ́ đang lưu hanh cua môt tổ chưc phat hanh. ̀ ̀ ̣ ́ ̀ − Môt quỹ công chung không đươc đâu tư quá 20% tông giá trị tai san quỹ vao ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ chưng khoan đang lưu hanh cua môt tổ chưng phat hanh. ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ − Môt quỹ công chung không đươc đâu tư quá 10% tông giá trị tai san quỹ vao bât ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ đông san. − Môt quỹ đâu tư công chung không đươc đâu tư quá 30% tông giá trị tai san quỹ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ̀ ̉ vao cac công ty trong cung môt tâp đoan hay môt nhom công ty có quan hệ sơ hưu lân ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̃ nhau. − Vôn và tai san cua quỹ công chung không đươc dung để cho vay hoăc bao lanh ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ̃ cho bât kỳ khoan vay nao, không đươc phep vay để tai trơ hoat đông củ quỹ công chung, ́ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ́ trư trương hơp vay ngăn han để trang trai cac chi phí cân thiêt cho quỹ công chung. ̣ ̉ ́ ̀ ́ ́ Tông giá trị cac khoan vay cua quỹ công chung không đươc vươt quá 1% giá trị tai san ̉ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ rong cua quỹ công chung tai moi thơi điêm. Thơi han vay tôi đa không đươc vươt quá ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ 30 ngay. ̀ − Cac quỹ công chung không bị han chế đâu tư vao cac trai phiêu chinh phu. ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ̉ Cơ câu đâu tư cua quỹ công chung có thể sai lêch nhưng không vươt quá 10% và ́ ̀ ̉ ́ ̣ sai lêch phai là kêt quả cua viêc tăng hoac giam thi giá tai san đâu tư va cac khoan thanh ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ ̉ ̀ ́ ̉ toan hơp phap cua quỹ công chung. ́ ́ ̉ ́ II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TRÊN THẾ GIỚI : 1. Sơ lươc sự hình thành và phát triển : Các Quỹ đầu tư ra đơi theo hai xu hương chính. Xu hương thư nhất là để đáp ưng nhu cầu đầu tư của các cá nhân ơ các nươc phát triển. Xu hương thư hai là ơ nhằm đáp ưng nhu cầu vốn của đất nươc trong việc phát triển kinh tế ơ các nươc đang phát triển. Ý tương tập trung các khoản tiền nhỏ thành một nguồn lơn hơn để đầu tư xuất hiện tại châu Âu vào khoảng giưa thế kỷ 19, khơi thủy ơ Hà Lan, đến nưa cuối thế kỷ 19 thì đươc du nhập sang Anh. Nươc Anh Thế kỷ 19, cuộc Cách mạng công nghiệp đã tạo ra một lương tiền khổng lồ sẵn sàng để đầu tư. Cung tiền quá cao làm cho lãi suất trên thị trương giảm xuống. Trong khi đó các nươc trên lục địa châu Âu, Nam và Bắc Mỹ lại đang thiếu tiền trầm trọng: tiền để tiến hành Cách mạng công nghiệp. Để thu hút nhưng khối lương tiền lơn, các nươc này đã phát hành các trái phiếu vơi lãi suất tương đối cao, hấp dẫn so vơi tỷ lệ lãi suất thấp ơ Anh làm cho các nhà đầu tư lơn nhỏ ơ Anh bắt Trang 13
 14. §Ò tµi : Quü ®Çu t vµ thùc tr¹ng ph¸t tr iÓn quü ®Çu t t¹ i ViÖt Nam đầu dần dần quan tâm tơi các cơ hội kinh doanh hải ngoại. Mặc dù hưa hẹn thu đươc lơi nhuận cao nhưng các nhà đầu tư lại gặp phải nhưng khó khăn đáng kể trong việc nghiên cưu và thưc hiện đầu tư hải ngoại. Cuối cùng, việc huy động vốn và quản lý vốn đã đươc trao vào tay các chuyên gia đầu tư nhằm giảm tối đa rủi ro và tăng tối đa hiệu quả kinh tế. Quỹ đầu tư đầu tiên đươc thành lập ơ London, Anh vào năm 1868 vơi cái tên Quỹ tín thác chính phủ nươc ngoài và chính phủ thuộc địa (The Foreign and Colonial Government Trust). Quỹ này đưa ra lơi hưa hẹn rằng các nhà đầu tư vơi số vốn khiêm tốn vẫn có thuận lơi như các nhà tư bản lơn bằng cách dàn trải đầu tư qua một số các chưng khoán khác nhau. Cho đến năm 1873, hơn 10 Quỹ đầu tư như vậy đã đươc thành lập dươi hình thưc công ty đầu tư. Hầu hết các công ty đầu tư lúc bất giơ ơ Anh và ơ Mỹ đều giống hình thưc các Quỹ đầu tư dạng đóng ngày nay. Họ bán một số lương cố định các chưng chỉ Quỹ đầu tư vơi giá đươc xác định bơi cung và cầu. Tuy nhiên, cho đến nhưng năm 1920, hầu hết nhưng ngươi Mỹ có thu nhập trung bình gưi tiền của họ vào các ngân hàng hoặc mua các cổ phiếu của một công ty nào đó. Việc đầu tư vào thị trương vốn vẫn giơi hạn rất nhiều vào nhưng nhà đầu tư giàu nhất. Mặc dù có gốc gác tư châu Âu, nhưng Hoa Kỳ mơi là nơi các quỹ đầu tư phát triển mạnh mẽ nhất. Năm 1893, các khoản quyên góp và ủng hộ tài chính xây dưng và phát triển Đại học Harvard tại Hoa Kỳ đươc ghi nhận như sư xuất hiện một quỹ đầu tư. Vào ngày 21/3/1994, quỹ tương hỗ đầu tiên chính thưc đươc thành lập bơi ba nhà kinh doanh chưng khoán tại Boston (Hoa Kỳ) có tên gọi Quỹ Tín thác các nhà đầu tư Massachusetts (Massachusetts Investors Trust-MIT). Có lẽ, chính nhưng ngươi sáng lập cũng không thể dư báo trươc tương lai phát triển phổ biến của loại hình này. Sau một năm thành lập, Massachusetts Investors Trust vơi 50.000 đô-la Mỹ ban đầu đã sơ hưu khối tài sản trị giá 392.000 USD và thu hút gần 200 nhà đầu tư. MIT tập trung và các cổ phiếu lơn, tăng trương nhanh và có trả cổ tưc. Danh mục đầu tư của Quỹ gồm các loại cổ phiếu của General Electric Co., Standard Oil Of Indiana (ngày nay là một phần của BP PLC) và American Telephone & Telegraph Co. (AT&T Inc.). Không giống nhiều quỹ đầu tư hoạt động trong thơi kỳ này, MIT tránh sư dụng các đòn bẩy tài chính để huy động nguồn đầu tư. Khi thị trương chưng khoán Hoa Kỳ chạm đáy vào năm 1932, nhiều quỹ đầu tư đã gục ngã nhưng MIT vẫn trụ vưng và tồn tại cho đến hôm nay, vơi tên gọi đươc biết đến rộng rãi MFS Investment Management. Khủng hoảng 1929 làm chậm quá trình tăng trương các quỹ đầu tư tương hỗ tại Hoa Kỳ. Luật chưng khoán năm 1933 và Luật Giao dịch chưng khoán năm 1934 đươc ban hành nhằm khôi phục thị trương. Theo hai đạo luật này, các quỹ đầu tư phải đăng ký hoạt động vơi Ủy ban SEC (Securities & Exchance Comission) và cung cấp bản báo bạch tơi các nhà đầu tư tiềm năng. Tơi năm 1940, SEC tiếp tục ban hành Luật Công ty đầu tư vơi các chỉ dẫn pháp lý bắt buộc các quỹ đầu tư phải tuân theo, đươc áp dụng tơi tận ngày nay. Trang 14
 15. §Ò tµi : Quü ®Çu t vµ thùc tr¹ng ph¸t tr iÓn quü ®Çu t t¹ i ViÖt Nam Niềm tin đươc phục hồi trên thị trương chưng khoán và các quỹ tương hỗ bắt đầu nơ rộ. Tơi cuối thập kỷ 60 của thế kỷ trươc, Hoa Kỳ có khoảng 270 quỹ vơi giá trị tài sản nắm giư ươc khoảng 48 tỷ đô-la Mỹ. Năm 1976, John C. Bogle mơ quỹ đầu tư chỉ số thị trương đầu tiên, có tên First Index Investment Trust. Vào tháng 11 năm 2000, đây là quỹ tương hỗ có giá trị lơn nhất trong lịch sư vơi 100 tỷ đô-la Mỹ tài sản. Quỹ này ngày nay có tên gọi Vanguard 500 Index. 10 Quỹ tương hỗ tốt nhất năm 2007 theo bình chọn của MorningStar Thư Quỹ Tăng trưởng tự 1 Direxion Commodity Bull 2X Inv 87,6% Direxion Latin America Bull 2X  2 83,7% Inv 3 CGM Focus 79,9% 4 AIM China A 74,9% Nationwide China Opportunities  5 74,0% A 6 Matthews China 70,1% 7 ProFunds Ultra Emerging Markets 70,1% 8 T. Rowe Price New Asia 66,4% Guinness Atkinson China & Hong  9 65,1% Kong 10 Matthews India 64,1% 2. Quy mô của th ị tr ương Qu đầu t ư ỹ Cuối nhưng năm 1920, trên thế giơi mơi chỉ có khoảng 10 quỹ đầu tư, đến năm 1951 số quỹ đầu tư đã vươt qua ngưỡng 100 và đến cuối năm 2003, đã có khoảng trên 54.000 quỹ đang hoạt động vơi tổng số vốn quản lý gần 14 ngàn tỷ USD. Đó là sư minh họa đơn giản nhưng rất thuyết phục về tính hấp dẫn cũng như xu hương phát triển tất yếu của quỹ đầu tư. Bảng 1: Giá trị vốn quản lý của các quỹ đầu tư Trang 15
 16. §Ò tµi : Quü ®Çu t vµ thùc tr¹ng ph¸t tr iÓn quü ®Çu t t¹ i ViÖt Nam Qũy đầu tư là một công cụ đầu tư rất phổ biến ơ các nươc có thị trương chưng khoán phát triển. Theo thống kê của Viện nghiên cưu công ty đầu tư (Investment Company Institute – ICI) của Mỹ, trên một nưa dân số Mỹ có tài khoản đầu tư vào chưng chỉ các quỹ đầu tư. Điều đó cho thấy rằng quỹ đầu tư là một công cụ đầu tư rất đươc ưa chuộng. Mặc dù có trình độ phát triển khác nhau giưa các nươc, quỹ đầu tư đã và đang trơ thành một kênh huy động vốn đầu tư quan trọng cho nền kinh tế. Bảng 3 dươi đây cho thấy mưc độ huy động của quỹ đầu tư tính theo phần trăm GDP của một số quốc gia tiêu biểu có ngành quản lý quỹ phát triển. Bảng 3: Thị trương quỹ đầu tư của một số quốc gia trên thế giới – 2003 3. Quỹ đầu tư phát triển của liên hơp quốc (United Nations Capital Development Fund – UNCDF): Thành lập:năm 1966 theo Nghị quyết 2186(XXI) của Đại hội đồng Liên hơp quốc. Nguồn vốn: chủ yếu là dưa vào đóng góp tư nguyện của các nươc thành viên, đồng tài trơ của các nươc, các tổ chưc quốc tế và khu vưc tư nhân Mục tiêu chính: là hỗ trơ các nươc nghèo, chủ yếu là các nươc chậm phát triển nhất (LDCs) thông qua các chương trình phát triển địa phương và các hoạt động tài Trang 16
 17. §Ò tµi : Quü ®Çu t vµ thùc tr¹ng ph¸t tr iÓn quü ®Çu t t¹ i ViÖt Nam chính vi-mô. Hiện nay các hoạt động của UNCDF tập trung vào 2 lĩnh vưc chính, đó là: quản lý chính quyền địa phương (local governance) và tài chính vi-mô (microfinance). Phương thưc hoạt động: là đầu tư cho ngươi nghèo, xây dưng năng lưc sản xuất và tính tư lưc cho cộng đồng ngươi nghèo bằng cách tăng cương sư tiếp cận của ngươi nghèo tơi các cơ sơ hạ tầng và các dịch vụ cơ bản tại địa phương. Các hoạt động của UNCDF đồng thơi còn nhằm làm tăng cương ảnh hương của cộng đồng ngươi nghèo đối vơi các hoạt động đầu tư về kinh tế và xã hội trưc tiếp có tác động đến cuộc sống và kế sinh nhai của họ. III. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM : 1. Nửa đầu những thập kỷ 90 : Nhưng quỹ đầu tư đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào khoảng đầu nhưng năm 1990,có tám quỹ đầu tư tiến hành hoạt động tại Việt Nam vơi tổng lương vốn huy động khoảng 700 triệu USD. Nhưng khó khăn trong nỗ lưc tìm kiếm cơ hội bỏ vốn cùng tác động của khủng hoảng tài chính-tiền tệ năm 1997 đã khiến các quỹ nản lòng và lần lươt rút lui. Thơi điểm sau năm 1997 chỉ còn lại hai quỹ đầu tư là Vietnam Enterprise Investment Fund (VIEL) do công ty Dragon Capital quản lý và Vietnam Frontier Fund (VFF) thuộc tập đoàn Finasa. Bản thân VFF, vơi qui mô 50 triệu USD, rốt cuộc cũng ra khỏi Việt Nam sau 10 năm hoạt động. Chỉ khi thị trương chưng khoán có nhưng dấu hiệu tăng trương tích cưc, quỹ này mơi trơ lại vơi qui mô khiêm tốn hơn- 15 triệu USD, năm 2005. 2. Giai đoạn 2002 – 2005 : Hoạt động của các quỹ đầu tư tương đối trầm lặng. Mặc dù vậy giai đoạn này vẫn xuất hiện thêm nhiều quỹ mơi thuộc các công ty Mekong Capital, VinaCapital, IDG, VietFund hay PXP Asset Management. Danh mục quỹ đầu tư thành lập giai đoạn 2002 – 2005: Thành Quỹ Công ty Hoạt động lập Vốn cổ phẩn MekongEnterprise Fund Mekong Capital 2002 riêng lẻ Đầu tư công IDG Vietnam Ventures IDG Venture 2004 nghệ và mạo Fund hiểm IndochinaLand Holdings Indochina Capital 2005 Bất động sản PXP Vietnam Fund PXP Vietnam Asset 2003 Cổ phiếu Trang 17
 18. §Ò tµi : Quü ®Çu t vµ thùc tr¹ng ph¸t tr iÓn quü ®Çu t t¹ i ViÖt Nam Management VietnamOpportunity Fund Vina Capital 2003 niêm yết, Vietnam Securities Viet Fund Management 2004 doanh nghiệp Investment Fund(VF1) cổ phần Vietnam Emerging Equity PXP Vietnam Asset hóa… 2005 Fund Management Vietnam Equity Fund Finansa 2005 Thống kê của w w saga. vn w. Tín hiệu tăng trương khả quan của nền kinh tế Việt Nam đươc cộng đồng tài chính quốc tế đánh giá cao. Nhưng tên tuổi tài chính hàng đầu như Merill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan Chase đều dành mối quan tâm lơn hơn cho thị trương Việt Nam vơi nhiều hoạt động khảo sát. Liên tiếp các báo cáo nghiên cưu của các tổ chưc này có chung đánh giá cổ vũ dòng vốn đầu tư tiếp tục chảy vào Việt Nam trong nhiều năm tơi. Trên thưc tế, kết quả các đơt huy động vốn cả trong và ngoài nươc đều vươt kỳ vọng ban đầu. 3. Giai đoạn 2006 – 2007: Năm 2006 – 2007 là thơi điểm vàng son của các quỹ đầu tư. Việc huy động vốn vào Việt Nam khá dễ dàng khi thị trương chưng khoán Việt Nam đang bùng nổ, biến đổi tích cưc và mạnh mẽ. Theo thống kê của giơi tài chính, phải có tơi khoảng 100 quỹ đầu tư lơn nhỏ các loại đầu tư vào thị trương chưng khoán Việt Nam, có khoảng 20 quỹ mơi đươc thành lập. UBCKNN cũng cấp giấy phép hoạt động cho 17 công ty quản lý quỹ. Trong số này, nổi bật có Công ty liên doanh Quản lý quỹ đầu tư BIDV-Vietnam Partners vơi quỹ VIF có qui mô vốn tối đa 1.600 tỷ đồng và một loạt công ty thành lập vào nưa cuối năm 2007 vơi qui mô vốn lơn: Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT (vốn điều lệ lơn nhất thị trương- 110 tỷ đồng), Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (vốn điều lệ 30 tỷ đồng), Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chưng khoán Đông Á (vốn điều lệ- 30 tỷ đồng) Còn phải kể tơi hoạt động của các công ty chưng khoán nươc ngoài tại Việt Nam như Nomura Internetional (Hongkong), Blackhorse Asset Management Pte Ltd. (Singapore) hay Mirae Asset Maps Investment Management Co., Ltd. (Hàn Quốc). Thơi điểm giưa năm 2006, VinaCapital khai trương quỹ đầu tư bất động sản Vinaland vơi dư kiến huy động 50 triệu USD nhưng đã nhận đươc 65 triệu USD tư các nhà đầu tư. Thành công trong lần phát hành và niêm yết trên thị trương chưng khoán London của Indochina Capital Vietnam Holding Limited thể hiện tính sẵn sàng của các dòng vốn cho thị trương Việt Nam và thưc sư là một bất ngơ. Trong lần phát hành này, Indochina Capital dư kiến thu hút tư 300-350 triệu USD, kết quả: quỹ này huy động đươc 500 triệu USD. Trang 18
 19. §Ò tµi : Quü ®Çu t vµ thùc tr¹ng ph¸t tr iÓn quü ®Çu t t¹ i ViÖt Nam Số tiền 50 triệu USD còn lại trong quỹ Vietnam Opportunities Fund (VOF) cũng đươc VinaCapital nỗ lưc giản ngân tập trung trên thị trương địa ốc và các giao dịch OTC. Quĩ đầu tư mạo hiểm DFJ-VinaCapital ra đơi trong năm 2006 vơi tổng vốn đầu tư ban đầu 50 triệu USD. Dragon Capital ngoài VEIL (Vietnam Enterprise Investments Ltd., thành lập 1995, qui mô 190 triệu USD) và VGF (Vietnam Growth Fund Limited, thành lập 2004, qui mô 75 triệu USD) cũng giơi thiệu thêm VDF (Vietnam Dragon Fund, thành lập 2005, qui mô 35 triệu USD). Mekong Capital mơ rộng qui mô vơi 50 triệu USD cho MEFII (Mekong Enterprise Fund II). Indochina Capital góp mặt vơi quỹ địa ốc qui mô 42 triệu USD và quỹ chưng khoán qui mô 50 triệu USD. Không chỉ có nguồn vốn tư bên ngoài, con số gần 20 công ty quản lý quỹ trong nươc mơi thành lập hưa hẹn nhiều quỹ đầu tư tiếp tục ra đơi trong năm 2008. Tiếp sau “sư vụ” phát hành tăng vốn VF1, các quỹ VF2 và VF 3 đang hình thành, VietFund Management đang tích cưc giơi thiệu và chuẩn bị VF4, VF5 và theo như ông Trần Thanh Tân, Tổng giám đốc VFM, thì có thể còn có VF10 trong tương lai. Công ty quản lý quỹ đươc sáng lập bơi các tên tuổi lơn như SSI, FPT, Sabeco hẳn sẽ không chịu kém trong cuộc đua mơ quỹ và huy động vốn. Vốn điều Công ty quản lý quỹ Cấp phép Quỹ lệ Cty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chưng khoán Việt Nam 15/07/2003 100 tỷ VF1 500 tỷ VF2 33,35 tỷ Cty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Thành Việt 10/11/2004 88 tỷ SFA1 Cty TNHH quản lý quỹ đầu tư Prudential Việt Nam 26/5/2005 23 tỷ PRUBF1 500 tỷ Cty TNHH quản lý quỹ Manulife Việt Nam 14/6/2005 26 tỷ ManulifeF 214 tỷ Cty TNHH quản lý quỹ đầu tư chưng khoán Bảo Việt 08/11/2005 25 tỷ Cty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chưng khoán Vietcombank 02/12/2005 8 tỷ VPF1 200 tỷ Cty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chưng khoán Hà Nội 16/11/2007 25 tỷ Cty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư chưng khoán Bản Việt 25/10/2006 94 tỷ Cty liên doanh quản lý quỹ đầu tư BIDV – VIETNAM 06/01/2006 32 tỷ PARTNERS VIF 1600 tỷ Trang 19
 20. §Ò tµi : Quü ®Çu t vµ thùc tr¹ng ph¸t tr iÓn quü ®Çu t t¹ i ViÖt Nam Cty TNHH liên doanh quản lý quỹ đầu tư chưng 21/12/2006 16 tỷ khoánAGRIBANK – VGFM Cty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư chưng khoán Việt Long 22/12/2006 40 tỷ Cty TNHH quản lý quỹ đầu tư chưng khoán Bông Sen 27/12/2006 5 tỷ Cty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chưng khoán An Bình 28/12/2006 30 tỷ Cty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Anpha 28/12/2006 10 tỷ Cty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chưng khoán Phương Đông 28/12/2006 6,8 tỷ Cty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chưng khoán An Phúc 28/12/2006 8,1 tỷ Cty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chưng khoán Hải Phòng 29/12/2006 11 tỷ Cty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chưng khoán An Phú 29/12/2006 8 tỷ Cty TNHH quản lý quỹ SSI 03/8/2007 30 tỷ Cty cổ phần quản lý quỹ đầu tư FPT 25/7/2007 110 tỷ Cty TNHH quản lý quỹ đầu tư chưng khoán Đông Á 24/9/2007 30 tỷ Cty cổ phần quản lý quỹ Lộc Việt 06/11/2007 25 tỷ Cty cổ phần quản lý quỹ Sabeco 16/11/2007 25 tỷ Theo Ủy ban Chưng khoán Nhà nước Con số các quỹ đầu tư và qui mô vốn (dù mơi chỉ là vốn điều lệ) cho thấy một thưc tế: huy động vốn, trươc giơ vẫn đươc xem như mấu chốt của các khó khăn, hóa ra không thưc sư là vấn đề. Trong lúc đang chuẩn bị triển khai hoạt động tại Việt Nam của Vietnam Holding Asset Management, chúng tôi có dịp trao đổi vơi ông Juerg Vontobel- chủ tịch và sáng lập VNHAM. Huy động thành công 112,5 triệu USD tại châu Âu, vị chủ tịch đã tưng hoạt động trong lĩnh vưc ngân hàng tại Việt Nam tư năm 1992 chia sẻ, nhưng nỗ lưc trong hoạt động kêu gọi vốn sẽ không thấm vào đâu so vơi việc tìm kiếm nhưng địa chỉ tin cậy và khả thi thương mại để đầu tư, đảm bảo cam kết lơi nhuận vơi các cổ đông. GS. Junichi Mori (ĐHTH Kyoto) cũng đồng tình vơi quan điểm này. Ơ Nhật Bản hay châu Âu, cơ hội đầu tư mang lại mưc lơi suất đột phá hầu như không còn, đặc biệt vơi khoản đầu tư tư vài chục tơi trăm ngàn USD. Mưc lãi suất thấp và lạm phát cũng là nhân tố thúc đẩy nhà đầu tư tại các nền kinh tế phát triển tìm kiếm cơ hội tư nhưng nền kinh tế đang trỗi dậy như Việt Nam. Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2