Đề tài "Sử dụng chỉ thị phân tử xác định dòng thuần mang gen thơm từ các dòng lúa triển vọng trong vườn tập đoàn"

Chia sẻ: Vuxuan Lam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
134
lượt xem
55
download

Đề tài "Sử dụng chỉ thị phân tử xác định dòng thuần mang gen thơm từ các dòng lúa triển vọng trong vườn tập đoàn"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong công tác chọn tạo giống lúa, tính trạng mong muốn ở cây lúa thường được phân ly qua các thế hệ. Vì vậy để chọn tạo được một giống mới các nhà chọn tạo lúa phải tiến hàn sàng lọc, loại bỏ những cây mang tính trang không mong muốn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài "Sử dụng chỉ thị phân tử xác định dòng thuần mang gen thơm từ các dòng lúa triển vọng trong vườn tập đoàn"

 1. !" # !$% & #' ! " !#$ %& ' (! ) !#$ (! * + " ", -. / 0 !"#$%& $%'( )* +,-$% ). $/0 1)2) ! "#
 2. !" #$ % & ' ( ) *+ , - . / 0 1 2 3 . " 4 ' " /5 6 78 8 8 7 # 9 :8; < => :5 ' ? ) " # 9 :8; < => :5 ' ? ) @$# 3 A " =8 B 5 ) *+ C: 0 # D " '; 9 E = ' 8 1 5 F; #$ G ;H I JK = L " ' L 7 3 78 71 # M ' 8 : " A /N 73 OL P - (Q '; R '; S 78 " A Q , . / 0 0 " # Q8 0 K 9 E = ' ? ) " K B ' :, :T L 7 3 / ;5 / U 78 8 8 7V " # J % 8; WX WY Z [W\W $ 73 QM & ' ( ! "#
 3. 3 43 5 6 5 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777772 2727 8+ 9:$ ; ;?>, 9' (@A >BA 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777771 271727 => ;?>,77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777771 271717 @A >BA7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777771 5 C D E 4 7777777777777777777777777777777777777777777777F 1727 G +, HA >,A$%777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777F 172727 I H$ J( K"#$% +,L> M J( +,L> N,O0 PQ RKS TUNV RVRWT>, $V+ +A+RX7F 1222 3! 4 56 57 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777F 1221 8 ' 6 '(9 ! : ;2< 4 = >#$? 77777777777777777777777777777777777777777777777777777F 172717 Y 0Z$ Z$% $%,H V $, ,[> P!RNWT+0R$+ U\ KW$+ U+R>,$UKU%(X77777777777] 1717 ^$, ,^$, $%, @$ >_A 9< 0` +,#0 KaW +T@$ +,b % G 9' +c I H+ W07 777777777* 171727 ^$, ,^$, $%, @$ >_A 0` +,#0 KaW +T@$ +,b % G 7 777777777777777777777777777777777777777* ^$, ,^$, $%, @$ >_A 0` +,#0 KaW +c I H+ W07 77777777777777777777777777777777777722 5 7 d ! IE e f 72F F727 Ig+ K HA& +,h % W$& ;iW ; j0 $%, @$ >_A 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777772F F72727 k$% KaW 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777772F F72717 , b+ li 0-( 0m> 9' ,mW >,W+ 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777772] F727F7 ,h % W$ 9' ;iW ; j0 $%, @$ >_A7 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777772n F717 Y SA$% $%, @$ >_A 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777772n F7F7 ,"#$% N,-N $%, @$ >_A7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777772n F7F727 ,"#$% N,-N +,A 0oA7 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777772n F7F717 -> N,"#$% N,-N V $, ,[> N,J$ +p77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777772n @ @ 1 2 A %& * B* 'B! ! C' 'D E 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777772n @ @ 1 1 A %& * B* >F G%H 56 I J 'KL > ' M! !NL 'D E77777777772* @ @ 1 @ A %& * B* A O7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777771) F7F7F7 ,"#$% N,-N qp Kr Vk K HA 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777771) ) ! "#
 4. 5 I7 s D t IE t 4 77777777777777777777777777777777777712 .727 ->, >, b+ ! +u$% Vk +v >-> % k$% KaW $%, @$ >_A7 777777777777777777777777777777777712 .717 b+ wA x j0 +TW ;Y + $, Vc>, >yW ! +u$% Vk7 77777777777777777777777777777777777777777711 .7F7 b+ wA $,J$ %R$ +,#0 P+ X7 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777771F 5 I7 s 4 IE z { 777777777777777777777777777777777777777771| ]727 b+ KAg$ 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777771| ]717 < $%,i7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777771| E 4 t 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777F) * ! "#
 5. 5 6 5 2727 8+ 9:$ ; 'b * P 'KP 5 ! b !39 56 3 f7 8 ' 6 '(9 !NL ! ! 56P PM' > ! 'MP E ! \' G%H " ! ` f7 ! h ' F * # '` >J iB! >F c ' & 'KP !B! fk GQL 'K J 5 >a >%H! ' (! 'g 4 1M' >%H! ^9 ' 6 ! e* * = Y ZX' ' T L R! * : 56 # !LP 9 U9Y ! 'MP E GQL ' & ! \' G%H .m ' & S !#$ GQL G6 ' ': 'KM >J V R m ' & fP ' c G_ n 'Kb o p! ' J E q U9$ >F R I 'd 'M S 'KM ' B >d H* '` G_ r! P E GQL !e m ' & sJ iB! >F ': 'KM m ' & !NL GQLR !B! 6 ! E GQL >a ` f7 IC' H* ^9 * %& * B* iB! >F m ' & % h' F V ' B 69 p! M'R ' # GBR m ' & b !M fm ! h ' F eL ; M' MP # 'KP f9 fF! t 2 lu P_! v1/ v? >J iB! >F * Y ` !NL M' ' e! ! 3L m ' & R '! !7 9 U9Y !e > ! : iB! 56 ' !W$ !LP G6 fm ! h' F * # '` ; ` f7 !B! d >_! 9? >J iB! >F >PM c U9$ >F ': 'KM m ' & S !#$ GQL g !B! Gw fP 'Kb R ! Q ' 'C 6 ' (! ' : x}p S=$% >,~ +,i N,J$ +p q-> ;i$, S•$% +,AB$ 0W$% %R$ +,#0 +v >-> S•$% KaW +T j$ 9[$% +TU$% 9"h$ +gN ;U'$x , ! "#
 6. 2717 => ;?>, 9' (@A >BA 271727 => ;?>, / p Zp' >%H! U9$ 'KV ` f7 ! h ' F * # '` / B! >F >%H! fk ' 9= L c ' & 'KP 5%T 'W* >P6 T ! h ' F * # '` 271717 @A >BA p >%H! ' LP 'B! 56 !B! Z%X! 'KP ' : / ` f7 'KL ' C' ZFR eL ! \'R ' LP 'B! G6 5 ! 'KP * k ' : / B! ! C' 'D E 56 I J 'KL > ' M! 'g !B! E GQL b !39 / ` f7 ! h ' F * # '` iB! >F ': 'KM m ' & 'KP !B! fk ' 9= b !39 - ! "#
 7. 5 C D E 4 1727 G +, HA >,A$% 172727 I H$ J( K"#$% +,L> M J( +,L> N,O0 PQ RKS TUNV RVRWT>, $V+ +A+RX K7 S ! : !NL j Ov >_' 'M 9$ L !R 'h Y %& ; ?y & S vv !NL " >_' 'M 9$ L KVR ' 6 * E 6 cG %H! ' 6 GW* 56P 4 2•zq 56 'KS ' 6 " ' 6 5b 4 1#$? g 4 2••{ >C L$R " #$ G%& ' (! 56 !#$ ' (! * + >a ! 'MP 56 >%L 56P Y i9\' •1 E !#$ 'Kd X >%H! ! W G6 E U9E! LR E . ! "#
 8. ' C Z Iƒ ' 9W'R 1@ U9 'KV Iƒ ' 9W' >%H! ! W ' C Z I PL ! Iƒ ' 9W'R 'KP >e • QL 'MP 1z E GQL ;A2R A0R AzR 1@R 1
 9. 172717 Y 0Z$ Z$% $%,H V $, ,[> P!RNWT+0R$+ U\ KW$+ U+R>,$UKU%(X ! >%H! ' 6 GW* 56P 4 2••zR 5X 57 b !39 56 3 f7 8 ' 6 '( !NL ! 56P Y i9\' *R H* 'B! Z 56 U9E! 'C 'KP G… 5(! ! *R >6P 'MP 56 ! 9$J LP I PL ! I… ' 9W' L$R !e 2q b !39 5 b 'KP >e !e @ M! … >%H! >6P 'MP S %X! P6 ; !R W'R • s ? 56 2{ … % ; ? & S 5W' ! \' 'M Z I B >M ZLP d 1* k ' : G6 /A k ' : 'C Z6P /A k ' : ! * # '` KP ' T L U9LR >a P6 ' 6 ^9 57 >%H! LP !‚ %'C 6 ^9 b !39 > ! GW* /Ž f7 Iƒ ' 9W' 9 !\$ ZLP * \ GQL 'MP fk ' 9= / MP >%H! ' E GQL { m ' & >%H! ! W G6 E U9E! L / P6 ' 6 !B! >^ '6 b !39 !\* R & S 56 * E H* / 9$J LP !B! ' C Z Iƒ ' 9W' 'X !B! >& 5FR !& U9L I B! / s6P 'MP >%H! 'g 0 / z Iƒ ' 9W' 5 b „ 4 ; 5 b ' (! 'W*? • E GQL { { G6 E GQL ' & >=9 ' b >%H! ! 'MP 'M T3 f7 ! ! 9 !\$ ZLP * \ GQLR E >a >%H! ! W G6 E U9E! L { !e ^9 >_! > J %9 5 ' b >%H! ' F 'K%T K\' %L ! 9 T ! \' G%H MP !‚ % >_! > J ' B !NL !#$ { >%H! 'MP 'g 'D H* GL 2< . ; P?€€ l J ! : !NL E { / E !Y !e ' J !\$ 1 57€ 4 R >_! Z ' !e m ' & % GQL B PL / T L 'K%S Š "7 i9# 2{< • 2{{ 6$ Š "7 mL 22{ • 21< 6$ 0 ! "#
 10. / E G%H 2
 11. # $% & ' $% ( ) ! "#
 12. 1717 ^$, ,^$, $%, @$ >_A 9< 0` +,#0 KaW +T@$ +,b % G 9' +c I H+ W07 171727 ^$, ,^$, $%, @$ >_A 0` +,#0 KaW +T@$ +,b % G 7 Kb ' C X R ': 'KM m ' & >a >%H! b !39 I PY 'g ' W* I‘ q< !NL ' C I‘ .m ' & L$ !k G6 Z ' ' & R I \9 !& m 5F ZE! & ! P ' \$ ' H* ! \' ! : !NL jPK LGfc $fc R L P LR $fKP c 9G~ fc cP *++ ,-. 56 ! 2••z ! P Z C' m ' & >%H! 'MP b ZS 6 'K4 H* ! \' fo ZL$ & % $fKP!L!ZP R LGfc $fc R Ic'P R L! f R c 'cK R * c PGR *$K f c R *$KL’ c R 1/L!c'$G/2*KPG c 56 ' 6 * = I B! I \9 !& †{‡ ( I B! L9 5^ ' 6 * = !B! ! \' ZL$ & 'Kb G6 9$b # 'MP KL !B! fM m ' & I B! L9 S GQL % m ' & fM Z[ R m ' & P!PGLR m ' & PL G6 ‹ sa !e K\' ^9 * %& * B* Q* iB! >F >%H! m ' & !NL GQL ZLP d !Y >F ': 56 >F G%H B! * %& * B* >F ': % C M' Q* %T C !Y W >%H! m ' & !NL M' MP I L R * %& * B* ` m !NL “9 GB P_! M' MP # 'KP f9 fF! t 2 lu P_! v1/ v ' cP PPf 56 ! 2•lq †22‡†2‡ B! * %& * B* >F G%H >%H! i#$ f( f(L 'Kb 5 ! iB! >F ' 6 * = ! : !NL m ' & cP 9''cK$ 56 ! 2•q@ ' V 1/L!c'$G/2/*KPG c ;1 A? G6 ! \' ZL$ & 56 G6 ' 6 * = 'MP b m ' & S GQL †q‡†22‡†2‡†{‡†2%H! 'MP ' 6 'KP > ^9 I ' > ZV ' %T 56 >%H! 'MP KL S '\' !Y !B! Z * W * :L 'Kb _' >\' /*KPG c G6 L! f L I S >=9 ! P ( 'D H* KL 1 A 5V I ZD 9 L! f L 6$ 56P >\' 'KP L >PM !#$ !P ' \$ 6 G%H 1 A '4 \* @ G= >E ! 3 †2@‡ 1 23 , %42 2 %++*4 , /!-++, , ,5 617 #*4 8 5 * 5 9 :, , ;,+ 99
 13. sa !e K\' ^9 b !39 ! h KL Kn ( 'D H* !NL 1 A !e G b U9L >C c'L c G>c $c fc $fKP c L c ; 1? KLfZ9K$ 56 ! 1%H! 'MP ' 6 R Y ' 9$C' ' 3 L >e G6 c ’$ c 6$ PM' > ' cP >%T %X 'D H* KL c'L ` f7 !& ! \' G6 !B! ! \' ' L L 'D H* KL 1 A ;!M 'KL !& ! \'? 4 1%T 'd H* 1 A 'KP E G b U9L 5X 1 G6 K\' * 3! 'M* 56 Y ' 9$C' ' 3 1 !NL KLfZ9K$ G6 ! : iB! s ^9 6$ !e …L I c ’$ c c'L G>c $c c $fKP c L c PM' > r !M 'KL !& ! \' 5X c ’$ c 'D H* 1 AR G6 Y P_! \' ( 'D H* 1 A ; 7? 7 =& >? @-3 A3 B: C D E BFG ^9 6 I PL ! >a ' C 6 b !39 !B! ! h ' F * # '` n iB! >F ( G b IC'R 56 i#$ f( ZY >d ! h ' F * # '` ! P c U9$ >F ': 'KM m ' & S GQLR 'g >e ` f7 % '! !7 >J * B' c U9$ >F m ' & % 'M sM ! PK cGGR c' LG 2••1 >a B* f7 LKIcK >J b !39 c > ^9 I J ': 'KM m ' & f(L 'Kb U9= ' J v cP >e ' V c U9 ) ! "#
 14. >F m ' & G6 2 c G4 R I: 9 G6 H +R >F 5F 'Kb E qR G b IC' ! _' 5X LKIcK O 1qR I PY !B! f 'K9$^ 5X LKIcK 6$ G6 0R{!. †@‡ †2L V 9!GcP' fc >& 'M @ 5F 'K: ;@ A ? 'Kb |iP lR f“ >C fF! ! 9$J I 9 > ! S 56 G6 ' L$ >D ! 3! 4 !NL 1 cP >e !B! E GQL ' & 1I PM' > 56 !B! E GQL I ' & 1 PM' > ZV ' %T s ^9 6$ !e ' J >%H! Y ' :! f(L 'Kb E U9L !NL 1 5X ( 'D H* 1 A >a >%H! >^ !W* S 'Kb (L 'Kb 8 IC' U9Y 6$ ' V KLGZ9K$ 56 1d H* '` ' & ;! P Z4 1{lZ*?R fF H* '` ' & ;! P 1 Z4 f6 @{{Z* 56 1{lZ*? 56 E I ' & ;! P Z4 f6 @{{Z*? ; V 1{? ! " # $% & ' (')'* +,- .//0 # ,1 2 3 + 4)050 67 ((4/8 9 :(; 3 , ?@ A 6B - ? 61 , C+ + 7 ,7 D>E-E? ' FGH' ('I+ + + +,- .//0 # ,1 ! " ' *@ $% +? 5/J/DKLI 67 M/N5DD , ?@ A 6B , < ! " :(; 6B ? ,7 5-5 ) 67 ? $B 6 O $% 7 58/? F5.H' (' +,- .//E # < P .>G5 Q R Q , ! 6B ((4< Q ,1 ' *@ 2 ! " 9 C+ + +? 4)>.EN 67 4) DN0G 6B ? 61 , C+ S ,7 >//? ' ( P +? T * ! "#
 15. ,7 JU. 67 T ,7 JUE- # B + 7 EG? ' F8H (')'* +,- .//E ? A Q V W+ X ,S+ " Y @ " (Z/N./ + [ = ;+ E8 2 9 ! " $% V ? Q \ 5 Y 67 6 ! " W+ (Z/N./ $% 1 @ + ((4 ,7 9 :(; ' ] + ?@ ^ _Z`. W+ .E = ,S+ Y @ 2 3 Y
 16. )E- `;.5- ` + r +,, 5// 67 s+< >0- ! " $% ? Q < \ ,A ' ; 3 `;5.. 67 `;.5 ,7 5 A ,A ?Q < - )E- `+ r +,, 5// ,7 + A ,A ? Q < - S $% V , 1 W+ ) ,' : 7 + X + 9 3 = $" + 1 C+ Y " 6B 67 4)..D 3 , ?@ R 6B \? ,7 5-> 67 5D-. )' ( P 4g.> Q R Q L. 2 Y W+ 7 >NtFNH- F55H' ` + 67 V ? Q ! " $% @ ,1 " ^ :';'J+ u _' ' _ & 6& @ ?@ - Q v [ 4LJM w4g.>Lw4xJx 7 (;( w4g.>Lw4x_x m LKIcK O 1qj /O ' ` 'Kb U9= ' J vOz0€ LP L•I .LG 2 ! : iB! I P B 8L I J9 c 56 I J9 V ' \* z'4 0yKZ ;g Z;;g ;; ;g;; ; KDy ( P 4g.>LK4 R Q L. W+ * + `+z? )+, 5/0{U)5NG/ 2 < + ^ + C+ " 67 ? b " ' * ?@ < < C+ ? Q 67 ? Q ^ Q? @ )Z( f = ,S+ 3 " 6B 4g.>LK4 ?@ 2 + G.t F0H- F55H' - ! "#
 17. 5 7 d ! IE e f F727 Ig+ K HA& +,h % W$& ;iW ; j0 $%, @$ >_A F72727 k$% KaW LP d { E >E ! 3 R {• fk GQL 'K J 5 >%H! ! G ! U9L ^9 ' C 'KP 5%T 'W* >P6 56 !B! 'D H* GL s_! > J !NL !B! E >%H! 'KV Z6$ S Y @2 1 JK > L M3 N O 4P3 @$ S•$% %A€$ %k> ,b ,H 2 2 i2< l3 1 1 i2< vO2{z2s jz LP !#$R GB iL R >‰*R [ ': @ @ i2< •{€lz/{ jz #$ !LPR >• I [cR GB & iB 0 0 i2< ”L € 2{ jz \* !#$R 'K„ I 'W* 'K9 { { i2< {€•{€€ 0 jz sd >^9 !LPR GB [R >3 z z i2< AcL €Az jz \* !#$R >• I [c l l i2< € 2@@ jz GB i\9 q q i2< @€ l jz sk 'PR B I [c • • i2< €vz0 jz %L !e >k R GB iL R !#$ !3 2< 2< i2< 2{€s 2 jz GB K%T K6R >• I [c 22 21 i2< •€ 0 jz GB !3 R Gm !#$ 21 2@ i2< •{€l{/z€€ 0 jz #$ !LP >• I [c 2@ 20 i2< AcL € jz \* !#$R I [c 20 2{ i2< {€•{€ l< jz # & ': R >k 'P 2{ 2z i2< •€ { jz #$ !LPR GB Gk PR !3 2z 2l i2< ”L € 2{ jz m R ' \* !#$R Z Z] 2l 2q i2< {€•{€ 0 jz # !LPR Z GB !3 2q 2• i2< q€ { jz #$ !LPR >• I [c 2• 1@ i2< 2{€ { jz # !3 R >• I [cR o >MP 1< 1< i2< AcL € jz s‰*R ' # & ^ 12 1{ i2< 2q€•{ jz #$ !LPR >• 'K9 ZV 11 11 i2< € 2@@ jz #$ !LPR >• I [c 1@ 1z i2< AcL €Az jz \* !#$R p 6$ . ! "#
 18. 10 @@ i2< 2{€s z jz 6 6$R >3 !#$ 1{ 1• i2< 2{€s { jz 3 !#$R p 6$ 1z @1 i2< 2{€s { jz 3 !#$R p 6$ 1l @< i2< 2{€s { jz 3 !#$R p 6$ 1q 1q i2< 2{€s { jz 3 !#$R p 6$ 1• 1l i2< €vOz0 jz p 6$R ' # !3 R GB iL @< 10 i2< 2{€•{ jz 3 !#$R p 6$R >• I [c @2 @0 i2< 2{€s z jz s3 !#$R GB iL @1 @{ i2< 2{€Az jz 3 !#$R >• I [c @@ @z i2< 2{€Az jz 3 !#$R >• I [c @0 @l i2< 2{€Az jz 3 !#$R >• I [c @{ @q i2< 2{€Az jz 3 !#$R >• I [c @z @• i2< 2€•{ jz M' f6 R 'Kp R GB >k i\9R p @l 0< i2< 2€•{ jz M' f6 R 'Kp R GB >k i\9R p @q 01 i2< 2€•{ jz M' f6 R 'Kp R GB >k i\9R p @• 0@ i2< AcL € €Az jz \* !#$R M' f6 R & ': 0< 00 i2< AcL € €Az jz \* !#$R M' f6 R & ': 02 0{ i2< •@/2€ W' jz sk 'PR GB iL 56 KW 01 0z i2< {€ 2€ {€ 12 jz \* !#$R Z p 01 0l i2< {€ 12€ { jz p 6$ 00 0q i2< {€ z jz 3 !#$ >• I [cR Z 'P 0{ 0• i2< 2{€•{ jz #$ >‰*R >k 'PR >• I [c 0z {< i2< 2@@€ { jz sk 'PR !LP !#$ 0l {1 i2< €s z jz \* !#$R Z p 0q {@ i2< €s z jz \* !#$R Z p 0• {0 i2< €s z jz \* !#$R Z p {< {{ i2< €s { jz sk 'PR M' >W >‰* {2 221 i2< 1 . €1z v jz #$ ^ GB iL {1 2 i2< 1 . €1z v jz #$ ^ GB iL {@ 1 i2< {€•{€€ l< jz #$ !3 R >• I [c {0 @ i2< AcL €Az€€ 2; ? jz \* !#$R M' f6 {{ 0 i2< {€•{€€ { jz #$ !3 R >• I [c {z { i2< q€Az jz #$ !LPR GB & ^ {l z i2< €vOz0 jz # >3 R Z 'PR Z GB >‰* {q q i2< AcL € ;I YP ? @ 3 ' # / ! "#
 19. {• 2< i2< {€•{€€ 0 jz 3 ' # R >• I [c z< 2 sE ! 3 GQL ' & ; # >3 R Z GB >‰*R M' 69 #9 !9 !\*? i“ R :' o z2 l sE ! 3 GQL ' & ; # & Y R >3 ' # R o !9 !\*? ZM! GB ‰ 56P 57 mL z1 L sE ! 3 GQL I # >3 R >k 'PR Z GB >‰*R # ' & ;' 9 'g f# ? p 6$R :' o z@ •{ sE ! 3 GQL I # >3 R Z 'PR M' p R Z GB ' & ;' 9 'g f# ? >‰*R p 6$R :' o z0 { sE ! % GQL ' & ; M' f6 R 56 ' & R o >MP !9 !\*? ! P QG (R -? C + 4 S * - T UG 43 4V UUG 43 4V {€•{€€ 0 !P GL j2 . 9G W .-$ 9 9 F72717 , b+ li 0-( 0m> 9' ,mW >,J+ ` f7 eL ! \' 56 'KL ' C' ZF !NL !B! a D 'C %X! P6 • eL ! \' • C' ZF / A c PGR ! GPKP~PK R / ]PR *L IR !E ! =$ 3 PGL $GLG! P PGR |' L PG / A *c'R >=9 ! R E c**c fP~'R / 9 fF! | A O / R L G / # > '` ; 7$ ƒ? / LU • *PG$ cKL c / .B$ >P * / 9~~cK A O / k5 e ; P ZLR W' Y ? 1Š / . Rf A / Pi !\$R ZPi * L PL ! \' ;.ƒ? / _* d >_! 9 / N GM # ; W'? / LffcK 2
 20. F727F7 ,h % W$ 9' ;iW ; j0 $%, @$ >_A7 / T L : ' (! 'g 2•€E ! 3 C 6 cP M' !NL „ E ; PY @< • 0{ M'? 'KP G= ' : L9 20 6$R ' 9 G\$ “9 GB ZB '•R ' T L ' 9 56P Z9D B ;'= l/ q I !#$ ! %L U9L H*R >Y ZYP > ' M! !LP? >J 'B! ! C' B! “9 L9 I >%H! ' 9 ! P 56P !B! !e ' J ':! 2R{ G >a >B f\9 56 8 'KP >B 5h sE 5X !B! “9 != iB! >F 'KP 5%T fk C 6 ' 9 “9 GB ZB '•R I [c M 56P Z9D B ;l/q ?R “9 GB >%H! ! P 56P E >a >B f\9 56 8 'KP >B 5h F7F717 -> N,"#$% N,-N V $, ,[> N,J$ +p7 @ @ 1 2 A %& * B* 'B! ! C' 'D E B! b !39 5^ ! * # '` >%H! Zp' >=9 Zn 5 ! ' 9 W ' G%H 9!Gc ! L! f >N GX 56 ' M! >J ' C 6 !B! ' : "V 5W$ 65 ! 'B! ! C' K\' U9L 'K R !e K\' ^9 * %& * B* 'B! ! C' 'g “9 GB GQL % !4 !3 56P 7! >:! b !39 56 > ^9 I I… ' 9W' ! P * ]* b ! * %& * B* 6P ! P ' :! H* \' (1 ! "#

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản