intTypePromotion=3

Đề tài “Thành lập luới khống chế thi công trong xây dựng công trình công nghiệp”.

Chia sẻ: Lê Trung Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:124

0
294
lượt xem
123
download

Đề tài “Thành lập luới khống chế thi công trong xây dựng công trình công nghiệp”.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên con đờng công nghiệp hoá - hiện đại hoá Đất nớc, việc xây dựng vỡ phát triển các khu công nghiệp lỡ hết sức cần thiết. Chúng ta đã xây dựng đợc khá nhiều những cụm công nghiệp cũng nhc ác nhỡ máy sản xuất với diện tích vỡ quy mô hoạt động lớn nhỏ khác nhau. Việc xây dựng các công trình công nghiệp cần có những yêu cầu riêng biệt trong suốt quá trình thiết kế, thi công vỡ khai thác sử dụng. Đối với công tác Trắc địa phục vụ cho xây dựng công trình công nghiệp thì các yêu cầu nỡy cỡng phải chặt chẽ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài “Thành lập luới khống chế thi công trong xây dựng công trình công nghiệp”.

 1. LUẬN VĂN “Thành lập lưới khống chế thi công trong xây dựng công trình công nghiệp”.
 2. Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp Môc lôc Lêi nãi ®Çu……………………………………………………………………...2 Ch­¬ng 1. Giíi thiÖu chung……………………………………………………3 1.1. ý nghÜa vµ néi dung c«ng t¸c tr¾c ®Þa khi thµnh lËp l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp…………………………………………………3 1.2. C¸c chØ tiªu kü thuËt c«ng t¸c tr¾c ®Þa trong thµnh lËp l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp…………………………………………….8 1.3. Tr×nh tù lËp b¶n thiÕt kÕ l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp…………………………………………………………………………..15 Ch­¬ng 2. ThiÕt kÕ l­íi khèng chÕ mÆt b»ng vµ ®é cao trong thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp…………………………………………………………...…18 2.1. X¸c ®Þnh ®é chÝnh x¸c thµnh lËp l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp………………………………………………………………18 2.2. Ph­¬ng ph¸p thµnh lËp vµ thiÕt kÕ s¬ ®å l­íi………………………19 2.3. ¦íc tÝnh ®é chÝnh x¸c thµnh lËp l­íi………………………….........31 2.4. Tæ chøc ®o ®¹c c¸c m¹ng l­íi……………………………………...41 2.5. Xö lý sè liÖu ®o ®¹c l­íi khèng chÕ thi c«ng…………………..…..52 2.6. Thµnh lËp l­íi khèng chÕ ®é cao thi c«ng………………………….57 Ch­¬ng 3. Thùc nghiÖm thiÕt kÕ l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp………………………………………………………………………….62 3.1. §Æc ®iÓm c«ng tr×nh vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt c¬ b¶n……...………..62 3.2. ThiÕt kÕ c¸c ph­¬ng ¸n thµnh lËp l­íi……...………………………64 3.3. ¦íc tÝnh ®é chÝnh x¸c………………………………………...…….67 3.4. Tæ chøc ®o ®¹c vµ xö lý sè liÖu…………………...………………..75 3.5. LËp dù to¸n kinh phÝ………………………………………………..77 KÕt luËn…………………………….………………………………………….79 Tµi liÖu tham kh¶o…………………………………………………………….80 Phô lôc 1………………………………………………………………………81 Phô lôc 2……………………………………………………………………..110 Vò Hång S¬n Líp: Tr¾c ®Þa B_K48 -1-
 3. Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Trªn con ®­êng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ §Êt n­íc, viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Chóng ta ®· x©y dùng ®­îc kh¸ nhiÒu nh÷ng côm c«ng nghiÖp còng nh­ c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt víi diÖn tÝch vµ quy m« ho¹t ®éng lín nhá kh¸c nhau. ViÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cÇn cã nh÷ng yªu cÇu riªng biÖt trong suèt qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, thi c«ng vµ khai th¸c sö dông. §èi víi c«ng t¸c Tr¾c ®Þa phôc vô cho x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp th× c¸c yªu cÇu nµy cµng ph¶i chÆt chÏ bëi c«ng t¸c nµy lµ c¬ së cho viÖc x©y dùng c«ng tr×nh vÒ sau. §Ó ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu ®ã, mét nhiÖm vô ®Æt ra ®èi víi c¸c nhµ tr¾c ®Þa trong x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp lµ ph¶i thiÕt kÕ c¸c m¹ng l­íi tr¾c ®Þa phôc vô cho tõng qu¸ tr×nh trªn. Trong c¸c m¹ng l­íi tr¾c ®Þa, viÖc thµnh lËp l­íi khèng chÕ thi c«ng lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng, l­íi khèng chÕ thi c«ng ®­îc thµnh lËp theo nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c bè trÝ vµ ®o vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh. §­îc sù ph©n c«ng cña bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh - Khoa Tr¾c ®Þa - Tr­êng §¹i häc Má - §Þa chÊt cïng thµy gi¸o h­íng dÉn PGS.TS NguyÔn Quang Th¾ng , t«i ®­îc giao nhiÖm vô thùc hiÖn ®å ¸n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi “Thµnh lËp l­íi khèng chÕ thi c«ng trong x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp”. Néi dung ®å ¸n bao gåm : Ch­¬ng I : Giíi thiÖu chung. Ch­¬ng II: ThiÕt kÕ l­íi khèng chÕ mÆt b»ng vµ ®é cao trong thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. Ch­¬ng III: Thùc nghiÖm thiÕt kÕ l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n, t«i ®· nhËn ®­îc sù h­íng dÉn chØ b¶o nhiÖt t×nh cña PGS.TS NguyÔn Quang Th¾ng vµ c¸c Thµy c« trong bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh. Tuy nhiªn do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn trong ®å ¸n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, vËy t«i rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña quý Thµy c« cïng c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó b¶n ®å ¸n ®­îc hoµn thiÖn h¬n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Vò Hång S¬n Líp: Tr¾c ®Þa B_K48 -2-
 4. Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp Ch­¬ng 1 Giíi thiÖu chung 1.1. ý nghÜa vµ néi dung c«ng t¸c Tr¾c ®Þa khi thµnh lËp l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh C«ng nghiÖp 1.1.1. Môc ®Ých, ý nghÜa, c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n vµ yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cña l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp C«ng tr×nh c«ng nghiÖp lµ c«ng tr×nh hoÆc tæ hîp c«ng tr×nh thùc hiÖn viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o mét s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. C¸c h¹ng môc trong c«ng tr×nh c«ng nghiÖp bao gåm: nhµ x­ëng chuyªn dông thùc hiÖn mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, tr¹m cung cÊp n¨ng l­îng, tr¹m c¬ khÝ, hÖ thèng c«ng tr×nh ngÇm…. C¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp kh¸c nhau vÒ ý nghÜa, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, sù ph©n bè vµ kÝch th­íc cña c¸c thiÕt bÞ. Nhµ trong c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cã thÓ ®­îc thiÕt kÕ d­íi d¹ng nhµ mét tÇng hoÆc nhiÒu tÇng, mét nhÞp hoÆc nhiÒu nhÞp, cã kÕt cÊu d¹ng khung víi m¸i lîp lµ c¸c tÊm lín . Trong nhµ c«ng nghiÖp l¾p ®Æt thiÕt bÞ n©ng chuyÓn d­íi d¹ng cÇn trôc cÇu hoÆc cÇn trôc ch¹y. ThiÕt bÞ l¾p ®Æt trong c«ng tr×nh c«ng nghiÖp bao gåm c¸c dông cô, tæ m¸y, thiÕt bÞ ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn, n­íc, khÝ ®èt…. L­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh nãi chung vµ l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp nãi riªng lµ mét d¹ng l­íi chuyªn dïng, ®­îc thµnh lËp víi hai môc ®Ých chñ yÕu ®ã lµ: chuyÓn b¶n thiÕt kÕ c«ng tr×nh ra thùc ®Þa (bè trÝ c«ng tr×nh) vµ ®o vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh. L­íi khèng chÕ thi c«ng ®­îc thµnh lËp dùa vµo m¹ng l­íi khèng chÕ ®· ®­îc lËp ë giai ®o¹n kh¶o s¸t thiÕt kÕ. Tuú thuéc vµo diÖn tÝch khu vùc vµ c«ng nghÖ x©y dùng c«ng tr×nh mµ l­íi khèng chÕ thi c«ng cã thÓ gåm mét sè bËc l­íi. L­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh bao gåm hÖ thèng c¸c ®iÓm khèng chÕ mÆt b»ng vµ ®é cao ®­îc l­u gi÷ b»ng c¸c dÊu mèc tr¾c ®Þa trªn khu vùc x©y dùng trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh. L­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh ®­îc lËp sau khi ®· gi¶i phãng vµ san lÊp mÆt b»ng, nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña l­íi nh­ sau: Vò Hång S¬n Líp: Tr¾c ®Þa B_K48 -3-
 5. Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp - L­íi ®­îc thµnh lËp trong hÖ to¹ ®é vu«ng gãc gi¶ ®Þnh nh­ng ®­îc ®o nèi víi hÖ to¹ ®é Nhµ n­íc; - §å h×nh l­íi ®­îc x¸c ®Þnh tuú thuéc vµo h×nh d¹ng cña khu vùc vµ sù ph©n bè c¸c h¹ng môc cña c«ng tr×nh x©y dùng; - KÝch th­íc vµ sè l­îng h×nh hoÆc vßng khÐp cña l­íi khèng chÕ thi c«ng th­êng kh«ng lín; - ChiÒu dµi c¹nh cña l­íi th­êng ng¾n; - C¸c ®iÓm cña l­íi cã yªu cÇu ®é æn ®Þnh cao vÒ vÞ trÝ trong ®iÒu kiÖn thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh phøc t¹p; - §iÒu kiÖn ®o ®¹c m¹ng l­íi th­êng gÆp nhiÒu khã kh¨n do ¶nh h­ëng cña c¸c ®iÒu kiÖn trong khi x©y dùng c«ng tr×nh. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn viÖc lùa chän ph­¬ng ph¸p thµnh lËp l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh bao gåm: h×nh d¹ng vµ diÖn tÝch cña khu vùc x©y dùng, ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh khu ®o, ®é chÝnh x¸c yªu cÇu, ph­¬ng tiÖn trang thiÕt bÞ ®o ®¹c hiÖn cã. L­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh cã thÓ ®­îc thµnh lËp theo c¸c ph­¬ng ph¸p truyÒn thèng nh­: l­íi tam gi¸c (®o gãc, ®o c¹nh, ®o gãc - c¹nh), l­íi ®a gi¸c, l­íi « vu«ng x©y dùng. Ngoµi ra, víi nh÷ng ­u ®iÓm næi bËt vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c cao, c«ng nghÖ GPS ®ang ®­îc øng dông vµ ph¸t triÓn réng r·i trong c¸c lÜnh vùc tr¾c ®Þa trong ®ã cã c«ng t¸c thµnh lËp l­íi khèng chÕ thi c«ng tr¾c ®Þa c«ng tr×nh. Khi ¸p dông c«ng nghÖ GPS ®Ó thµnh lËp l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh th× kh«ng cÇn thiÕt ph¶i lËp l­íi tr¾c ®Þa c¬ së nÕu nh­ gÇn khu x©y dùng ®· cã Ýt nhÊt mét ®iÓm to¹ ®é Nhµ n­íc. Thùc tÕ l­íi c¬ së tr¾c ®Þa c«ng tr×nh chØ cÇn thiÕt cho c¸c khu vùc x©y dùng cã diÖn tÝch lín . Theo môc ®Ých vµ ý nghÜa, l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cÇn ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c sau: - Yªu cÇu ®é chÝnh x¸c bè trÝ c«ng tr×nh; - Yªu cÇu ®é chÝnh x¸c ®o vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh. 1.1.2. C«ng t¸c tr¾c ®Þa khi thµnh lËp l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp Vò Hång S¬n Líp: Tr¾c ®Þa B_K48 -4-
 6. Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp Khi x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, khèi l­îng thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c tr¾c ®Þa lµ t­¬ng ®èi lín. §Ó chuyÓn b¶n thiÕt kÕ c«ng tr×nh ra thùc ®Þa cÇn thµnh lËp l­íi khèng chÕ thi c«ng. Tõ c¸c ®iÓm cña l­íi khèng chÕ thi c«ng chuyÓn ra thùc ®Þa trôc chÝnh vµ trôc c¬ b¶n cña c¸c ng«i nhµ, c«ng tr×nh trªn mÆt ®Êt vµ c«ng tr×nh ngÇm. Khi bè trÝ chi tiÕt, cÇn x¸c ®Þnh vÞ trÝ c ¸c kÕt cÊu riªng biÖt tõ trôc c¬ b¶n ®· ®­îc chuyÓn vµ ®¸nh dÊu trªn thùc ®Þa, ngoµi ra cÇn bè trÝ c¸c mãng, ®Õ ®Ó l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ. C«ng t¸c tr¾c ®Þa khi l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ, ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng trong x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh vµ ®é chÝnh x¸c cña c«ng t¸c nµy phô thuéc vµo c¸c yÕu tè: h×nh d¹ng, kÝch th­íc vµ ®Æc tr­ng cña thiÕt bÞ còng nh­ yªu cÇu vÒ vÞ trÝ t­¬ng hç gi÷a c¸c bé phËn cña thiÕt bÞ. Trong giai ®o¹n thi c«ng c«ng tr×nh c«ng t¸c tr¾c ®Þa cÇn thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô sau: - Thµnh lËp xung quanh c«ng tr×nh x©y dùng mét l­íi khèng chÕ tr¾c ®Þa nh»m b¶o ®¶m sù thèng nhÊt vÒ to¹ ®é vµ ®é cao cña toµn bé c«ng tr×nh; - ChuyÓn ra thùc ®Þa c¸c trôc chÝnh cña c«ng tr×nh tõ c¸c ®iÓm khèng chÕ; - TiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c bè trÝ chi tiÕt phôc vô viÖc ®µo vµ ®æ bª t«ng hè mãng; - Thµnh lËp l­íi ®Þnh vÞ c¸c trôc phôc vô cho c«ng t¸c x©y dùng vµ l¾p r¸p c¸c kÕt cÊu x©y dùng trªn mÆt b»ng gèc cña c¸c c«ng tr×nh cao tÇng; - ChuyÓn to¹ ®é vµ ®é cao tõ l­íi c¬ së nãi trªn lªn c¸c tÇng thi c«ng vµ lËp l¹i ë c¸c tÇng l­íi c¬ së ®· chuyÓn lªn, dùa vào ®ã ph¸t triÓn l­íi bè trÝ chi tiÕt; tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c bè trÝ chi tiÕt phôc vô viÖc thi c«ng x©y dùng trªn c¸c sµn tÇng; - §o vÏ hoµn c«ng c¸c kÕt cÊu x©y dùng c«ng tr×nh ®· ®­îc l¾p ®Æt; - Quan tr¾c chuyÓn dÞch vµ biÕn d¹ng c«ng tr×nh; - LËp b¸o c¸o kü thuËt vÒ c«ng t¸c tr¾c ®Þa. §Ó cã thÓ thùc hiÖn ®­îc c¸c nhiÖm vô nµy th× trªn khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh cÇn thµnh lËp hÖ thèng l­íi khèng chÕ thi c«ng theo c¸c nguyªn t¾c sau: Vò Hång S¬n Líp: Tr¾c ®Þa B_K48 -5-
 7. Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp - L­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh th­êng ®­îc thµnh lËp theo d¹ng l­íi ®éc lËp; - C¸c bËc l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh cÇn ph¶i tÝnh to¹ ®é vµ ®é cao trong mét hÖ to¹ ®é vµ ®é cao thèng nhÊt, cã ®o nèi víi l­íi ®· thµnh lËp trong giai ®o¹n kh¶o s¸t thiÕt kÕ c«ng tr×nh. C¸c nguyªn t¾c nµy nh»m ®¶m b¶o cho l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh kh«ng bÞ biÕn d¹ng do ¶nh h­ëng cña sai sè sè liÖu gèc vµ c¸c ®iÓm cña l­íi ®­îc x¸c ®Þnh trong mét hÖ to¹ ®é vµ ®é cao chung. Trong qu¸ tr×nh thµnh lËp l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh, c«ng t¸c tr¾c ®Þa gåm hai giai ®o¹n: 1. ThiÕt kÕ l­íi C«ng t¸c thiÕt kÕ l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh ®­îc thùc hiÖn trong phßng dùa trªn c¸c tµi liÖu ®· cã trong giai ®o¹n kh¶o s¸t thiÕt kÕ c«ng tr×nh. C¨n cø vµo ý nghÜa cña l­íi, dùa vµo tæng b×nh ®å cña khu vùc x©y dùng mµ thiÕt kÕ l­íi nh»m gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô: - X¸c ®Þnh chØ tiªu ®é chÝnh x¸c yªu cÇu thµnh lËp l­íi; - X¸c ®Þnh sè bËc ph¸t triÓn l­íi, ph­¬ng ph¸p thµnh lËp vµ s¬ ®å l­íi ®èi víi mçi bËc; - ­íc tÝnh ®é chÝnh x¸c ®Æc tr­ng cña c¸c bËc l­íi vµ ®é chÝnh x¸c c¸c trÞ ®o ®èi víi mçi bËc l­íi, so s¸nh víi chØ tiªu yªu cÇu. C¸c nhiÖm vô trªn cã thÓ gi¶i quyÕt theo hai c¸ch sau: C¸ch 1: XuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn thiÕt kÕ ®Ó x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p thµnh lËp vµ lùa chän sè bËc ph¸t triÓn l­íi. §èi víi tõng bËc l­íi sÏ lùa chän c¸c chØ tiªu kü thuËt t­¬ng øng theo Quy ph¹m hoÆc theo Tiªu chuÈn. Tõ ®ã tiÕn hµnh thiÕt kÕ s¬ ®å vµ ­íc tÝnh ®é chÝnh x¸c cña l­íi . KÕt qu¶ ­íc tÝnh ®­îc ph©n tÝch, so s¸nh víi c¸c c¸c quy ®Þnh ®Ó kÕt luËn vÒ ®é chÝnh x¸c cñ a l­íi còng nh­ lùa chän ph­¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ ®o. C¸ch nµy th­êng ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ c¸c m¹ng l­íi khèng chÕ khi ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ lín vµ chuyÓn ra thùc ®Þa c¸c trôc chÝnh cña c¸c ng«i nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng. Vò Hång S¬n Líp: Tr¾c ®Þa B_K48 -6-
 8. Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp C¸ch 2: §èi víi c¸c m¹ng l­íi khèng chÕ tr¾c ®Þa chuyªn dïng, viÖc thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n ®é chÝnh x¸c ®­îc thùc hiÖn dùa trªn ý nghÜa cña m¹ng l­íi, ®é chÝnh x¸c yªu cÇu cho tr­íc hoÆc x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ. XuÊt ph¸t tõ mËt ®é ®iÓm cÇn thiÕt vµ vÞ trÝ cã thÓ ®Æt mèc, tiÕn hµnh thiÕt kÕ s¬ ®å l­íi. Khi ®ã cÇn ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu h×nh häc gÇn víi cÊp l­íi t­¬ng øng. TiÕp theo trªn c¬ së tÝnh to¸n ®é chÝnh x¸c, x¸c ®Þnh cÊp l­íi thùc tÕ ®èi víi tõng bËc l­íi. Còng tõ kÕt qu¶ tÝnh to¸n x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p vµ lùa chän thiÕt bÞ ®o trong mçi bËc l­íi. §é chÝnh x¸c vµ mËt ®é diÓm cña l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh phô thuéc vµo yªu cÇu nhiÖm vô cÇn gi¶i quyÕt trong giai ®o¹n thi c«ng c«ng tr×nh. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng t¸c tr¾c ®Þa trong khi thi c«ng c«ng tr×nh lµ trùc tiÕp phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh, v× thÕ viÖc ph¸t triÓn x©y dùng l­íi ph¶i linh ho¹t, hîp lý ®Ó cã thÓ tËn dông tèi ®a kÕt qu¶ cña giai ®o¹n tr­íc vµo giai ®o¹n sau cña qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh. L­íi khèng chÕ thi c«ng trong x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp chñ yÕu sö dông ®Ó l¾p ®Æt c¸c kÕt cÊu x©y dùng, ®Ó l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ cÇn sö dông m¹ng l­íi trôc l¾p r¸p cã yªu cÇu rÊt cao vÒ vÞ trÝ t­¬ng hç, dùa trªn c¬ së yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c l¾p ®Æt ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®é chÝnh x¸c cña l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. 2. Thi c«ng l­íi Qu¸ tr×nh thi c«ng l­íi ®­îc thùc hiÖn ngoµi thùc ®Þa bao gåm c¸c c«ng viÖc sau: - Kh¶o s¸t chän ®iÓm; - Gia c«ng vµ ch«n mèc; - Tæ chøc ®o ®¹c c¸c m¹ng l­íi; - KiÓm tra chÊt l­îng l­íi vµ xö lý sè liÖu. ViÖc bè trÝ l­íi ph¶i c¨n cø vµo b¶n vÏ tæng mÆt b»ng kÕt hîp víi c«ng t¸c kh¶o s¸t ngoµi thùc ®Þa ®Ó cã thÓ chän ®­îc vÞ trÝ ®Æt mèc khèng chÕ sao cho chóng thuËn tiÖn tèi ®a trong qu¸ tr×nh sö dông vµ æn ®Þnh l©u dµi trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh. KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh thi c«ng l­íi lµ thµnh lËp ®­îc trªn thùc ®Þa mét m¹ng l­íi khèng chÕ thi c«ng bao gåm nhiÒu bËc l­íi víi c¸c s¬ ®å, chØ tiªu ®é chÝnh x¸c cña c¸c bËc kh¸c nhau. Vò Hång S¬n Líp: Tr¾c ®Þa B_K48 -7-
 9. Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp Trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh ®­îc thµnh lËp øng víi tõng giai ®o¹n thi c«ng: a. Thµnh lËp xung quanh c«ng tr×nh l­íi khèng chÕ cã ®o nèi víi l­íi khèng chÕ tr¾c ®Þa Nhµ n­íc M¹ng l­íi nµy cã t¸c dông ®Þnh vÞ c«ng tr×nh trong hÖ to¹ ®é ®· sö dông ë giai ®o¹n kh¶o s¸t thiÕt kÕ, tøc lµ ®Þnh vÞ nã so víi c¸c c«ng tr×nh l©n cËn. M¹ng l­íi nµy chñ yÕu ®¶m b¶o yªu cÇu thi c«ng c«ng tr×nh. §èi víi nhµ cao tÇng trong c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, l­íi khèng chÕ bªn ngoµi c«ng tr×nh chñ yÕu phôc vô cho thi c«ng phÇn d­íi mÆt ®Êt cña ng«i nhµ, lµ c¬ së ®Ó chuyÓn to¹ ®é vµo bªn trong c«ng tr×nh. b. Thµnh lËp l­íi khèng chÕ trªn mÆt b»ng mãng L­íi khèng chÕ tr¾c ®Þa trªn mÆt b»ng mãng ®­îc thµnh lËp trong x©y dùng c¸c ng«i nhµ cao tÇng d©n dông vµ c«ng nghÞªp. L­íi nµy cã t¸c dông ®Ó bè trÝ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh nh­ c¸c trô, cét, cÇu thang m¸y, x¸c ®Þnh vÞ trÝ l¾p ®Æt c¸c kÕt cÊu m¸y mãc thiÕt bÞ vµo ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ. Ngoµi ra m¹ng l­íi nµy cßn lµ c¬ së khèng chÕ ®Ó chuyÒn to¹ ®é vµ ®é cao lªn c¸c tÇng t¹o thµnh hÖ thèng l­íi trôc, ®¶m b¶o c«ng t¸c bè trÝ chi tiÕt trªn tõng tÇng. Do yªu cÇu cña c«ng t¸c bè trÝ nªn ®é chÝnh x¸c cña l­íi trong giai ®o¹n nµy cao h¬n so víi m¹ng l­íi thµnh lËp trong giai ®o¹n thi c«ng mãng. c. ChuyÓn to¹ ®é vµ ®é cao c¸c ®iÓm c¬ së lªn c¸c mÆt b»ng x©y dùng , thµnh lËp l­íi khèng chÕ thi c«ng trªn tõng tÇng Khi x©y dùng nhµ cao tÇng trong c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, sau giai ®o¹n thi c«ng tÇng 1, tõ c¸c tÇng tiÕp theo cÇn bè trÝ mét m¹ng l­íi khèng chÕ t­¬ng øng víi mçi tÇng ®Ó phôc vô cho viÖc bè trÝ c«ng tr×nh trªn tõng tÇng. 1.2. C¸c chØ tiªu kü thuËt c«ng t¸c Tr¾c ®Þa trong thµnh lËp l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh C«ng nghiÖp 1.2.1. Quy ®Þnh chung TCVN309 : 2004 quy ®Þnh c«ng t¸c Tr¾c ®Þa trong x©y dùng c«ng tr×nh nh­ sau: 1. C«ng t¸c Tr¾c ®Þa phôc vô x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm 3 giai ®o¹n chÝnh: Vò Hång S¬n Líp: Tr¾c ®Þa B_K48 -8-
 10. Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp - C«ng t¸c kh¶o s¸t Tr¾c ®Þa - ®Þa h×nh phôc vô thiÕt kÕ c«ng tr×nh, bao gåm: thµnh lËp l­íi khèng chÕ mÆt b»ng vµ ®é cao phôc vô cho viÖc ®o vÏ b¶n ®å tû lÖ lín, lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi vµ thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng; - C«ng t¸c Tr¾c ®Þa phôc vô thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh, bao gåm: thµnh lËp l­íi khèng chÕ mÆt b»ng vµ ®é cao phôc vô bè trÝ chi tiÕt vµ vµ thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh; kiÓm tra kÝch th­íc h×nh häc vµ vµ c¨n chØnh c¸c kÕt cÊu c«ng tr×nh; ®o vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh; - C«ng t¸c Tr¾c ®Þa phôc vô quan tr¾c biÕn d¹ng c«ng tr×nh, bao gåm: thµnh lËp l­íi khèng chÕ c¬ së, l­íi mèc chuÈn vµ mèc kiÓm tra nh»m x¸c ®Þnh mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c gi¸ trÞ chuyÓn dÞch, phôc vô cho viÖc ®¸nh gi¸ ®é æn ®Þnh vµ b¶o tr× c«ng tr×nh. 2. HÖ to¹ ®é vµ ®é cao sö dông ph¶i n»m trong mét hÖ thèng nhÊt. NÕu sö dông hÖ to¹ ®é gi¶ ®Þnh th× gèc to¹ ®é ®­îc chän sao cho täa ®é cña tÊt c¶ c¸c ®iÓm trªn mÆt b»ng x©y dùng ®Òu cã gi¸ trÞ d­¬ng, nÕu sö dông hÖ to¹ ®é quèc gia th× ph¶i sö dông phÐp chiÕu Gauss - Kruger hoÆc UTM vµ chän kinh tuyÕn trôc sao cho biÕn d¹ng chiÒu dµi cña c¸c c¹nh kh«ng v­ît qu¸ 1/50.000, nÕu v­ît qu¸ th× ph¶i tÝnh chuyÓn. MÆt chiÕu ®­îc chän trong ®o ®¹c x©y dùng c«ng tr×nh lµ mÆt cã ®é cao trung b×nh cña khu vùc x©y dùng. Khi hiÖu sè ®é cao mÆt ®Êt vµ mÆt chiÕu < 32m th× cã thÓ bá qua sè hiÖu chØnh S h , nÕu > 32m th× ph¶i tÝnh sè hiÖu chØnh do ®é cao. 3. Tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ ®é chÝnh x¸c cña c¸c ®¹i l­îng ®o trong x©y dùng lµ sai sè trung ph­¬ng. Sai sè giíi h¹n ®­îc lÊy b»ng hai lÇn sai sè trung ph­¬ng. 4. §èi víi c¸c c«ng tr×nh lín cã d©y chuyÒn c«ng nghÖ phøc t¹p vµ c¸c c«ng tr×nh cao tÇng cÇn ph¶i sö dông c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cã ®é chÝnh x¸c cao. §Ó thµnh lËp l­íi khèng chÕ cã thÓ sö dông c«ng nghÖ GPS kÕt hîp víi m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö. TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ sö dông ®Òu ph¶i ®­îc kiÓm tra, kiÓm nghiÖm vµ hiÖu chØnh theo ®óng c¸c yªu cÇu trong tiªu chuÈn hoÆc quy ph¹m chuyªn ngµnh tr­íc khi ®­a vµo sö dông. Vò Hång S¬n Líp: Tr¾c ®Þa B_K48 -9-
 11. Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp L­íi khèng chÕ thi c«ng trong x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®­îc thµnh lËp ®Ó bè trÝ vµ ®o vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, do vËy khi thµnh lËp l­íi ngoµi viÖc ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña l­íi khèng chÕ thi c«ng cÇn ph¶i tho¶ m·n c¸c chØ tiªu kü thuËt cña c«ng t¸c bè trÝ vµ c«ng t¸c ®o vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh. Trong TCVN309 : 2004 quy ®Þnh vÒ c¸c chØ tiªu ®ã nh­ sau: 1.2.2. L­íi khèng chÕ thi c«ng 1. HÖ to¹ ®é sö dông trong thiÕt kÕ l­íi HÖ to¹ ®é cña l­íi khèng chÕ thi c«ng ph¶i thèng nhÊt víi hÖ to¹ ®é ®· dïng trong c¸c giai ®o¹n kh¶o s¸t vµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh. - §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã quy m« < 100 ha nªn sö dông hÖ to¹ ®é gi¶ ®Þnh; - §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã quy m« > 100 ha ph¶i sö dông phÐp chiÕu vµ chän kinh tuyÕn trôc hîp lý ®Ó ®é biÕn d¹ng chiÒu dµi kh«ng v­ît qu¸ 1/50.000 (tøc lµ < 2 mm/100m), nÕu v­ît qu¸ th× ph¶i tÝnh chuyÓn. 2. MËt ®é ®iÓm khèng chÕ C¨n cø vµo yªu cÇu ®é chÝnh x¸c bè trÝ vµ sù ph©n bè c¸c h¹ng môc cña c«ng tr×nh ®Ó chän mËt ®é ®iÓm l­íi khèng chÕ, ®èi víi c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp mËt ®é cña c¸c ®iÓm nªn chän lµ 1 ®iÓm/2 ha  3ha. C¹nh trung b×nh cña l­íi ®­êng chuyÒn hoÆc l­íi tam gi¸c tõ 200m  300m, sè ®iÓm khèng chÕ mÆt b»ng tèi thiÓu lµ 4 ®iÓm. 3. Sè bËc ph¸t triÓn cña l­íi Tuú theo diÖn tÝch khu vùc vµ c«ng nghÖ x©y dùng mµ l­íi khèng chÕ mÆt b»ng thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cã thÓ ®­îc thµnh lËp gåm mét sè bËc l­íi. §é chÝnh x¸c cña c¸c bËc l­íi ®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo sai sè tæng hîp vµ sè bËc l­íi. §èi víi l­íi khèng chÕ mÆt b»ng thi c«ng nªn cè g¾ng gi¶m sè bËc l­íi. Trong ®iÒu kiÖn c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh lín vµ ®èi t­îng x©y l¾p cã nhiÒu cÊp chÝnh x¸c kh¸c nhau cã thÓ ph¸t triÓn tèi ®a lµ 3 bËc l­íi . Vò Hång S¬n Líp: Tr¾c ®Þa B_K48 - 10 -
 12. Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp 4. Ph­¬ng ph¸p thµnh lËp L­íi khèng chÕ mÆt b»ng thi c«ng trªn khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cã thÓ ®­îc thµnh lËp theo c¸c ph­¬ng ph¸p sau: - L­íi tam gi¸c (®o gãc, ®o c¹nh, ®o gãc - c¹nh); - L­íi ®a gi¸c; - L­íi GPS; - L­íi « vu«ng x©y dùng. L­íi ®é cao thi c«ng trªn c«ng tr×nh cã diÖn tÝch >100 ha ®­îc thµnh lËp b»ng ph­¬ng ph¸p ®o cao h×nh häc víi ®é chÝnh x¸c t­¬ng ®­¬ng víi thuû chuÈn h¹ng III Nhµ n­íc; khi c«ng tr×nh cã diÖn tÝch mÆt b»ng 100ha, tõng ng«i nhµ 1 3 1/25.000 4 vµ c«ng tr×nh riªng biÖt trªn diÖn tÝch>100ha. Vò Hång S¬n Líp: Tr¾c ®Þa B_K48 - 11 -
 13. Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp XÝ nghiÖp, c¸c côm nhµ vµ c«ng tr×nh x©y dùng trªn ph¹m vi
 14. Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp C¸c toµ nhµ cao h¬n 15 tÇng, c¸c c«ng tr×nh cã chiÒu cao tõ 60m 1 2 20 2 ®Õn 100m hoÆc cã khÈu ®é tõ 10.000 18m ®Õn 30m. C¸c toµ nhµ cao tõ 5 tÇng ®Õn 15 tÇng, c¸c c«ng tr×nh cã chiÒu cao 1 3 20 2.5 tõ 15m ®Õn 60m hoÆc cã khÈu 5.000 ®é d­íi 18m. C¸c toµ nhµ cao d­íi 5 tÇng, c¸c 1 4 c«ng tr×nh cã chiÒu cao
 15. Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp Trong qu¸ tr×nh thi c«ng cÇn tiÕn hµnh kiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña c«ng t¸c bè trÝ c«ng tr×nh dùa vµo c¸c ®iÓm khèng chÕ c¬ së. C¸c ®é lÖch giíi h¹n cho phÐp cña c«ng t¸c bè trÝ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc:   t m (1-1) Trong ®ã: t - cã gi¸ trÞ b»ng 1; 2.5; 3 vµ ®­îc Ên ®Þnh tr­íc trong b¶n thiÕt kÕ x©y dùng, hoÆc b¶n thiÕt kÕ c¸c c«ng t¸c tr¾c ®Þa, tuú thuéc vµo tÝnh chÊt quan träng vµ møc ®é phøc t¹p cña tõng c«ng tr×nh. m - lµ sai sè trung ph­¬ng ®­îc lÊy theo b¶ng 1.2 vµ b¶ng 1.3. Khi biÕt tr­íc gi¸ trÞ dung sai x©y l¾p cho phÐp cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc dung sai cña c«ng t¸c tr¾c ®Þa theo nguyªn t¾c ®ång ¶nh h­ëng:  xl  td  (1-2) 3 Trong ®ã:  td - lµ dung sai cña c«ng t¸c tr¾c ®Þa;  xl - lµ dung sai cña c«ng t¸c x©y l¾p; 3 - lµ chØ 3 nguån sai sè trong trong x©y l¾p bao gåm: Sai sè do tr¾c ®Þa, sai sè do chÕ t¹o, thi c«ng cÊu kiÖn; sai sè do biÕn d¹ng. 1.2.4. C«ng t¸c ®o vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh cÇn tiÕn hµnh ®o ®¹c kiÓm tra vÞ trÝ vµ kÝch th­íc h×nh häc cña c¸c h¹ng môc x©y dùng, c«ng t¸c kiÓm tra c¸c yÕu tè h×nh häc bao gåm: - KiÓm tra vÞ trÝ cña c¸c h¹ng môc, c¸c kÕt cÊu riªng biÖt vµ hÖ thèng kü thuËt so víi c¸c tham sè trong hå s¬ thiÕt kÕ; - §o vÏ hoµn c«ng vÞ trÝ mÆt b»ng, ®é cao, kÝch th­íc h×nh häc cña c¸c h¹ng môc, c¸c kÕt cÊu sau khi ®· hoµn thµnh giai ®o¹n l¾p r¸p; - §o vÏ hoµn c«ng hÖ thèng kü thuËt ngÇm (thùc hiÖn tr­íc khi lÊp). VÞ trÝ mÆt b»ng vµ ®é cao cña c¸c h¹ng môc, c¸c cÊu kiÖn hoÆc c¸c phÇn cña toµ nhµ hay c«ng tr×nh vµ ®é th¼ng ®øng cña chóng, vÞ trÝ c¸c bul«ng neo, Vò Hång S¬n Líp: Tr¾c ®Þa B_K48 - 14 -
 16. Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp c¸c b¶n m· cÇn ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh tõ c¸c ®iÓm c¬ së bè trÝ hoÆc tõ c¸c ®iÓm ®Þnh h­íng néi bé. Tr­íc khi tiÕn hµnh c«ng viÖc nµy cÇn kiÓm tra ®é æn ®Þnh cña c¸c ®iÓm c¬ së. Sai sè ®o kiÓm tra kÝch th­íc h×nh häc vµ ®o vÏ hoµn c«ng kh«ng ®­îc lín h¬n 0.2 dung sai cho phÐp cña kÝch th­íc h×nh häc ®­îc cho trong c¸c tiªu chuÈn chuyªn ngµnh hoÆc hå s¬ thiÕt kÕ. Khi ®o vÏ hoµn c«ng c¸c ®èi t­îng x©y l¾p trong giai ®o¹n thi c«ng c«ng tr×nh, sai sè nµy th­êng kh«ng ®­îc thÊp h¬n ®é chÝnh x¸c cña c«ng t¸c bè trÝ t­¬ng øng. 1.3. Tr×nh tù lËp b¶n thiÕt kÕ l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh C«ng nghiÖp B¶n thiÕt kÕ l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së nghiªn cøu c¸c tµi liÖu ®· cã trong giai ®o¹n kh¶o s¸t c«ng tr×nh, b¶n thuyÕt minh vÒ nhiÖm vô cña c«ng t¸c tr¾c ®Þa, yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cÇn thiÕt ®èi víi viÖc bè trÝ c«ng tr×nh. L­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp lµ mét hÖ thèng l­íi nhiÒu bËc, ®­îc thµnh lËp ®ùa vµo m¹ng l­íi khèng chÕ ®· cã ë giai ®o¹n kh¶o s¸t thiÕt kÕ vµ ®­îc ph¸t triÓn theo nguyªn t¾c tõ tæng thÓ ®Õn côc bé, mçi bËc l­íi phôc vô cho tõng giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh thi c«ng mét nhãm c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. Do yªu cÇu ®é chÝnh x¸c bè trÝ c«ng tr×nh t¨ng dÇn theo tiÕn tr×nh x©y dùng, nªn yªu cÇu ®é chÝnh x¸c ®èi víi c¸c bËc l­íi còng t¨ng dÇn tõ bËc l­íi tr­íc ®Õn bËc l­íi sau. Tr×nh tù lËp b¶n thiÕt kÕ l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cã thÓ ®­îc tãm t¾t trong s¬ ®å sau: LËp ph­¬ng ¸n kü thuËt Kh¶o s¸t chän ®iÓm vµ ch«n mèc LËp b¶n thiÕt kÕ l­íi Tæ chøc ®o ®¹c khèng chÕ thi Xö lý sè liÖu ®o c«ng LËp dù to¸n kinh phÝ Vò Hång S¬n Líp: Tr¾c ®Þa B_K48 - 15 -
 17. Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp Néi dung cô thÓ nh­ sau 1.3.1. X¸c ®Þnh môc ®Ých vµ ý nghÜa cña viÖc thµnh lËp l­íi Môc ®Ých vµ ý nghÜa cña viÖc thµnh lËp l­íi lµ yÕu tè quan träng ¶nh h­ëng ®Õn ®é chÝnh x¸c, mËt ®é ®iÓm, sè bËc, ®å h×nh vµ ph­¬ng ph¸p x©y dùng l­íi. 1.3.2. Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. Thu thËp c¸c tµi liÖu tr¾c ®Þa, b¶n ®å ®· cã ë giai ®o¹n kh¶o s¸t thiÕt kÕ Tr­íc khi thiÕt kÕ l­íi, cÇn ph©n tÝch c¸c ®Æc ®iÓm còng nh­ t×nh h×nh cña khu vùc x©y dùng cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh thµnh lËp l­íi. Ngoµi ra , do l­íi khèng chÕ thi c«ng ®­îc thµnh lËp dùa vµo l­íi khèng chÕ ®· cã ë giai ®o¹n kh¶o s¸t thiÕt kÕ nªn cÇn ph©n tÝch ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c¸c tµi liÖu thu ®­îc tõ giai ®o¹n nµy ®Ó cã thÓ sö dông vµo viÖc thiÕt kÕ l­íi. 1.3.3. ThiÕt kÕ s¬ ®å l­íi khèng chÕ thi c«ng L­íi khèng chÕ thi c«ng ®­îc thiÕt kÕ trªn tæng b×nh ®å c«ng tr×nh. Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ l­íi khèng chÕ thi c«ng, tuú theo môc ®Ých, ý nghÜa cña viÖc thµnh lËp mµ x¸c ®Þnh mËt ®é ®iÓm, sè bËc ph¸t triÓn, ph­¬ng ph¸p thµnh lËp còng nh­ s¬ ®å ®èi víi mçi bËc l­íi. 1.3.4. ¦íc tÝnh ®é chÝnh x¸c c¸c bËc l­íi Tõ s¬ ®å cña mçi bËc l­íi thiÕt kÕ, tiÕn hµnh c«ng t¸c ­íc tÝnh ®é chÝnh x¸c c¸c yÕu tè ®Æc tr­ng cña tõng bËc theo ph­¬ng ph¸p ­íc tÝnh gÇn ®óng hoÆc chÆt chÏ. Sau ®ã so s¸nh víi yªu cÇu ®é chÝnh x¸c thµnh lËp ®Ó cã ph­¬ng ¸n thay ®æi thiÕt kÕ nÕu nh­ kh«ng ®¹t yªu cÇu. 1.3.5. Chän ®iÓm vµ ch«n mèc ngoµi thùc ®Þa Kh¶o s¸t chän ®iÓm l­íi khèng chÕ thi c«ng lµ c«ng viÖc triÓn khai cô thÓ ho¸ s¬ ®å l­íi ®· thiÕt kÕ trªn b¶n ®å ra thùc ®Þa. §em s¬ ®å thiÕt kÕ ra thùc ®Þa ®Ó xem xÐt, ®èi chiÕu vÞ trÝ c¸c ®iÓm ®· chän ®Ó t×m ra vÞ trÝ hîp lý nhÊt. C¸c vÞ trÝ nµy ph¶i ®­îc ®Æt ë n¬i thuËn lîi cho viÖc ®Æt m¸y còng nh­ thùc hiÖn c¸c thao t¸c ®o ®¹c vµ ®­îc b¶o qu¶n l©u dµi ®Ó sö dông trong suèt thêi gian thi c«ng x©y l¾p vµ söa ch÷a më réng c«ng tr×nh sau nµy. Khi ®Æt mèc nªn tr¸nh Vò Hång S¬n Líp: Tr¾c ®Þa B_K48 - 16 -
 18. Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt kh«ng æn ®Þnh, c¸c vÞ trÝ yªu cÇu c¸c thiÕt bÞ cã träng t¶i lín, c¸c vÞ trÝ gÇn c¸c nguån nhiÖt. 1.3.6. Tæ chøc c«ng t¸c ®o ®¹c c¸c m¹ng l­íi Dùa vµo ®é chÝnh x¸c ®· ­íc tÝnh cña c¸c bËc l­íi, tÝnh to¸n c¸c h¹n sai ®o ®¹c vµ lùa chän m¸y mãc, dông cô ®o cã ®é chÝnh x¸c ®¶m b¶o yªu cÇu. ThuyÕt minh h­íng dÉn ®o ®¹c còng nh­ x¸c ®Þnh tr×nh tù kÕ ho¹ch vµ thêi gian ®o hîp lý, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ c«ng t¸c cao nhÊt. 1.3.7. Ph­¬ng ¸n xö lý sè liÖu ®o Tr­íc khi tÝnh to¸n b×nh sai, sè liÖu ®o cÇn ®­îc kiÓm tra ®Ó lo¹i bá c¸c sai sè th« ¶nh h­ëng ®Õn ®é chÝnh x¸c cña l­íi. Tuú theo ®é chÝnh x¸c cña l­íi mµ lùa chän ph­¬ng ph¸p xö lý sè liÖu ®o theo ph­¬ng ph¸p b×nh sai gÇn ®óng hoÆc chÆt chÏ. Trªn c¬ së nguyªn lý sè b×nh ph­¬ng nhá nhÊt, bµi to¸n b×nh sai ®­îc gi¶i theo ph­¬ng ph¸p b×nh sai ®iÒu kiÖn hoÆc bµi to¸n b×nh sai gi¸n tiÕp. 1.3.8. LËp dù to¸n kinh phÝ Trªn c¬ së tÝnh to¸n khèi l­îng c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn vµ ¸p dông ®¬n gi¸ x©y dùng hiÖn hµnh ®Ó dù to¸n kinh phÝ tæ chøc c«ng viÖc. Vò Hång S¬n Líp: Tr¾c ®Þa B_K48 - 17 -
 19. Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp Ch­¬ng 2 thiÕt kÕ l­íi khèng chÕ mÆt b»ng vµ ®é cao trong thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp 2.1. X¸c ®Þnh ®é chÝnh x¸c thµnh lËp l­íi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh C«ng nghiÖp. L­íi khèng chÕ thi c«ng ®­îc thµnh lËp trªn khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c bè trÝ vµ ®o vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh , v× vËy ®é chÝnh x¸c cña l­íi ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu cña c¸c c«ng t¸c trªn. 2.1.1. Yªu cÇu cña c«ng t¸c bè trÝ c«ng tr×nh §Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c bè trÝ, cÇn ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c vÞ trÝ t­¬ng hç gi÷a hai ®iÓm l©n cËn nhau, hoÆc vÞ trÝ t­¬ng hç gi÷a hai ®iÓm cña l­íi trªn mét kho¶ng c¸ch nµo ®ã (kho¶ng c¸ch nµy th­êng lµ 1 km, lµ ®é dµi tèi ®a cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau trong c¸c xÝ nghÖp c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i). Sai sè trung ph­¬ng vÞ trÝ t­¬ng hç gi÷a hai ®iÓm kÒ nhau th­êng kh«ng v­ît qu¸ 1/10.000 chiÒu dµi c¹nh. Khi c¹nh l­íi dµi 200m th× sai sè nµy lµ 20mm. Gi¶ sö m¹ng l­íi khèng chÕ thi c«ng ®­îc ph¸t triÓn theo hai bËc, sai sè t­¬ng hç tæng hîp cña hai bËc l­íi lµ: (2-1) mth  mth1  mth 2 2 2 2 Trong ®ã: mth - lµ sai sè trung ph­¬ng t­¬ng hç tæng hîp cña l­íi; mth1 - lµ sai sè trung ph­¬ng t­¬ng hç gi÷a hai ®iÓm kÒ nhau cña l­íi bËc 1; mth 2 - lµ sai sè trung ph­¬ng t­¬ng hç gi÷a hai ®iÓm kÒ nhau cña l­íi bËc 2. Gi÷a c¸c bËc l­íi cã hÖ sè gi¶m ®é chÝnh x¸c lµ K, tøc lµ: mth 2 mth1  K Ta cã:   mth  mth1  K  mth1   1  K 2  mth1 2 2 2 2 NÕu lÊy K = 2 ta ®­îc: Vò Hång S¬n Líp: Tr¾c ®Þa B_K48 - 18 -
 20. Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp mth mth1  5 Víi mth  20mm ta tÝnh ®­îc mth1  9mm, mth 2  18mm . NghÜa lµ sai sè trung ph­¬ng vÞ trÝ t­¬ng hç gi÷a c¸c ®iÓm kÒ nhau cña c¸c bËc l­íi khèng chÕ thi c«ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ nh÷ng gi¸ trÞ t­¬ng øng trªn. 2.1.2. Yªu cÇu cña c«ng t¸c ®o vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh ChØ tiªu ®é chÝnh x¸c cña c«ng t¸c nµy lµ sai sè trung ph­¬ng vÞ trÝ ®iÓm khèng chÕ cÊp cuèi cïng so víi ®iÓm khèng chÕ c¬ së. Theo quy ph¹m th× sai sè nµy kh«ng v­ît qu¸ mP = 0,2mm .M (M lµ mÉu sè tû lÖ b¶n ®å). Tû lÖ lín nhÊt khi ®o vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh lµ 1:500, tõ ®ã ta tÝnh ®­îc sai sè trung ph­¬ng vÞ trÝ ®iÓm khèng chÕ cÊp cuèi cïng so víi l­íi khèng chÕ c¬ së kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 100mm. Gi¶ sö l­íi khèng chÕ thi c«ng ®­îc ph¸t triÓn theo hai bËc vµ hÖ sè t¨ng gi¶m ®é chÝnh x¸c gi÷a hai bËc l­íi lµ K = 2. Sai sè trung ph­¬ng vÞ trÝ ®iÓm khèng chÕ cÊp cuèi cïng so víi ®iÓm khèng chÕ c¬ së ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: (2-2) m P  m12  m 2 2 2 Trong ®ã: m P - lµ sai sè trung ph­¬ng vÞ trÝ ®iÓm khèng chÕ cÊp cuèi cïng so víi ®iÓm khèng chÕ c¬ së; m1 - lµ sai sè trung ph­¬ng vÞ trÝ ®iÓm yÕu nhÊt cña l­íi bËc 1; m2 - lµ sai sè trung ph­¬ng vÞ trÝ ®iÓm yÕu nhÊt cña l­íi bËc 2. Ta cã: mP 100 m1    45mm 5 5 vµ m2  89mm . NghÜa lµ sai sè trung ph­¬ng vÞ trÝ ®iÓm yÕu nhÊt cña c¸c bËc l­íi khèng chÕ thi c«ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ nh÷ng gi¸ trÞ t­¬ng øng trªn. 2.2. ph­¬ng ph¸p thµnh lËp vµ thiÕt kÕ s¬ ®å l­íi 2.2.1. Thµnh lËp l­íi khèng chÕ thi c«ng theo ph­¬ng ph¸p ®o gãc - c¹nh Vò Hång S¬n Líp: Tr¾c ®Þa B_K48 - 19 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản