intTypePromotion=3

Đề tài - Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí 1

Chia sẻ: Hoangtampho Pho | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:64

0
525
lượt xem
198
download

Đề tài - Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài - thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí 1', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài - Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí 1

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP LỚP ĐIỆN 1A- ND ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ 1 GVHD: PHẠM NGỌC KHÁNH SVTT: NGUYỄN VĂN TỰ VŨ QUANG PHỐ
 2. GVHD: Ph¹m Ngäc Kh¸nh MỤC LỤC THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC ................................................................... 11 CUNG CẤP ĐIỆN........................................................................................ 11 I.Đề tài: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí ........... 11 II.Các số liệu kỹ thuật: .................................................................................. 11 LỜI NÓI ĐẦU .............................................................................................. 15 Phần 1............................................................................................................ 16 1-1ĐẶT VẤN ĐỀ ......................................................................................... 16 1-2 XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ . 17 A-Xác định phụ tải động lực: ....................................................................... 17 I-Chia nhóm các thiết bị: .............................................................................. 17 Trong đó:....................................................................................................... 17 Pdm Iđm= . ........................................................................................ 17 3.Udm.cosϕ II.Xác định phụ tải của các nhóm: ................................................................ 20 1.Xác định phụ tải của nhóm 1: .................................................................... 20 n1 5 n* = = = 0,625 ........................................................................................ 20 n 8 P 78,6 P* = 1 = = 0,95 ..................................................................................... 20 P 82 8 ∑ (P dmi .K sdi ) Ksdtb = 1 8 = 0,2 ............................................................................... 21 ∑P 1 dmi 8 ∑ (P dmi . cos ϕ ) 2.24.0,7.0,7 + 10.0,7 + 2.2,8.0,7 + 25.0,7.0,7 + 0,6.0,8 Cosϕtb = 1 8 = =0,7 82 ∑P 1 dmi ....................................................................................................................... 21 Ptt 39,688 →S tt = = = 56,7(KVA)............................................................. 21 Cosϕtb 0,7 2.Xỏc định phụ tải của nhóm2 :.................................................................... 21 §ACC§ 2 Líp ®iÖn1A-ND NguyÔn V¨n Tù Vò Quang Phè
 3. GVHD: Ph¹m Ngäc Kh¸nh n1 7 n* = = = 0,77.......................................................................................... 21 n 9 P 15,9 P* = 1 = = 0,89 ..................................................................................... 22 P 14,2 9 ∑ (P dmi .K sdi ) Ksdtb = 1 9 = 0,2 ............................................................................... 22 ∑P 1 dmi 9 ∑ (P dmi . cos ϕ ) Cosϕtb = 1 9 = 0,7......................................................................... 22 ∑P 1 dmi Ptt 6,678 →S tt = = = 9,54 (KVA) ............................................................. 22 Cosϕtb 0,7 3.Xỏc định phụ tải của nhúm 3:.................................................................... 23 n1 4 n* = = = 0,44.......................................................................................... 23 n 9 P 14,6 P* = 1 = = 0,75 ..................................................................................... 23 P 19,4 9 ∑ (P dmi .K sdi ) Ksdtb = 1 9 = 0,2 ............................................................................... 23 ∑P 1 dmi 9 ∑ (P dmi . cos ϕ ) Cosϕtb = 1 9 = 0,7......................................................................... 24 ∑P 1 dmi Ptt 8,69 →S tt = = = 12,42 (KVA) ............................................................. 24 Cosϕtb 0,7 4.Xác định phụ tải của nhóm 4: .................................................................... 24 n1 1 n* = = = 0,1 .......................................................................................... 24 n 10 P 14 P* = 1 = = 0,42 ..................................................................................... 25 P 33,5 §ACC§ 3 Líp ®iÖn1A-ND NguyÔn V¨n Tù Vò Quang Phè
 4. GVHD: Ph¹m Ngäc Kh¸nh 10 ∑ (P dmi .K sdi ) Ksdtb = 1 10 = 0,2 ............................................................................... 25 ∑P 1 dmi 10 ∑ (P dmi . cos ϕ ) Cosϕtb = 1 10 = 0,7......................................................................... 25 ∑P 1 dmi Ptt 16,2 →S tt = = = 23,16 (KVA) ............................................................. 25 Cosϕtb 0,7 5.Xỏc định phụ tải nhúm 5............................................................................ 26 Ptt 24,29 →S tt = = = 34,7 (KVA) ............................................................. 26 Cosϕtb 0,7 6.Xỏc định phụ tải nhúm 6............................................................................ 26 Ptt 15,42 →S tt = = = 22,03 (KVA)............................................................ 27 Cosϕtb 0,7 7.Xỏc định phụ tải của nhúm 7:.................................................................... 27 n1 3 n* = = = 0,5............................................................................................ 27 n 6 P 8,4 P* = 1 = = 0,74...................................................................................... 27 P 11,4 6 ∑ (P dmi .K sdi ) Ksdtb = 1 6 = 0,2 ............................................................................... 28 ∑P 1 dmi 6 ∑ (P dmi . cos ϕ ) Cosϕtb = 1 6 = 0,7......................................................................... 28 ∑P 1 dmi Ptt 5,52 →S tt = = = 7,88 (KVA) ............................................................... 28 Cosϕtb 0,7 8.Xỏc định phụ tải của nhúm 8:.................................................................... 28 n1 3 n* = = = 0,3 .......................................................................................... 29 n 10 §ACC§ 4 Líp ®iÖn1A-ND NguyÔn V¨n Tù Vò Quang Phè
 5. GVHD: Ph¹m Ngäc Kh¸nh P1 13,5 P* = = = 0,66 ..................................................................................... 29 P 20,6 10 ∑ (P dmi .K sdi ) Ksdtb = 1 10 = 0,2 ............................................................................... 29 ∑P 1 dmi 10 ∑ (P dmi . cos ϕ ) Cosϕtb = 1 10 = 0,7......................................................................... 29 ∑P 1 dmi Ptt 9,23 →S tt = = = 13,8 (KVA) ............................................................... 30 Cosϕtb 0,7 9.Xỏc định phụ tải của nhúm 9:.................................................................... 30 n1 4 n* = = = 0,57.......................................................................................... 30 n 7 P 48 P* = 1 = = 0,89 ..................................................................................... 30 P 54,2 7 ∑ (P dmi .K sdi ) Ksdtb = 1 7 = 0,2 ............................................................................... 30 ∑P 1 dmi 7 ∑ (P dmi . cos ϕ ) Cosϕtb = 1 7 = 0,7......................................................................... 31 ∑P 1 dmi Ptt 28,62 →S tt = = = 40,88 (KVA) ........................................................... 31 Cosϕtb 0,7 10.Xỏc định phụ tải của nhúm 10:................................................................ 31 n1 5 n* = = = 0,625 ........................................................................................ 31 n 8 P 49 P* = 1 = = 0,95...................................................................................... 32 P 51,8 §ACC§ 5 Líp ®iÖn1A-ND NguyÔn V¨n Tù Vò Quang Phè
 6. GVHD: Ph¹m Ngäc Kh¸nh 8 ∑ (P dmi .K sdi ) Ksdtb = 1 8 = 0,2 ............................................................................... 32 ∑P 1 dmi 8 ∑ (P dmi . cos ϕ ) Cosϕtb = 1 8 = 0,7......................................................................... 32 ∑P 1 dmi Ptt 25,07 →S tt = = = 35,81 (KVA) ........................................................... 32 Cosϕtb 0,7 B: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG......................... 33 1: Chọn phương pháp tính toán : .................................................................. 33 2-Phụ tải tính toán toàn phân xưởng:............................................................ 34 Stt =Kdt .Kpt . (∑ Ptt + Pcs ) 2 + (∑ Qtt ) 2 ........................................................... 35 10 ∑P n =1 tt = 39,69+6,68+8,69+16,2+24,29+15,42+5,52+9,23............................ 35 +28,62+25,07=173,68(Kw) .......................................................................... 35 10 ∑ Qtt n =1 = 40,5+6,81+11,5+16,55+24,77+15,73+5,63.................................... 35 + 9,41+29,2+25,58=185,68(KVAr) .............................................................. 35 10 ∑S n =1 ttnm = Kdt .Kpt . (∑ Ptt + Pcs ) 2 + (∑ Qtt ) 2 .................................................... 35 =0,9.1,15. (173,68 + 15) 2 + 185,68 2 =273,99 (KVAr)....................................... 35 Cosϕ nm =0,7.................................................................................................. 35 10 ∑P n =1 ttnm = S ttnm K dt . K pt .cosϕ nm = 273,99 0,9.1,15 .0,7 =185,3 (Kw)................................... 35 10 ∑Q n =1 ttnm = S ttnm 2 − Pttnm 2 = 273,99 2 − 185,3 2 =201,83 (KVAr)........................ 35 Phần 2............................................................................................................ 36 2-1. ĐẶT VẤN ĐỀ ....................................................................................... 36 2-2. CHỌN SƠ ĐỒ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ ... 36 2.2.2.Lựa chọn phương án cấp điện . ........................................................ 37 §ACC§ 6 Líp ®iÖn1A-ND NguyÔn V¨n Tù Vò Quang Phè
 7. GVHD: Ph¹m Ngäc Kh¸nh Lựa chọn phương ỏn cấp điện là vấn đề rất quan trọng vỡ nú ảnh hưởng trực tiếp đến võnj hành khai thỏc và phỏt huy hiệu quả cấp điện. Để chọn phương ỏn cấp điện an toàn phải tuõn theo cỏc điều kiện sau; ................................. 37 + Đảm bảo chất lượng điện năng.................................................................. 37 + Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện về tớnh liờn tục phự hợp với yờu cầu của phụ tải. .................................................................................................... 37 + Thận lợi cho việc lắp ráp vận hành và sửa chữa cũng như phát triển phụ tải................................................................................................................... 37 + An toàn cho người vận hành và mỏy múc................................................. 37 + Cỳ chỉ tiờu kinh tế kĩ thuật hợp lý............................................................. 37 2.2.2.1.Lựa chọn các phương án cấp điện: ............................................... 37 1.Phương án 1.............................................................................................. 37 Sơ đồ nối dõy mạng hỡnh tia ........................................................................ 37 ........ 37 Hình vẽ: Sơ đồ nối dõy mạng hỡnh tia. ........................................................ 38 Mạng này cú đặc điểm: ................................................................................. 38 - Ưu điểm: Độ tin cậy cung cấp điện cao, thuận lợi cho quỏ trỡnh thi cụng vận hành sửa chữa......................................................................................... 38 - Nhược điểm: Vốn đầu tư lớn...................................................................... 38 Trạm trờn gồm cỳ: ........................................................................................ 38 - B: trạm biến áp phân xưởng ....................................................................... 38 - 1: Thanh cỏi trạm biến áp phân xưởng....................................................... 38 - 2: Thanh cỏi tủ phân phối động lực............................................................ 38 - 3: Phụ tải dựng điện.................................................................................... 38 2. Phương án 2: Sơ đồ nối dãy mạng phân nhối ......................................... 38 §ACC§ 7 Líp ®iÖn1A-ND NguyÔn V¨n Tù Vò Quang Phè
 8. GVHD: Ph¹m Ngäc Kh¸nh ....... 38 Hình vẽ: Sơ đồ nối dây mạng phân nhánh.................................................... 38 Mạng này có đặc điểm: ................................................................................. 38 - Ưu điểm: Giỏ thành thấp,lắp rỏp nhanh, tiết kiệm được tủ phõn phối.. 38 - Nhược điểm: Độ tin cậy cung cấp điện thấp, phức tạp khi bảo vệ........ 38 Trạm trờn gồm cỳ: ........................................................................................ 38 - B: trạm biến ỏp phõn xưởng....................................................................... 38 - 1: Thanh cỏi trạm biến ỏp phõn xưởng ...................................................... 38 - 2: Thanh cỏi tủ phõn phối động lực............................................................ 38 - 3: Phụ tải dựng điện.................................................................................... 39 3.Phương Án 3: Sơ đồ núi dõy hỗn hợp...................................................... 39 ....... 39 - ..................................................................................................................... 39 Hình vẽ: Sơ đồ nối dõy mạng hỡnh tia và phừn nhỏnh................................ 39 §ACC§ 8 Líp ®iÖn1A-ND NguyÔn V¨n Tù Vò Quang Phè
 9. GVHD: Ph¹m Ngäc Kh¸nh Mạng này cú ưu diểm của cả 2 phương ỏn trờn. .......................................... 39 -Độ tin cậy cung cấp điện cao, thuận lợi cho quỏ trỡnh thi cụng vận hành sửa chữa ............................................................................................................... 40 -Giỏ thành thấp,lắp rỏp nhanh, tiết kiệm được tủ phõn phối........................ 40 Trạm trờn gồm có: ........................................................................................ 40 - B: trạm biến ỏp phõn xưởng....................................................................... 40 - 1: Thanh cỏi trạm biến ỏp phõn xưởng ...................................................... 40 - 2: Thanh cỏi tủ phõn phối động lực............................................................ 40 - 3: Phụ tải dựng điện.................................................................................... 40 2-3 CHỌN THẾT BỊ BẢO VỆ CHO PHÂN XƯỞNG................................ 42 Kmm. Idm Ilvmax = ........................................................................................... 42 α 5.3,48 Ilvmax máycưa1 = =6,96 (A) ................................................................. 42 2,5 Uđmdd ≥ Uđm mạng ............................................................................................. 45 Idc Icp ≥ ........................................................................................................ 45 K Idc Icp ≥ , Icp ≥ IWmax ............................................................................... 45 β 9875 -Với chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại: K2 = ...................................... 45 ε -Với chế độ làm việc dỏi hạn K2 = 1 ............................................................ 45 Vậy điều kiện chọn là: .................................................................................. 45 Kmm. Idm Ilv max Icp ≥ = ........................................................................ 45 β . K1. K 2. K .α β . K1. K 2 Kmm.Idm 5.3,48 Ilvmax = = = 6,96 (A)................................................................. 46 α 2,5 I ttnh I≥ (A) ................................................................................................. 48 K 1 .K 2 184,34 I ≥= = 192,01 (A)................................................................................... 48 0,96 PHẦN 3......................................................................................................... 51 3-1: ĐẶT VẤN ĐỀ....................................................................................... 51 1-Về mặt kinh tế: .......................................................................................... 51 2-Về kỹ thuật: ............................................................................................... 51 I-CHỌN SƠ ĐỒ CUNG CẤP ĐIỆN:........................................................... 52 §ACC§ 9 Líp ®iÖn1A-ND NguyÔn V¨n Tù Vò Quang Phè
 10. GVHD: Ph¹m Ngäc Kh¸nh II-CHỌN DUNG LƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG MBA PHÂN XƯỞNG: ........ 53 THIẾT KẾ HỆ THỐNG NỐI ĐẤT VÀ CHỐNG SÉT................................ 54 A: NỐI ĐẤT: ............................................................................................... 54 B: CHỐNG SÉT ........................................................................................... 63 1.Khái quát chung về chống sột.................................................................... 63 2.Cỏc phương phỏp chống sột ...................................................................... 64 PHẦN V........................................................................................................ 65 5-1: ĐẶT VẤN ĐỀ....................................................................................... 66 I-MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH:........................... 66 II-CHỌN ĐIỂM TÍNH NGẮN MẠCH:....................................................... 66 5-2: TÍNH NGẮN MẠCH 3 PHA................................................................ 67 5-3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẢO VỆ. ........................................................ 69 §ACC§ 10 Líp ®iÖn1A-ND NguyÔn V¨n Tù Vò Quang Phè
 11. GVHD: Ph¹m Ngäc Kh¸nh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc MÔN CUNG CẤP ĐIỆN -- -- THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CUNG CẤP ĐIỆN Sinh viên thiết kế: Nguyễn Văn Tự- Vũ Quang Phố Lớp:Điện 1A-NĐ Giáo viên hướng dẫn: I.Đề tài: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí II.Các số liệu kỹ thuật: Mặt bằng bố trí thiết bị của phân xưởng và xí nghiệp theo bản vẽ Số liệu phụ tải cho theo bảng 1a và bảng 2a Số liệu nguồn U đm=35 KV, SN=400 MVA III.Nội dung thuyết minh và tính toán: 1.Phân biệt phụ tải điện,phân tích yêu cầu CCĐ cho hộ phụ tải 2.Xác định phụ tải tính toán cho một phân xưởng(Cơ khí). 3.Thiết kế hệ thống CCĐ cho phân xưởng và toàn nhà máy. 4.Chọn và kiểm tra các thiết bị trong mạng điện. 5.Thiết kế hệ thống đo lường và bảo vệ Trạm biến áp. IV.Các bản vẽ thiết kế(Giấy A0): 1.Sơ đồ mặt bằng và đi dây phân xưởng. 2.Sơ đồ mặt bằng và đi dây nhà máy. 3.Sơ đồ nguyên lý CCĐ toàn nhà máy. 4.Sơ đồ bảo vệ và đo lường Trạm biến áp. V.Kế hoạch thực hiện: Ngày giao đề tài: Ngày nộp đề tài: §ACC§ 11 Líp ®iÖn1A-ND NguyÔn V¨n Tù Vò Quang Phè
 12. GVHD: Ph¹m Ngäc Kh¸nh Giáo viên hướng dẫn Tổ trưởng bộ môn Phạm Ngọc Khánh Phạm Ngọc Khánh Bảng2 ST TÊN MÁY KÝ LOẠI CÔNG SỐ T HIỆU SUẤT LƯỢNG 1 Máy cưa 1 1 8531 1,6 2 2 Tiện ren 1 1616 4,5 2 3 Mài Thô1 2 PA274 1,2 2 4 Tiện ren 2 136 2,8 2 5 Khoan bàn1 3 NC12A 1,6 3 6 Tiện cụt 3 T.54 20 1 7 Máy cưa2 4 8531 2,8 5 8 Tiện ren 4 1616 4,5 2 9 Mài hai đá 2 5 VN 1,1 1 10 Khoan đứng 6 VN 2,2 1 11 Tiện cụt 6 T54 20 1 12 Tiện ren 7 136 14 1 13 Máy bào 8 VN 4,5 1 14 Máy cưa3 9 8531 1,1 2 15 Mài tròn vạn năng 11 3A130 2,8 4 16 Máy uốn tôn 12 1,1 2 17 Khoan bàn 3 12 PA274 1,2 2 18 Máy dập đinh 13 VN 2,8 2 19 Máy mài vô tâm 13 Liên xô 7 1 20 Máy đánh bóng 13 8531 2,8 2 21 Máy cưa3 13 8531 1,1 1 22 Máy cuốn dây2 14 VN 2,2 1 23 Mài thô1 15 PA274 1,2 3 24 Mài tròn vạn năng 16 3A130 4,5 2 25 Tiện 16 T630 10 2 26 Máy bào1 17 VN 4,5 2 27 Máy hàn điểm1 19 MPT 25kVA 0 28 Máy bào 2 20 VN 2,8 31 29 Khoan bàn 3 20 PA274 1,2 3 30 Máy hàn 20 MPT 18KVA 1 §ACC§ 12 Líp ®iÖn1A-ND NguyÔn V¨n Tù Vò Quang Phè
 13. GVHD: Ph¹m Ngäc Kh¸nh 31 Tiện 20 T630 14 0 32 Máyhàn hồ quang 1 22 VN 24KVA 2 33 Lò điện2 25 VN 10 1 34 Khoan bàn 26 NC12A 1,6 2 35 Máy phay vạn năng 27 Đức 4,5 2 36 Máy phay vạn năng 28 Đức 4,5 2 37 Máy tiện vạn năng 91 1K62A 14 1 38 MBA chỉnh lưu BD 93 VN 25kVA 1 39 Quạt gió VN 0,6 16 §ACC§ 13 Líp ®iÖn1A-ND NguyÔn V¨n Tù Vò Quang Phè
 14. Sơ đồ mặt bằng cung cấp điện trong xí nghệp công nghiệp GVHD: Ph¹m Ngäc Kh¸nh 20 20 12 Khu gia công 17 12 Nhóm 6 nguội Nhóm 9 20 12 Nhóm 3 17 11 19 11 9 11 16 16 13 8 3 3 3 1 6 50 m Nhóm 9 2 Nhóm 5 2 28 7 1 2 Nhóm 2 6 6 4 4 4 Nhóm 8 5 13 27 4 22 26 13 15 13 93 94 Nhóm 4 13 Nhóm 1 93 22 Nhóm 7 15 13 26 14 22 4 4 §ACC§ 14 Phòng điều h nh kho vật Trạm bơm Líp ®iÖn1A-ND NguyÔn V¨n Tù Vò Quang Phè WC liệu/Kho vật liệu phụ khí nén c 20 m
 15. GVHD: Ph¹m Ngäc Kh¸nh LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay với sự phát triển của KH-KT. Ngành Điện xí hoá xí nghiệpp cũng phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu,nó ngày càng được hoàn thiện vàhiện đại hoá.Đồng thời nó cũng xâm nhập vào tất cả các nghành kinh tế quốc dânnhư:Luyện kim,cơ khí ,hoá chất ,khai thác mỏ ,giao thông vận tải.. Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu dùng điện càng cao .Do vậy một nhiệm vụ quan trọnh hàng đầu luôn đặt ra trước mắt cho nghành điện khí hoá xí nghiệp là tính liên tục cung cấp điện và chất lươựng điện năng. Là một sinh viên nghành điện khí hoá xí nghiệp sau khi được trau dồi kiến thức trong nhà trường em được giao đề tài “ Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí số 3 và toàn bộ nhà máy cơ khí số 3 “ Sau thời gian làm đồ án được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn và sự chỉ bảo của các thâỳ cô giáo trong bộ môn CCĐ cùng với sự giúp đỡ của các bạn bè đồng nghiệp đến nay bản đồ án của em đẵ hoàn thành với đầy đủ nội dung yêu cầu. Với khẳ năng có hạn về kiến thức và tài liệu tham khảo ,đồ án của em chắc sẽ không tránh khỏi những thiếu sót vì vậy em rất mong được sự giúp đỡ và chỉ bảo của các thây cô giáo để bản đồ an của em được hoàn thiện hơn. Em xin trân thành cảm ơn Sinh viên thiết kế Nguyễn Văn Tự - Vũ Quang Phố §ACC§ 15 Líp ®iÖn1A-ND NguyÔn V¨n Tù Vò Quang Phè
 16. GVHD: Ph¹m Ngäc Kh¸nh Phần 1 XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN 1-1ĐẶT VẤN ĐỀ Phụ tải điện là một hàm biến đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nó nên phụ tải điện không tuân theo một quy luật nhất định.Do đó việc xác định chính xác phụ tải điện là một điều rất khó khăn nhưng đồng thời là một việc râts quan trọng. Phụ tải điện là một số liệu dùng làm căn cứ chọn các thiết bị điện trong hệ thóng cung cấp điện.Nếu phụ tải tính toán lớn hơn phụ tải thực tế thì các thiết bị chọn ra sẽ quá lơn so với yêu cầu dẫn tới lãng phí. Do tính chất quan trọng như vậy nên đẵ có nhiều nghiên cúư và đưa ra nhiều phương pháp xác định phụ tải tính toán xong chưa có phương pháp nào hoàn thiện.Nếu thuận tiện cho việc tính toán thì thiếu chính xác ,ngược lại nếu nâng cao được độ chính xác kể đến nhiều yếu tố ảnh hưởng thì phương pháp tính lại qúa phức tạp. Sau đây là một số phương pháp hay dùng để xác định phụ tải điện: .Phương pháp xác định phụ tải tính toán theo cônh suất đặt và hệ số yêu cầu. .Xác định phụ tải tính toán theo công suất phụ tải trên một đơn vị diện tích sản xuất. .Xác định phụ tải tính toán theo suất tiêu hao điện năng cho một đơn vị sản phẩm. §ACC§ 16 Líp ®iÖn1A-ND NguyÔn V¨n Tù Vò Quang Phè
 17. GVHD: Ph¹m Ngäc Kh¸nh .Xác định phụ tải tính toán theo hệ số cực đại Kmax và công suất trung bình(Theo số thiết bị dùng điện có hiệu quả). Trong đồ án này ta dùng phương pháp 4 vì phương pháp này cho ta kết quả tương đối chính xác vì nó xét tới ảnh hưởng của số thiết bị trong nhóm thiết bị có công suất lớn nhất cũng như sự khác nhau về chế độ làm việc của chúng . 1-2 XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ Phụ tải của phân xưởng gồm 2 loại:Phụ tải động lực và phụ tải chiếu sáng A-Xác định phụ tải động lực: I-Chia nhóm các thiết bị: Để có số liệu cho việc tính toán thiết kế sau này tôi chia ra các thiết bị trong phân xưởng ra làm từng nhóm.Việc chia nhóm được căn cứ theo các nguyên tắc sau: -Các thiết bị gần nhau đưa vào một nhóm -Một nhóm tốt nhất có số thiết bị n ≤ 9 -Đi dây thuận lợi, không được chồng chéo, góc lượn của ống phải ≥ 0 120 ngoài ra có thể kết hợp các công suất của các nhóm gần bằng nhau . Căn cứ vào mặt bằng phân xưởng và sự bố trí xắp xếp của các máy tôi chia các thiết bị trong phân xưởng cơ khí ra làm 10 nhóm theo bảng sau . Trong đó: Pdm Iđm= . 3.Udm.cosϕ §ACC§ 17 Líp ®iÖn1A-ND NguyÔn V¨n Tù Vò Quang Phè
 18. GVHD: Ph¹m Ngäc Kh¸nh Bảng danh sách các phụ tải tính toán của phân xưởng Nhóm STT Tên thiết bị Loại SL Ký hiệu cos ϕ I dm K sd 1 Máy hàn hồ VN 2 22 0,7 36,46 0,2 quang1 2 Lò điện2 VN 1 25 21,74 1 3 Máy cưa2 8531 2 4 6,09 4 MBA chỉnh VN 2 93 38,1 lưa bán dẫn 5 Quạt gió VN 1 0,8 1,3 0,7 1 Máy cưa 1 8531 2 1 3,48 2 Máy doa PA274 1 2 4,78 3 Khoan bàn 1 NC12A 1 3 3,47 2 4 Máy cưa2 8531 1 4 6,08 5 Mài hai đá2 VN 1 5 2,39 6 Khoan đứng 2118 2 6 4,78 7 Quạt gió VN 1 0,8 1,3 0,7 1 Máy bào VN 2 9 9,78 3 2 Mài tròn vạn 3A130 2 11 6,08 năng 3 Khoan bàn3 PA274 3 12 2,6 4 Quạt gió VN 2 0,8 1,3 0,7 1 Máy dập đinh VN 2 6,08 13 2 Máy cuốn VN 1 14 4,78 dây2 3 Máy phay Đức 1 27 9,78 vạn năng 4 Khoan bàn NC12A 2 26 3,47 4 5 Máy cưa 2 8531 1 4 6,08 6 máy tiện vạn 1K62A 1 91 30,43 năng 7 Quạt gió VN 2 0,8 1,3 0,7 §ACC§ 18 Líp ®iÖn1A-ND NguyÔn V¨n Tù Vò Quang Phè
 19. GVHD: Ph¹m Ngäc Kh¸nh 1 Tiện ren 1616 2 4 9,78 2 Tiện ren 136 1 7 30,43 3 Tiện cụt T.54 1 6 43,47 4 Máy bào VN 1 8 9,78 5 Máy mài vô LX 1 13 15,21 5 tâm 6 Máy phay Đức 1 28 9,78 vạn năng 7 Quạt gió VN 1 0,8 1,3 0,7 1 Máy bào 1 VN 1 17 9,78 2 Máy bào VN 1 20 43,47 6 giường2 3 Quạt gió VN 2 0,8 1,3 0,7 1 Máy đánh 8531 3 13 6,08 7 bóng 2 Mài thô1 PA274 2 15 2,6 3 Quạt gió VN 1 0,8 1,3 0,7 1 Máy cưa3 8531 1 13 2,39 2 Mài tròn vạn 3A130 3 9,78 8 năng 16 3 Khoan bàn 3 PA274 4 20 32,6 4 Quạt gió VN 2 0,8 1,3 0,7 1 Tiện ren 136 2 2 6,08 2 Tiện chuyên TCD 2 3 30,43 9 dùng 3 Tiện T630 2 16 31,73 4 Quạt gió VN 1 0,8 1,3 0,7 1 Máy uốn tôn 2 12 2,39 2 Máy hàn MPT 1 19 38,04 điểm1 10 3 Máy hàn HQ MPT 2 20 22,82 §ACC§ 19 Líp ®iÖn1A-ND NguyÔn V¨n Tù Vò Quang Phè
 20. GVHD: Ph¹m Ngäc Kh¸nh 4 Tiện T630 2 20 30,43 5 Quạt gió VN 1 1,3 0,8 0,7 II.Xác định phụ tải của các nhóm: 1.Xác định phụ tải của nhóm 1: - Số thiết bị của nhóm I là n=8 - Số thiết bị của nhóm I có công suất lớn hơn hoặc bằng1/2 thiết bị có công suất lớn nhất trong nhóm là n1=5 n1 5 n* = = = 0,625 n 8 -Tổng công suất của n thiết bị: P=2.24.0,7+10+2.2,8+2.25.0,7+0,6=82 (Kw) -Tổng công suất của n1 thiết bị: P1 = 78,6(Kw) P1 78,6 P* = = = 0,95 P 82 Tra theo bảng (1 - 9 ,T36 -TKCCĐ ) ta được: n * hq =f( n * , p * ) = f(0,625;0,95) = 0,63 -Số thiết bị dùng điện có hiệu quả : nhq = n * hq .n =0,63.8 = 5,04 -Hệ số sử dụng trung bình của nhóm I là §ACC§ 20 Líp ®iÖn1A-ND NguyÔn V¨n Tù Vò Quang Phè
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản