Đề tài " Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, tiến dến giải phóng giai cấp, giải phóng con người trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh "

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Kiệt | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:15

0
534
lượt xem
212
download

Đề tài " Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, tiến dến giải phóng giai cấp, giải phóng con người trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc, tiến dến giải phóng giai cấp, giải phóng con người trong hệ tư tưởng hồ chí minh "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, tiến dến giải phóng giai cấp, giải phóng con người trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh "

 1. Đề tài " Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, tiến dến giải phóng giai cấp, giải phóng con người trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh " 1
 2. MỤC LỤC MỞ ĐẦU ................................................................................................................................................ 4 1.Lý do ch ọn đề tài................................................................................................................................ 4 2.Đối tư ợng nghiên cứu ....................................................................................................................... 4 3.Ph ạm vi nghiên cứu ........................................................................................................................... 4 4.Phuơng pháp nghiên cứu .................................................................................................................. 5 5.Cấu trúc bài tiểu luận ........................................................................................................................ 5 NỘI DUNG.............................................................................................................................................. 6 Chương 1. Vấn đề giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải con người trong chủ nghĩa Mác- Lênin ...................................................................................................................................................... 6 Chương 2. Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mac-Lênin về vấn đề giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người vào các nư ớc thuộc địa. .......................................... 7 2.1 Tính chất và nhiệm vụ của cách mạng thuộc địa ......................................................................... 7 Chương 3. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo đường cách mạng vô sản, dư ới sự lãnh đạo của Đảng Cộng S ản................................................................................................10 3.1 Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo ..............................................................................................................................................................11 3.2. Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của toàn dân trên cơ sở liên minh công - nông ...................................................................................................................................................11 3.3. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc ..............................................................................12 3.4. Cách mạng giải phóng dân tộc ph ải được thực hiện bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng và lực lượng vũ trang của nhân dân ............................................13 Chương 4. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay ..............................................................................................................................................................15 KẾT LUẬN .............................................................................................................................................16 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................................17 2
 3. 3
 4. MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc cũng là giải phóng giai cấp, giải phóng con người chiếm một vị trí quan trọng trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây cũng là vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, giả i phóng giai cấp, giải phóng con người vừa là sự kế t hợp tinh hoa văn hoa văn hóa dân tộc và trí tuệ thời đạ i , vừa thể hiện tinh thần dân tộc, tự chủ sáng tạo của Người trong việc vận dụng những nguyên lý của Chủ nghĩa Mac Lenin vào hoàn cảnh Việt Nam. Chính vì vậ y tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người được coi là bước phát triển mới của học thuyết Mac Lenin về cách mạ ng thu ộc địa ở thời điểm các dân tộc bị dân tộc bị áp bức vùng lên đấu tranh cho độc lập, tự do. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có truyền thống yêu nước vì vậy tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc giúp ích rất nhiều cho quá trình học tập và tìm hiểu lịch sử dân tộc. Vì vậy tôi xin chọ n đề tài này vì đây là một vấ n đề quan trọng, cần thiết và luôn mang tính thời đạ i. 2.Đối tượng nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, tiến dến giải phóng giai cấp, giải phóng con ngườ i trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh. 3.Phạm vi nghiên cứu Hệ tư tưởng Hồ Chí Minh và rộng hơn là kho tàng lý luận Chủ ngh ĩa Mac Lênin. 4
 5. 4.Phuơng pháp nghiên cứu Tiểu luận được dựa trên những phương pháp: Phương pháp duy vật biện chứng Phương pháp thống kê Phương pháp trừu tượng Phương pháp logic Phương pháp lịch sử 5.Cấu trúc bài tiểu luận Ngoài phần mở đầu và phần kết luận cấu trúc bài tiểu luận gồm 3 chương: Chương 1. Vấn đề giải phóng dân tộc, giả i phóng giai cấp, giải con người trong chủ n ghĩa Mac -Lênin Chương 2. Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mac -Lênin về vấ n đề giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người vào các nước thu ộc địa. Chương 3. Cách mạng giả i phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo đường cách mạng vô sản, dưới s ự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản 5
 6. NỘI DUNG Chương 1. Vấn đề giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải con người trong chủ nghĩa Mác-Lênin C. Mác, Ph. Ăngghen đã nêu ra các quan điểm cơ bản có tính chất ph ương pháp luận để nhận thức và giải quyết những vấn đề về nguồn gốc, bản chất của vấn đề dân tộc, những quan hệ cơ bản của dân tộc, thái độ của giai cấp công nhân và đảng của nó với vấn đề dân tộc. Trên cơ sở những quan điểm này, Lênin đã phát triển lên thành một hệ thống lý luận toàn diện, sâu sắc về vấn đề dân tộc, làm cơ sở cho cương lĩnh, đường lối, chính sách của các đảng cộng sản kiểu mới về vấn đề dân tộc. Chủ nghĩa Mac - Lenin có sứ mệnh vạch rõ con đường và phương pháp đấu tranh dể giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Những vấn đề này đã được giai cấp vô sản vạch ra từ rất sớm. Trong thời kì chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa đế quốc. một trong những đặc điểm cơ bản là xâm chiếm thuộc địa, một số nước đế quốc biến 70% dân số thế giới thành thuộc địa, Lênin đã kế tục và phát triển sự nghiệp của Mác, Ăngghen khi thành lập Quốc tế I và Quốc tế II đại diện cho giai cấp công dân, cho phù hợp với tình hình mới, Quốc tế III, Quốc tế cộng sản do Lênin sáng lập đại diện cho giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức. Tuy nhiên trong công cuộc giải phóng Lênin vẫn cho rằng trước hết phải giải phóng giai cấp công nhân. 6
 7. Chương 2. Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mac-Lênin về vấn đề giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người vào các nước thuộc địa. Hồ Chí Minh cho rằng trong điều kiện các nước thuộc địa thì giả i phóng dân tộc là cơ sở để giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Trong quan hệ dân tộc và giai cấp thì đòi hỏi phải giải quyết thỏa đáng giữa lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp, thì trước hết là lợi ích giai cấp công nhân. Đây là một vấn đề lớn về lí luận và thực tiễn trước kia, hiện nay và cả tương lai. Suốt cuộc đời mình Hồ Chí Minh đã giải quyết thành công vấn đề dân tộc và giai cấp nói chung, giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp nói riêng. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đế n thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 2.1 Tính chất và nhiệm vụ của cách mạng thuộc địa Hồ Chí Minh nhận thấy sự phân hóa giai cấp thuộc địa khác với các nước phương tây. Các giai cấp ở thuộc địa có sự khác nhau ít nhiều, nhưng đều chung một số phận mất nước. Mâu thuẫn cơ bản ở các nước phương tây là giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, còn mâu thuẫn ch ủ yếu ở xã hộ i thuộc địa phương đông là dân tộc bị áp bức với chủ n ghĩa thực dân. Do vậy “cuộc đấu tranh giai cấp không diễn ra giống như các nước phương Tây”. Hồ Chí Minh đã phân tích:“xã hội phương Đông ,Ấn Độ hay Trung Quốc xét về mặt cấu trúc kinh tế không giống các xã hội phương Tây thời trung cổ cũng như thời cận đại,và đấu tranh giai cấp không quyết liệ bằng ở đây”.Do mâu thuẫn chủ yếu khác nhau nên tính chất cuộc đấu tranh cách mạng cũng khác nhau,nếu như ở các nước tư bản chủ n ghĩa phải tiến hành cuộc đấu tranh giai cấp thì ở các nước thuộc đ ịa trước hế t phải tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. 7
 8. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh,giả i phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu,trên hết,trước hết của cách mạng Việt Nam. Giải phóng dân tộc,xét về thực chất là đánh đổ ách thống trị,áp bức,xâm lược của đế quốc thực dân giành độc lập dân tộc,hình thành nhà nước dân tộc,độc lập và tự do lựa chọn con đường phát triển của dân tộc phù hợp với xu thế phát triển của thời đạ i,tiến bộ xã hội.Yêu cầu bức thiết của nhân dân các nước thuộc địa là độc lập dân tộc,trong phong trào cộng sản quốc tế có quan điể n cho rằng “ vấn đề cơ bản của cách mạng thuộc địa là vấn đề nông dân”. Và chủ trương vấn đề ruộng đất,nhấn mạnh đấu tranh giai cấp Ở các nước thuộc địa nông dân là nạn nhân chính của chính sách khai thác thuộc địa,bóc lột tô thuế và cướp đoạt ruộng đất,vì thế kẻ thù số một của nông dân là bọn đế quốc thực dân. Mâu thuẫn chủ yếu ở thuộc địa là mâu thuẫn dân tộc,quy định tính chất và nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng ở thuộc đ ịa là giải phóng dân tộc.Trong tác phẩm “Đường cách mệnh”Nguyễn Áí Quốc đã nhấn mạnh tính chất và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là giả i phóng dân tộc,Người nói rõ: “giai cấp nông dân là số lượng lớn nhất trong dân tộc nên giải phóng dân tộc chủ yếu là giả i phóng nông dân,nông dân có yêu cầu về ruộng đất.Khi tiến hành đánh đổ chủ nghĩa đế quốc,yêu cầu đó cũng phần nào được đáp ứng vì ruộng đất của bọn đế q uốc và tay sai sẽ thuộc về nông dân.Đế quốc và tay sai là kẻ thù số một của nông dân,lậ t đổ chế độ thuộc địa là nguyện vọng hàng đầu của nông dân.Tính chất và nhiệ m vụ của cách mạng Việt Nam càng được thể hiện rõ hơn trong Cương lĩnh chính tr ị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Áí Quốc soạn thảo.Tại hộ i nghị lần thư 8 ban chấp hành trung ương Đảng(5-1941) do Hồ Chí Minh chủ trì đã quyết định thành lập mặt trận Việt Minh thực hiện đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở liên minh công-nông,giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc,nhấn mạnh đó là nhiện vụ bức thiết nhất,chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất và chỉ tiến hành nhiêm vụ đó ở một mức độ nhất định,thích hợp nhằm phục vụ cho nhiệ m vụ giải phóng dân tộc.Trong 8
 9. kháng chiến chống thực dân Pháp,Người cũng đã nêu rõ và khẳng định “trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi,thông nhất,độc lập nhất định thành công”.Đó không những là quyết tâm mà còn là nhiệm vụ của cách mạng Việ t Nam bấ y giờ. 2.2 Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc Mục tiêu của cách mạng Việt Nam là đấu tranh giành độc lập dân tộc đưa đất nước đi lên chủ n ghĩa xã hội. Từ khi Nguyễn Áí Quốc tìm ra con đường cứu nước,tin tưởng vào chủ nghĩa Mac_Lênin và quốc tế thứ 3 thì mục tiêu giải phóng dân tộc ngày càng được thể hiện rõ hơn.mục tiêu cấp thiế t của câchs mạng thuộc địa chưa phải là giành quyền lợi riêng biệt cũa mổ i giai cấp mà quyền lợi chung của toàn dân tộc.đó là những mục tiêu của chiến lược đấu tranh dân tộc,phù hợp với xu thế của mỗi thời đạ i cách mạng chống đế quốc. Tuy nhiên do những hạn chế trong nhận thức và th ực tiễn của cách mạng thuộc đia,lạ i chịu ảnh hưởng của tư tưởng giáo điều,tả khuynh nhấn mạnh chiều đấu tranh giai cấp.hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng(10/1930) đả phê phán những quan điể m của Nguyển Áí Quốc,nhưng với bản lĩnh cách mạng kiên cường bám sát thực tiễ n Viêt Nam,kiên quyết chống giáo điều,tạ i Hội nghị lần thứ Tám ban chấp hành Trung Ương Đảng chủ trương thay đổ i chiến lược từ nhấn mạnh đấu tranh giai cấp sang đấu tranh giả i phóng dân tộc,hộ i nghị khẳng định cuộc cách mạng Đông Dương là hiện tại không phải là cuôc cách mạng tư sản dân quyền,cuộc cách mạng phả i giải quyết hai vấn đề:phản đế và điền địa n ữa mà là cuộc cách mạng chỉ giải quyết một vấn đề cần thiết “dân tộc giả i phóng” vậy thì cuộc cách mạng Đông Dương trong giai đoạn hiên tại là một cuộc cách mạng giải phóng”. Cuối cùng thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945 cũng như thắng lợi năm 1975 đã khẳng định dược đường lối giả i phóng dân tộc đúng đắn và tư tưởng đ ộc lập,tư do của Hồ Chí Minh.đem lạ i kết quả vô cùng ý nghĩa cho cách mạng Việ t Nam. 9
 10. Chương 3. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo đường cách mạng vô sản, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Từ cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, các phong trào yêu nước ở ViệtNam đã diễn ra hết sức sôi nổi nhưng kết cục đều bị thất bại vì chưa có đường lối và phương pháp đấu tranh đúng đắn. Trong cảnh nước mất nhà tan và cách mạng Việt Nam đang bị khủng hoảng về đường lối cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Gần 10 năm sau (1920), Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy cái "cẩm nang thần kỳ" cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh đã đặt cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam vào quỹ đạo cách mạng vô sản thế giới, coi cuộc cách mạng đó là một bộ phận khắng khít của cách mạng thế giới. Người viết: chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng đ ược dân tộc, cả hai cuộc giải phóng này ch ỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và cách mạng thế giới. Về sau này, Người kết luận: muốn cứu n ước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản, và cách mạng giải phóng dân tộc phải phát triển thành cách mạng xã h ội chủ nghĩa thì mới giành thắng lợi hoàn toàn. Trong hoạt động thực tiễn, Hồ Chí Minh luôn gắn mục tiêu độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhờ đó, cách mạng Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn và mang tầm vóc thời đại sâu sắc. Có thể khẳng định rằng, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là điểm khác biệt căn bản giữa con đường cứu nước của Hồ Chí Minh với các con đường cứu nước của các sĩ phu yêu nước trước đó. Đây là luận điểm trung tâm, xuyên 10
 11. suốt toàn bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngày nay, Đảng ta và dân tộc ta vẫn kiên định con đường cách mạng với mục tiêu mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn. 3.1 Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đặt dưới sự lãnh đạo của đảng của giai cấp công nhân. Đảng đó phải được xây dựng theo các nguyên tắc đảng kiểu mới của Lênin, được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác - Lênin: "Trước hết phải có đảng cách mệnh… Đảng có vững cách mệnh mới thành công… Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt… Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng ch ủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin". Như vậy Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định : cách nạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đặt dưới sự lãnh đạo cua Đảng của giai cấp công nhân, Đảng đó phải được xây dựng theo nguyên tắc Đảng kiểu mới của Lênin, được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác – Lênin. Các bậc tiền bối cách mạng bước đầu cũng đã nhận thức đ ược tầm quan trọng và vai trò của chính đảng cách mạng. Cụ Phan Chu Trinh cũng từng nói : muốn độc lập tự do , phải có đoàn thể. Phan Bội Châu thì đã tổ chức ra Đảng Việt Nam Quang Phục Hội , nhưng tất mọi việc đều không thành. 3.2. Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của toàn dân trên cơ sở liên minh công - nông Trong phạm vi của cách mạng giải phóng dân tộc mà đối tượng cần đánh đổ trước hết là bọn đế quốc và phong kiến tay sai nhằm giành lại độc lập dân tộc và dân chủ cho nhân dân, trước hết là nông dân, Người chủ trương vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân Việt Nam mất nước, trong một mặt trận dân tộc 11
 12. thống nhất rộng rãi nhằm huy động sức mạnh của toàn dân tộc đấu tranh giành độc lập, tự do. Theo Người, cách mạng giải phóng dân tộc là việc chung của dân chúng chứ không phải việc một hai người. Vì vậy, phải đoàn kết toàn dân, sĩ, nông, công, thương đều nhất trí chống lại cường quyền. Nh ưng trong sự tập hợp rộng rãi đó, không được quên cái cối lõi của nó là công - nông. Phải nhớ: công nông là người chủ cách mệnh. Công, nông là gốc cách mệnh. Trong Sách lược vắn tắt, Người viết : “Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản,trí thức,trung nông,Thanh niên , Tân việt….,để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp . Còn đối với bọn phú nông , trung, tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng , ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập . Bộ phận nào phản cách mạng thì phải đánh đổ ". Cũng cần phải thấy rằng trong khi chủ trương đoàn kết , tập hợp rộng rãi các lực lượng dân tộc chống đế quốc , Hồ chí Minh vẫn nhắc nhở chúng ta phải quán triệt quan điểm giai cấp:"Công nông là gốc là gốc cách mạng; còn học trò , nhà buôn nhỏ , điền chủ cũng bị tư sản áp bức, song không cực khổ bằng công nông ; ba hạng ấy chỉ là bầu bạn cách mệnh của công nông thôi ". Và trong khi liên lạc với các giai cấp , phải hết sức cẩn thận, không khi nào nhượng bộ một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào con đường thoả hiệp. 3.3. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản đã trở thành chủ nghĩa đế quốc. Chúng vừa tranh giành nhau trong việc xâu xé thuộc địa, vừa liên kết với nhau trong việc đàn áp phong trào đấu tranh giành độc lập của các dân tộc thuộc địa. Trong cuộc đấu tranh tự giải phóng, giai cấp vô sản ở chính quốc và nhân dân các dân tộc thuộc địa có chung một kẻ thù. Nhận thức được điều đó, từ đầu những 12
 13. năm 20 của thế kỷ XX, Người cho rằng: chủ nghĩa đế quốc là một con đỉa có hai vòi, một vòi bám vào chính quốc, một vòi bám vào thuộc địa. Muốn đánh bại chủ nghĩa đế quốc phải đồng thời cắt cả hai vòi của nó đi, tức là phải kết hợp cách mạng vô sản ở chính quốc với cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa, phải xem cách mạng ở thuộc địa nh ư là "một trong những cái cánh của cách mạng vô sản", phát triển nhịp nhàng với cách mạng vô sản. Mặc dù trong phong trào cộng sản quốc tế đã từng tồn tại quan điểm xem thắng lợi của cách mạng thuộc địa phụ thuộc trực tiếp vào thắng lợi vô sản ở chính quốc, song do nhận thức và vận dụng công thức của Mác : "Sự giải phóng của giai cấp công nhân phải là s ự nghiệp của bản thân giai cấp công nhân" , do nhận thức được thuộc địa là một khâu yếu trong hệ thống của chủ nghĩa đế quốc, do đánh giá đúng sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, ngay từ năm 1924, Người cho rằng: cách mạng thuộc địa không những không phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở chính quốc mà còn có thể giành thắng lợi trước, và "trong khi thủ tiêu một trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế quốc, họ có thể giúp đỡ những người anh em mình ở phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn". Đây là một quan điểm sáng tạo, có giá trị lý luận và thực tiễn rất to lớn, một cống hiến rất quan trọng vào kho tàng lý luận Mác - Lênin, đã được phong trào cách mạng giải phóng dân tộc thế giới chứng minh là hoàn toàn đúng đắn. 3.4. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng và lực lượng vũ trang của nhân dân Ngay từ đầu những năm 1924, trong Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ, Người đã đề cập khả năng một cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Đông Dương. 13
 14. Tháng 5 - 1941, Hội nghị lần 8 Ban chấp hành Trung ương khoá I do Người chủ trì đã đ ưa ra nhận định: cuộc cách mạng Đông Dương kết thúc bằng một cuộc khởi nghĩa vũ trang, mở đầu có thể là bằng một cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương… mà mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn. Để chuẩn bị tiến tời khởi nghĩa vũ trang, Hồ Chí Minh cùng với Trung ương Đảng chỉ đạo xây dựng căn cứ địa, đào tạo, huấn luyện cán bộ, xây dựng các tổ chức chính trị của quần chúng, lập ra các đội du kích vũ trang, chủ động đón thời cơ, chớp thời cơ, phát động Tổng khởi nghĩa. Do vậy, ta đã giành được chính quyền trong Cách mạng tháng Tám trong cả nước chỉ có hơn 10 ngày. Tư tưởng bạo lực cách mạng với phương thức khởi nghĩa dân tộc, chiến tranh nhân dân và chiến tranh giải phóng dân tộc là một luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh. Trên đây là những luận điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Ngoài ra còn có các luận điểm như về vị trí của cách mạng thuộc địa, về vấn đề liên minh quốc tế. 14
 15. Chương 4. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay Con người Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, gắn kết cộng đồng, có ý chí kiên cường, bất khuất không chịu làm nô lệ, không cam phận nghèo hèn… Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc là chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược, d ưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, tinh thần yêu nước đã được phát huy cao độ, biến thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng vô song, đưa đến thắng lợi vĩ đại, đưa cả nước đi lên chủ ngh ĩa xã hội. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, truyền thống quý báu ấy cần được tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ, biến nó thành một nguồn nội lực vô tận để đưa đất nước vượt qua mọi nguy cơ, thử thách, vững bước tiến lên. Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề dân tộc, đề cao sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, nhưng Người cũng luôn luôn đứng vững trên quan điểm giai cấp để nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc. Đây là quan điểm có tính nguyên tắc mà chúng ta cần vận dụng quán triệt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Luôn luôn khẳng định vai trò lịch sử của giai cấp công nhân, vai trò lãnh đạo duy nhất của đảng của giai cấp công nhân trong quá trình cách mạng Việt Nam từ giải phóng dân tộc đi tới chủ nghĩa xã hội - một đảng phụng sự nhân dân, phụng sự dân tộc. Đại đoàn kết dân tộc rộng rãi với nhiều hình thức tổ chức và phương thức hoạt động đa dạng dựa trên nền tảng liên minh công - nông và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đấu tranh giành và giữ vững chính quyền, cần thiết phải biết sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng bằng phương pháp khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân để chống lại bạo lực phản cách mạng của kẻ thù.Mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộ i.Chúng ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội nhằm 15
 16. mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", nhân dân ấm no, hạnh phúc. KẾT LUẬN Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng dân tộc mang nhiều luận điểm sáng tạo,làm phong phú đường lối đấu tranh cách mạng của Đảng góp phần vô cùng to lớn vào giá trị thực tiễn và lý luận Hồ Chí Minh đã định đoạt con đường cách mạng giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản.Người đã vận dụng kết hợp khai hóa vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp và gắn độc lập dân tộc với định hướng chủ nghĩa xã hội.Vì vậ y lý luận cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh là mộ t hệ thống những luận điếm sáng tạo và lý luận đó luôn đúng đắn.Cũng chính lý luận ấy đã làm phong phú them chủ nghĩa Mác-LêNin về cách mạng thuộc đ ịa. Hồ Chí Minh đã từng bước tiến hành cách mạng giả i phóng dân tộc một cách hết sức độc đáo,sáng tạo thấm nhuần tính nhân văn.Đó là phương pháp khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân.Người đã vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết 16
 17. LêNin về cách mạng thuộc địa thành hệ thống luận điể m mới mẽ sáng tạo.Chính Hồ Chí Minh đãlàm chuyển hóa tính cách mạng từ việc tập hợp các thanh niên yêu nước dẫn dắt họ đi theo đất nước.Chúng ta phải biế t khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước trên lập trường giai cấp công nhân,cùng nhau xây dựng mối đoàn kết toàn dân,giữa các dân tộc an hem.Góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh dân chủ công bằng xã hội văn minh,sánh vai được với các cường quốc trên thế giới DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Đề c ương môn học tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ giáo dục đào tạo theo công văn 23/QĐ của Bộ giáo dục và Đào tạo, 8/2003. 2. Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh của Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương, NXB Chính tr ị Quốc gia, Hà Nội, 2003. 3. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ giáo dục và Đào tạo, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005. 4. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2003. 17
 18. 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản