intTypePromotion=1

Đề tài môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Luận điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc Cách mạng Giải phóng dân tộc cần được tiến hành một cách chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc

Chia sẻ: Hậu Hồ | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:8

0
289
lượt xem
34
download

Đề tài môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Luận điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc Cách mạng Giải phóng dân tộc cần được tiến hành một cách chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Luận điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc "Cách mạng Giải phóng dân tộc cần được tiến hành một cách chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc" nhằm phân tích luận điểm đúng đắn và sáng tạo trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của chủ tịch Hồ Chí Minh đó là: Cách mạng Giải phóng dân tộc cần được tiến hành một cách chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Luận điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc Cách mạng Giải phóng dân tộc cần được tiến hành một cách chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc

  1. I.M ở Đ ầ u Việt Nam ta là một dân tộc có truyền thống yêu n ước, qu ật cường ngoại xăm trong lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của ông ta. Từ thực tiễn chống giặc ngoại xâm ông cha ta đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu. Trí tuệ đánh giặc cứu nước là một trong những đỉnh cao của trí tuệ Việt Nam. Ra đi tìm đường cứu nước Hcm đã mang theo trí tuệ đó của dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh là môt hệ thông quan điêm toan diên và ̣ ́ ̉ ̀ ̣ sâu săc về những vân đề cơ ban cua cach mang Viêt Nam. ́ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ Trong hệ thông quan điêm đó có nhiêu luân điêm hêt s ức sang ́ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ́ tao, thể hiên sự vân dung và phat triên sang tạo chủ nghia Mac ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̃ ́ Lênin vao hoan canh cụ thể ở nước ta. Những luân điêm sang ̀ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ tao cua Hồ Chí Minh rât phong phu, đa dang, bao quat nhiêu ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̀ măt, nhiêu linh vực, đã được thực tiên cach mang Viêt Nam ̣ ̀ ̃ ̃ ́ ̣ ̣ chứng minh tinh đung đăn và giá trị to lớn. Trong bai viêt nay, ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ tôi xin đề câp đên môt trong những luân điêm sang tao cua Hô ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ Chí Minh về cach mang giai phong dân tôc, đó là luân ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ điêm: Cach mang giai phong dân tôc cân được tiến hành 1 ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ cách chủ đông, sang tao và có khả năng gianh thăng lợi ̣ ́ ̣ ̀ ́ trước cach mang vô san ở chinh quôc. ́ ̣ ̉ ́ ́
  2. II. Nội Dung Như chúng ta đã biết, Mac - Ăngghen là những người đã sang ́ ́ lâp ra hoc thuyêt cach mang và khoa hoc cua giai câp vô san. ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ Bằng lý luận triêt hoc, kinh kế chinh trị hoc và chủ nghia xã hôi ́ ̣ ́ ̣ ̃ ̣ khoa hoc, hai ông đã vach rõ ban chât boc lôt và tât yêu diêt ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ vong cua chủ nghia tư ban, vach rõ vai trò sứ mênh lich s ử cua ̉ ̃ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ giai câp vô san và con đường đâu tranh giai câp cua giai câp vô ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ san và quân chung lao đông chông giai câp tư san - con đường ̉ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̉ cach mang vô san để thủ tiêu xã hôi cu, xây dựng xã hôi mới. ́ ̣ ̉ ̣ ̃ ̣ Tuy nhiên, do điêu kiên lich sử quy đinh, Mac và Ăngghen tập ̀ ̣ ̣ ̣ ́ trung nghiên cứu từ thực tiễn xã hội châu Âu, nên chưa có điêu ̀ kiên ban nhiêu về cach mang giai phong dân tôc ở thuôc đia, cac ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ông mới chỉ băt đâu tiêp cân vân đề dân tôc, thuôc đia ở môt số ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ trường hợp cá biêt (Ba Lan, Airơlen). Noi chung, quan điêm ̣ ́ ̉
  3. cua cac ông la: khi giai câp vô san ở chinh quôc gianh đ ược ̉ ́ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̀ chinh quyên thì đương nhiên cac dân tôc thuôc đia sẽ được giai ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ phong. Lênin sinh ra và hoat đông trong thời kỳ chủ nghia tư ban phat ̣ ̣ ̃ ̉ ́ triên sang giai đoan đế quôc chủ nghia. Ngoai mâu thuân cơ ban ̉ ̣ ́ ̃ ̀ ̃ ̉ giữa giai câp vô san với giai câp tư san ở cac nước tư ban chu ̉ ́ ̉ ́ ̉ ́ ̉ nghia, trên thế giới đã xuât hiên và phat triên ngay cang gay găt ̃ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ́ mâu thuân giữa cac dân tôc thuôc đia và phụ thuôc v ới chu ̉ ̃ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ nghia đế quôc thực dân. Vì vây, nêu như ở giai đoan trước, ̃ ́ ̣ ́ ̣ Mac - Ăngghen chưa quan tâm nhiêu đên cach mang giai phong ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ́ dân tôc, thì ở giai đoan đế quôc chủ nghia, Lênin chú ý nhiêu ̣ ̣ ́ ̃ ̀ đên vân đề dân tôc thuôc đia và cach mang giai phong dân tôc. ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̣ Lênin nhân ra vai trò to lớn cua hệ thông thuôc đia thê ́ gi ới ̣ ̉ ́ ̣ ̣ trong viêc nuôi sông và duy trì chủ nghia tư ban, tiêm năng cach ̣ ́ ̃ ̉ ̀ ́ mang cua nhân dân cac nước thuôc đia, từ đó đi đên khăng ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̉ đinh: Cach mang giai phong dân tôc trở thanh môt bộ phân cua ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ cach mang vô san thế giới, cua toan bộ quá trinh cach mang thê ́ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ giới noi chung. Tuy nhiên, khi xac nhân con đường phat triên ́ ́ ̣ ́ ̉ cua cach mang thuôc đia, cả Lênin và những người lãnh đạo ̉ ́ ̣ ̣ ̣
  4. của Quôc tế công san vân nhân manh môt chiêu đên sự tac đông ́ ̣ ̉ ̃ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ cua cach mang vô san ở chinh quôc đôi với cach mang thuôc ̉ ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ đia, đăt cach mang thuôc đia phụ thuôc vao cach mang vô san ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ chinh quôc và cach mang giai phong dân tôc chỉ có thể gianh ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ thăng lợi khi cach mang vô san chinh quôc thăng lợi. Quan ́ ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ điêm nay, chưa nhận thức hết tinh chủ đông, sang tao cua cac ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ phong trao cach mang ở thuôc đia. ̀ ́ ̣ ̣ ̣ Nhờ đứng vững trên quan điêm cua chủ nghia Mac - Lênin, ̉ ̉ ̃ ́ xuât phat từ nhu câu, đăc điêm cua cac nước thuôc đia noi ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ́ chung và Viêt Nam noi riêng để tiêp thu và vân dung chu ̉ nghia ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̃ Mac - Lênin, nên từ năm 1924, Hồ Chí Minh đã từ phân tich s ự ́ ́ khac biêt giữa châu Á và châu Âu mà đưa ra kiên nghi ̣ v ới ́ ̣ ́ Quôc tế công san : “Xem xet lai chủ nghia Mac về cơ sở lich sử ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̃ ́ ̣ cua no, cung cố nó băng dân tôc hoc phương Đông” và “đưa ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ thêm vao đó những tư liêu mà Mac ở thời minh không thể có ̀ ̣ ́ ̀ được”. *Lý Luận:
  5. Chép tiếp trong trang nhung.pgh ^_^ ………………………………………………………………… ……….. Kết Luận: Luân điêm này cua Hồ Chí Minh đã có ý nghia ̣ ̉ ̉ ̃ chỉ đao thực tiên rât quan trong. Đó là cơ sở để Đang ta tin ̣ ̃ ́ ̣ ̉ tưởng và quyêt tâm tổ chức lanh đao nhân dân Viêt Nam đứng ́ ̃ ̣ ̣ lên lam cach mang để tự giai phong khoi ach đế quôc xâm lược ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ́ và khoi ngheo nan lac hâu. Đó cung chinh là cơ sở cua tinh thân ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ̃ ́ ̉ ̀ đôc lâp tự chu, tự lực, tự cường cua nhân dân Viêt Nam trong ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ sự nghiêp cach mang. Nhờ tinh thân đó mà cach mang Viêt ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣
  6. Nam gianh được nhiêu th¾ng lợi to lớn. Thực tế là sự nghiêp ̀ ̀ ̣ giai phong cua dân tôc Viêt Nam không phai giai quyêt ở Phap ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ́ hay ở Nhât, ở Mỹ mà là ở Viêt Nam, là do thanh quả cuôc đâu ̣ ̣ ̀ ̣ ́ tranh lâu dai cua nhân dân Viêt Nam dưới sự lanh đao cua Đang ̀ ̉ ̣ ̃ ̣ ̉ ̉ công san Viêt Nam. Tât nhiên, trong cuôc đâu tranh để đi đên ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ́ thăng lợi cua nhân dân Viêt Nam không thể không noi t ới vai ́ ̉ ̣ ́ trò cua đoan kêt quôc tê, đăc biêt là đoan kêt với giai câp vô san ̉ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̉ và nhân dân lao đông ở chinh những nước có bon đế quôc, thực ̣ ́ ̣ ́ dân đi xâm lược, nô dich, nhưng trong sự đoan kêt đo, cach ̣ ̀ ́ ́ ́ mang Viêt Nam vân luôn tich cực chủ đông, không ỷ lai vao bên ̣ ̣ ̃ ́ ̣ ̣ ̀ ngoai và đã thực hiên theo đung phương châm Hồ Chí Minh đã ̀ ̣ ́ từng đưa ra là “đem sức ta mà giai phong cho ta”. Và cach ̉ ́ ́ mang nước ta đã gianh thăng lợi trước cach mang vô san ở ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̉ Phap, Nhât, My; đã gop phân thuc đây phong trao đấu tranh của ́ ̣ ̃ ́ ̀ ́ ̉ ̀ giai câp công nhân, nhân dân lao đông cac nước đó và cac nước ́ ̣ ́ ́ khac trong cuôc đâu tranh để đi đên giai phong hoan toan. ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̀ ̀
  7. Trong thời kỳ hiên nay, khi đât nước đang thực hiên công cuôc ̣ ́ ̣ ̣ đôi mới vì chủ nghia xã hôi, thế giới đang bước vao kỷ nguyên ̉ ̃ ̣ ̀ mới, kỷ nguyên toan câu hoa thì luân điêm đó cua Hồ Chí Minh ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ vân con nguyên giá tri, dân tôc Viêt Nam khi tham gia toan câu ̃ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ hoa cân phai nêu cao tinh thân chủ đông, tich c ực, khai thac tôt ́ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ́ những tiêm năng nôi lực đông thời tranh thủ s ự đoan kêt, giup ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ́ đỡ cua quôc tê, nhưng không bị đông và ỷ lai bên ngoai. ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̀
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2