intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề thi Đại học môn Hóa - Mã đề 004

Chia sẻ: Nguyen Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

502
lượt xem
229
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đề thi Đại học môn Hóa mã đề 004, đề thi tham khảo gồm các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn tổng hợp kiến thức đã học và rút ra được những kinh nghiệm hữu ích khi làm bài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Đại học môn Hóa - Mã đề 004

  1. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 004 ðÁP ÁN ð THI ð I H C Môn thi: Hoá h c - Không Phân ban Mã ñ : 004 Th i gian làm bài: 90 phút S câu tr c nghi m: 50 H , tên thí sinh:....................................................................................... S báo danh:…........................... Câu 1. Dãy s p x p nào sau ñây ñúng v i chi u tăng d n ñ phân c c c a liên k t: A. HF < HCl < HBr < HI B. HI < HBr < HCl < HF C. HCl < HF < HBr < HI D. HCl < HBr < HF < HI Câu 2. Trong quá trình s n xu t gang, x y ra ph n ng: Fe2O3 (r) + 3CO (k) 2Fe (r) + 3CO2 (k) ∆H > 0 Cho các bi n pháp: 1. Tăng nhi t ñ ph n ng 2. Tăng áp su t chung c a h 3. Gi m nhi t ñ ph n ng 4. Dùng ch t xúc tác Y u t giúp tăng hi u su t c a ph n ng trên là: A. (1) B. (1), (2), (4) C. (3) D. (2), (3), (4) Câu 3. Cho 4 dung d ch trong su t, m i dung d ch ch ch a m t lo i cation và m t lo i anion trong s các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các dung d ch ñó là: A. AgNO3, BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3 B. AgCl, Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2CO3 C. AgNO3, BaCl2, Al2(CO3)3, Na2SO4 D. Ag2CO3, Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, NaNO3 Câu 4. Lưu huỳnh tác d ng v i axit sunfuric ñ c, nóng: S + 2H2SO4  → 3SO2 + 2H2O Trong ph n ng này, t l s nguyên t lưu huỳnh b kh : s nguyên t lưu huỳnh b oxi hóa là: A. 1 : 2 B. 1 : 3 C. 3 : 1 D. 2 : 1 Câu 5. Cho các kim lo i: Cu; Al; Fe; Au; Ag. Dãy g m các kim lo i ñư c s p x p theo chi u tăng d n tính d n ñi n c a kim lo i (t trái sang ph i) là: A. Fe < Au < Al < Cu < Ag B. Fe < Al < Au < Cu < Ag C. Fe < Al < Cu < Ag < Au D. Al < Fe < Au < Ag < Cu Câu 6. Cho a mol NO2 h p th hoàn toàn vào dung d ch ch a a mol NaOH. Dung d ch thu ñư c có giá tr pH là A. pH = 7 B. pH > 7 C. pH < 7 D. Ph thu c vào a Câu 7. Natri, kali, canxi ñư c s n xu t trong công nghi p b ng cách nào sau ñây? A. Phương pháp th y luy n B. Phương pháp nhi t luy n C. Phương pháp nhi t phân D. ði n phân h p ch t nóng ch y Câu 8. Ch n m t ch t thích h p dư i ñây ñ phân bi t ba ch t sau: Al, Mg, Al2O3 A. Dung d ch HCl B. Dung d ch CuCl2 C. Dung d ch HNO3 loãng D. Dung d ch NaOH Câu 9. Cho m t lư ng s t dư tan trong HNO3 loãng thu ñư c dung d ch X có màu nâu nh t. H i trong X ch y u có nh ng h p ch t gì cho dư i ñây? A. Fe(NO)3 + HNO3 + H2O B. Fe(NO3)2 + HNO3 + H2O C. Fe(NO3)2 + Fe(NO3)3 + H2O D. Fe(NO3)2 + H2O Câu 10. T ph n ng hóa h c sau: Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag Ch ra phát bi u ñúng ? A. Fe2+ có tính kh m nh hơn Ag B. Fe3+ có tính oxi hóa m nh hơn Ag+ 2+ 3+ C. Fe có tính oxi hóa m nh hơn Fe D. Ag+ có tính kh y u hơn Fe2+ Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 1/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  2. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 004 Câu 11. Ch ñung 1 thu c th nào dư i ñây có th phân bi t ñư c các dung d ch không màu: AlCl3, ZnCl2, MgCl2, FeSO4, Fe(NO3)3, NaCl ñ ng trong các l m t nhãn. A. Dung d ch NaOH B. Dung d ch Na2CO3 C. Dung d ch Ba(OH)2 D. Dung d ch NH3 Câu 12. Ph n ng Cu + H+ + NO3-  → Cu2+ + NO + H2O H s c a các ch t theo th t là: A. 1; 4; 1; 1; 1; 2 B. 3; 8; 2; 3; 1; 6 C. 3; 8; 2; 3; 2; 4 D. 2; 12; 3; 2; 3; 6 Câu 13. Cho ph n ng hóa h c: CO (k) + Cl2 (k) COCl2 (k) Bi t r ng nhi t ñ T, n ng ñ cân b ng c a CO là 0,2M và c a Cl2 là 0,3M và h ng s cân b ng là 4M-1. N ng ñ cân b ng c a ch t t o thành (COCl2) nhi t ñ T c a ph n ng có giá tr nào dư i ñây? A. 0,015 M B. 0,24 M C. 0,3 M D. 0,5 M Câu 14. Tr n 3 dung d ch H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M; HCl 0,3M v i nh ng th tích b ng nhau thu ñư c dung d ch A. L y 300 ml dung d ch A cho ph n ng v i V lít dung d ch B g m NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu ñư c dung d ch C có pH = 2. Giá tr V là: A. 0,424 lít B. 0,414 lít C. 0,214 lít D. 0,134 lít Câu 15. Nguyên t kh i trung bình c a ñ ng kim lo i là 63,546. Trong t nhiên t n t i hai lo i ñ ng v 65 63 65 ñ ng là 29 Cu, 29 Cu. Thành ph n % c a 29 Cu theo s nguyên t là: A. 27,3% B. 26,7% C. 26,3% D. 23,7% Câu 16. Cho 6 gam Cu kim lo i tác d ng v i 120 ml dung d ch A g m HNO3 1M và H2SO4 0,5M thu ñư c V lít khí NO ñi u ki n tiêu chu n. Xác ñ nh V (ml): A. 1,344 ml B. 0,672 ml C. 0,0672 ml D. ðáp án khác. Câu 17. Hòa tan hoàn toàn 10,0 gam h n h p hai kim lo i trong dung d ch HCl dư th y t o ra 2,24 lít khí H2 (ñktc). Cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c m gam mu i khan. Giá tr c a m là A. 17,1 gam B. 13,55 gam C. 10,0 gam D. Không tính ñư c Câu 18. Hòa tan m gam h n h p X (g m Al, Fe, Zn và Mg) b ng dung d ch HCl dư. Sau ph n ng, kh i lư ng dung d ch axit tăng thêm (m – 2) gam. Kh i lư ng (gam) c a mu i t o thành trong dung d ch là: A. m + 34,5 B. m + 35,5 C. m + 69 D. m + 71 Câu 19. Cho 1 gam b t s t ti p xúc v i oxi m t th i gian, th y kh i lư ng b t vư t quá 1,41 gam. N u ch t o thành m t oxit s t duy nh t thì oxit ñó là: A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. Không xác ñ nh ñư c Câu 20. Cho 100 ml dung d ch h n h p CuSO4 1M và Al2(SO4)3 1M tác d ng v i dung d ch NaOH dư, l c l y k t t a ñem nung ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c ch t r n có kh i lư ng là A. 18,2 gam B. 10,2 gam C. 9,8 gam D. 8,0 gam Câu 21. Chia 20 gam h n h p X g m Al, Fe, Cu thành hai ph n b ng nhau. Ph n 1 tác d ng h t v i dung d ch HCl thu ñư c 5,6 lít khí (ñktc). Ph n 2 cho vào dung d ch NaOH dư thu ñư c 3,36 lít khí (ñktc). % kh i lư ng Cu có trong h n h p là: A. 8,5% B. 13% C. 16% D. 17% Câu 22. Nung nóng hoàn toàn 28,9 gam h n h p KNO3 và Cu(NO3)2. H n h p khí sinh ra ñư c d n vào nư c l y dư thì còn 1,12 lít khí (ñktc) không b h p th (coi oxi không tan trong nư c). % kh i lư ng KNO3 trong h n h p ban ñ u là: A. 92,53% B. 65,05% C. 34,95% D. 17,47% Câu 23. Hòa tan 4 gam h n h p g m Fe và kim lo i X (hóa tr II, ñ ng trư c H trong dãy ñi n hóa) b ng dung d ch HCl dư, thu ñư c 2,24 lít khí H2 (ñktc). M t khác ñ hòa tan 2,4 gam X thì c n dùng chưa ñ n 250 ml dung d ch HCl 1M. X là kim lo i nào dư i ñây ? A. Ca B. Mg C. Be D. Zn Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 2/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  3. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 004 Câu 24. Hòa tan hoàn toàn 13,92 gam Fe3O4 b ng dung d ch HNO3 thu ñư c 448 ml khí NxOy (ñktc). Xác ñ nh NxOy? A. NO B. N2O C. NO2 D. N2O5 Câu 25. ð t m t lư ng Al trong 6,72 lít O2. Ch t r n thu ñư c sau ph n ng cho hòa tan hoàn toàn vào dung d ch HCl th y bay ra 6,72 lít H2. Các th tích khí ño (ñktc). Kh i lư ng Al ñã dùng là A. 5,4 gam B. 8,1 gam C. 10,8 gam D. 16,2 gam Câu 26. Phát bi u nào sau ñây chưa chính xác? A. Tính ch t c a các ch t ph thu c vào thành ph n phân t và c u t o hóa h c B. Các ch t là ñ ng phân c a nhau thì có cùng công th c phân t C. Các ch t có cùng kh i lư ng phân t là ñ ng phân c a nhau D. S xen ph tr c t o thành liên k t σ, s xen ph bên t o thành liên k t π Câu 27. Các rư u b c 1, 2, 3 ñư c phân bi t b i nhóm OH liên k t v i nguyên t C có: 5. s th t trong m ch là 1, 2, 3 6. s liên k t v i nguyên t H là 1, 2, 3 7. b c tương ng là 1, 2, 3 8. c A, B, C ñ u sai Câu 28. Hai ch t A, B có cùng công th c phân t C4H10O. Bi t: - Khi th c hi n ph n ng tách nư c (H2SO4 ñ c, 180oC), m i ch t ch t o m t anken - Khi oxi hóa A, B b ng oxi (Cu, to), m i ch t cho m t anñehit - Khi cho anken t o thành t B h p nư c (H+) thì cho ancol b c 1 và b c 3 Tên g i c a A, B l n lư t là? A. 2-metylpropanol-2 và butanol-1 B. butanol-1 và 2-metylpropanol-1 C. butanol-2 và 2-metylpropanol-1 D. 2-metylpropanol-1 và butanol-1 Câu 29. Dãy t t c các ch t ñ u ph n ng v i HCOOH là: A. AgNO3/NH3, CH3NH2, C2H5OH, KOH, Na2CO3 B. NH3, K, Cu, NaOH, O2, H2 C. Na2O, NaCl, Fe, CH3OH, C2H5Cl D. CH3NH2, C2H5OH, KOH, NaCl Câu 30. Cho các ch t sau: CH3COOH (A), C2H5COOH (B), CH3COOCH3 (C), CH3CH2CH2OH (D). Chi u tăng d n nhi t ñ sôi (t trái qua ph i) c a các ch t trên là: A. D, A, C, B B. C, D, A, B C. A, C, D, B D. D, A, C, B Câu 31. Hai este A, B là d n xu t c a benzen có công th c phân t là C9H8O2. A và B ñ u c ng h p v i Br2 theo t l mol 1:1. A tác d ng v i dung d ch NaOH cho 1 mu i và 1 anñehit. B tác d ng v i dung d ch NaOH dư cho 2 mu i và nư c. Công th c c u t o c a A và B l n lư t là: A. HOOC – C6H4 – CH = CH2 và CH2 = CH – COOC6H5 B. C6H5COOCH = CH2 và C6H5 – CH = CH – COOH C. HCOOC6H4CH = CH2 và HCOOCH = CH – C6H5 D. C6H5COOCH = CH2 và CH2 = CH – COOC6H5 Câu 32. Ph n ng nào sau ñây không dùng ñ ch ng minh ñ c ñi m c u t o phân t c a glucozơ: A. Hòa tan Cu(OH)2 ñ ch ng minh phân t có nhi u nhóm ch c – OH B. Ph n ng v i 5 phân t CH3COOH ñ ch ng minh có 5 nhóm OH trong phân t C. Tác d ng v i Na ñ ch ng minh phân t có nhóm OH D. Ph n ng tráng gương ñ ch ng t trong phân t glucozơ có nhóm ch c – CHO. Câu 33. Ch n câu ñúng trong các câu sau: A. Rư u ña ch c hòa tan Cu(OH)2 t o thành dung d ch màu xanh. B. Khi oxi hóa rư u no ñơn ch c thì thu ñư c anñehit C. ðun nóng rư u metylic v i H2SO4 ñ c 1700C thu ñư c ete D. Phương pháp chung ñi u ch rư u no, ñơn ch c b c 1 là cho anken c ng nư c. Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 3/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  4. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 004 Câu 34. Khi cho dung d ch etylamin tác d ng v i dung d ch FeCl3 x y ra hi n tư ng nào sau ñây ? A. Hơi thoát ra làm xanh gi y quỳ m B. Có k t t a ñ nâu xu t hi n C. Có khói tr ng C2H5NH3Cl bay ra D. Có k t t a tr ng C2H5NH3Cl t o thành Câu 35. Cho polime có công th c c u t o: ( CH2 CH )n OH ð ñi u ch tr c ti p s n ph m trên có th dùng polime tương ng v i ch t nào dư i ñây ? A. CH2 = CH – COOCH3 B. CH2 = CH – COOH C. CH3COO – CH = CH2 D. CH2 = CH – Cl Câu 36. ð t cháy 0,15 gam ch t h u cơ A thu ñư c 0,22 gam CO2, 0,18 gam H2O và 56 ml N2 (ñktc). Bi t t kh i hơi c a A so v i oxi là 1,875. Công th c phân t c a A là: A. CH4N B. C2H8N2 C. C3H10N D. ñáp án khác Câu 37. Cho m gam h n h p X g m 2 ancol no, ñơn ch c k ti p nhau trong cùng dãy ñ ng ñ ng tác d ng v i Na dư thu ñư c 0,448 lít H2 (ñktc). ð t cháy hoàn toàn m gam X thu ñư c 2,24 lít CO2 (ñktc). Công th c phân t c a hai ancol là A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C3H7OH và C4H9OH D. C4H9OH và C5H11OH Câu 38. ð t cháy hoàn toàn a gam h n h p các este no, ñơn ch c, m ch h . S n ph m cháy ñư c d n vào bình ñ ng dung d ch nư c vôi trong th y kh i lư ng bình tăng 6,2 gam. S mol CO2 và H2O t o ra là A. 0,05 và 0,05 B. 0,05 và 0,1 C. 0,1 và 0,1 D. 0,1 và 0,15 Câu 39. H n h p X có 2 este ñơn ch c A và B là ñ ng phân c a nhau. 5,7 gam h n h p X tác d ng v a h t v i 100 ml dung d ch NaOH 0,5M thoát ra h n h p Y có hai rư u b n, cùng s nguyên t cacbon trong phân t . Y k t h p v a h t ít hơn 0,06 gam H2. Công th c este là A. C2H3COOC3H7 và C3H7COOC2H5 B. C3H5COOC3H7 và C3H7COOC3H5 C. C3H5COOC2H5 và C3H7COOC2H3 D. C2H3COOC3H7 và C2H5COOC3H5 Câu 40. Cho X là m t aminoaxit. Khi cho 0,01 mol X tác d ng v i HCl thì dùng h t 80 ml dung d ch HCl 0,125M và thu ñư c 1,835 gam mu i khan. Còn khi cho 0,01 mol X tác d ng v i dung d ch NaOH thì c n dùng 25 gam dung d ch NaOH 3,2%. Công th c c u t o c a X là: A. NH2C3H6COOH B. (NH2)2C5H10COOOH C. NH2C3H4(COOH)2 D. NH2C3H5(COOH)2 Câu 41. Th y phân m gam tinh b t, s m ph m thu ñư c ñem lên men ñ s n xu t ancol etylic, toàn b khí CO2 sinh ra cho qua dung d ch Ca(OH)2 dư, thu ñư c 750 gam k t t a. N u hi u su t quá trình s n xu t ancol etylic là 80% thì m có giá tr : A. 486 gam B. 607,5 gam C. 759,4 gam D. 949,2 gam Câu 42. H n h p X có C2H5OH, C2H5COOH, CH3CHO trong ñó C2H5OH chi m 50% theo s mol. ð t cháy m gam h n h p X thu ñư c 3,06 gam H2O và 3,136 lít CO2 (ñktc). M t khác 13,2 gam h n h p X th c hi n ph n ng tráng b c th y có p gam Ag k t t a. P có giá tr : A. 6,48 gam B. 8,64 gam C. 9,72 gam D. 10,8 gam Câu 43. X m ch h có công th c C3Hy. M t bình có dung tích không ñ i ch a h n h p khí g m X và O2 dư 1500C có áp su t 2 atm. B t tia l a ñi n ñ ñ t cháy X sau ñó ñưa bình v 1500C, áp su t bình v n là 2atm. Ngư i ta tr n 9,6 gam X v i hiñro r i cho qua bình ñ ng Ni nung nóng (H = 100%) thì thu ñư c h n h p Y. Kh i lư ng mol trung bình c a Y có giá tr là: A. 42,5 B. 46,5 C. 48,5 D. 52,5 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 4/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  5. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 004 Câu 44. H n h p X g m HCOOH và CH3COOH tr n theo t l mol 1:1. L y 10,6 gam h n h p X tác d ng v i 11,5 gam C2H5OH có H2SO4 ñ c làm xúc tác thu ñư c m gam este (H = 80%). Giá tr c a m là: A. 12,96 B. 13,96 C. 14,08 D. K t qu khác Câu 45. Oxi hóa hoàn toàn m gam m t h n h p X g m anñehit axetic và anñehit fomic b ng oxi thu ñư c h n h p Y. T kh i hơi c a Y so v i X b ng a. Kho ng bi n thiên c a a là: A. 1,36 < a < 1,60 B. 1,36 < a < 1,5 C. 1,30 < a < 1,53 D. 1,36 < a < 1,53 Câu 46. Xà phòng hóa hoàn toàn 0,08 mol h n h p hai este ñơn ch c A, B (MA < MB) c n dùng h t 110 ml dung d ch NaOH 1M thu ñư c h n h p hai mu i, ñ ng th i thu ñư c 2,9 gam rư u D, rư u này không b n bi n thành anñehit. Xác ñ nh công th c c u t o hai este: A. CH3 – COO – CH = CH – CH3 và CH3 – COO – C6H4 – CH3 B. CH3 – COO – CH2 – CH = CH3 và CH3 – COO – C6H4 – CH3 C. CH3 – COO – CH = CH2 và CH3 – COO – CH2 – C6H5 D. CH3 – COO – CH = CH2 và CH3 – COO – C6H4 – CH3 Câu 47. H p ch t h u cơ A công th c phân t d ng CxHyOz trong ñó oxi chi m 29,09% v kh i lư ng. Bi t A tác d ng v i NaOH theo t l mol 1 : 2 và tác d ng v i Br2 trong dung d ch theo t l 1 : 3. Tên g i c a A là: A. o – ñihiñroxibenzen B. m – ñihiñroxibenzen C. p – ñihiñroxibenzen D. axit benzoic Câu 48. ðun nóng 5,8 gam h n h p A g m C2H2 và H2 trong bình kín v i xúc tác thích h p thu ñư c h n h p khí B. D n khí B qua bình ñ ng dung d ch Br2 dư th y kh i lư ng bình tăng 1,2 gam và còn l i h n h p khí Y. Kh i lư ng c a h n h p khí Y là: A. 2,3 gam B. 3,5 gam C. 4,6 gam D. 7,0 gam Câu 49. M t h n h p g m hai anñehit X và Y k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng c a anñehit no, ñơn ch c, m ch h (khác HCHO). Cho 1,02 gam h n h p trên ph n ng v i dung d ch AgNO3/NH3 dư thu ñư c 4,32 gam Ag kim lo i (hi u su t 100%). Công th c c u t o c a X và Y l n lư t là: A. HCHO, CH3CHO B. CH3CHO, C2H5CHO C. C2H5CHO, C3H7CHO D. C3H7CHO, C4H9CHO Câu 50. H n h p M g m 2 ch t h u cơ X, Y k ti p nhau trong cùng dãy ñ ng ñ ng, phân t c a chúng ch có m t lo i nhóm ch c. ð t cháy hoàn toàn h n h p M, cho toàn b s n ph m cháy (ch có CO2 và H2O) vào dung d ch nư c vôi trong dư, th y kh i lư ng bình tăng 5,24 gam và t o ra 7 gam ch t k t t a. Công th c c u t o c a X, Y l n lư t là: A. CH3OH và C2H5OH B. HCOOH và CH3COOH C. C2H4(OH)2 và HOCH2CH2CH2OH D. C2H4(OH)2 và HOCH2CH(OH)CH3 Cho: H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108. Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 5/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2