intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề thi Đại học môn Hóa - Mã đề 003

Chia sẻ: Nguyen Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

436
lượt xem
238
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đề thi Đại học môn Hóa mã đề 003, tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, ôn thi dành cho các bạn học sinh và các thí sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh Đại học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Đại học môn Hóa - Mã đề 003

  1. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 003 ð THI ð I H C Môn thi: Hoá h c - Không Phân ban Mã ñ : 003 Th i gian làm bài: 90 phút S câu tr c nghi m: 50 H , tên thí sinh:....................................................................................... S báo danh:................................ Câu 1. T ng s h t proton, nơtron, electron trong 2 nguyên t kim lo i A và B là 142, trong ñó t ng s h t mang ñi n nhi u hơn t ng s h t không mang ñi n là 42. S h t mang ñi n c a nguyên t B nhi u hơn c a A là 12. Hai kim lo i A, B l n lư t là: A. Ca, Fe B. Na, K C. Mg, Fe D. K, Ca Câu 2. Nguyên t X có phân l p electron ngoài cùng là: 3p4. Hãy xác ñ nh câu sai trong các câu sau khi nói v nguyên t X: A. L p ngoài cùng c a X có 6 electron B. H t nhân nguyên t X có 16 electron C. X n m nhóm IVA D. Trong b ng tu n hoàn X n m chu kì 3 Câu 3. S n xu t amomiac trong công nghi p d a trên phương trình hóa h c sau: N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k) ∆H = -92 kJ/mol Cân b ng hóa h c s chuy n d ch v phía t o ra amoniac nhi u hơn n u: A. Gi m áp su t chung và nhi t ñ c a h B. Gi m n ng ñ khí nitơ và khí hiñro C. Tăng nhi t ñ c a h D. Tăng áp su t chung c a h Câu 4. Cho các ph n ng sau: HCl + H2O  → H3O+ + Cl- (1) + - NH3 + H2O NH4 + OH (2) CuSO4 + 5H2O  → CuSO4.5H2O (3) HSO3- + H2O H3O+ + SO32- (4) HSO3- + H2O H2SO3 + OH- (5) Theo Bronxtet, H2O ñóng vai trò là axit trong các ph n ng: A. (1), (2), (3) B. (2), (5) C. (2), (3), (4), (5) D. (1), (4), (5) Câu 5. Dung d ch X ch a Na2SO4 0,05M, NaCl 0,05M và KCl 0,1M. Ph i dùng h n h p mu i nào sau ñây ñ pha ch dung d ch X: A. KCl và Na2SO4 B. KCl và NaHSO4 C. NaCl và K2SO4 D. NaCl và KHSO4 Câu 6. H p th hoàn toàn 1,12 lit khí SO2 (ñktc) vào 150 ml dung d ch NaOH 1M. Cô c n dung d ch áp su t và nhi t ñ th p thì thu ñư c: A. H n h p 2 mu i NaHSO3, Na2SO3 B. H n h p 2 ch t NaOH, Na2SO3 C. H n h p 2 mu i NaHSO3, Na2SO3 và NaOH dư D. Các phương án trên ñ u sai Câu 7. Nung nóng hoàn toàn 27,3 gam h n h p NaNO3, Cu(NO3)2. H n h p khí thoát ra ñư c d n vào nư c dư thì th y có 1,12 lít khí (ñktc) không b h p th (lư ng O2 hòa tan không ñáng k ). Kh i lư ng Cu(NO3)2 trong h n h p ban ñ u là: A. 18,8 gam B. 10,2 gam C. 8,6 gam D. 4,4 gam Câu 8. Cho các ion kim lo i sau: Fe3+; Fe2+; Zn2+; Ni2+; H+; Ag+. Chi u tăng d n tính oxi hóa c a các ion là: A. Zn2+ < Fe2+ < H+ < Ni2+ < Fe3+ < Ag+ B. Zn2+ < Fe2+ < Ni2+ < H+ < Fe3+ < Ag+ 2+ 2+ 2+ + + 3+ C. Zn < Fe < Ni < H < Ag < Fe D. Fe2+ < Zn2+ < H+ < Ni2+ < Fe3+ < Ag+ Câu 9. ð tách nhanh Al ra kh i h n h p b t g m Mg, Al, Zn có th dùng hóa ch t nào sau ñây? A. H2SO4 loãng B. H2SO4 ñ c, ngu i C. Dung d ch NaOH, khí CO2 D. Dung d ch NH3 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 1/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  2. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 003 Câu 10. ði n phân m t dung d ch ch a h n h p g m HCl, CuCl2, NaCl v i ñi n c c trơ, có màng ngăn. K t lu n nào dư i ñây không ñúng? A. K t thúc ñi n phân, pH c a dung d ch tăng so v i ban ñ u B. Th t các ch t b ñi n phân là CuCl2, HCl, (NaCl và H2O) C. Quá trình ñi n phân NaCl ñi kèm v i s tăng pH c a dung d ch D. Quá trình ñi n phân HCl ñi kèm v i s gi m pH c a dung d ch Câu 11. M t ph n ng hóa h c có d ng: 2A (k) + B (k) 2C (k) ∆H < 0 Hãy cho bi t các bi n pháp c n ti n hành ñ cân b ng chuy n d ch theo chi u thu n ? A. Tăng áp su t chung c a h B. Gi m nhi t ñ C. Dùng ch t xúc tác thích h p D. Tăng áp su t chung và gi m nhi t ñ c a h Câu 12. Có 3 dung d ch h n h p: a. NaHCO3 + Na2CO3 b. NaHCO3 + Na2SO4 c. Na2CO3 + Na2SO4 Ch dùng thêm m t c p ch t nào trong s các c p ch t cho dư i ñây ñ có th phân bi t ñư c các dung d ch h n h p trên? A. Dung d ch HNO3 và dung d ch KNO3 B. Dung d ch HCl và dung d ch KNO3 C. Dung d ch HNO3 và dung d ch Ba(NO3)2 D. Dung d ch Ba(OH)2 dư Câu 13. Hòa tan hoàn toàn 31,2 gam h n h p X g m Al, Al2O3 trong dung d ch NaOH dư thu ñư c 0,6 mol khí H2. H i thành ph n % c a Al2O3 trong X có giá tr nào sau ñây A. 34,62% B. 65,38% C. 89,20% D. 94,60% Câu 14. Hòa tan 174 gam h n h p g m hai mu i cacbonat và sunfit c a cùng m t kim lo i ki m vào dung d ch HCl dư. Toàn b khí thoát ra ñư c h p th t i thi u b i 500 ml dung d ch KOH 3M. Xác ñ nh kim lo i ki m ? A. Li B. Na C. K D. Rb Câu 15. Hòa tan 10 gam h n h p g m FeSO4 và Fe2(SO4)3 vào nư c thu ñư c dung d ch X. X ph n ng hoàn toàn v i 100 ml dung d ch KMnO4 0,1M trong môi trư ng axit. Thành ph n % v kh i lư ng c a Fe2(SO4)3 trong h n h p ban ñ u là: A. 15,2% B. 24% C. 76% D. 84,8% Câu 16. Oxi hóa ch m m gam Fe ngoài không khí thu ñư c 12 gam h n h p A g m FeO, Fe3O4, Fe2O3 và Fe dư. Hòa tan A v a ñ b i 200 ml dung d ch HNO3 thu ñư c 2,24 lít NO duy nh t (ñktc). Tính m và n ng ñ mol/l c a dung d ch HNO3 A. 7,75 gam và 2M B. 7,75 gam và 3,2M C. 10,08 gam và 2M D. 10,08 gam và 3,2M Câu 17. ð kh hoàn toàn 17,6 gam h n h p Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 c n v a ñ 2,24 lít CO (ñktc). Kh i lư ng Fe thu ñư c là: A. 14,4 gam B. 16 gam C. 19,2 gam D. 20,8 gam Câu 18. Hòa tan 16,275 gam h n h p X g m CuSO4 và AlCl3 vào nư c thu ñư c dung d ch A. Chia A làm 2 ph n b ng nhau: – Ph n 1 cho ph n ng v i dung d ch BaCl2 dư thu ñư c 6,99 gam k t t a – Ph n 2 cho ph n ng v i dung d ch NaOH dư thu ñư c k t t a, l c k t t a, nung ñ n kh i lư ng không ñ i nh n ñư c m gam ch t r n. Giá tr c a m là: A. 2,4 gam B. 2,94 gam C. 3,675 gam D. 4,8 gam Câu 19. ði n phân dung d ch h n h p HCl, NaCl, FeCl3, CuCl2. Trình t ñi n phân catot là: A. Cu2+ > Fe3+ > H+ (axit) > Na+ > H+ (H2O) B. Fe3+ > Cu2+ > H+ (axit) > H+ (H2O) 3+ 2+ + 2+ + C. Fe > Cu > H (axit) > Fe > H (H2O) D. Cu2+ > Fe3+ > Fe2+ > H+ (axit) > H+ (H2O) Câu 20. Cho 6,5 gam Zn vào 120 ml dung d ch ch a ñ ng th i HNO3 1M và H2SO4 0,5M ch thu ñư c khí NO duy nh t và dung d ch B ch g m các mu i. Kh i lư ng mu i khan trong dung d ch B là a gam. ðem cô c n dung d ch B thu ñư c b gam mu i khan. So sánh a và b: A. a > b B. a < b C. a = b D. Chưa xác ñ nh ñư c Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 2/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  3. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 003 Câu 21. Hòa tan h n h p g m 6,4 gam CuO và 16 gam Fe2O3 trong 160 ml dung d ch H2SO4 2M ñ n ph n ng hoàn toàn. Sau ph n ng th y có m gam ch t r n không tan. Giá tr c a m là: A. 3,2 gam B. 4,8 gam C. 4,8 ≥ m ≥ 3,2 D. 4,8 > m > 3,2 Câu 22. Th i hơi nư c qua than nóng ñ thu ñư c h n h p khí A khô (H2, CO, CO2). Cho A qua dung d ch Ca(OH)2 thì còn l i h n h p khí B khô (H2, CO). M t lư ng khí B tác d ng v a h t 8,96 gam CuO th y t o thành 1,26 gam nư c. %CO2 (theo V) trong A là: A. 20% B. 11,11% C. 29,16% D. 30,12% Câu 23. M t h n h p X g m 0,04 mol Al và 0,06 mol Mg. N u ñem h n h p này hòa tan hoàn toàn trong HNO3 ñ c thu ñư c 0,03 mol s n ph m X do s kh c a N+5. N u ñem h n h p ñó hòa tan trong H2SO4 ñ c, nóng cũng thu ñư c 0,03 mol s n ph m Y do s kh c a S+6. X và Y là: A. NO2 và H2S B. NO2 và SO2 C. NO và SO2 D. NH4NO3 và H2S Câu 24. Cho 2 gam h n h p A (Mg, Al, Fe, Zn) tác d ng HCl dư gi i phóng 0,1 gam khí; 2 gam A tác d ng Cl2 dư thu ñư c 5,763 gam h n h p mu i. %Fe trong A là: A. 22,4% B. 19,2% C. 16,8% D. 14% Câu 25. Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam h n h p A g m Fe2O3, MgO, ZnO b ng 300 ml dung d ch H2SO4 0,1M (v a ñ ). Cô c n c n th n dung d ch thu ñư c sau ph n ng thì lư ng mu i sunfat thu ñư c là: A. 5,15 gam B. 5,21 gam C. 5,51 gam D. 5,69 gam Câu 26. Công th c nào sau ñây cho bi t ñ y ñ các thông tin v h p ch t h u cơ? A. công th c t ng quát B. công th c ñơn gi n nh t C. công th c c u t o D. công th c phân t Câu 27. ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol h n h p g m CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và C4H10 thu ñư c 3,136 lít CO2 (ñktc) và 4,14 gam H2O. S mol c a ankan và anken trong h n h p l n lư t là: A. 0,09 và 0,01 B. 0,08 và 0,02 C. 0,02 và 0,08 D. 0,01 và 0,09 Câu 28. M t hiñrocacbon A m ch th ng có công th c phân t là C6H6. Khi cho A tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 thì thu ñư c h p ch t h u cơ B có MB – MA = 214u. Công th c c u t o c a A là A. CH ≡ C – CH2 – CH2 – C ≡ CH B. CH3 – C ≡ C – CH2 – C ≡ CH C. CH3 – CH2 – C ≡ C – C ≡ CH D. CH ≡ C – CH(CH3) – C ≡ CH Câu 29. Ancol 3-metylbutanol-2 có công th c c u t o nào sau ñây? A. CH3 CH CH2 CH2 OH B. CH3 CH CH CH3 CH3 CH3 OH C. CH3 D. CH3 CH3 C CH CH3 CH3 CH C CH3 CH3 OH CH3 OH Câu 30. Khi ñun ancol v i H2SO4 ñ c 1700C thu ñư c 3 anken ñ u có cùng công th c phân t là C6H12. Hiñro hóa 3 anken ñó ñ u thu ñư c 2–metylpentan. Công th c c u t o c a ancol ñó là: A. CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH(OH) – CH3 B. HO – CH2 – CH(CH3) – CH2 – CH2 – CH3 C. (CH3)2 – CH – CH2 – CH2 – CH2 – OH D. (CH3)2 – C(OH) – CH2 – CH2 – CH3 Câu 31. A, B là hai ancol no, ñơn ch c, k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng. Cho h n h p g m 1,6 gam A và 2,3 gam B tác d ng h t v i Na thu ñư c 1,12 lít H2 (ñktc). A, B có công th c phân t l n lư t là: A. CH3OH; C2H5OH B. C2H5OH; C3H7OH C. C3H7OH; C4H9OH D. C4H9OH; C5H11OH Câu 32. Cho các ch t sau: CH3COOH, CH3CHO, C6H6, C6H5COOH. Chi u gi m d n (t trái qua ph i) kh năng hòa tan trong nư c c a các ch t trên là: A. CH3COOH, CH3CHO, C6H5COOH, C6H6 B. CH3COOH, C6H5COOH, CH3CHO, C6H6 C. C6H5COOH, CH3COOH, CH3CHO, C6H6 D. CH3COOH, C6H5COOH, C6H6, CH3CHO Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 3/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  4. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 003 Câu 33. Cho 4 axit: CH3COOH (X), Cl2CHCOOH (Y), ClCH2COOH (Z), BrCH2COOH (T). Chi u tăng d n tính axit c a các axit trên là: A. Y, Z, T, X B. X, Z, T, Y C. X, T, Z, Y D. T, Z, Y, X Câu 34. X là h n h p g m axetanñehit và propanñehit. ð t cháy hoàn toàn X t o ra 0,8 mol CO2. Cho X tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 dư thu ñư c 64,8 gam Ag. Kh i lư ng c a h n h p X là: A. 16 gam B. 25 gam C. 32 gam D. 40 gam Câu 35. Cho 5 h p ch t sau: CH3 – CHCl2 (1); CH3 – COO – CH = CH2 (2); CH3 – COOCH2 – CH = CH2 (3) CH3 – COOCH3 (4); CH3 – CH2 – CH(OH) – Cl (5); Ch t nào th y phân trong môi trư ng ki m t o s n ph m có kh năng tham gia ph n ng tráng gương? A. (2), (3), (4) B. (2), (3) (5) C. (1), (2), (5) D. (1), (3), (4) Câu 36. Xà phòng hóa m t este no, ñơn ch c A b ng m t lư ng v a ñ dung d ch NaOH ch thu ñư c m t s n ph m duy nh t B. Nung B v i vôi tôi xút thu ñư c rư u D và mu i vô cơ. ð t cháy hoàn toàn rư u D thu ñư c CO2 và H2O có t l th tích 3:4. Bi t A có m ch cacbon không phân nhánh, công th c c u t o c a A là O O A. CH2 C B. CH3 CH C CH2 O CH2 CH2 O C. HOCH2CH2CH2COOCH3 D. A ho c B Câu 37. H n h p A g m các axit h u cơ no, ñơn ch c, m ch h và este no, ñơn ch c, m ch h . ð ph n ng h t v i m gam A c n 400 ml dung d ch NaOH 0,5M. N u ñ t cháy hoàn toàn m gam h n h p này thì thu ñư c 0,6 mol CO2. Kh i lư ng H2O thu ñư c là: A. 5,4 gam B. 7,2 gam C. 10,8 gam D. 14,4 gam Câu 38. H p ch t C3H7O2N tác d ng ñư c v i NaOH, H2SO4 và làm m t màu dung d ch Br2 nên công th c c u t o h p lý c a h p ch t là: A. CH3 – CH(NH2) – CO – OH B. CH2(NH2) – CH2 – CO – OH C. CH2 = CH – COONH4 D. C A và B ñ u ñúng Câu 39. Cho 500 gam benzen ph n ng v i h n h p g m HNO3 ñ c và H2SO4 ñ c. Lư ng nitrobenzen t o thành ñư c kh thành anilin. Bi t r ng hi u su t m i ph n ng ñ u là 78%. Kh i lư ng anilin thu ñư c là: A. 362,7 gam B. 465 gam C. 596,2 gam D. 764,3 gam Câu 40. Cho 2,46 gam h n h p g m HCOOH, CH3COOH, C6H5OH tác d ng v a ñ v i 40 ml dung d ch NaOH 1M. T ng kh i lư ng mu i khan thu ñư c sau khi ph n ng là A. 3,52 gam B. 6,45 gam C. 8,42 gam D. k t qu khác Câu 41. Kh ng ñ nh nào sau ñây là ñúng ? A. Glucozơ là h p ch t ña ch c B. Saccarozơ và mantozơ là ñ ng phân c a nhau C. Tinh b t và xenlulozơ là ñ ng phân c a nhau vì cùng có thành ph n phân t (C6H10O5)n D. Tinh b t và xenlulozơ là polisaccarit, xenlulozơ d kéo thành s i nên tinh b t cũng d kéo s i Câu 42. Polime X có kh i lư ng mol phân t là 280000 gam/mol và h s trùng h p là n = 10000. X là: A. ( CH2 CH2 )n B. ( CF2 CF2 )n C. ( CH2 CH )n D. ( CH2 CH )n Cl CH3 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 4/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  5. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 003 Câu 43. Xenlulozơ trinitrat là ch t d cháyvà n m nh, ñư c ñi u ch t xenlulozơ và axit nitric. Cho H = 90%. Th tích axit nitric 99,67% (d = 1,25 g/ml) c n ñ s n xu t 53,46 kg xenlulozơ trinitrat là: A. 24,49 lít B. 24,58 lít C. 30,24 lít D. 30,34 lít Câu 44. Cho 1,52 gam h n h p hai ancol ñơn ch c là ñ ng ñ ng k ti p nhau tác d ng v i Na v a ñ , sau ph n ng thu ñư c 2,18 gam ch t r n. Công th c phân t c a hai ancol là: A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C3H5OH và C4H7OH D. C3H7OH và C4H9OH Câu 45. ð t cháy h n h p hai este no, ñơn ch c ta thu ñư c 1,8 gam H2O. Th y phân hoàn toàn h n h p 2 este trên ta thu ñư c h n h p X g m rư u và axit. N u ñ t cháy 1/2 h n h p X thì th tích CO2 thu ñư c là bao nhiêu? A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít Câu 46. ð t cháy hoàn toàn 2 amin no ñơn ch c m ch h ñ ng ñ ng liên ti p thu ñư c CO2 và H2O theo t l s mol là 1: 2. Công th c phân t c a hai amin là: A. CH5N và C2H7N B. C2H7N và C3H9N C. C3H9N và C4H11N D. C4H11N và C5H13N Câu 47. Cho 0,896 lít h n h p hai anken là ñ ng ñ ng liên ti p (ñktc) l i qua dung d ch brom dư. Kh i lư ng bình brom tăng thêm 2,0 gam. Công th c phân t c a hai anken là: A. C2H4 và C3H6 B. C3H6 và C4H8 C. C4H8 và C5H10 D. Phương án khác Câu 48. ð trung hòa 8,8 gam m t axit cacboxylic có m ch cacbon không phân nhánh thu c dãy ñ ng ñ ng c a axit axetic c n 100 ml dung d ch NaOH 1M. Công th c c u t o c a axit cacboxylic là: A. CH3 – CH2 – COOH B. CH3 – CH(CH3) – COOH C. CH3 – CH2 – CH2 – COOH D. CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – COOH Câu 49. ð t cháy hoàn toàn m gam h n h p hai ancol A và B thu c dãy ñ ng ñ ng c a ancol metylic ngư i ta thu ñư c 70,4 gam CO2 và 39,6 gam H2O. Giá tr c a m là: A. 16,6 gam B. 23,6 gam C. 33,2 gam D. 110 gam Câu 50. Cho 12,9 gam este E có công th c C4H6O2 vào 150 ml dung d ch NaOH 1,25M cô c n t i khô ñư c 13,8 gam c n khan. E có tên g i là: A. Metyl acrylat B. Vinyl axetat C. Etyl acrylat D. Allyl axetat Cho: H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137; Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 5/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2