Đề thi ĐH Sinh khối B 2002

Chia sẻ: Vuong Dinh Hieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
144
lượt xem
28
download

Đề thi ĐH Sinh khối B 2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi đh sinh khối b 2002', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi ĐH Sinh khối B 2002

  1. bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2002 ®Ò chÝnh thøc M«n thi: Sinh häc ( Thêi gian lµm bµi: 180 phót) ___________________________________ C©u 1. (§H: 2 ®iÓm; C§: 2,5 ®iÓm) 1 - Tr×nh bµy kh¸i niÖm vÒ nhÞp sinh häc; nªu vÝ dô vÒ sù thÝch nghi theo mïa cña sinh vËt ®èi víi m«i tr−êng. 2 - Nh©n tè sinh th¸i nµo t¹o nªn sù khëi ®éng cña nhÞp sinh häc theo mïa? Cho mét vÝ dô. 3 - Nªu vÝ dô minh häa nhÞp sinh häc cña sinh vËt mang tÝnh di truyÒn. C©u 2. (§H: 2 ®iÓm; C§: 2,5 ®iÓm) 1 - Tr×nh bµy quan niÖm cña §acuyn vÒ biÕn dÞ. 2 - V× sao nãi c¸c ®Æc ®iÓm thÝch nghi cña sinh vËt chØ cã tÝnh hîp lÝ t−¬ng ®èi? C©u3. (§H: 2 ®iÓm;C§: 2,5 ®iÓm) Mµu l«ng cña chã chÞu sù kiÓm so¸t cña 2 cÆp gen Bb vµ Ii n»m trªn 2 cÆp nhiÔm s¾c thÓ t−¬ng ®ång kh¸c nhau. Gen B quy ®Þnh mµu l«ng ®en vµ gen b quy ®Þnh mµu l«ng h¹t dÎ. Gen I øc chÕ sù t¹o thµnh s¾c tè ®èi víi c¸c gen B, b nªn khi gen nµy cã mÆt th× chã sÏ cã mµu l«ng tr¾ng, cßn gen i th× kh«ng t¹o s¾c tè vµ còng kh«ng øc chÕ sù biÓu hiÖn cña c¸c gen B, b. Ng−êi ta cho c¸c con chã ®Òu dÞ hîp tö vÒ c¶ hai cÆp gen nãi trªn giao phèi víi nhau. H·y x¸c ®Þnh: 1 - Quy luËt di truyÒn vÒ mµu s¾c l«ng cña chã. 2 - TØ lÖ ph©n li kiÓu gen vµ kiÓu h×nh cña c¸c c¸ thÓ ë thÕ hÖ F1. 3 - TØ lÖ chã cã mµu l«ng tr¾ng ®ång hîp tö vÒ c¶ hai cÆp gen ë thÕ hÖ F1. 4 - TØ lÖ ph©n li kiÓu h×nh cña c¸c c¸ thÓ ë F2 nhËn ®−îc do giao phèi ngÉu nhiªn gi÷a mét con chã cã mµu l«ng ®en víi mét con chã cã mµu l«ng h¹t dÎ cña F1. C©u 4. (§H: 2 ®iÓm; C§: 2,5 ®iÓm) ë cµ chua, gen A quy ®Þnh th©n cao, gen a quy ®Þnh th©n thÊp; gen B quy ®Þnh qu¶ trßn, gen b quy ®Þnh qu¶ bÇu dôc. TiÕn hµnh hai phÐp lai riªng rÏ gi÷a hai c©y cµ chua ®Òu cã th©n cao-qu¶ trßn víi c©y cµ chua th©n thÊp-qu¶ bÇu dôc. KÕt qu¶ ph©n tÝch kiÓu h×nh ë thÕ hÖ lai nhËn ®−îc tõ hai phÐp lai trªn cho thÊy bªn c¹nh hai kiÓu h×nh cña c¸c c©y bè mÑ cßn xuÊt hiÖn thªm hai kiÓu h×nh míi lµ nh÷ng c©y cµ chua th©n cao- qu¶ bÇu dôc vµ nh÷ng c©y cµ chua th©n thÊp-qu¶ trßn. Mçi kiÓu h×nh míi ®ã chiÕm tØ lÖ 10% ë phÐp lai thø nhÊt vµ 40 % ë phÐp lai thø hai. 1 - PhÐp lai nµy cã tªn gäi lµ g×? Tr×nh bµy néi dung phÐp lai ®ã. 2 - BiÖn luËn ®Ó x¸c ®Þnh kiÓu gen cña hai c©y cµ chua th©n cao- qu¶ trßn trong hai phÐp lai trªn. ViÕt s¬ ®å lai minh häa cho mçi phÐp lai. C©u 5. (§H: 2 ®iÓm). ThÝ sinh chØ thi cao ®¼ng kh«ng lµm c©u nµy. 1 - ThÓ dÞ béi lµ g×? 2 - Tr×nh bµy c¬ chÕ ph¸t sinh vµ hËu qu¶ cña nh÷ng thÓ dÞ béi liªn quan ®Õn nhiÔm s¾c thÓ giíi tÝnh ë ng−êi. 3 - Tr×nh bµy ph−¬ng ph¸p tÕ bµo trong nghiªn cøu di truyÒn ng−êi. ----------HÕt---------- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm Hä vµ tªn thÝ sinh: ................................ Sè b¸o danh:.............................
Đồng bộ tài khoản