intTypePromotion=3

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 11 năm 2020-2021

Chia sẻ: Nguyễn Hoang Anh | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:16

0
42
lượt xem
2
download

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 11 năm 2020-2021

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 11 năm 2020-2021 được biên soạn bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên và học sinh, phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi giữa học kỳ 2 môn Lịch sử lớp 11 năm 2020-2021

 1. SỞ GD & ĐT HÀ NỘI  KÌ THI GIỮA HỌC KỲ II NĂM 2020 – 2021 Trường THPT Vạn Xuân MÔN LỊCH SỬ 11 ( Đề thi gồm 02 trang ) Thời gian làm bài 45 phút Mã đề 101 ( Học sinh làm bài vào phiếu trả lời ) Phần 1: Trắc nghiệm (24 câu x 0.25 điểm = 6 điểm) Câu 1. Cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Lào, kéo dài suốt hơn 30 năm đầu thế kỉ XX là A. Khởi nghĩa Ong Kẹo B. Khởi nghĩa Commađam C. Khởi nghĩa Ong Kẹo và Commađam D. Khởi nghĩa Chậu Pachay Câu 2. Nét nổi bật của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á dưới sự lãnh  đạo của Đảng Cộng sản là A. Đấu tranh đòi các quyền lợi về chính trị B. Đấu tranh đòi các quyền lợi về kinh tế C. Nổ ra các cuộc khởi nghĩa vũ trang D. Thực hiện chủ trương “vô sản hóa” Câu 3. Ý nào không phản ánh đúng nét mới trong phong trào dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới   thứ nhất? A. Phong trào dân tộc tư sản có bước tiến rõ rệt B. Phong trào công nhân quốc tế phát triển mạnh C. Giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trị D. Xuất hiện khuynh hướng cách mạng mới – khuynh hướng cách mạng vô sản Câu 4. Đặc biệt, phong trào Ngũ tứ đã lôi cuốn được giai cấp nào tham gia? A. Công nhân        B. Nông dân C. Địa chủ        D. Trí thức, tiểu tư sản Câu 5. Lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ từ năm 1918 đến năm 1939 là lực lượng nào? A. Công hội        B. Tổ chức công đoàn C. Đảng Quốc đại       D. Các tướng lĩnh Câu 6. Để chống lại chiến dịch bất hợp tác của Đảng quốc đại, thực dân Anh đã thực hiện biện pháp nào để  chia rẽ hàng ngũ cách mạng? A. Chia để trị        B. Mua chuộc C. Khủng bố        D. Nhượng bộ Câu 7. Những chính sách cai trị và việc chính quyền thực dân Anh ăng cường bóc lột đối với nhân dân Ấn Độ  đã dẫn đến hậu quả gì? A. Các hình thức đấu tranh phong phú B. Phong trào tiêu biểu dâng cao C. Phong trào bất bạo động ngày càng lan rộng D. Mâu thuẫn xã hội ngày càng căng thẳng Câu 8. Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á là gì? A. Đòi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị, đòi dung tiếng mẹ đẻ trong nhà trường B. Đòi quyền tự do, dân sinh dân chủ C. Đánh đuổi đế quốc, đánh đổ phong kiến D. Đánh đổ phong kiến, đánh đuổi đế quốc Câu 9. Từ  sau phong trào Ngũ tứ, với sự giúp đỡ  của Quốc tế  Cộng sản, tổ chức chính trị  nào đã ra đời và   lãnh đạo phong trào cách mạng Trung Quốc? A. Đảng Cộng sản        B. Đảng Lập hiến C. Quốc dân Đảng        D. TQ Đồng minh hội Câu 10. Nội dung nào không phải là hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai? A. Khởi đầu của chiến tranh nguyên tử B. Thế giới có nhiều thay đổi căn bản C. Nhiều thành phố, làng mạc bị phá hủy  D.  Khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị  tàn  phế Câu 11. Liên minh chống phát xít hình thành năm 1942 thường được gọi là gì?
 2. A. Phe Trục        B. Phe Đồng minh C. Phe Liên minh        D. Phe Hiệp ước Câu 12. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, phong trào dân tộc ở các nước Đông Nam Á diễn ra như thế  nào? A. Dưới hình thức bất hợp tác        B. Sôi nổi, quyết liệt C. Bí mật        D. Hợp pháp Câu 13. Để cùng nhau chống chủ nghĩa phát xít, trong các năm 1936 – 1939, ở ba nước Đông Dương đã thành  lập A. Mặt trận Dân chủ Đông Dương B. Mặt trận Dân tộc Đông Dương C. Mặt trận Giải phóng Đông Dương D. Mặt trận Đoàn kết Đông Dương Câu 14. Lực lượng nào là trụ cột trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít? A. Nhân dân lao động ở các nước phá xít B. Nhân dân và Hồng quân Liên Xô C. Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh D. Nhân dân các nước thuộc địa Câu 15. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian: 1. Thực dân Pháp tăng cường chính sách khai thác thuộc địa ở Đông Dương; 2. Phong trào đấu tranh chống Pháp mạnh mẽ; 3. Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời đã mở ra thời kì phát triển mới của phong trào A. 1,2,3        B. 2,1,3 C. 3,2,1        D. 1,3,2 Câu 16. Trong quá trình đẩy lùi quân phát xít Đức, Hồng quân Liên Xô đã giải phóng được những nước nào? A. Đông Âu        B. Tây Âu C. Nam Âu        D. Bắc Âu Câu 17. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á phát triển với quy mô   như thế nào? A. Diễn ra ở ba nước Đông Dương B. Diễn ra ở hầu khắp các nước Đông Nam Á  C. Diễn ra chỉ ở nơi nào có Đảng Cộng sản lãnh đạo D. Diễn ra ở chỉ nơi có chính đảng của GCTS lãnh đạo Câu 18. Cho các dữ kiện sau: 1. Mở đầu vai trò cách mạng chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc; 2. Phong trào Ngũ tứ lôi cuốn đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia; 3. Đánh dấu bước chuyển của cách mạng. Hãy sắp xếp các dữ kiện trên theo đúng trật tự. A. 2, 3, 1        B. 1, 2, 3 C. 3, 2, 1       D. 2, 1, 3 Câu 19. Trong phong trào Ngũ tứ, giai cấp nào lần đầu tiên xuất hiện trên vũ đài chính trị như một cách mạng   độc lập? A. Tư sản        B. Nông dân C. Công nhân        D. Tiểu tư sản Câu 20. Bản chất sự liên kết các nước trong phe “Trục” là gì? A. Liên minh các nước thực dân B. Liên minh các nước tư bản dân chủ C. Liên minh các nước phát xít D. Liên minh các nước thuộc địa Câu 21. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào hánh 9­1939, với sự kiện khởi đầu là A. Quân đội Đức tấn công Ba Lan B. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức C. Đức tấn công Anh, Pháp D. Đức tấn công Liên Xô Câu 22. Mở đầu phong trào Ngũ tứ là cuộc đấu tranh của lực lượng nào? A. Công nhân B. Nông dân C. Học sinh, sinh viên        D. Binh lính Câu 23. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, phe “Trục” được hình thành gồm các nước A. Đức, Liên Xô, Anh  B. Đức, Italia, Nhật Bản C. Italia, Hunggari, Áo        D. Mĩ, Liên Xô, Anh
 3. Câu 24. Trận đánh có ý nghĩa bước ngoặt của Hồng quân Liên Xô chuyển từ phòng thủ sang tấn công là A. Trận Mátxcơva        B. Trận Cuốcxcơ C. Trận Xtalingrát        D. Trận công phá Béclin Phần 2: Tự luận (4 điểm) Câu 1:  Nguyên nhân bùng nổ  Chiến tranh thế  giới thứ  hai? So với Chiến tranh thế  giới thứ  nhất có gì  giống và khác nhau? Câu 2: Nêu đặc điểm của phong trào dân tộc Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ? Câu 3: Đảng cộng sản Trung Quốc được thành lập như thế nào? Nêu ý nghĩa của sự kiện này?
 4. SỞ GD & ĐT HÀ NỘI KÌ THI GIỮA HỌC KỲ II NĂM 2020 – 2021 Trường THPT Vạn Xuân MÔN LỊCH SỬ 11 ( Đề thi gồm 02 trang ) Thời gian làm bài 45 phút Mã đề 102 ( Học sinh làm bài vào phiếu trả lời ) Phần 1: Trắc nghiệm (24 câu x 0.25 điểm = 6 điểm) Câu 1. Phong trào Ngũ tứ đã giương cao khẩu hiệu: A. “Trung Quốc bất khả xâm phạm”. B. “ Đả đảo đế quốc xâm lược”. C. “Trung Quốc của người Trung Quốc”. D. “Trung Quốc độc lập muôn năm”. Câu 2. Phong trào Ngũ tứ được coi là A. Cách mạng dân chủ tư sản. B. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. C. Cách mạng vô sản. D. Cách mạng giải phóng dân tộc.. Câu 3. Sự ra đời của Đảng cộng sản ở các nước Đông Nam Á đã khẳng định điều gì? A. Cách mạng ở Đông Nam Á chấm dứt thời kì khủng hoảng về lãnh đạo. B. Giai cấp công nhân trở thành lực lượng chính trị quan trọng. C. Hình thành cao trào cách mạng. D. Chủ nghĩa Mác­Lê nin có điều kiện ảnh hưởng sâu rộng. Câu 4. Phong trào Ngũ tứ đã mở đầu cao trào cách mạng chống lại thế lực nào ở Trung Quốc? A. Đế quốc và tư sản mại bản. B. Đế quốc và phong kiến. C. Đế quốc và bọn phản cách mạng. D. Tư sản và phong kiến. Câu 5. Nguyên nhân nào thúc đẩy các quốc gia trên thế giới hình thành liên minh chống phát xít? A. Do uy tín của Liên Xô đã tập hợp được các nước khác B. Do hành động xâm lược, bành trướng của phe phát xít khiến thế giới lo ngại C. Do Anh, Mĩ đều thua nhiều trận trên chiến trường D. Do nhân dân các nước trên thế giới đoàn kết. Câu 6. Tháng 7/1921, ở Trung Quốc đã diễn ra sự kiện lịch sử gì? A. Cuộc chiến tranh Bắc phạt bùng nổ. B. Cuộc nội chiến Quốc­Cộng nổ ra. C. Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập. D. Chủ nghĩa Mác­Lênin được truyền bá vào TQ. Câu 7. Liên quân Mĩ – Anh và quân Đồng minh mử Mặt trận thứ hai ở Tây Âu bằng A. Cuộc tấn công vòng cung Cuốcxcơ (Liên Xô) B. Cuộc tấn công quân Nhật Bản ở Guađancanan trên Thái Bình Dương C. Cuộc đổ bộ Noócách mạngăngđi (Pháp) D. Cuộc đổ bộ đánh chiếm đảo Xixilia (Ialia) Câu 8. Mục tiêu đấu tranh mà giai cấp tư sản dân tộc đề ra trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á   là A. Đòi quyền lãnh đạo cách mạng. B. Đoàn kết các lược lượng để chống đế quốc.  C. Đấu tranh giành độc lập bằng hòa bình. D. Đòi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị. Câu 9. Sự kiện buộc Mĩ phải chấm dứt chính sách trung lập và tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai là A. Phát xít Đức tấn công Liên Xô B. Liên quân Anh – Mĩ giành thắng lợi ở En Alamen C. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô ở Xtalingrát D. Nhật Bản bất ngờ tập kích căn cứ của Mĩ ở Trân Châu Cảng
 5. Câu 10. Sau CTTG I, trước sự chèn ép của các nước đế  quốc, giai cấp nào ở khu vực Đông Nam Á đã hăng  hái đứng ra lập đảng phái, tổ chức chính trị đấu tranh? A. Tư sản dân tộc. B. Tư sản. C. Nông dân. D. Công nhân. Câu 11. Trận đánh có ý nghĩa bước ngoặt của Hồng quân Liên Xô chuyển từ phòng thủ sang tấn công là A. Trận Mátxcơva        B. Trận Cuốcxcơ C. Trận Xtalingrát        D. Trận công phá Béclin Câu 12. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp nào ở Đông Nam Á lớn mạnh cùng sự phát triển kinh tế  công thương nghiệp? A. Giai cấp công nhân. B. Giai cấp nông dân. C. Giai cấp TS dân tộc. D. Giai cấp TS mại bản. Câu 13. Đảng Cộng sản nước nào được thành lập đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế  giới  thứ nhất? A. Đảng CS Việt Nam. B. Đảng CS Phi­lip­pin. C. Đảng CS Mã Lai. D. Đảng CS In­đô­nê­xi­a. Câu 14. Trong những năm 1930, các Đảng CS lần lượt ra đời ở những nước nào thuộc khu vực Đông Nam Á? A. Việt Nam, Mã Lai, Xiêm, Phi­lip­pin. B. Việt Nam, In­đô­nê­xi­a, Xiêm. C. Việt Nam, Lào, Cam­pu­chia, Mã lai. D. Việt Nam, Mã Lai, Lào, In­đô­nê­xi­a. Câu 15. Sau phong trào Ngũ tứ, giai cấp nào nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Trung Quốc? A. Nông dân. B. Tiểu tư sản. C. Tư sản. D. Vô sản. Câu 16. Ngày 4/5/1919, ở Trung Quốc diễn ra. A. Phong trào Ngũ Tứ. B. Cuộc chiến tranh Bắc phạt. C. Nội chiến Quốc­Cộng. D. Cuộc Vạn lí trường chinh.  Câu 17. Văn kiện quốc tế đánh dấu sự cam kết của 26 quốc gia cùng nhau chống chủ nghĩa phát xít vào năm  1942 tại Oasinhtơn là A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản B. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền C. Tuyên ngôn Hòa bình D. Tuyện ngôn Liên hợp quốc Câu 18. Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ những năm 1918­1929 đặt dưới sự lãnh đạo của A. Đảng Quốc đại. B. Đảng Cộng sản. C. Đảng Quốc xã. D. Đảng tự do. Câu 19. Trong quá trình đẩy lùi quân phát xít Đức, Hồng quân Liên Xô đã giải phóng được những nước nào? A. Đông Âu        B. Tây Âu C. Nam Âu        D. Bắc Âu Câu 20. Lực lượng chính tham gia vào phong trào Ngũ tứ ngay từ ngày đầu bùng nổ là A. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản. B. Sinh viên yêu nước ở Bắc Kinh. C. Tư sản dân tộc và nông dân. D. Tất cả các tầng lớp nhân dân. Câu 21. Liên minh chống phát xít hình thành năm 1942 thường được gọi là gì? A. Phe Trục        B. Phe Đồng minh C. Phe Liên minh        D. Phe Hiệp ước Câu 22. Sự  phát triển mạnh mẽ của phong trào vô sản  ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế  giới thứ nhất đã   dẫn đến A. Hình thành cao trào cách mạng. B. Chủ nghĩa Mác­Lê nin truyền bá sâu rộng. C. Giai cấp công nhân ngày càng trưởng thành. D. Đảng Cộng sản thành lập ở các nước Câu 23. Cuộc khởi nghĩa nào của Lào trong những năm 1918 – 1939 lan rộng đến vùng Tây Bắc Việt Nam? A. Khởi nghĩa của Ong Kẹo.  B. Khởi nghĩa của Com­ma­dam. C. Khởi nghĩa của Chậu pa­chay. D. Phong trào chống thuế.  Câu 24. Sự kiện nước Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện ngày 9­5­1945 có ý nghĩa gì? A. Liên Xô đã giành thắng lợi hoàn toàn B. Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn ở châu Âu C. Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn trên thế giới D. Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt hoàn toàn
 6. Phần 2: Tự luận (4 điểm) Câu 1:  Nguyên nhân bùng nổ  Chiến tranh thế  giới thứ  hai? So với Chiến tranh thế  giới thứ  nhất có gì  giống và khác nhau? Câu 2: Nêu đặc điểm của phong trào dân tộc Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ? Câu 3: Đảng cộng sản Trung Quốc được thành lập như thế nào? Nêu ý nghĩa của sự kiện này?
 7. SỞ GD & ĐT HÀ NỘI KÌ THI GIỮA HỌC KỲ II NĂM 2020 – 2021 Trường THPT Vạn Xuân MÔN LỊCH SỬ 11  ( Đề thi gồm 02 trang ) Thời gian làm bài 45 phút Mã đề 103 ( Học sinh làm bài vào phiếu trả lời ) Phần 1: Trắc nghiệm (24 câu x 0.25 điểm = 6 điểm) Câu 1. Mục đích của phong trào Ngũ tứ là A. lật đổ chính quyền phong kiến Mãn Thanh B. Phản đối âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc C. Đánh đuổi các nước đế quốc D. Cải cách đất nước Trung Quốc Câu 2. Đạo luật trung lập (8­1935) của Chính phủ Mĩ đã thể hiện chính sách A. Không can thiệp vào tình hình các nước phát xít B. Không can thiệp vào các sự kiện ở châu Âu C. Không can thiệp vào các sự kiện xảy ra bên ngoài châu Mĩ D. Không can thiệp vào cuộc chiến giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít Câu 3. Đặc biệt, phong trào Ngũ tứ đã lôi cuốn được giai cấp nào tham gia? A. Công nhân        B. Nông dân C. Địa chủ        D. Trí thức, tiểu tư sản Câu 4. Trận đánh có ý nghĩa bước ngoặt của Hồng quân Liên Xô chuyển từ phòng thủ sang tấn công là A. Trận Mátxcơva B. Trận Cuốcxcơ C. Trận Xtalingrát D. Trận công phá Béclin Câu 5. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, trước sự chèn ép của các nước đế quốc giai cấp nào hăng hái đứng   ra lập đảng phái, tổ chức chính trị để đấu tranh? A. Tư sản dân tộc. B. Tư sản. C. Nông dân. D. Công nhân. Câu 6. Mở đầu phong trào Ngũ tứ là cuộc đấu tranh của lực lượng nào? A. Công nhân        B. Nông dân C. Học sinh, sinh viên        D. Binh lính Câu 7. Liên minh chống phát xít hình thành năm 1942 thường được gọi là gì? A. Phe Trục        B. Phe Đồng minh C. Phe Liên minh        D. Phe Hiệp ước Câu 8. Những chính sách cai trị và việc chính quyền thực dân Anh ăng cường bóc lột đối với nhân dân Ấn Độ  đã dẫn đến hậu quả gì? A. Các hình thức đấu tranh phong phú B. Phong trào tiêu biểu dâng cao C. Phong trào bất bạo động ngày càng lan rộng D. Mâu thuẫn xã hội ngày càng căng thẳng Câu 9. Để chống lại chiến dịch bất hợp tác của Đảng quốc đại, thực dân Anh đã thực hiện biện pháp nào để  chia rẽ hàng ngũ cách mạng? A. Chia để trị        B. Mua chuộc C. Khủng bố        D. Nhượng bộ Câu 10. Lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ từ năm 1918 đến năm 1939 là lực lượng nào? A. Công hội        B. Tổ chức công đoàn C. Đảng Quốc đại        D.Các tướng lĩnh Câu 11. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nơi nào được coi là thuộc địa quan trọng và giàu có nhất trong các   thuộc địa của Pháp? A. Đông Nam Á. B. Việt Nam  C. Ba nước Đông Dương. D. Châu Mĩ la tinh.        Câu 12. Trong những năm 1929­1933 sự kiện nào là tiêu biểu cho phong trào chống Pháp ở Đông Dương? A. Cuộc khởi nghĩa của người Mèo  B. Đảng cộng sản Đông Dương thành lập. C. Phong trào cách mạng 1930­1931. D. Phong trào chống thuế ở Công­pông­chơ­năng. Câu 13. Sau phong trào Ngũ tứ, tư tưởng nào được truyền bá sâu rộng ở Trung Quốc?
 8. A. Tư tưởng cải cách ở Nhật Bản B. Tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây C. Tư tưởng phục thù của chủ nghĩa phát xít D. Chủ nghĩa Mác – Lênin Câu 14. Sự kiện buộc Mĩ phải chấm dứt chính sách trung lập và tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai là A. Phát xít Đức tấn công Liên Xô B. Liên quân Anh – Mĩ giành thắng lợi ở En Alamen C. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô ở Xtalingrát D. Nhật Bản bất ngờ tập kích căn cứ của Mĩ ở Trân Châu Cảng Câu 15. Đảng Cộng sản ở các nước Đông Nam Á thành lập chịu ảnh hưởng bởi cơ sở lí luận nào? A. Cách mạng tháng Mười. B. Các cuộc cách mạng dân chủ tư sản. C. Chủ nghĩa xã hội khoa học. D. Phong trào công nhân. Câu 16. Tại sao Đức kí Hiệp ước Xô – Đức không xâm phạm lẫn nhau với Liên Xô? A. Đức nhận thức không đánh thắng nổi Liên Xô B. Đức sợ bị liên quân Anh – Pháp tiến công sau lưng khi đang đánh Liên Xô C. Đề phòng chiến tranh bùng nổ phải chống lại cả ba cường quốc trên hai mặt trận D. Liên Xô không phải là mục tiêu tiến công của Đức Câu 17. Từ những năm 20 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á đã xuất   hiện và phát triển một xu hướng mới là A. Xu hướng tư sản. B. Xu hướng bạo động. C. Xu hướng cải cách. D. Xu hướng vô sản. Câu 18. Hoạt động chủ yếu của các nước trong phe “Trục” là A. Mở rộng các hoạt động kinh tế, thương mại B. Đấu tranh cho phong trào hòa bình C. Phát xít hóa tất cả các thuộc địa D. Tăng cường hoạt động quân sự và gây chiến tranh xâm lược ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Câu 19. Điểm mới của phong trào Ngũ tứ là A. Thu hút đông đảo quần chúng tham gia B.  Xác định đúng kẻ  thù dân tộc: đế  quốc và phong  kiến C. Làm suy yếu chính quyền Mãn Thanh D. Do học sinh, sinh viên lãnh đạo Câu 20. Đảng Cộng sản được thành lập sớm nhất ở Đông Nam Á là A. Đảng Cộng sản Việt Nam. B. Đảng Cộng sản In­đô­nê­xi­a. C. Đảng Cộng sản Phi­lip­pin. D. Đảng Cộng sản Miến Điện. Câu 21. Điểm khác biệt về lực lượng lãnh đạo trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của ba nước  Đông Dương so với các nước Đông Nam Á từ thập niên 30 của thế kỉ XX trở đi là  A. Lãnh đạo của giai cấp tư sản dân tộc. B. Lãnh đạo của Mặt trận dân tộc thống nhất.  C. Sự lãnh đạo của các tổ chức chính trị, xã hội. D. Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Câu 22. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào hánh 9­1939, với sự kiện khởi đầu là A. Quân đội Đức tấn công Ba Lan B. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức C. Đức tấn công Anh, Pháp D. Đức tấn công Liên Xô Câu 23. Văn kiện quốc tế đánh dấu sự cam kết của 26 quốc gia cùng nhau chống chủ nghĩa phát xít vào năm  1942 tại Oasinhtơn là A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản B. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền C. Tuyên ngôn Hòa bình D. Tuyện ngôn Liên hợp quốc Câu 24. Sự phân hóa xã hội của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất bị tác động bởi yếu   tố nào? A. Sự thống trị của các nước đế quốc. B. Cuộc khai thác của các nước đế quốc.
 9. C. Sự xâm nhập của nền kinh tế TBCN. D. Hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Phần 2: Tự luận (4 điểm) Câu 1:  Nguyên nhân bùng nổ  Chiến tranh thế  giới thứ  hai? So với Chiến tranh thế  giới thứ  nhất có gì  giống và khác nhau? Câu 2: Nêu đặc điểm của phong trào dân tộc Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ? Câu 3: Đảng cộng sản Trung Quốc được thành lập như thế nào? Nêu ý nghĩa của sự kiện này?
 10. SỞ GD & ĐT HÀ NỘI  KÌ THI GIỮA HỌC KỲ II NĂM 2020 – 2021 Trường THPT Vạn Xuân MÔN LỊCH SỬ 11 ( Đề thi gồm 02 trang ) Thời gian làm bài 45 phút Mã đề 104 ( Học sinh làm bài vào phiếu trả lời ) Phần 1: Trắc nghiệm (24 câu x 0.25 điểm = 6 điểm) Câu 1. Phát xít Đức tấn công Liên Xô A. 9/5/1945                B. 1/9/1939                 C. 22/6/1941                  D. Tháng 2/1943 Câu 2. Phong trào Ngũ tứ được coi là A. Cách mạng dân chủ tư sản.     B. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. C. Cách mạng vô sản.               D. Cách mạng giải phóng dân tộc. Câu 3. Đảng Cộng sản nước nào được thành lập đầu tiên ở  khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế  giới   thứ nhất? A. Đảng Cộng Sản Việt Nam. B. Đảng Cộng Sản Phi­lip­pin.         C. Đảng Cộng Sản Mã Lai. D. Đảng Cộng Sản In­đô­nê­xi­a. Câu 4. Ngày 4/5/1919, ở Trung Quốc diễn ra. A. Phong trào Ngũ Tứ.  B. Cuộc chiến tranh Bắc phạt. C. Nội chiến Quốc­Cộng. D. Cuộc Vạn lí trường chinh.  Câu 5. Mục tiêu đấu tranh mà giai cấp tư sản dân tộc đề ra trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á   là A. Đòi quyền lãnh đạo cách mạng.                              B. Đoàn kết các lược lượng để chống đế quốc.  C. Đấu tranh giành độc lập bằng con đường hòa bình.     D. Đòi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị. Câu 6. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào thời điểm nào? A. 9/5/1945                  B. 1/9/1939                    C. 22/6/1941                  D. Tháng 2/1943 Câu 7. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nơi nào được coi là thuộc địa quan trọng và giàu có nhất trong các   thuộc địa của Pháp? A. Đông Nam Á.      B. Việt Nam               C. Ba nước Đông Dương.  D. Châu Mĩ la tinh.        Câu 8. Chiến thắng Xta­lin­grát tạo nên bước ngoặt của tiến trình chiến tranh thế giới, diễn ra vào thời gian   nào: A. 9/5/1945                 B. 1/9/1939               C. 22/6/1941                  D. Tháng 2/1943 Câu 9. Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1918­1929 đặt dưới sự lãnh đạo của A. Đảng Quốc đại. B. Đảng Cộng sản. C. Đảng Quốc xã.  D. Đảng tự do. Câu 10. Sự phân hóa xã hội của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất bị tác động bởi yếu   tố nào? A. Sự thống trị của các nước đế quốc.                        B. Cuộc khai thác của các nước đế quốc. C. Sự xâm nhập của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. D. Hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Câu 11. Phong trào Ngũ tứ đã giương cao khẩu hiệu: A. “Trung Quốc bất khả xâm phạm”..             B. “ Đã đảo đế quốc xâm lược”. C. “Trung Quốc của người Trung Quốc”.    D. “Trung Quốc độc lập muôn năm”.
 11. Câu 12. Phát xít Đức kí văn bản đầu hàng Đồng Minh không điều kiện vào thời điểm nào: A. 9/5/1945                 B. 1/9/1939                           C. 22/6/1941                  D. Tháng 2/1943 Câu 13. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, trước sự chèn ép của các nước đế quốc giai cấp nào hăng hái đứng   ra lập đảng phái, tổ chức chính trị để đấu tranh? A. Tư sản dân tộc. B. Tư sản.                    C. Nông dân.  D. Công nhân. Câu 14. Lực lượng nào là trụ cột trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít? A. Nhân dân lao động ở các nước phát xít       B. Nhân dân và Hồng quân Liên Xô C. Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh                     D. Nhân dân các nước thuộc địa Câu 15. Trong những năm 1929­1933 sự kiện nào là tiêu biểu cho phong trào chống Pháp ở Đông Dương? A. Cuộc khởi nghĩa của người Mèo ở Bắc Lào và Tây Bắc Việt Nam. B. Đảng cộng sản Đông Dương thành lập. C. Phong trào cách mạng 1930­1931. D. Phong trào chống thuế ở Công­pông­chơ­năng. Câu 16. Phong trào Ngũ tứ đã mở đầu cao trào cách mạng chống lại thế lực nào ở Trung Quốc? A. Đế quốc và tư sản mại bản. B. Đế quốc và phong kiến. C. Đế quốc và bọn phản cách mạng. D. Tư sản và phong kiến. Câu 17. Lực lượng chính tham gia vào phong trào Ngũ tứ ngay từ ngày đầu bùng nổ là A. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản.          B. Sinh viên yêu nước ở Bắc Kinh. C. Tư sản dân tộc và nông dân.         D. Tất cả các tầng lớp nhân dân. Câu 18. Trong những năm 1930, các Đảng CS lần lượt ra đời ở những nước nào thuộc khu vực Đông Nam Á? A. Việt Nam, Mã Lai, Xiêm, Phi­lip­pin.                  B. Việt Nam, In­đô­nê­xi­a, Xiêm. C. Việt Nam, Lào, Cam­pu­chia, Mã lai.     D. Việt Nam, Mã Lai, Lào, In­đô­nê­xi­a Câu 19. Sau phong trào Ngũ tứ, giai cấp nào nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Trung Quốc? A. Nông dân.  B. Tiểu tư sản. C. Tư sản. D. Vô sản. Câu 20. Nội dung nào không phải là hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai? A. Khởi đầu của chiến tranh nguyên tử                                         B. Thế giới có nhiều thay đổi căn bản C. Khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn phế               D. Nhiều thành phố, làng mạc bị phá hủy Câu 21. Tháng 7/1921, ở Trung Quốc đã diễn ra sự kiện lịch sử gì? A. Cuộc chiến tranh Bắc phạt bùng nổ.                   B. Cuộc nội chiến Quốc­Cộng nổ ra. C. Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập.               D. Chủ nghĩa Mác­Lênin được truyền bá vào TQ. Câu 22. Sau CTTG I, trước sự chèn ép của các nước đế quốc, giai cấp nào ở khu vực Đông Nam Á đã hăng   hái đứng ra lập đảng phái, tổ chức chính trị đấu tranh? A. Tư sản dân tộc. B. Tư sản.                 C. Nông dân. D. Công nhân. Câu 23. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với A. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân       B. Sự thắng lợi của nhân dân các nước thuộc đại trên thế giới C. Sự thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản                         D. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nhật Bản Câu 24. Việc Nhật Bản đầu hàng không điều kiện có ý nghĩa như thế nào?
 12. A. Quân Nhật chính thức ngừng chiến đấu trên các mặt trận         B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc trên toàn mặt trận C. Các nước thuộc địa của Nhật được giải phóng                    D. Khẳng định sức mạnh của Liên Xô và Mĩ Phần 2: Tự luận (4 điểm) Câu 1:  Nguyên nhân bùng nổ  Chiến tranh thế  giới thứ  hai? So với Chiến tranh thế  giới thứ  nhất có gì  giống và khác nhau? Câu 2: Nêu đặc điểm của phong trào dân tộc Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ? Câu 3: Đảng cộng sản Trung Quốc được thành lập như thế nào? Nêu ý nghĩa của sự kiện này?
 13. SỞ GD & ĐT HÀ NỘI  KÌ THI GIỮA HỌC KỲ II NĂM 2020 – 2021 Trường THPT Vạn Xuân MÔN LỊCH SỬ 11 (Đáp án gồm 02 trang ) ĐÁP ÁN Phần 1: Trắc nghiệm (24 câu x 0.25 điểm = 6 điểm)          Mã  đề 101 102 103 104 Câu 1 C C B C 2 C B C B 3 B B A D 4 A B D A 5 C D A D 6 B C C B 7 D C B C 8 A D D D 9 A B B A 10 A A C B 11 B D C C 12 B C C A 13 A D D A 14 C A D C 15 D D A C
 14. 16 A A C B 17 B D D B 18 D A D A 19 C A B D 20 C B B A 21 A B D C 22 C D A A 23 B C D D 24 D B B B
 15. Phần 2: Tự luận (4 điểm) Câu Nội Dung Điểm Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai? So với Chiến tranh th ế gi ới th ứ  nhất có gì giống và khác nhau? 1,5 ­ Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai : + Mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước đế  quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất lại   0,25 tiếp tục nảy sinh. + Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 ­ 1933 đã dẫn đến sự ra đời và lên cầm quyền của chủ  nghĩa phát xít ở Đức, I­ta­li­a và Nhật Bản nhằm gây chiến tranh chia lại thế giới. 0,25 1 + Chính sách thoả  hiệp “dung dưỡng” của các nước phương Tây đã tạo điều kiện cho  bọn phát xít phát động chiến tranh.  0,25 + Các nước đế quốc hình thành hai khối đối lập nhau. 0,25 ­ Điểm giống nhau: Cả  hai cuộc chiến tranh đều nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa các  nước đế quốc về vấn đề thuộc địa và thị trường  0,25 ­ Điểm khác nhau: Chiến tranh thế  giới thứ  hai không chỉ  nhằm giải quyết mâu thuẫn  giữa các nước đế quốc về thuộc địa và thị trường mà còn giải quyết mâu thuẫn với Liên   0,25 Xô ­ nhà nước chủ nghĩa xã hội đầu tiên của thế giới Nêu đặc điểm của phong trào dân tộc Đông Nam Á sau Chiến tranh thế  giới thứ  nhất ? 1 ­ Phát triển ở hầu khắp các nước Đông Nam Á.  0,25 2 ­ Có những bước tiến bộ vô cũng rõ rệt với sự lớn mạnh của giai cấp tư sản dân tộc.  0,25 ­ Mục tiêu giành độc lập được đề xuất rõ ràng.  0,25 ­ Một số chính đảng tư sản được thành lập và có ảnh hưởng xã hội sâu rộng. 0,25 Đảng cộng sản Trung Quốc được thành lập  như thế nào? Nêu ý nghĩa của sự kiện   này? 1,5 ­ Đảng Cộng Sản Trung Quốc thành lập:  + Từ sau phong trào Ngũ tứ, việc truyền bá chủ nghĩa Mác ­ Lê­nin vào Trung Quốc phát   0,25 triển nhanh chóng và sâu rộng.  + Tầng lớp trí thức tiến bộ, chủ nghĩa Mác ­ Lê­nin được truyền bá tích cực, phổ biến vào   Trung Quốc, tạo điều kiện cho sự thành lập Đảng Cộng sản.  0,25 3 + Năm 1920, một số nhóm cộng sản ra đời với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản.  0,25 + Tháng 7 ­ 1921, Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập.  0,25 ­ Ý nghĩa  + Đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc.  0,25 + Từ đây, giai cấp vô sản Trung Quốc đã có chính đảng của mình để từng bước nắm lấy ngọn cờ lãnh đão cánh mạng 0,25

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản