Đề thi học phần Access 1 (Đề số 11)

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
7
download

Đề thi học phần Access 1 (Đề số 11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tìm hiểu Đề thi học phần Access 1 (Đề số 11) sẽ giới thiệu tới các bạn 7 bài tập do Trung tâm Tin học ĐHSP biên soạn giúp người học củng cố kiến thức, thử sức mình qua các câu hỏi đưa ra, giúp các bạn ôn thi hiệu quả. Chúc các bạn thi tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học phần Access 1 (Đề số 11)

  1. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑHSP - ÑEÀ THI HOÏC PHAÀN ACCESS 1 – thôøi gian 90’ Sao cheùp file ñeà thi LTD02.MDB vaøo folder ñöôïc giaùo vieân coi thi chæ ñònh. Laøm baøi trong file naøy. 1. Quy ñònh caùc field khoùa chính cho caùc Table: MaHD trong tbl Hoa don, MaHD vaø MaSP trong tbl Chi tiet hoa don, MaKH trong tbl Khach hang, MaNV trong tbl Nhan vien, MaSP trong tbl San pham. (0.5ñ) 2. Thieát laäp quan heä cho caùc Table: (0.5ñ) tbl Nhan Vien(MaNV,1) Æ tbl Hoa Don(MaNV,∞) tbl Khach Hang(MaKH,1) Æ tbl Hoa Don(MaKH, ∞ ) tbl Hoa Don(MaHD,1) Æ tbl Chi tiet Hoa don(MaHD,∞) tbl San Pham(MaSp,1) Æ tbl Chi tiet Hoa don(MaSp, ∞ ) 3. Taïo Form HOA DON VA CTHD coù daïng Main/SubForm ñeå xem/nhaäp hoaù ñôn vaø chi tieát theo hoaù ñôn coù daïng sau : (ThaønhTieàn baèng Soá löôïng nhaân giaù baùn) (3ñ) 4. Taïo Report GIAY MOI laø caùc nhaõn, moãi nhaõn laø giaáy môøi cuûa moät khaùch haøng vaø yeâu caàu treân trang in coù ít nhaát 2 coät nhaõn, coù daïng sau: (2ñ) 5. Taïo Query QUA TANG goàm coù caùc field sau: (2ñ) MaHD, MaKH, NgayLapHD, TenSp, Soluong, Giaban, ThanhTien, Giamgia, Quatang. Trong ñoù: ThaønhTieàn laø Soá löôïng nhaân giaù baùn. Giaûmgiaù laø 10% cuûa ThaønhTieàn neáu thaønh tieàn cuûa saûn phaåm khoâng döôùi 500 vaø Soluong saûn phaåm baùn phaûi töø 35 trôû leân. Quaøtaëng ñöôïc tính nhö sau: neáu thaønh tieàn ít hôn 1000 thì khoâng ñöôïc veù naøo, töø 1000 ñeán

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản