Đề thi học phần Access 1 (Đề số 8)

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
29
lượt xem
3
download

Đề thi học phần Access 1 (Đề số 8)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đến với Đề thi học phần Access 1 (Đề số 8) của Trung tâm tin học Đại học sư phạm. Đề thi bao gồm các câu hỏi tự luận sẽ giới thiệu tới các bạn những vấn đề liên quan đến học phần Access 1. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và ôn thi của các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học phần Access 1 (Đề số 8)

  1. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑHSP ÑEÀ THI HOÏC PHAÀN ACCESS1 thôøi gian 90 phuùt Caâu 1: Taïo moät cô sôû döõ lieäu chöùa 3 table coù noäi dung nhö hình sau: (1.5 ñieåm) Yeâu caàu: • Teân cô sôû döõ lieäu ñaët theo quy ñònh taïi phoøng thi. • Töï xaùc ñònh caáu truùc caùc table caên cöù vaøo döõ lieäu chöùa trong ñoù • Qui ñònh khoùa chính cho caùc table nhö sau: Table Khoùa chính ChiTietVanTai MaVT TrongTai MaTrongTai LoTrinh MaLoTrinh Caâu 2: Thieát laäp quan heä giöõa caùc table theo sô ñoà quan heä sau: (0.5 ñieåm) TrongTai ( MaTrongTai, 1 ) → ChiTietVanTai ( MaTrongTai, ∞ ) LoTrinh ( MaLoTrinh, 1 ) → ChiTietVanTai ( MaLoTrinh, ∞ ) Caâu 3: Taïo moät table teân ThiSinh goàm caùc field SOMAY, HOTEN, NGAYSINH, NOISINH. Table coù moät maãu tin chöùa caùc thoâng tin cuûa thí sinh ñang laøm baøi thi. Caáu truùc cuûa caùc field phaûi phuø hôïp vôùi thoâng tin cuûa maãu tin. (0.5ñieåm) Caâu 4: Taïo query teân CuocPhiVanTai goàm caùc field SoXe, MaLoTrinh, (1.5 ñieåm) SoLuongVT, NgayDi, NgayDen, ThoiGianVT, CuocPhi, Thuong. Trong ñoù: • ThoiGianVT: laø 1 neáu vaän chuyeån trong ngaøy, laø (NgayDen-NgayDi) trong tröôøng hôïp ngöôïc laïi. • CuocPhi: laø SoLuongVT x DonGia x 105% neáu SoLuongVT nhieàu hôn TrongTaiQD, laø SoLuongVT x DonGia trong tröôøng hôïp ngöôïc laïi. • Thuong: laø 5% cuûa CuocPhi neáu ThoiGianVT vuot ThoiGianQD laø 0 trong tröôøng hôïp ngöôïc laïi. Caâu 5: Taïo moät form teân CuocPhiVanTai coù daïng sau: (2 ñieåm) GV: Voõ Kim Huyeàn (ds4) WebSITE Trung taâm: http://thsp.netcenter-vn.net
  2. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑHSP ÑEÀ THI HOÏC PHAÀN ACCESS1 thôøi gian 90 phuùt Caâu 6: Taïo query teân BangChietTinhCPVT goàm caùc field SoXe, TenLoTrinh, SoLuongVT, NgayDi, NgayDen, CuocPhi. (0.5 ñieåm) Caâu 7: Taïo moät report teân BangChietTinhCPVT theo maãu sau: (1 ñieåm) (goùc phaûi döôùi cuûa moãi trang phaûi coù soá thöù töï trang ) Caâu 8: Taïo query teân Caâu 8 ñeå laäp danh saùch caùc xe coù loä trình vaän taûi laø Haø Noäi. Query goàm caùc field SoXe, MaTrongTai, SoLuongVT, NgayDi, NgayDen. (0.5ñieåm) Caâu 9: Taïo query teân Cau 9 ñeå laäp danh saùch caùc xe coù loä trình vaän taûi laø Nha Trang hoaëc coù SoLuongVT vöôït troïng taûi qui ñònh. Query goàm caùc field SoXe, TenLoTrinh, SoLuongVT, TronTaiQD, NgayDi, NgayDen. (1 ñieåm) Caâu 10: Taïo query teân Cau 10 ñeå laäp danh saùch caùc xe coù loä trình Pleiku ñöôïc thöôûng hoaëc caùc xe coù CuocPhi töø 30000 ñeán 50000. Query goàm caùc field SoXe, TenLoTrinh, CuocPhi, Thuong. (1 ñieåm) GV: Voõ Kim Huyeàn (ds4) WebSITE Trung taâm: http://thsp.netcenter-vn.net
  3. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑHSP ÑEÀ THI HOÏC PHAÀN ACCESS1 thôøi gian 90 phuùt Caâu 1: Taïo moät cô sôû döõ lieäu chöùa 3 table coù noäi dung nhö hình sau: (1.5 ñieåm) Yeâu caàu: • Teân cô sôû döõ lieäu ñaët theo quy ñònh taïi phoøng thi. • Töï xaùc ñònh caáu truùc caùc table caên cöù vaøo döõ lieäu chöùa trong ñoù • Qui ñònh khoùa chính cho caùc table nhö sau: Table Khoùa chính NhanVien MaNV PhongBan MaPB ChamCong MaNV Caâu 2: Thieát laäp quan heä giöõa caùc table theo sô ñoà quan heä sau: (0.5 ñieåm) PhongBan ( MaPB, 1 ) → NhanVien ( MaPB, ∞ ) NhanVien ( MaNV, 1 ) → ChamCong ( MaNV, 1 ) Caâu 3: Taïo moät table teân ThiSinh goàm caùc field SOMAY, HOTEN, NGAYSINH, NOISINH. Table coù moät maãu tin chöùa caùc thoâng tin cuûa thí sinh ñang laøm baøi thi. Caáu truùc cuûa caùc field phaûi phuø hôïp vôùi thoâng tin cuûa maãu tin. (0.5ñieåm) Caâu 4: Taïo query teân BangLuongThang goàm caùc field MaNV, MaPB, HoTen, ChucVu, PhuCap, Luong, TamUng, ConLai. Trong ñoù: (2 ñieåm) • HoTen: laø gheùp giöõa Ho vaø Ten. GV: Voõ Kim Huyeàn (ds5) WebSITE Trung taâm: http://thsp.netcenter-vn.net
  4. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑHSP ÑEÀ THI HOÏC PHAÀN ACCESS1 thôøi gian 90 phuùt • PhuCap: laø 200000 neáu ChucVu laø GD,ø 150000 neáu ChucVu laø PG,ø 100000 neáu ChucVu laø TP, 0 ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp khaùc. • Luong: laø LuongCB x Soá ngaøy tính löông, vôùi: neáu NgayCong > 26 thì Soá ngaøy tính löông laø (NgayCong–26)x2+26, caùc tröôøng hôïp khaùc thì Soá ngaøy tính löông laø NgayCong. • TamUng: laø (PhuCap + Luong)*2/3 neáu (PhuCap + Luong)*2/3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản