intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia lớp 12

Chia sẻ: Nguyen Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1.742
lượt xem
218
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia lớp 12 mời các phụ huynh hãy tham khảo để giúp con em mình củng cố kiến thức cũng như cách giải các bài tập nhanh nhất và chính xác. Chúc các em thi tốt và đạt điểm cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia lớp 12

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA --------------------- LỚP 12 THPT NĂM 2006 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: HOÁ HỌC- Bảng B Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi thứ hai: 24.02.2006 Câu 1: 1. Sắp xếp (có giải thích) trình tự tăng dần tính axit của các hợp chất sau: CH3CH2COOH, CH3CH2CH(CH3)OH, CH3CHBrCOOH, CH3CH2NH2. 2. Hãy cho biết các sản phẩm của sự thuỷ phân trong môi trường axit của các chất CH3COOCH3, O CH3CONH2, O N O CH3 3. Gọi tên các đồng phân đối quang nhận được khi monoclo hoá metylxiclohexan dưới tác dụng của ánh sáng, giả thiết rằng vòng xiclohexan phẳng. Câu 2: Cho sơ đồ chuyển hoá các chất sau: Br / P NH 1. (CH3)2CHCH2COOH ¾¾¾® B ¾¾ 3 ® D 2 ¾ NH H / Pt 2. (CH3)2CHCOCOOH ¾¾ 3 ® E ¾¾ ¾® G ¾ 2 C H CO H to , H H O+ 3. CH2=CH-CH=CH2 ¾¾ ¾ ¾ ® H ¾¾ 2 ® I ¾¾ ® K 6 5 ¾ 3 ¾ 3 ¾ NH3/H2O C6H5CO3H Y 4. trans-but-2-en X CH3OH/H3O+ Z Viết công thức cấu tạo của các sản phẩm hữu cơ B, D, E, G, H, I, K và vẽ cấu trúc không gian của X, Y, Z. Câu 3: 1. Hiđrocacbon A có công thức phân tử C12H20. Cho A tác dụng với H2 (dư) có Pt xúc tác tạo thành B (C12H22). Ozon hoá A rồi thuỷ phân sản phẩm có mặt H2O2 thu được D (C5H8O) và E (C7H12O). Khi D và E tác dụng với CH3I dư trong NaNH2/NH3 (lỏng), D và E đều tạo thành G (C9H16O). Biết rằng trong quá trình phản ứng của D với CH3I/OH – có sinh ra E. Hãy xác định công thức cấu tạo của A, B, D, E, G. 2. Hợp chất hữu cơ A (C10H10O2) không tan trong kiềm, không cho phản ứng màu với dung dịch FeCl3 3%. Khi hiđro hoá A có xúc tác có thể cộng một phân tử H2. Ozon phân A thu được CH2O là một trong số các sản phẩm phản ứng. Oxi hoá A bằng KMnO4 thu được hợp chất B có phân tử khối 166. B cũng không cho phản ứng màu với dung dịch FeCl3 3%. Cho B phản ứng với dung dịch HI sẽ thu được một trong các sản phẩm phản ứng là axit 3,4-đihiđroxibenzoic. Dựa vào các dữ kiện trên, hãy lập luận để suy ra công thức cấu tạo của A. ã linhdk@dhsphn.edu.vn 1
  2. Câu 4: CHO HO H 1. Dưới tác dụng của ánh sáng, hai phân tử buta-1,3-đien sẽ phản ứng với nhau cho các sản phẩm đime hoá có tính chất vật lý khác nhau. Hãy viết công thức cấu H OH trúc của các hợp chất đó. HO H 2. Khi đun nóng b-D-iđopiranozơ tới 165oC với axit loãng tạo ra anhiđro (1,6) H OH với hiệu suất hơn nhiều so với b-D-glucopiranozơ. CH2OH Hãy giải thích điều đó và biểu diễn cấu dạng của 2 hợp chất anhiđro trên. b-D-I®oz¬ Câu 5: Khí tổng hợp (CO và H2) có thể thu được từ phản ứng của hơi nước (H2O khí) và metan. Metanol (CH3OH) được sản xuất trong công nghiệp từ khí tổng hợp này. Toàn bộ quá trình sản xuất liên tục được minh hoạ theo sơ đồ dưới đây (Bước A điều chế khí tổng hợp và bước B điều chế metanol): (8) (1) Bé phËn ®iÒu chÕ khÝ (3) Bé phËn ng­ng tô (4) Bé phËn ®iÒu chÕ (6) Bé phËn ng­ng tô (2) tæng hîp (B­íc A) metanol (B­íc B) (25oC) (25oC) (5) (7) Nguyên liệu nạp vào bộ phận điều chế khí tổng hợp (Bước A) gồm khí metan tinh khiết (1) tại áp suất 250kPa, nhiệt độ 25oC và hơi nước (2) tại áp suất 200kPa, nhiệt độ 100oC (giả thiết rằng hơi nước cũng tinh khiết). Tốc độ nạp nguyên liệu của (1) và (2) lần lượt bằng 55 L/s và 150 L/s. (1atm = 101,3kPa). Thoát ra khỏi bước A là một hỗn hợp khí tổng hợp và lượng dư các chất phản ứng; hỗn hợp này qua (3) vào bộ phận ngưng tụ, chất ngưng tụ sẽ thoát ra theo (5) tại 25oC. Những chất không ngưng tụ qua (4) vào bộ phận điều chế metanol (bước B). Metanol tạo thành và các chất tham gia phản ứng còn dư qua (6) vào bộ phận ngưng tụ tại 25oC, metanol tinh khiệt tách ra theo (7), các chất dư tách riêng theo (8). Giả thiết rằng các khí đều là khí lí tưởng, các phản ứng trong bước A, B và sự tách riêng các chất đều xảy ra hoàn toàn. Cho bảng số liệu sau: Khối lượng mol Khối lượng riêng Hợp chất tonc tos phân tử (g.mol-1) tại 25oC CH4 khí 16,04 -183 -161 0,718 g.L-1 H2O lỏng 18,02 0 100 1,000 g.mL-1 CO khí 28,01 -205 -191,5 1,250 g.L-1 H2 khí 2,016 -259,2 -252,8 …………. CH3OH 32,04 -98 64,7 0,791 g.mL-1 1. Viết các phương trình hóa học trong bước A và B. 2. Tính số mol các chất dư sau bước A và sau bước B. 3. Tính tốc độ chuyển các chất tại các vị trí (5), (7), (8) ở 25oC và 101,3 kPa. ...................................................... - Thí sinh không được sử dụng tài liệu ngoài quy định - Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. ã linhdk@dhsphn.edu.vn 2
  3. Kú thi häc sinh giái thµnh phè - líp 12 N¨m häc 2009 - 2010 M«n thi: To¸n Ngµy thi 12 -11 - 2009 Thêi gian lµm bµi 180 phót Bµi I: (6 ®iÓm) 2 2 2 Cho hµm sè y = x2 − 1 − m + 1 1 − m (m lµ tham sè). 1. BiÖn luËn theo m sè giao ®iÓm cña ®å thÞ hµm sè trªn víi trôc hoµnh. 2. X¸c ®Þnh c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó ®å thÞ hµm sè trªn c¾t trôc hoµnh t¹i bèn ®iÓm ph©n biÖt cã hoµnh ®é t-¬ng øng lËp thµnh cÊp sè céng. Bµi II: (5 ®iÓm) √ √ 1. Gi¶i ph-¬ng tr×nh: 9 4x + 1 − 3x − 2 = x + 3 Pn 2. Cho d·y sè un cã un = n víi n lµ sè nguyªn d-¬ng (Pn lµ sè ho¸n vÞ An+2 cña tËp hîp gåm n phÇn tö, An lµ sè chØnh hîp chËp n cña n + 2 phÇn tö). n+2 §Æt Sn = u1 + u2 + · · · + un . T×m lim Sn . n→+∞ Bµi III: (5 ®iÓm) Cho h×nh lËp ph-¬ng ABCD.A B C D cã c¹nh b»ng a.Víi M lµ mét ®iÓm thuéc c¹nh AB, chän ®iÓm N thuéc c¹nh D C sao cho AM + D N = a. 1. Chøng minh ®-êng th¼ng MN lu«n ®i qua mét ®iÓm cè ®Þnh khi M thay ®æi. 2. TÝnh thÓ tÝch cña khèi chãp B .A MCN theo a. X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña ®iÓm M ®Ó kho¶ng c¸ch tõ B ®Õn mÆt ph¼ng (A MCN ) ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt. TÝnh kho¶ng c¸ch lín nhÊt ®ã theo a. 3. T×m quÜ tÝch h×nh chiÕu vu«ng gãc cña ®iÓm C xuèng ®-êng th¼ng MN khi ®iÓm M ch¹y trªn c¹nh AB. Bµi IV: (4 ®iÓm) 1. Cho hai sè thùc x, y tháa m·n 1 ≥ x ≥ y > 0. Chøng minh r»ng: x3 y 2 + y 3 + x2 ≥ xy x2 + y 2 + 1 2. ViÕt ph-¬ng tr×nh cña ®-êng th¼ng tiÕp xóc víi ®å thÞ hµm sè y = x − 1 x3 + x2 + 1 t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt thuéc ®å thÞ hµm sè.
  4. http://thuviensinhhoc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1249:ap-an-- thi-hsg-tnh-ngh-an-2009-2010-mon-toan-bng-a&catid=112:-thi-tng-hp&Itemid=915 http://thuviensinhhoc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1250:ap-an-- thi-hsg-tnh-ngh-an-2009-2010-mon-toan-bng-b&catid=112:-thi-tng-hp&Itemid=915
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2