intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Đề thi kiểm tra học kì II môn Tin học lớp 11 năm học 2014 - Trường THPT Duy Tân

Chia sẻ: Nguyen Thi C | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
95
lượt xem
16
download

Đề thi kiểm tra học kì II môn Tin học lớp 11 năm học 2014 - Trường THPT Duy Tân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh Đề thi kiểm tra học kì II môn Tin học lớp 11 năm học 2014 - Trường THPT Duy Tân sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kiểm tra học kì II môn Tin học lớp 11 năm học 2014 - Trường THPT Duy Tân

 1. ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TIN HỌC LỚP 11 NĂM 2014 - THPT DUY TÂN I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất Câu 1: Cách viết nào sau đây là đúng khi khai báo mảng một chiều? A. Var : array[tên biến mảng] of ; B. Var : array[kiểu chỉ số] of ; C. Varof ; D. Var : array[kiểu chỉ số] of ; Câu 2: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc: Readln(s); k:= length(S); for i:= k downto 1 do write(S[i]); A. in ra màn hình xâu S B. in ra màn hình độ dài xâu S C. in ra màn hình xâu S đảo ngược D. đưa ra màn hình xâu S Câu 3: Cách tham chiếu đến phần tử của mảng: A. []; B. []; C. []; D. []; Câu 4: Với khai báo A: array[1..100] of integer; thì việc truy xuất đến phần tử thứ 7 như sau: A. A(7) B. A[7] C. A7 D. A 7 Câu 5: Trong Pascal, để khai báo biến tệp văn bản ta sử dụng cú pháp: A. Var : text; B. Var : text; C. Var : string; D. Var : string; Câu 6: Cho s=’abcdefghi’ hàm copy(s,2,3) cho giá trị bằng: A. bcd B. ‘bcd’ C. ‘cd’ D. cd Câu 7: Cho s=’Kon Tum VietNam’, hàm length(s) cho giá trị bằng: A. 16 B. 15 C. ‘16’ D. ‘15’
 2. Câu 8: Thủ tục insert(‘123’,’abc’,2) sẽ cho xâu kết quả nào sau đây? A. a123bc B. 1abc23 C. 12abc D. ab123 Câu 9: Cho xâu s=’abcdefghi’ sau khi thực hiện thủ tục delete(s,3,4) thì: A. s=’abchi’ B. s=’abcdi’ C. s=’abghi’ D. s=” Câu 10: Cho A=’abc’; B=’ABC’; khi đó A+B cho kết quả nào? A. ‘aAbBcC’ B. ‘abcABC’ C. ‘AaBbCc’ D. ‘ABCabc’ Câu 11: Trong các khai báo sau, khai báo nào đúng? A. var hoten : string[27]; B. var diachi : string(100); C. var ten= string[30]; D. var ho = string(20); Câu 12: Sau khi thực hiện đoạn lệnh sau: S:=0; For i:=1 to 4 do S:=S+i; S có giá trị là: A. 10 B. 4 C. 1 D. 8 II. TỰ LUẬN: ( 4 điểm ) Câu 1: a) Hãy viết lệnh khai báo mảng để mô tả: Một dãy số nguyên A có 100 phần tử b) Hãy điền vào các lệnh còn thiếu để chương trình sau cho phép nhập mảng một chiều: Program nhapinm1chieu; Var A: Array[1..100] of real; i, N: integer; Begin Write(‘Nhap n= ’); readln(n); For i:=1 to ............. Begin
 3. Write(‘A[‘, i,’]=’);................. End; Readln End. Câu 2: Viết chương trình Pascal: Tính tổng S = 1 + 3 + 5 + 7 + . . . + (2n 1), Biết n là một số tự nhiên khác 0 nhập vào từ bàn phím. I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ĐA B C A B B B A A C B A A II. TỰ LUẬN: (4 điểm) Câu 1: (2 điểm) a) Var A: array[1 . . 100] of Integer; 1 điểm b) n do 0,5 đ readln(A[i]); 0,5 đ Câu 2: (2 điểm) Program Tinh_tong; 0,5 đ Var i,n,s: Integer; Begin Writeln(‘Nhap n=’);Readln(n); 0,5 đ s:=0; For i:=1 to n do s:=s+(2*i + 1); 1đ Writeln(‘Tong s=’,s);
 4. Readln End. ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TIN HỌC LỚP 11 NĂM 2014 - THPT DUY TÂN I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ĐA A A B C A A B B B A C B II. TỰ LUẬN: (4 điểm) Câu 1: (2 điểm) a) Var A: array[1 . . 150] of Real; b) n do readln(A[i]); Câu 2: (2 điểm) Cách 1: Program Tinh_tong; Var i,n: Longint; Begin s:=0; For i:=1 to 500 do s:=s+2*i ; Writeln(‘Tong s=’,s); Readln End. Cách 2:
 5. Program Tinh_tong; Var i,n: Longint; Begin s:=0; For i:=1 to 1000 do If i mod 2 = 0 then s:=s+i ; Writeln(‘Tong s=’,s); Readln End.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản