intTypePromotion=3

Đề thi kinh tế vĩ mô kèm theo đáp án

Chia sẻ: Hà Dím | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:84

1
228
lượt xem
38
download

Đề thi kinh tế vĩ mô kèm theo đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Một xí nghiệp sản xuất một loại sản phẩm X có hàm sản xuất có dạng: Q = 2K(L - 2), trong đó K và L là hai yếu tố sản xuất có giá tương ứng PK = 600 đvt, PL = 300 đvt, tổng chi phí sản xuất 15.000 đvt.Vậy sản lượng tối đa đạt được: a 560 b 576 c 480 d Các câu trên đều sai. 2/ Phát biểu nào dưới đây không đúng: a Trong ngắn hạn, chi phí về bao bì sản phẩm là một khoản chi phí cố định. b Với một loại hàng hóa có tỷ trọng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kinh tế vĩ mô kèm theo đáp án

 1. wWw.VipLam.Net ĐỀ 13 1/ Một xí nghiệp sản xuất một loại sản phẩm X có hàm s ản xuất có dạng: Q = 2K(L - 2), trong đó K và L là hai y ếu t ố s ản xuất có giá tương ứng PK = 600 đvt, PL = 300 đvt, tổng chi phí sản xuất 15.000 đvt.Vậy sản l ượng t ối đa đ ạt đ ược: Các câu trên đều sai. a 560 b 576 c 480 d 2/ Phát biểu nào dưới đây không đúng: Trong ngắn hạn, chi phí về bao bì sản phẩm là một khoản chi phí c ố đ ịnh. a Với một loại hàng hóa có tỷ trọng phần chi tiêu trong ngân sách gia đình r ất cao thì khi giá tăng 5%, l ượng c ầu s ẽ b giảm nhiều hơn 5% Để khuyến khích ngành sản xuất X, Nhà nước nên đánh thuế các hàng hóa nh ập ngo ại có th ể thay th ế cho X. c Với một mặt hàng cấp thấp, khi thu nhập giảm thì cầu về nó s ẽ tăng. d 3/ Trong các hàm sản xuất sau đây hàm số nào thể hiện tình trạng năng suất theo qui mô tăng d ần: Q = 4K1/2.L1/2 Q = K10,3K20,3L0,3 a b
 2. wWw.VipLam.Net 2 2 Q = K0,4L0,6 c Q = aK + bL d 4/ Năng suất trung bình của 2 người lao động là 20, năng suất biên c ủa ng ười lao đ ộng th ứ 3 là 17, v ậy năng su ất trung bình của 3 người lao động là: a 12,33 b 14 c 19 d 18,5 5/ Tìm câu sai trong các câu sau đây: Các đường AC và AVC đều chịu ảnh hưởng của qui luật năng suất biên gi ảm d ần a Khi MC giảm thì AVC cũng giảm b Đường AFC không chịu tác động của qui luật năng suất biên giảm d ần c Khoảng cách giữa AC và AFC sẽ giảm khi doanh nghiệp tăng s ản lượng d 6/ Phát biểu nào sau đây đúng với khái niệm ngắn hạn trong kinh t ế h ọc: Doanh nghiệp có thể thay đổi sản lượng. Thời gian ngắn hơn 1 năm. a c Tất cả các yếu tố sản xuất đều thay đổi. Doanh nghiệp có thể thay đổi quy mô sản xuất. b d
 3. wWw.VipLam.Net 7/ AC bằng 6 khi sản xuất 100 sản phẩm. MC không đổi và luôn b ằng 2. V ậy TC đ ể s ản xu ất 70 s ản ph ẩm là : a 460 b 140 c 540 d 450 8/ Một xí nghiệp sử dụng hai yếu tố sản xuất vốn (K) , lao động (L) , để s ản xuất m ột loại s ản ph ẩm X, ph ối h ợp t ối ưu của hai yếu tố sản xuất phải thỏa mãn : a MPK /PL = MPL / PK c MPK / PK = MPL / PL b MPK = MPL d K=L 9/ Trong “mô hình đường cầu gãy” (The kinked demand curve model), t ại đi ểm gãy c ủa đ ường c ầu, khi doanh nghi ệp có chi phí biên MC thay đổi thì: Giá P không đổi, sản lượng Q giảm Giá P tăng, sản lượng Q không đổi a c Giá P và sản lượng Q không đổi Giá P tăng, sản lượng Q giảm b d 10/ Trong dài hạn, doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh độc quyền s ẽ s ản xuất t ại s ản l ượng có: Chi phí trung bình AC là thấp nhất (cực tiểu) a LMC = SMC = MR = LAC = SAC b
 4. wWw.VipLam.Net Chi phí trung bình AC chưa là thấp nhất (cực ti ểu) c MR = LMC =LAC d 11/ Doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền, cạnh tranh với nhau b ằng vi ệc: Bán ra các sản phẩm có thể thay thế nhau một cách hoàn toàn a Bán ra sản phẩm hoàn toàn không có sản phẩm khác thay thế được b Bán ra các sản phẩm riêng biệt, nhưng có thể thay thế nhau c Cả ba câu đều sai d 12/ Trong mô hình doanh nghiệp độc quyền nhóm có ưu thế về quy mô s ản xuất, doanh nghi ệp có ưu th ế có th ể quy ết định sản lượng theo cách: Độc quyền hoàn toàn Cả a và b đều đúng a c Cạnh tranh hoàn toàn Cả a và b đều sai b d 13/ Trong thị trường cạnh tranh độc quyền, trong ngắn hạn thì doanh nghi ệp có thể: Luôn có lợi nhuận kinh tế Luôn có lợi nhuận bằng không (hòa vốn) a b
 5. wWw.VipLam.Net Có lợi nhuận kinh tế hay thua lỗ Luôn thua lỗ c d 14/ Doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền: Hoàn toàn không thể nhập và xuất ngành Chỉ được nhập ngành, nhưng không được xuất a c Chỉ được xuất ngành, nhưng không được nhập b ngành Có sự tự do nhập và xuất ngành ngành d 15/ Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chi phí TC = 10Q 2 +10Q +450, nếu giá trên thị trường là 210đ/sp. tổng lợi nhuân tối đa là Các câu trên đều sai. a 1550 b 550 c 1000 d 16/ Cho biết số liệu về chi phí sản xuất của một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn nh ư sau. Đi ểm hòa v ốn và đi ểm đóng cửa sản xuất của doanh nghiệp là những điểm tương ứng với các mức s ản lượng: Q: 0 10 12 14 16 18 20 TC: 80 115 130 146 168 200 250
 6. wWw.VipLam.Net a Q = 12 và Q = 14 c Q = 10 và Q = 12 b Q = 10 và Q = 14 d Không có câu nào đúng 17/ Tìm câu không đúng trong các câu sau đây: Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, xí nghiệp có thể thay đổi giá cả a Tổng doanh thu của xí nghiệp cạnh tranh hoàn toàn là một đ ường th ẳng xuất phát t ừ g ốc t ọa đ ộ b Trong dài hạn của thị trường cạnh tranh hoàn toàn các xí nghi ệp không có l ợi nhuận kinh t ế c Mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của xí nghiệp cạnh tranh hoàn toàn t ại đó MC = P d 18/ Trong ngắn hạn của thị trường cạnh tranh hoàn toàn, khi giá các yếu t ố s ản xuất bi ến đ ổi tăng lên, s ản l ượng c ủa xí nghiệp sẽ Gỉam a Tăng c Không thay đổi Các câu trên đều sai b d
 7. wWw.VipLam.Net 19/ Một doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm t ổng chi phí dài h ạn:LTC = Q 2 + 64, mức giá cân bằng dài hạn: a 64 b 16 c 8 d 32 20/ Thị trường cạnh tranh hoàn toàn có 200 doanh nghi ệp, m ỗi doanh nghiệp có hàm chi phí s ản xu ất ng ắn h ạn:TC = 10q 2 + 10 q + 450 .Vậy hàm cung ngắn hạn của thị trường: a P = (Q/10) + 10 c P = 2000 + 4.000 Q b Q = 100 P - 10 d Không có câu nào dúng 21/ Trên thị trường của sản phẩm X có 100 người mua và 50 ng ười bán, hàm s ố c ầu c ủa m ỗi ng ười mua là nh ư nhau có dạng: P = - q / 2 + 20, những người bán có hàm tổng chi phí nh ư nhau: TC = q 2 + 2q + 40 .Gía cả cân bằng trên thị trường: Các câu trên đều sai. a 18 b 16,4 c 7,2 d 22/ Hàm số cung cầu của một thị trường cạnh tranh hoàn toàn như sau: (S) P = Q /20 +10, (D) P = - Q / 60 + 20, n ếu chính phủ đánh thuế vào sản phẩm 2 đ / sp , thì t ổn thất vô ích của xã h ội là :
 8. wWw.VipLam.Net Các câu trên đều sai a 30 b 60 c 240 d 23/ Thi trường độc quyền hoàn toàn với đừơng cầu P = - Q /10 + 2000, đ ể đ ạt l ợi nhuận t ối đa doanh nghi ệp cung ứng t ại mức sản lượng: Q với điều kiện MP = MC = P a Q = 10.000 c b Q = 20.000 d Q < 10.000 24/ Doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn với P = 100 - 2Q; AC = 40 ( không đ ổi ứng v ới m ột m ức s ản l ượng) . T ại m ức giá có lợi nhuận tối đa, độ co giãn của cầu đối với giá là: a -3/7 b -7/3 c -2 d -1/2 25/ Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm chi phí: TC = Q 2 /6 +30 Q +15.000, hàm số cầu thị trường có dạng:P = - Q /4 + 280, nếu chinh phủ quy định mức giá là 180đ /sp, thì doanh nghi ệp s ẽ ấn đ ịnh m ức s ản l ượng: Các câu trên đều sai a 300 b 400 c d 450
 9. wWw.VipLam.Net 26/ Trong thị trường độc quyền hoàn toàn, chính phủ quy định giá trần sẽ có lợi cho Người tiêu dùng và chính phủ Người tiêu dùng và doanh nghiệp a c Chính phủ Người tiêu dùng b d 27/ Phát biểu nào sau đây không đúng: Chính phủ đánh thuế lợi tức đối với doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn s ẽ làm cho giá và s ản l ượng không đ ổi a Mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn t ại đó P = MC b Đường tổng doanh thu của độc quyền hoàn toàn là một hàm b ậc 2 c Hệ số góc của đường doanh thu biên gấp đôi hệ số góc của đường cầu d 28/ Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm chi phí: TC = Q 2 /6 +30 Q +15.000, hàm số cầu thị trường có dạng:P = - Q /4 + 280, nếu chính phủ đánh thuế lợi tức 10.000đ, lợi nhuận còn l ại c ủa xí nghi ệp là Các câu trên đều sai a 22.500 b 12.500 c d 32.500
 10. wWw.VipLam.Net 29/ Một doanh nghiệp độc quyền bán hàng trên nhiều thị trường tách biệt nhau,đ ể đ ạt l ợi nhu ận t ối đa doanh nghi ệp nên phân phối sản lượng bán trên các thị trường theo nguyên t ắc: a AC 1 = AC 2=.........= AC c MR1 = MR2 = ........= MR Các câu trên đều sai b MC1 = MC2 = ........= MC d 30/ Để điều tiết một phần lợi nhuận của doanh nghiệp độc quyền , chính ph ủ nên quy đ ịnh m ức giá t ối đa ( P max ) a Pmax = MC b Pmax = MR c Pmax = AC d Pmax = AVC 31/ Đường tiêu dùng theo giá là tập hợp các phương án tiêu dùng t ối ưu gi ữa hai s ản ph ẩm khi: Thu nhập và giá sản phẩm đều thay đổi Chỉ có giá 1 sản phẩm thay đổi a c Chỉ có thu nhập thay đổi Các câu trên đều sai b d 32/ Trên đồ thị, trục tung thể hiện lượng sản phẩm Y, trục hoành thể hi ện l ượng s ản ph ẩm X, đ ộ dốc c ủa đ ường ngân sách bằng -2 có nghĩa là: a MUX = 2MUY b PX = 0,5PY
 11. wWw.VipLam.Net c P X = 2P Y d MUX = 0,5MUY 33/ Chọn câu sai trong các câu sau đây: Tỷ lệ thay thế biên thể hiện sự đánh đổi giữa 2 loại hàng hoá sao cho t ổng l ợi ích không thay đ ổi a Các đường đẳng ích luôn có độ dốc bằng tỷ số giá cả của 2 loại hàng hoá b Các đường đẳng ích không cắt nhau c Đường đẳng ích thể hiện tất cả các phối hợp về 2 loại hàng hoá cho ng ười tiêu dùng cùng m ột m ức tho ả mãn. d 34/ Một người tiêu dùng có thu nhập là I = 300$ để mua hai s ản ph ẩm X và Y, v ới giá t ương ứng là Px = 10$/SP; Py = 30$/SP. Sở thích của người này được thể hiện qua hàm t ổng h ữu d ụng: TU = X(Y-2). Phương án tiêu dùng tối ưu là: a X = 12; Y = 6 b X = 9; Y = 7 c X =6; Y = 8 d X = 3; Y= 9 35/ Tỷ lệ thay thế biên giữa 2 sản phẩm X và Y (MRSxy) thể hiện: Tỷ gía giữa 2 sản phẩm a Độ dốc của đường ngân sách b
 12. wWw.VipLam.Net Tỷ lệ đánh đổi giữa 2 sản phẩm trên thị trường c Tỷ lệ đánh đổi giữa 2 sản phẩm trong tiêu dùng khi t ổng hữu dụng không đổi d 36/ Ông A đã chi hết thu nhập để mua hai sản phẩm X và Y v ới s ố l ượng t ương ứng là x và y . V ới ph ương án tiêu dùng hiện tại thì : MUx / Px < MUy / Py. Để đạt tổng lợi ích lớn hơn Ông A sẽ điều chỉnh phương án tiêu dùng hiện t ại theo hướng : Mua sản phẩm Y nhiều hơn và mua sản phẩm X với số lượng như cũ. a Mua sản phẩm X ít hơn và mua sản phẩm Y với số lượng như cũ. b Mua sản phẩm X nhiều hơn và mua sản phẩm Y ít hơn. c Mua sản phẩm X ít hơn và mua sản phẩm Y nhiều hơn. d 37/ Một người dành một khỏan thu nhập I = 600 ngàn đồng, chi tiêu hết cho 2 lo ại s ản ph ẩm X và Y v ới P X = 10 ngàn đồng/sp; PY = 30ngàn đồng/sp, hàm tổng lợi ích ( hữu dụng ) của người này ph ụ thuộc vào s ố l ượng X và Y tiêu dùng TU(x,y) = 2xy. Tại phương án tiêu dùng t ối ưu, số lượng x và y người này mua là:
 13. wWw.VipLam.Net a x = 20 và y = 60 c x = 30 và y = 10 b x = 10 và y = 30 d x = 60 và y = 20 38/ Giả sử người tiêu dùng dành hết thu nhập I để mua 2 loại hàng hoá X, Y v ới đ ơn giá là P X, PY và số lượng là x, y và đạt được lợi ích tối đa có: a MUX/PY = MUY/PX c MUX/PX = MUY/PY b MUX*PX + MUY*PY = I d MUX*PX = MUY*PY 39/ Một sản phẩm có hàm số cầu thị trường và hàm số cung thị trường l ần l ượt Q D = -2P + 200 và QS = 2P - 40 .Nếu chính phủ tăng thuế là 10$/sản phẩm, tổn thất vô ích (hay lượng tích đ ộng s ố m ất hay thi ệt h ại mà xã h ội ph ải ch ịu) do vi ệc đánh thuế của chính phủ trên sản phẩm này là: a P = 50$ b P = 40$ c P = 60$ d P = 70$ 40/ Tại điểm A trên đường cung có mức giá P = 10, Q = 20, Es = 0,5, hàm s ố cung là hàm tuy ến tính có d ạng: a P = Q + 10 b P = Q - 10
 14. wWw.VipLam.Net Các câu trên đều sai c P = Q + 20 d 41/ Gía điện tăng đã làm cho phần chi tiêu cho đi ện tăng lên, đi ều đó cho th ấy c ầu v ề s ản ph ẩm đi ện là: a Co giãn hoàn toàn. c Co giãn ít Co giãn nhiều Co giãn đơn vị. b d 42/ Độ co giãn cầu theo giá phụ thuộc vào các nhân t ố: Sở thích thị hiếu của người tiêu dùng. Cả a và b đều sai. a c Tính thay thế của sản phẩm. Cả a và b đều đúng. b d 43/ Suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm giảm mức cầu dầu mỏ nên giá d ầu mỏ gi ảm m ạnh. Có th ể minh ho ạ s ự ki ện này trên đồ thị (trục tung ghi giá, trục hoành ghi lượng cầu) bằng cách: Vẽ một đường cầu có độ dốc âm Vẽ một đường cầu thẳng đứng a c Vẽ đường cầu dịch chuyển sag phải Vẽ đường cầu dịch chuyển sang trái b d
 15. wWw.VipLam.Net 44/ Một người tiêu thụ có thu nhập là 1000đvt, lượng cầu s ản phẩm X là 10 sp, khi thu nh ập tăng lên là 1200đvt, l ượng c ầu của sản phẩm X tăng lên là 13 sp, vậy sản phẩm X thuộc hàng Hàng xa xỉ Hàng thiết yếu a c Hàng cấp thấp. Hàng thông thường. b d 45/ Khi giá của Y là 400đ/sp thì lượng cầu của X là 5000 sp, khi giá c ủa Y tăng lên là 600 đ/sp thì l ượng c ầu c ủa X tăng lên là 6000 sp, với các yếu tố khác không đổi, có thể kết luận X và Y là 2 s ản ph ẩm: Bổ sung nhau có Exy = 0,45 Thay thế nhau có Exy = 2,5 a c Thay thế nhau có Exy = 0,45 Bổ sung nhau có Exy = 0,25 b d 46/ Nếu chính phủ đánh thuế trên mỗi đôn vị s ản phẩm X là 3000 đồng làm cho giá cân b ằng tăng t ừ 15000 đ ồng lên 16000 đồng , có thể kết luận sản phẩm X có cầu co giãn theo giá : Tương đương với cung. a c Không co giãn. Nhiều hơn so với cung ÍT hơn so với cung. b d
 16. wWw.VipLam.Net 47/ Phát biểu nào sau đây không đúng: Sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế như thế nào thuộc về kinh t ế h ọc chuẩn t ắc. a Vấn đề lạm phát của nền kinh tế thuộc về kinh tế vĩ mô. b Trên thị trường, giá cả của hàng hóa là do người bán quyết đ ịnh. c Hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên là phải sản xuất ra những sản ph ẩm sao cho th ỏa mãn nhu c ầu c ủa xã h ội d và nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất. 48/ Điểm khác biệt căn bản giữa mô hình kinh t ế hỗn hợp và mô hình kinh t ế th ị tr ường là: Nhà nước quản lí ngân sách. Nhà nước tham gia quản lí kinh tế. a c Nhà nước quản lí các quỷ phúc lợi Các câu trên đều sai. b d 49/ Khái niệm nào sau đây không thể lí giải bằng đường gi ới h ạn kh ả năng s ản xuất (PPF) Sự khan hiếm. Quy luật chi phí cơ hội tăng dần. a c Cung cầu. Chi phí cơ hội b d
 17. wWw.VipLam.Net 50/ Qui luật nào sau đây quyết định dạng của đường giới h ạn khả năng s ản xuất ? Qui luật cung Qui luật năng suất biên giảm dần a c Qui luật cung - cầu Qui luật cầu b d ¤ Đáp án của đề thi:13 1[ 1]b... 2[ 1]a... 3[ 1]c... 4[ 1]c... 5[ 1]d... 6[ 1]a... 7[ 1]c... 8[ 1]d... 9[ 1]b... 10[ 1]d... 11[ 1]c... 12[ 1]c... 13[ 1]c... 14[ 1]d... 15[ 1]b... 16[ 1]b... 17[ 1]a... 18[ 1]c... 19[ 1]b... 20[ 1]a... 21[ 1]a... 22[ 1]a... 23[ 1]d... 24[ 1]b... 25[ 1]b... 26[ 1]d... 27[ 1]b... 28[ 1]b... 29[ 1]c... 30[ 1]a... 31[ 1]c... 32[ 1]c...
 18. wWw.VipLam.Net 33[ 1]b... 34[ 1]a... 35[ 1]d... 36[ 1]d... 37[ 1]c... 38[ 1]c... 39[ 1]a... 40[ 1]b... 41[ 1]c... 42[ 1]d... 43[ 1]d... 44[ 1]a... 45[ 1]b... 46[ 1]b... 47[ 1]c... 48[ 1]c... 49[ 1]b... 50[ 1]c...
 19. wWw.VipLam.Net
 20. wWw.VipLam.Net

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản