intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi môn Hoá học dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên

Chia sẻ: Cao Thi Nhu Kieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

105
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn làm tốt các bài tập môn Hoá đồng thời các bạn sẽ không bị bỡ ngỡ với các dạng bài tập Hoá học chưa từng gặp, hãy tham khảo 5 Đề thi môn Hoá học dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn Hoá học dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên

 1. Đề số 21 Đề thi môn: Hoá học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) Câu 1: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A. 465 gam. B. 546 gam. C. 456 gam. D. 564 gam. Câu 2: Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ A. 7,26 gam. B. 9,6 gam. C. 28,8 gam. D. 19,2 gam. Câu 3: Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 4,25 gam. B. 5,25 gam. C. 5,56 gam. D. 4,56 gam. Câu 4: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. CH3CHO trong môi trường axit. B. CH3COOH trong môi trường axit. C. HCOOH trong môi trường axit. D. HCHO trong môi trường axit. Câu 5: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. mantozơ, glucozơ. B. glucozơ, ancol etylic. C. ancol etylic, anđehit axetic. D. glucozơ, etyl axetat. Câu 6: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucozơ). D. HCHO. Câu 7: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. B. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. D. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. Câu 8: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch KOH và dung dịch HCl. B. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . C. dung dịch KOH và CuO. D. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. Câu 9: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. B. protein luôn là chất hữu cơ no. C. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. D. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. Câu 10: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A. Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. B. Tinh bét, C2H4, C2H2. C. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. D. C2H4, CH4, C2H2. Câu 11: Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. H2N-CH2-COOH. B. CH3-CH(NH2)-COOH. C. H2N-CH2-CH2-COOH. D. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. Câu 12: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A. (2), (3), (1). B. (1), (2), (3). C. (2), (1), (3). D. (3), (1), (2). Câu 13: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 2 chÊt. B. 5 chÊt. C. 3 chÊt. D. 4 chÊt. Câu 14: Để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 ta dùng A. quỳ tím. B. dung dịch Ca(OH)2. C. dung dịch BaCl2. D. dung dịch nước brom. Câu 15: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là 1
 2. A. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. B. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. C. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. D. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. Câu 16: Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ A. 4,3 gam. B. 7,3 gam. C. 5,3 gam. D. 6,3 gam. Câu 17: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). B. C3H7OH, CH3CHO. C. CH3COOH, C2H3COOH. D. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. Câu 18: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. stiren. B. isopren. C. toluen. D. propen. Câu 19: Hai chất đồng phân của nhau là A. fructozơ và glucozơ . B. saccarozơ và glucozơ. C. glucozơ và mantozơ . D. fructozơ và mantozơ. Câu 20: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là A. CH4, C6H5-NO2. B. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. C. C2H2, C6H5-CH3. D. C2H2, C6H5-NO2. Câu 21: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A. C2H7N. B. C2H5N. C. C3H7N. D. CH5N. Câu 22: Trong nhãm IA, theo chiÒu ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn, n¨ng l−îng ion ho¸ thø nhÊt cña c¸c nguyªn tö A. gi¶m dÇn. B. t¨ng dÇn. C. kh«ng ®æi. D. t¨ng dÇn råi gi¶m. Câu 23: Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A. víi dung dÞch NaCl. B. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. C. mµu víi ièt. D. tr¸ng g−¬ng. Câu 24: Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. C6H12O6. B. C3H6O3. C. C2H4O2. D. C5H10O5. Câu 25: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 16,2 gam. B. 10,8 gam. C. 32,4 gam. D. 21,6 gam. Câu 26: Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNO31M, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng thanh Cu sẽ A. giảm 6,4 gam. B. tăng 15,2 gam. C. tăng 4,4 gam. D. tăng 21,6 gam. Câu 27: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức anđehit. B. nhóm chức xetôn. C. nhóm chức ancol. D. nhóm chức axit. Câu 28: Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PVC. Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ A. 6,02.1021. B. 6,02.1022. C. 6,02.1020. D. 6,02.1023. Câu 29: Một thanh Zn đang tác dụng với dung dịch HCl, nếu thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì A. lượng bọt khí H2 bay ra không đổi. B. bọt khí H2 không bay ra nữa. C. lượng bọt khí H2 bay ra nhiều hơn. D. lượng bọt khí H2 bay ra ít hơn. Câu 30: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. B. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. C. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. D. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. Câu 31: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A. C6H5NH2. B. H2N-CH2-CH2-COOH. C. H2N-CH2-COOH. D. CH3-CH(NH2)-COOH. Câu 32: Tõ c¸c cÆp oxi ho¸ khö sau: Fe2+/Fe, Mg2+/Mg, Cu2+/Cu vµ Ag+/Ag, sè pin ®iÖn ho¸ cã thÓ lËp ®−îc tèi ®a lµ A. 5. B. 4. C. 6. D. 3. 2
 3. Câu 33: Trong số các loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). Tơ thuộc loại poliamit là A. (1), (2), (3). B. (2), (3). C. (1), (2). D. (1), (3). Câu 34: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A. dung dÞch NaOH. B. natri kim lo¹i. C. dung dÞch HCl. D. qu× tÝm. Câu 35: Cho E 0 Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E 0Cu 2+ / Cu 0 =0,34 V; E 0 Ni2+ / Ni0 =-0,23 V. D·y c¸c cation s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh oxi ho¸ gi¶m dÇn lµ A. Ni2+,Cu2+, Zn2+. B. Ni2+,Zn2+,Cu2+. C. Cu2+, Ni2+, Zn2+. D. Cu2+, Zn2+,Ni2+. Câu 36: Cho ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra trong pin ®iÖn ho¸: Zn+Cu 2+ Cu +Zn2+ (BiÕt E 0 Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E 0Cu 2+ / Cu 0 =0,34 V). SuÊt ®iÖn ®éng chuÈn cña pin ®iÖn ho¸ trªn lµ A. +1,10V. B. -1,10V. C. +0,42V. D. -0,42V. Câu 37: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3 - CH(NH2) - CH3. B. CH3 - CH2-CHO. C. CH3 - CH2 - COOH. D. CH3 - CH2 - OH. Câu 38: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 11,16 gam. B. 13,95 gam. C. 12,5 gam D. 8,928 gam. Câu 39: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. natri hiđroxit. B. natri axetat. C. anilin. D. amoniac. Câu 40: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NH3, CH3-NH2. B. NaOH, CH3-NH2. C. NaOH, NH3. D. NH3, anilin. -----------------Hết----------------- 3
 4. Đề số 22 Đề thi môn: Hoá học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) Câu 1: Tõ c¸c cÆp oxi ho¸ khö sau: Fe2+/Fe, Mg2+/Mg, Cu2+/Cu vµ Ag+/Ag, sè pin ®iÖn ho¸ cã thÓ lËp ®−îc tèi ®a lµ A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Câu 2: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. CH3COOH, C2H3COOH. B. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). C. C3H7OH, CH3CHO. D. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là A. C2H2, C6H5-NO2. B. C2H2, C6H5-CH3. C. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. D. CH4, C6H5-NO2. Câu 4: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A. (2), (1), (3). B. (3), (1), (2). C. (2), (3), (1). D. (1), (2), (3). Câu 5: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 12,5 gam B. 8,928 gam. C. 13,95 gam. D. 11,16 gam. Câu 6: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. mantozơ, glucozơ. B. glucozơ, etyl axetat. C. glucozơ, ancol etylic. D. ancol etylic, anđehit axetic. Câu 7: Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNO31M, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng thanh Cu sẽ A. giảm 6,4 gam. B. tăng 15,2 gam. C. tăng 4,4 gam. D. tăng 21,6 gam. Câu 8: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. propen. B. toluen. C. stiren. D. isopren. Câu 9: Trong nhãm IA, theo chiÒu ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn, n¨ng l−îng ion ho¸ thø nhÊt cña c¸c nguyªn tö A. t¨ng dÇn råi gi¶m. B. t¨ng dÇn. C. kh«ng ®æi. D. gi¶m dÇn. Câu 10: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. B. protein luôn là chất hữu cơ no. C. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. D. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. Câu 11: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A. CH3-CH(NH2)-COOH. B. H2N-CH2-CH2-COOH. C. C6H5NH2. D. H2N-CH2-COOH. Câu 12: Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. C2H4O2. B. C5H10O5. C. C6H12O6. D. C3H6O3. 0 0 0 Câu 13: Cho E Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E Cu 2+ / Cu 0 =0,34 V; E Ni2+ / Ni0 =-0,23 V. D·y c¸c cation s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh oxi ho¸ gi¶m dÇn lµ A. Ni2+,Cu2+, Zn2+. B. Cu2+, Zn2+,Ni2+. C. Ni2+,Zn2+,Cu2+. D. Cu2+, Ni2+, Zn2+. Câu 14: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. B. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. C. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. D. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. Câu 15: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A. 546 gam. B. 465 gam. C. 564 gam. D. 456 gam. Câu 16: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NaOH, CH3-NH2. B. NH3, CH3-NH2. C. NaOH, NH3. D. NH3, anilin. 1
 5. Câu 17: Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PVC. Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ A. 6,02.1020. B. 6,02.1021. C. 6,02.1022. D. 6,02.1023. Câu 18: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A. natri kim lo¹i. B. qu× tÝm. C. dung dÞch NaOH. D. dung dÞch HCl. Câu 19: Để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 ta dùng A. dung dịch BaCl2. B. dung dịch nước brom. C. quỳ tím. D. dung dịch Ca(OH)2. Câu 20: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. B. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. C. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. D. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. Câu 21: Trong số các loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). Tơ thuộc loại poliamit là A. (1), (2), (3). B. (2), (3). C. (1), (3). D. (1), (2). Câu 22: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 2 chÊt. B. 3 chÊt. C. 4 chÊt. D. 5 chÊt. Câu 23: Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. B. CH3-CH(NH2)-COOH. C. H2N-CH2-COOH. D. H2N-CH2-CH2-COOH. Câu 24: Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 5,25 gam. B. 4,56 gam. C. 5,56 gam. D. 4,25 gam. Câu 25: Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. B. víi dung dÞch NaCl. C. mµu víi ièt. D. tr¸ng g−¬ng. Câu 26: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. B. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. D. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. Câu 27: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. B. dung dịch KOH và CuO. C. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . D. dung dịch KOH và dung dịch HCl. Câu 28: Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ A. 4,3 gam. B. 6,3 gam. C. 5,3 gam. D. 7,3 gam. Câu 29: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3 - CH2 - COOH. B. CH3 - CH(NH2) - CH3. C. CH3 - CH2 - OH. D. CH3 - CH2-CHO. Câu 30: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. amoniac. B. natri axetat. C. anilin. D. natri hiđroxit. Câu 31: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. CH3COOH trong môi trường axit. B. CH3CHO trong môi trường axit. C. HCOOH trong môi trường axit. D. HCHO trong môi trường axit. Câu 32: Hai chất đồng phân của nhau là A. saccarozơ và glucozơ. B. fructozơ và mantozơ. 2
 6. C. glucozơ và mantozơ . D. fructozơ và glucozơ . Câu 33: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A. C2H4, CH4, C2H2. B. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. C. Tinh bét, C2H4, C2H2. D. Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. Câu 34: Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ A. 19,2 gam. B. 28,8 gam. C. 7,26 gam. D. 9,6 gam. Câu 35: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucozơ). D. HCHO. Câu 36: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức xetôn. B. nhóm chức ancol. C. nhóm chức anđehit. D. nhóm chức axit. Câu 37: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A. C2H7N. B. C3H7N. C. CH5N. D. C2H5N. Câu 38: Cho ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra trong pin ®iÖn ho¸: Zn+Cu2+ Cu +Zn2+ (BiÕt E 0 Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E 0Cu 2+ / Cu 0 =0,34 V). SuÊt ®iÖn ®éng chuÈn cña pin ®iÖn ho¸ trªn lµ A. -1,10V. B. -0,42V. C. +1,10V. D. +0,42V. Câu 39: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 16,2 gam. B. 21,6 gam. C. 10,8 gam. D. 32,4 gam. Câu 40: Một thanh Zn đang tác dụng với dung dịch HCl, nếu thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì A. lượng bọt khí H2 bay ra nhiều hơn. B. lượng bọt khí H2 bay ra không đổi. C. bọt khí H2 không bay ra nữa. D. lượng bọt khí H2 bay ra ít hơn. -----------------Hết----------------- 3
 7. Đề số 23 Đề thi môn: Hoá học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) Câu 1: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. glucozơ, etyl axetat. B. mantozơ, glucozơ. C. ancol etylic, anđehit axetic. D. glucozơ, ancol etylic. Câu 2: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NH3, anilin. B. NaOH, NH3. C. NaOH, CH3-NH2. D. NH3, CH3-NH2. Câu 3: Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ A. 4,3 gam. B. 6,3 gam. C. 5,3 gam. D. 7,3 gam. Câu 4: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức axit. B. nhóm chức anđehit. C. nhóm chức ancol. D. nhóm chức xetôn. Câu 5: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. B. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. C. protein luôn là chất hữu cơ no. D. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. Câu 6: Trong nhãm IA, theo chiÒu ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn, n¨ng l−îng ion ho¸ thø nhÊt cña c¸c nguyªn tö A. t¨ng dÇn. B. t¨ng dÇn råi gi¶m. C. gi¶m dÇn. D. kh«ng ®æi. Câu 7: Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PVC. Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ A. 6,02.1021. B. 6,02.1020. C. 6,02.1023. D. 6,02.1022. Câu 8: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucozơ). D. HCHO. Câu 9: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. CH3CHO trong môi trường axit. B. CH3COOH trong môi trường axit. C. HCOOH trong môi trường axit. D. HCHO trong môi trường axit. Câu 10: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 32,4 gam. B. 16,2 gam. C. 10,8 gam. D. 21,6 gam. Câu 11: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. stiren. B. propen. C. isopren. D. toluen. Câu 12: Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 4,56 gam. B. 5,56 gam. C. 4,25 gam. D. 5,25 gam. Câu 13: Để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 ta dùng A. dung dịch Ca(OH)2. B. dung dịch BaCl2. C. quỳ tím. D. dung dịch nước brom. Câu 14: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. B. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. C. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. D. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. Câu 15: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A. (2), (3), (1). B. (2), (1), (3). C. (3), (1), (2). D. (1), (2), (3). Câu 16: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. B. CH3COOH, C2H3COOH. 1
 8. C. C3H7OH, CH3CHO. D. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). Câu 17: Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ A. 9,6 gam. B. 19,2 gam. C. 7,26 gam. D. 28,8 gam. 0 0 0 Câu 18: Cho E Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E Cu 2+ / Cu 0 =0,34 V; E Ni2+ / Ni0 =-0,23 V. D·y c¸c cation s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh oxi ho¸ gi¶m dÇn lµ A. Ni2+,Cu2+, Zn2+. B. Ni2+,Zn2+,Cu2+. C. Cu2+, Ni2+, Zn2+. D. Cu2+, Zn2+,Ni2+. Câu 19: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A. Tinh bét, C2H4, C2H2. B. Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. C. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. D. C2H4, CH4, C2H2. Câu 20: Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A. mµu víi ièt. B. víi dung dÞch NaCl. C. tr¸ng g−¬ng. D. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. Câu 21: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A. H2N-CH2-COOH. B. H2N-CH2-CH2-COOH. C. CH3-CH(NH2)-COOH. D. C6H5NH2. Câu 22: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 4 chÊt. B. 2 chÊt. C. 5 chÊt. D. 3 chÊt. Câu 23: Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. CH3-CH(NH2)-COOH. B. H2N-CH2-COOH. C. H2N-CH2-CH2-COOH. D. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. Câu 24: Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNO31M, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng thanh Cu sẽ A. giảm 6,4 gam. B. tăng 21,6 gam. C. tăng 15,2 gam. D. tăng 4,4 gam. Câu 25: Trong số các loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). Tơ thuộc loại poliamit là A. (1), (3). B. (2), (3). C. (1), (2), (3). D. (1), (2). Câu 26: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . B. dung dịch KOH và dung dịch HCl. C. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. D. dung dịch KOH và CuO. Câu 27: Tõ c¸c cÆp oxi ho¸ khö sau: Fe /Fe, Mg /Mg, Cu2+/Cu vµ Ag+/Ag, sè pin ®iÖn ho¸ cã thÓ lËp 2+ 2+ ®−îc tèi ®a lµ A. 4. B. 3. C. 6. D. 5. Câu 28: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A. 456 gam. B. 465 gam. C. 546 gam. D. 564 gam. Câu 29: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3 - CH2-CHO. B. CH3 - CH2 - COOH. C. CH3 - CH2 - OH. D. CH3 - CH(NH2) - CH3. Câu 30: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. natri hiđroxit. B. anilin. C. amoniac. D. natri axetat. Câu 31: Cho ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra trong pin ®iÖn ho¸: Zn+Cu2+ Cu +Zn2+ (BiÕt E 0 Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E 0Cu 2+ / Cu 0 =0,34 V). SuÊt ®iÖn ®éng chuÈn cña pin ®iÖn ho¸ trªn lµ A. +0,42V. B. +1,10V. C. -0,42V. D. -1,10V. 2
 9. Câu 32: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A. CH5N. B. C3H7N. C. C2H7N. D. C2H5N. Câu 33: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là A. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. B. C2H2, C6H5-NO2. C. CH4, C6H5-NO2. D. C2H2, C6H5-CH3. Câu 34: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. B. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. C. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. D. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. Câu 35: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A. natri kim lo¹i. B. dung dÞch HCl. C. dung dÞch NaOH. D. qu× tÝm. Câu 36: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 11,16 gam. B. 8,928 gam. C. 13,95 gam. D. 12,5 gam Câu 37: Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. C2H4O2. B. C6H12O6. C. C3H6O3. D. C5H10O5. Câu 38: Một thanh Zn đang tác dụng với dung dịch HCl, nếu thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì A. lượng bọt khí H2 bay ra nhiều hơn. B. bọt khí H2 không bay ra nữa. C. lượng bọt khí H2 bay ra ít hơn. D. lượng bọt khí H2 bay ra không đổi. Câu 39: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. B. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. C. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. D. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. Câu 40: Hai chất đồng phân của nhau là A. saccarozơ và glucozơ. B. fructozơ và mantozơ. C. glucozơ và mantozơ . D. fructozơ và glucozơ . -----------------Hết----------------- 3
 10. Đề số 24 Đề thi môn: Hoá học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) Câu 1: Trong nhãm IA, theo chiÒu ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn, n¨ng l−îng ion ho¸ thø nhÊt cña c¸c nguyªn tö A. kh«ng ®æi. B. t¨ng dÇn. C. gi¶m dÇn. D. t¨ng dÇn råi gi¶m. Câu 2: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A. C6H5NH2. B. H2N-CH2-CH2-COOH. C. H2N-CH2-COOH. D. CH3-CH(NH2)-COOH. Câu 3: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 12,5 gam B. 8,928 gam. C. 11,16 gam. D. 13,95 gam. Câu 4: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A. (2), (1), (3). B. (2), (3), (1). C. (1), (2), (3). D. (3), (1), (2). Câu 5: Tõ c¸c cÆp oxi ho¸ khö sau: Fe /Fe, Mg /Mg, Cu /Cu vµ Ag /Ag, sè pin ®iÖn ho¸ cã thÓ lËp 2+ 2+ 2+ + ®−îc tèi ®a lµ A. 6. B. 3. C. 5. D. 4. Câu 6: Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. C2H4O2. B. C3H6O3. C. C5H10O5. D. C6H12O6. Câu 7: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 21,6 gam. B. 10,8 gam. C. 32,4 gam. D. 16,2 gam. Câu 8: Một thanh Zn đang tác dụng với dung dịch HCl, nếu thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì A. bọt khí H2 không bay ra nữa. B. lượng bọt khí H2 bay ra không đổi. C. lượng bọt khí H2 bay ra nhiều hơn. D. lượng bọt khí H2 bay ra ít hơn. Câu 9: Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNO31M, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng thanh Cu sẽ A. tăng 4,4 gam. B. tăng 15,2 gam. C. giảm 6,4 gam. D. tăng 21,6 gam. Câu 10: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . B. dung dịch KOH và CuO. C. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. D. dung dịch KOH và dung dịch HCl. Câu 11: Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. B. H2N-CH2-COOH. C. CH3-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2-CH2-COOH. Câu 12: Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ A. 7,3 gam. B. 5,3 gam. C. 6,3 gam. D. 4,3 gam. Câu 13: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. HCOOH trong môi trường axit. B. HCHO trong môi trường axit. C. CH3COOH trong môi trường axit. D. CH3CHO trong môi trường axit. Câu 14: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. mantozơ, glucozơ. B. glucozơ, etyl axetat. C. ancol etylic, anđehit axetic. D. glucozơ, ancol etylic. 1
 11. Câu 15: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A. Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. B. Tinh bét, C2H4, C2H2. C. C2H4, CH4, C2H2. D. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. Câu 16: Cho ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra trong pin ®iÖn ho¸: Zn+Cu2+ Cu +Zn2+ (BiÕt E 0 Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E 0Cu 2+ / Cu 0 =0,34 V). SuÊt ®iÖn ®éng chuÈn cña pin ®iÖn ho¸ trªn lµ A. -0,42V. B. -1,10V. C. +1,10V. D. +0,42V. Câu 17: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. B. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. C. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. D. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. Câu 18: Để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 ta dùng A. quỳ tím. B. dung dịch nước brom. C. dung dịch Ca(OH)2. D. dung dịch BaCl2. Câu 19: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A. C3H7N. B. C2H7N. C. C2H5N. D. CH5N. Câu 20: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. B. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. C. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. D. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. Câu 21: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A. dung dÞch NaOH. B. natri kim lo¹i. C. dung dÞch HCl. D. qu× tÝm. Câu 22: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. C3H7OH, CH3CHO. B. CH3COOH, C2H3COOH. C. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. D. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). Câu 23: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. anilin. B. natri axetat. C. natri hiđroxit. D. amoniac. Câu 24: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. stiren. B. propen. C. isopren. D. toluen. Câu 25: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucozơ). D. HCHO. Câu 26: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 3 chÊt. B. 4 chÊt. C. 2 chÊt. D. 5 chÊt. Câu 27: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là A. CH4, C6H5-NO2. B. C2H2, C6H5-CH3. C. C2H2, C6H5-NO2. D. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. Câu 28: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A. 564 gam. B. 546 gam. C. 465 gam. D. 456 gam. Câu 29: Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 5,25 gam. B. 4,56 gam. C. 4,25 gam. D. 5,56 gam. Câu 30: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NH3, anilin. B. NaOH, CH3-NH2. C. NaOH, NH3. D. NH3, CH3-NH2. Câu 31: Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A. víi dung dÞch NaCl. B. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. C. tr¸ng g−¬ng. D. mµu víi ièt. Câu 32: Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PVC. Sè m¾t xÝch 2
 12. –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ A. 6,02.1022. B. 6,02.1020. C. 6,02.1021. D. 6,02.1023. Câu 33: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. B. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. C. protein luôn là chất hữu cơ no. D. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. Câu 34: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức xetôn. B. nhóm chức ancol. C. nhóm chức anđehit. D. nhóm chức axit. Câu 35: Cho E Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E Cu 2+ / Cu 0 =0,34 V; E 0 Ni2+ / Ni0 =-0,23 V. D·y c¸c cation s¾p xÕp theo 0 0 chiÒu tÝnh oxi ho¸ gi¶m dÇn lµ A. Ni2+,Cu2+, Zn2+. B. Cu2+, Zn2+,Ni2+. C. Cu2+, Ni2+, Zn2+. D. Ni2+,Zn2+,Cu2+. Câu 36: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. B. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. C. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. D. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. Câu 37: Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ A. 19,2 gam. B. 7,26 gam. C. 9,6 gam. D. 28,8 gam. Câu 38: Trong số các loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). Tơ thuộc loại poliamit là A. (1), (3). B. (1), (2), (3). C. (2), (3). D. (1), (2). Câu 39: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3 - CH2 - COOH. B. CH3 - CH2 - OH. C. CH3 - CH(NH2) - CH3. D. CH3 - CH2-CHO. Câu 40: Hai chất đồng phân của nhau là A. glucozơ và mantozơ . B. fructozơ và glucozơ . C. fructozơ và mantozơ. D. saccarozơ và glucozơ. -----------------Hết----------------- 3
 13. Đề số 25 Đề thi môn: Hoá học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) Câu 1: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. B. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. C. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. D. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. Câu 2: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 2 chÊt. B. 3 chÊt. C. 5 chÊt. D. 4 chÊt. Câu 3: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucozơ). D. HCHO. Câu 4: Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ A. 6,3 gam. B. 4,3 gam. C. 5,3 gam. D. 7,3 gam. Câu 5: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3 - CH(NH2) - CH3. B. CH3 - CH2 - COOH. C. CH3 - CH2-CHO. D. CH3 - CH2 - OH. Câu 6: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A. (2), (3), (1). B. (1), (2), (3). C. (2), (1), (3). D. (3), (1), (2). Câu 7: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A. natri kim lo¹i. B. qu× tÝm. C. dung dÞch NaOH. D. dung dÞch HCl. Câu 8: Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. C3H6O3. B. C5H10O5. C. C6H12O6. D. C2H4O2. Câu 9: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. natri hiđroxit. B. anilin. C. amoniac. D. natri axetat. Câu 10: Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNO31M, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng thanh Cu sẽ A. tăng 4,4 gam. B. tăng 21,6 gam. C. giảm 6,4 gam. D. tăng 15,2 gam. Câu 11: Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. H2N-CH2-COOH. B. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. C. CH3-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2-CH2-COOH. Câu 12: Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ A. 7,26 gam. B. 9,6 gam. C. 19,2 gam. D. 28,8 gam. Câu 13: Để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 ta dùng A. dung dịch nước brom. B. dung dịch BaCl2. C. dung dịch Ca(OH)2. D. quỳ tím. Câu 14: Trong số các loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). Tơ thuộc loại poliamit là A. (1), (2), (3). B. (1), (2). C. (2), (3). D. (1), (3). Câu 15: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A. 456 gam. B. 564 gam. C. 465 gam. D. 546 gam. Câu 16: Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ 1
 14. A. 4,25 gam. B. 4,56 gam. C. 5,56 gam. D. 5,25 gam. Câu 17: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. HCHO trong môi trường axit. B. HCOOH trong môi trường axit. C. CH3CHO trong môi trường axit. D. CH3COOH trong môi trường axit. Câu 18: Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PVC. Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ A. 6,02.1021. B. 6,02.1020. C. 6,02.1023. D. 6,02.1022. Câu 19: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . B. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. C. dung dịch KOH và CuO. D. dung dịch KOH và dung dịch HCl. Câu 20: Trong nhãm IA, theo chiÒu ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn, n¨ng l−îng ion ho¸ thø nhÊt cña c¸c nguyªn tö A. gi¶m dÇn. B. t¨ng dÇn. C. kh«ng ®æi. D. t¨ng dÇn råi gi¶m. Câu 21: Tõ c¸c cÆp oxi ho¸ khö sau: Fe2+/Fe, Mg2+/Mg, Cu2+/Cu vµ Ag+/Ag, sè pin ®iÖn ho¸ cã thÓ lËp ®−îc tèi ®a lµ A. 6. B. 3. C. 5. D. 4. Câu 22: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. protein luôn là chất hữu cơ no. B. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. C. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. D. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. Câu 23: Hai chất đồng phân của nhau là A. saccarozơ và glucozơ. B. fructozơ và glucozơ . C. glucozơ và mantozơ . D. fructozơ và mantozơ. Câu 24: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A. C6H5NH2. B. CH3-CH(NH2)-COOH. C. H2N-CH2-COOH. D. H2N-CH2-CH2-COOH. Câu 25: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. ancol etylic, anđehit axetic. B. glucozơ, etyl axetat. C. mantozơ, glucozơ. D. glucozơ, ancol etylic. Câu 26: Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A. víi dung dÞch NaCl. B. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. C. mµu víi ièt. D. tr¸ng g−¬ng. Câu 27: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức ancol. B. nhóm chức xetôn. C. nhóm chức anđehit. D. nhóm chức axit. Câu 28: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 13,95 gam. B. 12,5 gam C. 8,928 gam. D. 11,16 gam. Câu 29: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. stiren. B. propen. C. isopren. D. toluen. Câu 30: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NaOH, CH3-NH2. B. NH3, CH3-NH2. C. NH3, anilin. D. NaOH, NH3. Câu 31: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 10,8 gam. B. 32,4 gam. C. 21,6 gam. D. 16,2 gam. Câu 32: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là A. C2H2, C6H5-NO2. B. CH4, C6H5-NO2. C. C2H2, C6H5-CH3. D. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. Câu 33: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A. C2H4, CH4, C2H2. B. Tinh bét, C2H4, C2H2. C. Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. D. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. Câu 34: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). B. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. 2
 15. C. C3H7OH, CH3CHO. D. CH3COOH, C2H3COOH. Câu 35: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. B. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. C. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. D. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. Câu 36: Một thanh Zn đang tác dụng với dung dịch HCl, nếu thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì A. lượng bọt khí H2 bay ra ít hơn. B. lượng bọt khí H2 bay ra không đổi. C. bọt khí H2 không bay ra nữa. D. lượng bọt khí H2 bay ra nhiều hơn. Câu 37: Cho ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra trong pin ®iÖn ho¸: Zn+Cu2+ Cu +Zn2+ (BiÕt E 0 Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E 0Cu 2+ / Cu 0 =0,34 V). SuÊt ®iÖn ®éng chuÈn cña pin ®iÖn ho¸ trªn lµ A. -0,42V. B. +0,42V. C. -1,10V. D. +1,10V. Câu 38: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. B. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. D. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. Câu 39: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A. C2H5N. B. C3H7N. C. CH5N. D. C2H7N. 0 0 0 Câu 40: Cho E Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E Cu 2+ / Cu 0 =0,34 V; E Ni2+ / Ni0 =-0,23 V. D·y c¸c cation s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh oxi ho¸ gi¶m dÇn lµ A. Ni2+,Cu2+, Zn2+. B. Ni2+,Zn2+,Cu2+. C. Cu2+, Ni2+, Zn2+. D. Cu2+, Zn2+,Ni2+. -----------------Hết----------------- 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2