intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa học - Đề 5 -Trường THPT Phan Đăng Lưu

Chia sẻ: Nguyễn Như Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

75
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo 40 câu trắc nghiệm có đáp án môn hóa học dành cho giáo viên và các bạn học sinh ôn thi tốt nghiệp, cao đẳng, đại học, và dành cho các bạn ôn tập củng cố lại kiến thức đã học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa học - Đề 5 -Trường THPT Phan Đăng Lưu

  1. Trường THPT Phan Đăng Lưu ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP ĐỀ 5 Câu 1: Cho 30,4 gam hỗn hợp gồm glixerol và một ancol no, đơn chức phản ứng với Na (dư) thoát ra 8,96 lít khí (đktc). Cùng lượng hỗn hợp trên chỉ hòa tan được 9,8gam Cu(OH)2. Công thức phân tử của ancol đó là A. C2H5OH B. CH3OH C. C3H7OH D. C4H9OH Câu 2: Trong số các polime:tơ tằm, sợi bông, len, tơ enang, tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat, loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là A. Tơ tằm, sợi bông,nilon-6,6 B. Sợi bông, len, nilon-6,6 C. Tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat D. Sợi bông, tơ axetat, tơ visco Câu 3: Để phân biệt glucozơ và fructozơ thì nên chọn thuốc thử là A. Nước brôm B. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm C. Dung dịch CH3 COOH/H2SO-4 đặc D. Dung dịch AgNO3 trong NH-3 Câu 4: Hỗn hợp khí X gồm etan và propan. Đốt cháy một ít hỗn hợp X thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích 11:15. Thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp là A. 45% và 55% B. 25% và 75% C. 28,13% và 71,87% D. 18,52% và 81,48% Câu 5: Các hợp chất :CH3COOH, C2H5OH, C6H5OH được xếp theo thứ tự tăng dần lực axit là: A. C2H5OH< CH3COOH< C6H5OH B. C6H5OH< CH3COOH< C2H5OH C. C2H5OH < C6H5OH
  2. Trường THPT Phan Đăng Lưu A. [Ar]4s24p1 và [Ne]3s23p6 B. [Ne]3s23p1 và 1s22s22p6 C. [Ne]3s 23p1 và [Ne]3s2 D. [Ne]3s23p3 và 1s22s22p6 Câu 16: Cho 14 gam hỗn hợp X gồm phenol và etanol tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí hidro (đkc).Thành phần % khối lượng mỗi chất tương ứng trong X là: A. 29,75% và 70,25% B. 67,15% và 32,85% C. 32,85% và 67,15% D. 70,25% và 29,75% Câu 17: Nhận xét nào dưới đây là không đúng cho phản ứng oxi hóa hết 0,1 mol FeSO4 bằng KMnO4 trong H2SO4 ? A. Lượng KMnO4 cần dùng là 0,02 mol B. Lượng H2SO4 cần dùng là 0,18 mol C. Dung dịch trước phản ứng có màu tím hồng D. Dung dịch sau phản ứng có màu vàng Câu 18: Một bình kín thể tích không đổi chứa bột S và C (thể tích chất rắn không đáng kể). Bơm không khí vào bình đến áp suất 2 atm ở 250C. Bật tia lửa điện để S và C cháy hết, sau đó đưa bình về nhiệt độ đầu thì áp suất trong bình là A. 2,5 atm B. 1,5 atm C. 2,0 atm D. 4,0 atm Câu 19: Cho 280 cm3(đkc) hỗn hợp X gồm axetilen và etan lội từ từ qua dd HgSO4 ở 80oC.Toàn bộ khí và hơi ra khỏi dd được cho phản ứng với dd AgNO3/NH3 (dư) thu được 1,08 gam bạc kim loại .Thành phần % thể tích các chất trong X lần lượt là: A. 40% và 60% B. 60% và 40% C. 50% và 50% D. 30% và 70% Câu 20: Trong các phương trình hóa học cho dưới đây, phương trình nào không đúng? A. Fe + 2HCl →FeCl2 + H2 B. Fe + H2O→ FeO+H2 C. Fe + Cl2 →FeCl2 D. Fe + CuSO4 →FeSO4 + Cu Câu 21: Có các chất sau: NaCl, NaHCO3, Na2CO3, HCl. Chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là A. HCl B. NaCl C. NaHCO3 D. Na2CO3 Câu 22: Cho 14 gam bột sắt vào 400ml dung dịch X gồm AgNO3 0,5M và Cu(NO3)2 aM. Khuấy nhẹ cho đến khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch và 30,4gam chất rắn Z. Giá trị của a là A. 0,1 B. 0,125 C. 0,2 D. 0,15 Câu 23: Đốt cháy a gam photpho trong oxi dư rồi hòa tan hoàn toàn sản phẩm vào nước được dung dịch X. Trung hòa X bằng 100 gam dung dịch NaOH thu đuợc dung dịch Y. Thêm lượng dư dung dịch AgNO3 vào Y thì thấy tách ra 41,9gam kết tủa Z màu vàng. Giá trị của a và nồng độ % dung dịch NaOH là A. 3,1 và 24% B. 6,2 và 24% C. 3,1 và 12% D. 6,2 và 12% Câu 24: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là A. Ancol etylic B. Etyl axetat C. Propyl fomat D. Metyl propionat Câu 25: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 16,80 lít khí CO2, 2,80 lít khí N2 (thể tích các khí đo ở đktc) và 20,25 gam H2O. Công thức phân tử của X là A. C4H9N B. C3H7N C. C2H7N D. C3H9N Câu 26: Có 5 lọ mất nhãn chứa các dung dịch: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl. Có thể dùng một hóa chất nào sau đây để phân biệt 5 chất trên A. Dung dịch NaOH dư B. Dung dịch Na2SO4 C. Dung dịch AgNO3 D. Dung dịch HCl Câu 27: Cho 6,08gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 8,30gam hỗn hợp muối clorua. Số gam mỗi hiđrôxit trong hỗn hợp lần lượt là A. 2,4 gam và 3,68 gam B. 3,2 gam và 2,88 gam C. 0,8 gam và 5,28 gam D. 1,6 gam và 4,48 gam Câu 28: Ion Na+ không bị khử trong quá trình điện phân A. Na2O nóng chảy B. NaOH nóng chảy C. NaCl nóng chảy D. Dung dịch NaCl Câu 29: Chất thơm X thuộc loại este có công thức phân tử C8H8O2.Chất X không được điều chế từ phản ứng của axit và ancol tương ứng ,đồng thời không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A. C6H5-COO-CH3 B. H-COO-C6H4-CH3 C. H-COO-CH2-C6H5 D. CH3COO-C6H5 Câu 30: Chất nào dưới đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axít? A. Cacbon đioxit B. Ozon C. Dẫn xuất flo của hiđrocacbon D. Lưu huỳnh đioxit Trang 2
  3. Trường THPT Phan Đăng Lưu Câu 31: Một peptit có công thức cấu tạo như sau: H2NCH2CONHCHCONHCH2COOH. Tên của peptit CH3 A. Glixylalanylglyxin B. Glixinalaninglyxin C. Alanylglyxylalanin D. Alanylglyxylglyxyl Câu 32: Nung hỗn hợp muối cacbonat của 2 kim loại thuộc nhóm IIA, kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tới khối lượng không đổi thu được 2,24lít CO2 ở đktc và 4,64gam hỗn hợp 2 oxit. Hai kim loại đó là A. Be và Mg B. Ca và Sr C. Mg và Ca D. Sr và Ba Câu 33: Trong hợp kim Al-Ni, cứ 5mol Al thì có 0,5mol Ni. Thành phần % theo khối lượng của hợp kim là A. 20% Al và 80% Ni B. 80% Al và 20% Ni C. 82% Al và 18% Ni D. 18% Al và 82% Ni Câu 34: Phản ứng giữa cặp chất nào dưới đây không thể sử dụng để điều chế muối Fe(II)? A. Fe(OH)2 + H2SO4 (loãng) B. FeCO3 + HNO3 (loãng) C. FeO +HCl D. Fe + Fe(NO3)3 Câu 35: Cho sơ đồ chuyển hóa: Tinh bột → X→Y →axit axetit. X và Y lần lượt là A. Mantozơ, glucozơ B. Ancol etylic, andehit axetic C. Glucozơ, ancol etylic D. Glucozơ, etyl axetat Câu 36: Cho 1,06 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp tác dụng hết với Na thu được 224 ml H2(đktc).Công thức phân tử của 2 ancol là: A. C2H5OH và C3H7OH B. C3H5OH và C4H7OH C. CH3OH và C2H5OH D. C4H9OH và C5H11OH Câu 37: Khi clo hóa PVC, tính trung bình cứ k mắt xích trong mạch PVC phản ứng với một phân tử clo. Sau khi clo hóa, thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng. Giá trị của k là A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 38: Khối lượng quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 cần để luyện được 800 tấn gang có chứa 5% C và tạp chất là (biết lượng Fe bị hao hụt khi sản xuất là 1%) A. 1325,16 tấn B. 1253,16 tấn C. 1235,16 tấn D. 1316,25 tấn Câu 39: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ăn mòn hóa học A. Ăn mòn hóa học không làm phát sinh dòng điện B. Về bản chất, ăn mòn hóa học cũng là một dạng của ăn mòn điện hóa học C. Kim loại tinh khiết sẽ không bị ăn mòn hóa học D. Ăn mòn hóa học làm phát sinh dòng điện một chiều Câu 40: Một mol α-amino axit X tác dụng vừa hết với một mol HCl tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28,287%. Công thức cấu tạo của X là A. CH3-CH(NH2)-COOH B. H2N-CH2-COOH C. H2N-CH2-CH2-COOH D. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH -----oOo---- Trang 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2